Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL2-1.4012.416.2019.1.JKS
z 31 października 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2019 r. (data wpływu 27 września 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do realizowanego projektu pn. (...) – prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do realizowanego projektu pn. (...).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Gmina (...) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej „VAT”), składającym miesięczne deklaracje VAT-7 oraz rozliczającym wskazany w deklaracjach podatek. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 05 września 2016 r., o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 280), od 1 stycznia 2017 r. Gmina (...) rozlicza podatek VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Gmina (...) realizuje czynności opodatkowane podatkiem VAT, zwolnione z opodatkowania oraz niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Gdy Gmina jest w stanie przyporządkować faktury zakupowe w 100% do czynności opodatkowanych, wówczas odlicza podatek VAT naliczony z faktur zakupowych w 100%. Jeżeli Gmina nie może wyodrębnić z kwot podatku naliczonego, kwot podatku niezwiązanych z działalnością gospodarczą i związanych z działalnością „mieszaną” , czyli zwolnioną z VAT i opodatkowaną, dokonuje odliczenia podatku VAT proporcjonalnie przy zastosowaniu ustalonego, zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”), prewspółczynnika oraz proporcji stosownie z art. 90 ustawy o VAT.

Gmina (...) podpisała w dniu 22 października 2018 r. umowę z Samorządem Województwa (...) o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, na realizację operacji w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Gmina (...) otrzymała dofinansowanie w wysokości (…) zł na przebudowę budynku zabytkowego Dworku w (...), w celu jego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenia obiektu w sprzęt i meble niezbędne do prowadzenia zajęć kulturalnych, w tym artystyczno-ceramicznych dla dzieci młodzieży oraz dorosłych. Realizacja ww. projektu wynika z realizacji zadań własnych Gminy. Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.) mówi, iż do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

W ramach przedmiotowego projektu pn. (...) przeprowadzono prace opisane poniżej.

Przeprowadzono remont toalet dostosowujący je do osób niepełnosprawnych, przeprowadzono remont parkietów i podłóg, pomalowano remontowane pomieszczenia. Wykonano podest i podjazd na zewnątrz budynku ułatwiający wejście do budynku osobom niepełnosprawnym, pomalowano elewację, wykonano oświetlenie awaryjne oraz instalację hydrantową. W ramach wyposażenia zakupiono piec do wypalania ceramiki oraz zestaw stołów i krzeseł niezbędnych do prowadzenia zaplanowanych zajęć kulturalnych. Uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach będzie nieodpłatne. (...) jest budynkiem użyteczności publicznej i znajdują się w nim filie Centrum Kultury (…) (dalej „Centrum Kultury”) oraz Gminnej Biblioteki Publicznej (…) (dalej „Biblioteka”). Ww. budynek znajduje się na działce, której właścicielem jest Gmina (...) – jest mieniem komunalnym Gminy. Modernizowany budynek stanowi i będzie stanowić własność Gminy (...).

Gmina, jako podatnik podatku od towarów usług była Inwestorem projektu. Realizacja przyjętego w projekcie zakresu rzeczowego była wykonywana przez Urząd Gminy, jednostkę organizacyjną Gminy powołaną do jej obsługi, zgodnie z planem finansowym dla tej jednostki. Wykonawcy zadań inwestycyjnych zostali wyłonieni w drodze postępowania przetargowego i wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.). Na fakturach zakupowych były podane dane, jako Nabywca: Gmina (...), jako Odbiorca: Urząd Gminy (...).

Wykonana inwestycja zwiększyła wartość środków trwałych Gminy (...). W ww. projekcie Gmina ponosiła wydatki, ale wykorzystane dobro będzie wykorzystywane przez instytucje kultury (Centrum Kultury i Bibliotekę) na działalność kulturalną (statutową), bez zamiaru przeznaczania wytworzonego majątku do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ewentualne przychody z np. wynajmu sal będą przeznaczane na działalność statutową. Zarówno Centrum Kultury, jak i Biblioteka nie są podatnikami podatku VAT, korzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT ze względu na fakt, iż ich roczny obrót nie przekracza 200 000,00 zł. Gmina (...) będzie utrzymywać w należytym stanie i porządku zmodernizowaną infrastrukturę publiczną oraz nie zamierza przekazywać w administrowanie ww. majątku instytucji kultury. Zgodnie z § 5 Umowy o dofinansowanie „Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, przepisach ustawy, rozporządzenia oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności do: (....) do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej: a) nieprzenoszenia posiadania lub prawa własności rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem i celem operacji (...)”.

Ponieważ Gmina jako Wnioskodawca ww. projektu chce zaliczyć koszty podatku VAT z realizacji inwestycji do kosztów kwalifikowanych projektu i tym samym otrzymać do nich dofinansowanie, musi wykazać, iż podatek VAT poniesiony na realizację tych inwestycji w żaden sposób nie może być odzyskany.

Produkty projektu nie będą wykorzystywane w działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Gmina (...) nie ma prawnej możliwości odzyskania ani w całości, ani w części podatku VAT od wydatków poniesionych na remont i doposażenie Dworku w (...) w przedmiotowym projekcie. Gmina (...) nie pomniejsza podatku VAT należnego z faktur wydatkowych dotyczących projektu o podatek VAT naliczony. Poniesione wydatki na ww. inwestycję nie są związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu pn. (...), Gmina (...) będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT, tj. czy będzie miała możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione wydatki w trakcie realizacji ww. projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina (...) nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, ponieważ zakupy towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Ponadto Gmina realizując przedmiotowe przedsięwzięcie realizuje zadanie własne nałożone odrębnymi przepisami.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, Gminie (...) nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z nakładami poniesionymi na realizację opisanych we wniosku zadań inwestycyjnych, zrealizowanych w ramach projektu pn. (...), objętego dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nie znajduje również zastosowania art. 86 ust. 2a-2d oraz art. 90, gdyż Gmina nie ma prawa do częściowego obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego stosując proporcję i prewspółczynnik wyliczony dla Urzędu Gminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ponadto należy zauważyć, że na mocy art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). W szczególności zadania gminy obejmują sprawy m.in. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust .1 pkt 9 ustawy).

Zatem, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, składającym miesięczne deklaracje VAT-7 oraz rozliczającym wskazany w deklaracjach podatek. Gmina rozlicza podatek VAT wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Gmina realizuje czynności opodatkowane podatkiem VAT, zwolnione z opodatkowania oraz niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Gdy Gmina jest w stanie przyporządkować faktury zakupowe w 100% do czynności opodatkowanych, wówczas odlicza podatek VAT naliczony z faktur zakupowych w 100%. Jeżeli Gmina nie może wyodrębnić z kwot podatku naliczonego, kwot podatku niezwiązanych z działalnością gospodarczą i związanych z działalnością „mieszaną”, czyli zwolnioną z VAT i opodatkowaną, dokonuje odliczenia podatku VAT proporcjonalnie przy zastosowaniu ustalonego, zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy, prewspółczynnika oraz proporcji stosownie z art. 90 ustawy.

Gmina podpisała w dniu 22 października 2018 r. umowę z Samorządem Województwa (...) o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, na realizację operacji w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości (…) zł na przebudowę budynku zabytkowego (...), w celu jego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenia obiektu w sprzęt i meble niezbędne do prowadzenia zajęć kulturalnych, w tym artystyczno-ceramicznych dla dzieci młodzieży oraz dorosłych. Realizacja ww. projektu wynika z realizacji zadań własnych Gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

(...) jest budynkiem użyteczności publicznej i znajdują się w nim filie Centrum Kultury (…) oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Ww. budynek znajduje się na działce, której właścicielem jest Gmina – jest mieniem komunalnym Gminy. Modernizowany budynek stanowi i będzie stanowić własność Gminy.

Gmina, jako podatnik podatku od towarów usług była Inwestorem projektu. Realizacja przyjętego w projekcie zakresu rzeczowego była wykonywana przez Urząd Gminy, jednostkę organizacyjną Gminy powołaną do jej obsługi, zgodnie z planem finansowym dla tej jednostki. Wykonawcy zadań inwestycyjnych zostali wyłonieni w drodze postępowania przetargowego i wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych przez Urząd Gminy. Na fakturach zakupowych były podane dane, jako Nabywca: Gmina (...), jako Odbiorca: Urząd Gminy (...).

Wykonana inwestycja zwiększyła wartość środków trwałych Gminy. W ww. projekcie Gmina ponosiła wydatki, ale wykorzystane dobro będzie wykorzystywane przez instytucje kultury (Centrum Kultury i Bibliotekę) na działalność kulturalną (statutową), bez zamiaru przeznaczania wytworzonego majątku do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ewentualne przychody z np. wynajmu sal będą przeznaczane na działalność statutową. Zarówno Centrum Kultury, jak i Biblioteka nie są podatnikami podatku VAT, korzystają ze zwolnienia podmiotowego z VAT ze względu na fakt, iż ich roczny obrót nie przekracza 200 000,00 zł. Gmina będzie utrzymywać w należytym stanie i porządku zmodernizowaną infrastrukturę publiczną oraz nie zamierza przekazywać w administrowanie ww. majątku instytucji kultury.

Produkty projektu nie będą wykorzystywane w działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Gmina (...) nie pomniejsza podatku VAT należnego z faktur wydatkowych dotyczących projektu o podatek VAT naliczony. Poniesione wydatki na ww. inwestycję nie są związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy ma on możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki w związku z realizacją z przedmiotowym projektem.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W analizowanej sprawie związek taki nie wystąpi, bowiem jak oświadczył Wnioskodawca „produkty projektu nie będą wykorzystywane w działalności opodatkowanej podatkiem VAT” oraz „poniesione wydatki na ww. inwestycję nie są związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych”.

Podsumowując, w okolicznościach niniejszej sprawy, w związku z realizacją inwestycji pn.: (...), Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało ocenić jako prawidłowe.

Zaznaczyć należy, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 Ordynacji podatkowej. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, tut. Organ dokonuje oceny stanowiska wnioskodawcy.

W związku z powyższym należy zaznaczyć, że odpowiedzi na ww. pytanie udzielono w oparciu o informacje zawarte we wniosku, w tym w szczególności na informacji, że poniesione wydatki na ww. inwestycję nie są związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, w szczególności wykorzystywania efektów projektu do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych, wydana interpretacja straci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj