Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-3.4011.407.2019.1.JM
z 4 listopada 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2019 r. (data wpływu 4 września 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z zawarciem na rzecz członków zarządu umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – jest:

 • prawidłowe – w części dotyczącej sfinansowania składki ochronnej,
 • nieprawidłowe w części dotyczącej określenia źródła przychodu oraz sfinansowania ubezpieczeniowej składki inwestycyjnej.


UZASADNIENIE


W dniu 4 września 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z zawarciem na rzecz członków zarządu umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Wnioskodawca w dniu 2 listopada 2017 r. zawarł z A. S.A. (dalej „Ubezpieczyciel”) umowę indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dalej „Umowa”), gdzie ubezpieczającym jest Wnioskodawca, a ubezpieczonym członkowie zarządu (dalej „Ubezpieczony”).


Członkowie zarządu są powołani do pełnienia funkcji zarządczych na podstawie uchwały Wnioskodawcy. Tym samym, w świetle ustawy o PIT, członkowie zarządu świadczą na rzecz Wnioskodawcy działalność wykonywaną osobiście, o której mowa w art. 13 ust. 7 ustawy o PIT. Podstawowym źródłem dochodu członków zarządu jest działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług doradczych na rzecz innej spółki niż Wnioskodawca.


Wnioskodawca pokrywa koszt składek z tytułu Umowy. Uprawnionym do otrzymania świadczenia nie będzie Wnioskodawca, tylko Ubezpieczony.


Umowa nie stanowi grupowej umowy ubezpieczenia, jest indywidualną umową ubezpieczenia.


Umowa ma charakter ochronno – inwestycyjny, co oznacza, że składka podstawowa dzieli się na część ochronną oraz na część funduszową, która jest inwestowana w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.


Umowa jest rodzajem ubezpieczenia wymienionym w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 381, z późn. zm.).


Umowa całkowicie wyklucza jakąkolwiek wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie, ponieważ zgodnie z ogólnymi warunkami indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dalej „OWU”) przedmiotem Umowy jest życie i zdrowie Ubezpieczonego w czasie trwania ubezpieczenia. Ponadto, zakres Umowy obejmuje zaistnienie w czasie trwania ubezpieczenia następujących zdarzeń ubezpieczeniowych: śmierć Ubezpieczonego, zdiagnozowanie u Ubezpieczonego choroby śmiertelnej, śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zdiagnozowanie u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego, zdiagnozowanie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania, powstanie u Ubezpieczonego trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku.


Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni, licząc od daty otrzymania od Ubezpieczyciela po raz pierwszy informacji o wartości wykupu ubezpieczenia, w drodze doręczenia do Ubezpieczyciela pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym przypadku Ubezpieczyciel również dokonuje umorzenia jednostek funduszowych znajdujących się na indywidualnym rachunku Ubezpieczonego, a następnie przelewa kwotę pieniężną powstałą w wyniku umorzenia jednostek funduszowych na rachunek Wnioskodawcy.


Zgodnie z OWU, Ubezpieczyciel pobiera następujące rodzaje opłat:

 1. Opłata dystrybucyjna, która przeznaczona jest na pokrycie kosztów Ubezpieczyciela związanych z zawarciem Umowy i pobierana jest za każdą zapłaconą składką funduszową należną za pierwszy rok ubezpieczenia oraz pobierana jest poprzez umorzenie odpowiedniej liczby jednostek funduszowych zakupionych za każdą zapłaconą składką funduszową należną za pierwszy rok ubezpieczenia;
 2. Opłata transakcyjna z tytułu częściowego wykupu ubezpieczenia, która pobierana jest jednorazowo jako odpowiedni procent od wartości jednostek funduszowych, które podlegają umorzeniu w celu dokonania częściowego wykupu. Opłaty tej nie pobiera się, jeżeli częściowy wykup dokonywany jest po upływie 10 rocznicy ubezpieczenia lub po upływie rocznicy ubezpieczenia przypadającej w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony ukończył 65 rok życia lub z jednostek funduszowych zgromadzonych na rachunku dodatkowym powstałych w wyniku zainwestowania. Wysokość opłaty wynosi 4% od wartości jednostek funduszowych zgromadzonych na rachunku podstawowym, które podlegają umorzeniu w celu dokonania częściowego wykupu;
 3. Opłata transakcyjna z tytułu całkowitego wykupu ubezpieczenia, która pobierana jest jednorazowo jako odpowiedni procent od wartości jednostek funduszowych, które podlegają umorzeniu w celu dokonania częściowego wykupu. Opłaty tej nie pobiera się, jeżeli częściowy wykup dokonywany jest po upływie 10 rocznicy ubezpieczenia lub po upływie rocznicy ubezpieczenia przypadającej w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony ukończył 65 rok życia lub z jednostek funduszowych zgromadzonych na rachunku dodatkowym powstałych w wyniku zainwestowania. Wysokość opłaty wynosi 4% od wartości jednostek funduszowych zgromadzonych na rachunku podstawowym, które podlegają umorzeniu w celu dokonania częściowego wykupu;
 4. Oplata transakcyjna z tytułu odstąpienia Ubezpieczającego od Umowy po otrzymaniu pierwszej informacji o wartości wykupu, która pobierana jest poprzez umorzenie odpowiedniej liczby jednostek funduszowych zgromadzonych na rachunku podstawowym, z uwzględnieniem cen jednostek z dnia wyceny, w którym realizowane jest umorzenie jednostek w celu realizacji wniosku Ubezpieczającego o odstąpienie od Umowy. Opłaty tej nie pobiera się, jeżeli odstąpienie przez Ubezpieczającego od Umowy dokonywane jest po upływie rocznicy ubezpieczenia przypadającej w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony ukończył 65 rok życia oraz z rachunku dodatkowego, na którym zaewidencjonowane są jednostki funduszy powstałe w wyniku zainwestowania dodatkowych składek funduszowych. Wysokość opłaty wynosi 4% od wartości jednostek funduszowych zgromadzonych na rachunku podstawowym, które podlegają umorzeniu w celu dokonania częściowego wykupu.

Postanowienia OWU nie wykluczają możliwości zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z Umowy.


Umowy zawiera są na czas nieokreślony.


W kontekście opisanego wyżej stanu faktycznego, Wnioskodawca pragnie potwierdzić, czy wartość opłacanych składek z tytułu Ubezpieczenia, którego beneficjentem jest Ubezpieczony, stanowi przychód Ubezpieczonego podlegający opodatkowaniu PIT, a Wnioskodawca jest płatnikiem z tego tytułu.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy składki płacone przez Wnioskodawcę na rzecz Ubezpieczonych podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy o PIT, a Wnioskodawca jest płatnikiem z tego tytułu na podstawie art. 41 ustawy o PIT?


Zdaniem Wnioskodawcy, składki płacone przez Wnioskodawcę na rzecz Ubezpieczonych podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy o PIT, a Wnioskodawca jest płatnikiem z tego tytułu na podstawie art. 41 ustawy o PIT.


Na gruncie przepisów ustawy o PIT, do przychodów członka zarządu zalicza się nie tylko wynagrodzenia, lecz także wszelkie inne przysporzenia majątkowe uzyskane w związku z pełnioną funkcją (zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej), w tym również otrzymane przez tę osobę nieodpłatne świadczenia. Wynika to z ogólnej definicji przychodów określonej w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, przychodami – co do zasady – są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń ustala się w sposób określony w art. 11 ust. 2 i 2a ustawy o PIT. I tak, jeżeli przedmiotem świadczenia są np. zakupione usługi – to wartość takiego świadczenia ustala się według ceny zakupu.

Art. 21 ustawy o PIT, zawiera szereg wyłączeń z opodatkowania dla określonych rodzajów świadczeń (np. diety z tytułu podróży służbowych). Przepis ten jednak musi być interpretowany wąsko i nie jest uprawnione rozszerzenie jego interpretacji na świadczenia, które nie są wprost w nim wymienione. Tym samym, świadczenie Wnioskodawcy polegające na pokryciu składki z tytułu Ubezpieczenia, które ma charakter indywidualnego ubezpieczenia na życie Ubezpieczonych, jako że nie mieści się wprost w żadnym z wyłączeń zawartych w art. 21 ustawy o PIT, powinno podlegać opodatkowaniu.

Zgodnie z systematyką przyjętą przez ustawodawcę, wynagrodzenia i wszelkie inne przysporzenia majątkowe uzyskane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu osoby prawnej podlegają opodatkowaniu na zasadach zależnych od formy współpracy członka zarządu ze spółką. Jeśli podlega on zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę – jego wynagrodzenie oraz świadczenia dodatkowe opodatkowuje się na zasadach właściwych dla umów o pracę. W analizowanej sytuacji, członkowie zarządu są powołani na podstawie uchwały, przez co wynagrodzenie oraz świadczenia dodatkowe Ubezpieczonych zalicza się do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście.


Artykuł 13 ust. 7 ustawy o PIT stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 źródła przychodów ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.


Osoba prawna, która dokonuje świadczeń z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 7-9 ustawy o PIT, na rzecz członka zarządu będącego polskim rezydentem, co do zasady, jest obowiązana (jako płatnik) pobierać 18% zaliczkę na podatek dochodowy, obliczoną zgodnie z art. 41 ust. 1 i 1a tej ustawy.


Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, składki płacone przez Wnioskodawcę na rzecz Ubezpieczonych podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy o PIT, a Wnioskodawca jest płatnikiem z tego tytułu na podstawie art. 41 ustawy o PIT.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie obowiązków płatnika w związku z zawarciem na rzecz członków zarządu umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest prawidłowe – w części dotyczącej sfinansowania składki ochronnej oraz nieprawidłowe - w części dotyczącej określenia źródła przychodu oraz sfinansowania ubezpieczeniowej składki inwestycyjnej.


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Z treści przywołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.


Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem ust. 2c oraz art. 12 ust. 2–2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 ww. ustawy).


W myśl przepisu art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.


Ze stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w dniu 2 listopada 2017 r. zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeniowym umowę indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym gdzie ubezpieczającym jest Wnioskodawca, a ubezpieczonym członkowie zarządu. Członkowie zarządu są powołani do pełnienia funkcji zarządczych na podstawie uchwały Wnioskodawcy. Tym samym, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, członkowie zarządu świadczą na rzecz Wnioskodawcy działalność wykonywaną osobiście, o której mowa w art. 13 ust. 7 ustawy o PIT. Podstawowym źródłem dochodu członków zarządu jest działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług doradczych na rzecz innej spółki niż Wnioskodawca. Wnioskodawca pokrywa koszt składek z tytułu Umowy.


Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy określa źródła przychodów, gdzie między innymi ustawodawca w pkt 2 wymienia działalność wykonywaną osobiście, natomiast w pkt 3 wymienia pozarolniczą działalność gospodarczą. Katalog przychodów, które należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście określony został natomiast w art. 13 tej ustawy.

Według art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się między innymi przychody:

 • otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ustawy),
 • uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 ww. ustawy (art. 13 pkt 9 ww. ustawy).


Należy mieć na uwadze, że jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 czerwca 2015 r., sygn. akt III UZP 2/15 „w spółkach kapitałowych zawarcie kontraktu menedżerskiego z członkiem zarządu kreuje wtórną podstawę powiązania menedżera ze spółką, bowiem podstawowe znaczenie ma powołanie go na członka zarządu tworzące stosunek członkostwa w zarządzie spółki regulowany przepisami Kodeksu spółek handlowych i innymi przepisami wewnętrznymi spółki”.


Także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 czerwca 2016 r., sygn. akt I FSK 83/15 podzielił pogląd wyrażany w piśmiennictwie, że „pozycja członka zarządu, z którym spółka zawarła kontrakt menedżerski (umowę o zarządzanie) jako przedsiębiorcą, jest szczególna. W następstwie kontraktu menedżerskiego (umowy o zarządzanie) członek zarządu nie przejmuje zarządzania spółką we własnym imieniu i na własny rachunek. Zarządzanie spółką nadal jest realizowane przez członka zarządu w ramach członkostwa w zarządzie. Rola kontraktu menedżerskiego (umowy o zarządzanie) ograniczona jest do ustalenia wynagrodzenia za wykonywanie funkcji w zarządzie (czy jeszcze innych czynności określonych w umowie), szczególnych (kwalifikowanych i dodatkowych – w porównaniu z regulacją Kodeksu spółek handlowych i wewnętrznego prawa spółki) obowiązków dotyczących zarządzania spółką, zakazów w zakresie konkurencji oraz podejmowania dodatkowej działalności (Z. Kubot, Kwalifikacje prawne kontraktów menedżerskich członków zarządu spółek kapitałowych, PiZS 2002, nr 2, s. 2 i n).”


W związku z powyższym, przychody członka zarządu Spółki z tytułu powołania uchwałą do pełnienia tej funkcji stanowią przychody zaliczone do źródła określonego w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (stanowi o tym „wyłączenie” określone w art. 13 pkt 9 ww. ustawy).


Konsekwencją zakwalifikowania przychodów z tytułu wypłat wynagrodzenia członkom zarządu jako przychodów z działalności wykonywanej osobiście jest opodatkowanie ich za pośrednictwem płatnika, na zasadach określonych w art. 41 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.


Stosownie zaś do treści art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.


Przepis art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika wykonują swoje zadania – imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru.


Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym na rzecz członkowie zarządu. Umowa nie stanowi grupowej umowy ubezpieczenia, jest indywidualną umową ubezpieczenia. Umowa ma charakter ochronno – inwestycyjny, co oznacza, że składka podstawowa dzieli się na część ochronną oraz na część funduszową, która jest inwestowana w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Umowa jest rodzajem ubezpieczenia wymienionym w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 381, z późn. zm.). Umowa całkowicie wyklucza jakąkolwiek wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie, ponieważ zgodnie z ogólnymi warunkami indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dalej „OWU”) przedmiotem Umowy jest życie i zdrowie Ubezpieczonego w czasie trwania ubezpieczenia. Ponadto, zakres Umowy obejmuje zaistnienie w czasie trwania ubezpieczenia następujących zdarzeń ubezpieczeniowych: śmierć Ubezpieczonego, zdiagnozowanie u Ubezpieczonego choroby śmiertelnej, śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zdiagnozowanie u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego, zdiagnozowanie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania, powstanie u Ubezpieczonego trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W przypadku odstąpienia od umowy przez Ubezpieczonego Ubezpieczyciel dokonuje umorzenia jednostek funduszowych znajdujących się na indywidualnym rachunku Ubezpieczonego, a następnie przelewa kwotę pieniężną powstałą w wyniku umorzenia jednostek funduszowych na rachunek Wnioskodawcy.


Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że opłacanie przez Wnioskodawcę (Ubezpieczającego) składki w ramach umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w części ochronnej – stanowi przychód członka zarządu z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w dacie poniesienia wydatku przez Wnioskodawcę, czyli w dacie zapłaty składki firmie ubezpieczającej. Członek zarządu zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową – zatem ma miejsce przysporzenie majątkowe po jego stronie. Powyższe oznacza, że Wnioskodawca, jako płatnik, jest obowiązany do obliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy z ww. tytułu na zasadach określonych w art. 41 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Natomiast w związku z opłacaniem przez Wnioskodawcę (Ubezpieczającego) składki w ramach umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w części inwestycyjnej – nie sposób uznać, że w momencie opłacania składek inwestycyjnych przez Wnioskodawcę członkowie zarządu uzyskują przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak bowiem wynika z wniosku stroną Umowy – właścicielem Polisy i opłacającym składki jest wyłącznie Wnioskodawca (Ubezpieczający). Natomiast dopiero w momencie odstąpienia od umowy Ubezpieczony (członek zarządu) będzie miał prawo do otrzymania świadczenia z tytułu życia i zdrowia Ubezpieczonego w czasie trwania ubezpieczenia. W konsekwencji w dacie opłacenia składek inwestycyjnych członkowie zarządu nie uzyskują żadnej ani materialnej ani niematerialnej korzyści, zatem na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tytułu opłacenia składki w części inwestycyjnej.


Ewentualny przychód po stronie członków zarządu powstanie dopiero w sytuacji np. wykupu częściowego przez Wnioskodawcę. W takiej sytuacji powstanie przychód z tzw. kapitałów pieniężnych z tytułu udziału w funduszach kapitałowych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Ponadto zauważyć należy, że Wnioskodawca nie będzie dokonywał wypłat świadczeń wynikających z tytułu życia i zdrowia Ubezpieczonego w czasie trwania ubezpieczenia. Wypłaty świadczenia będzie dokonywało Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, z którym Wnioskodawca zawarł umowę indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Wobec tego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru podatku dochodowego z ww. tytułów. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika z tytułu opłaconej składki w części inwestycyjnej.

Reasumując, należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika w związku z zawarciem na rzecz członków zarządu umowy indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – jest prawidłowe – w części dotyczącej sfinansowania składki ochronnej oraz nieprawidłowe - w części dotyczącej określenia źródła przychodu oraz sfinansowania ubezpieczeniowej składki inwestycyjnej.


Końcowo należy zauważyć, że w stanie faktycznym, pytaniu i własnym stanowisku Wnioskodawca wskazał na „ art. 13 ust. 7 ustawy o PIT” jednakże ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w swej treści nie zawiera ww. przepisu. Zatem tut. Organ przyjął powyższe za omyłkę pisarską i uznał, że intencją Wnioskodawcy był przepis „ art. 13 pkt 7 ustawy o PIT”.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W., ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj