Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT2-2.4011.344.2019.2.RS
z 7 listopada 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2019 r. (data wpływu 3 września 2019 r.), uzupełnionym w dniu 21 października 2019 r. oraz 5 listopada 2019 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury z Grecji – jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 3 września 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 21 października 2019 r. oraz 5 listopada 2019 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury z Grecji.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


W dniu 19 czerwca 2015 r., decyzją ZUS, przyznano Wnioskodawczyni emeryturę z tytułu pracy w Polsce. Z tej emerytury potrąca się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatek dochodowy od osób fizycznych łącznie ze składką zdrowotną. Natomiast decyzją z dnia 25 czerwca 2014 r. przyznano Wnioskodawczyni emeryturę z Republiki Greckiej i z tej emerytury również potrąca się podatek łącznie ze składką zdrowotną. Wnioskodawczyni nie posiada miejsca stałego zamieszkania w Grecji ani też czasowego pobytu.

W przesłanym uzupełnieniu Wnioskodawczyni wyjaśniła, że wniosek dotyczy okresu od dnia 24 maja 2011 r., tj. przyznania emerytury greckiej na czas nieokreślony, do obecnego roku podatkowego. W ww. okresie miejscem zamieszkania dla celów podatkowych Wnioskodawczyni była Polska, tutaj pobierała rentę inwalidzką. Miejscem stałego zamieszkania była Polska, natomiast miejscem czasowego pobytu była Grecja. W okresie od listopada 1998 r. do marca 2004 r. Wnioskodawczyni pracowała w Grecji jako opiekunka starszej osoby i przez ten okres pracodawca, czyli ta starsza osoba, którą się opiekowała, opłacała w greckich urzędach ubezpieczenie, wszelkie inne składki emerytalne i podatkowe. W Polsce Wnioskodawczyni zamieszkuje na stałe od urodzenia, jest polską obywatelką, tutaj posiada własną rodzinę i znajomych oraz majątek (nieruchomości itp.), tutaj mieści się ośrodek interesów życiowych. W Grecji Wnioskodawczyni przebywała tylko w okresie wykonywania ww. pracy.

Emerytura jest wypłacana z funduszy państwa greckiego z tytułu pracy jako opiekunka starszej osoby, która ją ubezpieczała stosownie do tamtejszych przepisów, łącznie z opłacaniem wszelkich składek emerytalnych i podatkowych. Z tej przyczyny od przyznanej Wnioskodawczyni emerytury Grecja potrąca podatek wedle swojej ustawy.

Wnioskodawczyni jest w Polsce emerytem od momentu ukończenia 60 roku życia, z tego tytułu pobiera emeryturę od której potrącany jest podatek wraz ze składką zdrowotną.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy słusznie pobierany jest podatek z emerytury greckiej?


Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymywana przez Nią grecka emerytura nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, ponieważ podatek jest pobierany w Grecji.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.


Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).


W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:


  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.


Natomiast stosownie do art. 3 ust. 2a ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawczyni otrzymuje emeryturę z tytułu pracy w Polsce. Natomiast decyzją greckiego organu emerytalnego przyznano Wnioskodawczyni emeryturę z Republiki Greckiej. W okresie, którego dotyczy wniosek, tj. od dnia 24 maja 2011 r. przyznania emerytury greckiej do chwili obecnej, miejscem zamieszkania dla celów podatkowych Wnioskodawczyni była Polska. W okresie od listopada 1998 r. do marca 2004 r. Wnioskodawczyni pracowała w Grecji jako opiekunka starszej osoby i przez ten okres pracodawca, czyli ta starsza osoba, którą się opiekowała, opłacała w greckich urzędach ubezpieczenie, wszelkie inne składki emerytalne i podatkowe. W Grecji Wnioskodawczyni przebywała tylko w okresie wykonywania ww. pracy. Emerytura z Grecji jest wypłacana z tytułu pracy jako opiekunka starszej osoby, która ją ubezpieczała stosownie do tamtejszych przepisów.

W myśl art. 18 ust. 1 umowy z dnia 20 listopada 1987 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 524), z zastrzeżeniem postanowień artykułu 19 ustęp 2, emerytury oraz inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej zatrudnienia w przeszłości będą opodatkowane tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym ich odbiorca ma stałe miejsce zamieszkania.

Stosownie do art. 19 ust. 2 ww. umowy, każda emerytura wypłacana z funduszy Umawiającego się Państwa lub jego jednostki terytorialnej bądź władzy lokalnej osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego Państwa lub jednostki terytorialnej bądź władzy lokalnej będzie podlegać opodatkowaniu wyłącznie w tym Państwie. Jednakże taka emerytura będzie podlegać opodatkowaniu tylko w drugim Umawiającym się Państwie, jeśli osoba ją otrzymująca jest obywatelem tego Państwa oraz posiada miejsce zamieszkania w tym Państwie.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż emerytura otrzymywana z Grecji – z zastrzeżeniem wskazanym w art. 19 ust. 2 umowy – wypłacana osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu jej zatrudnienia w przeszłości, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, tzn. w kraju w którym odbiorca ma stałe miejsce zamieszkania. Ponadto również emerytury, o których mowa w art. 19 ust. 2 umowy, wypłacane osobie posiadającej miejsce zamieszkania w Polsce i obywatelstwo polskie, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Zgodnie zaś z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest m.in. emerytura lub renta.

W myśl art. 12 ust. 7 cyt. ustawy, przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.

Natomiast w myśl art. 35 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicy - od wypłacanych przez nie emerytur i rent, pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b).

Mając zatem na uwadze wyżej przywołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że emerytura z Grecji wypłacana Wnioskodawczyni z tytułu pracy jako opiekunka starszej osoby, zgodnie z polsko-grecką umową podlega opodatkowaniu tylko w jednym państwie, tj. w Polsce. W sytuacji zatem gdy emerytura była i jest wypłacana przez bank w Polsce, to bank ten jako płatnik był i jest zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od ww. świadczenia.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:


  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.


Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).


Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj