Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB2-1.4010.409.2019.1.AR
z 30 października 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 września 2019 r., który 5 września 2019 r. wpłynął do tut. Organu z pośrednictwem platformy e-puap, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu uwzględnienia dotacji oraz możliwości wykazania straty podatkowej w zeznaniu rocznym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2019 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu uwzględnienia dotacji oraz możliwości wykazania straty podatkowej w zeznaniu rocznym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest Spółką z o.o., której przedmiotem działania jest zarządzanie stronami internetowymi, w tym hosting oraz działalność związana z oprogramowaniem, portalami internetowymi itd. Z tytułu świadczonych usług uzyskuje przychody opodatkowane podatkiem dochodowym. Spółka otrzymała dotację z programu operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu. Dotacją sfinansowano utworzenie Wielopłaszczyznowego Systemu Zarządzania Ofertą. Spółka w 2018 r. złożyła zeznanie CIT-8 za 2017 r. o osiągniętym dochodzie podatkowym. W pozycji 35 Przychody ze źródeł położonych na terytorium RP wykazała wszystkie uzyskane przychody w roku podatkowym 2017. Następnie wyłączyła w poz. E.1. 51 dochody zwolnione z podatku w CIT-8/O – czyli przychody odpowiadające odpisom amortyzacyjnym od wartości niematerialnych i prawnych w części sfinansowanej dotacją (wyłączenie z przychodu do opodatkowania przychodu, który odnosi na pozostałe przychody operacyjne równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych). Przy ustaleniu dochodu do opodatkowania, spółka wyłącza z kosztów uzyskania przychodów amortyzację w części finansowanej dotacją. W poz. 40 zeznania CIT-8 koszty uzyskania przychodów nie uwzględniła kosztów stanowiących odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych w części sfinansowanej dotacją. W konsekwencji spółka wykazała stratę. O wysokość powstałej straty spółka obniżyła dochód w kolejnych pięciu latach zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy w deklaracji CIT-8 w części D.1.35 należy wykazać wszystkie przychody w tym również zwolnione z podatku, a następnie w CIT-8/O w części B.1 należy wykazać pełną kwotę przychodów wolnych od podatku i wyłączyć ją ustalając podstawę opodatkowania/stratę?
  2. Czy strata wygenerowana przez wyłączenie przychodu wolnego od opodatkowania stanowi stratę podatkową a o powstałą w ten sposób stratę spółka może obniżyć dochód zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kolejnym roku podatkowym?
  3. Czy wpisując dotację do deklaracji CIT-8/O, a następnie do CIT-8 (rubryka E.1. poz. 40, winno być poz. 51), będącą przychodem wolnym od podatku można ją uwzględnić w pełnej wysokości otrzymanej, czy tylko do wysokości dochodu wykazanego w rubryce 38 (winno być: w rubryce 49) CIT-8?

Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie przychody, w tym dotacje należy wykazać w CIT-8 w części D.1 poz. 35. Dotacje otrzymane jako zwrot wydatków związanych z zakupem wartości niematerialnych i prawnych są przychodem podatkowym, co wynika z art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy o PDOP. Przychód ten podlega jednak zwolnieniu od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy. W związku z powyższym w celu ustalenia podstawy opodatkowania/straty należy wyłączyć przychody z dotacji w pełnej wysokości i wykazać w części B.1 deklaracji CIT-8/O. Przy ustalaniu dochodu (art. 7 ust. 3 updop) bądź straty (art. 7 ust. 4 updop) nie uwzględnia się zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 updop przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku oraz kosztów uzyskania wskazanych powyżej przychodów. Tak powstały wynik jest wynikiem podatkowym a o stratę spółka może obniżyć dochód zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kolejnym latach podatkowych. Wnioskodawca uważa, iż wpisując dotację do deklaracji CIT-8/O, a następnie do CIT-8 (rubr. E.1. poz. 40 – winno być poz. 51), będącą przychodem wolnym od podatku można ją uwzględnić w pełnej wysokości otrzymanej, a nie tylko do wysokości dochodu wykazanego w rubryce 38 (winno być w poz. 49) CIT-8.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, że zgodnie z zadanymi pytaniami wyznaczającym zakres interpretacji, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest ustalenie, czy dofinansowanie jakie otrzymała Spółka w ramach programu operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Kwestia ta stanowi element stanu faktycznego ujętego we wniosku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii.

I tak, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym w 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm., dalej: updop), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika, względnie na jego rachunek, wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. W obrocie bezgotówkowym będzie to dzień uznania rachunku bankowego podatnika jako rachunku wierzyciela. W związku z powyższym, zgodnie z powołanym wyżej art. 12 ust. 1 pkt 1 updop otrzymana dotacja stanowi przychód podatkowy Spółki w dacie jej otrzymania.

Stosownie do art. 7 ust. 1 updop w ww. brzmieniu, przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest – z zastrzeżeniem wypadków, o których mowa w art. 21 i 22 – dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast dochód ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 albo w art. 7a ust. 1 tej ustawy po odliczeniu wartości wskazanych w art. 18 ust. 1.

Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 updop w powyższym brzmieniu).

Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz kosztów uzyskania tych przychodów (art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 updop). Oznacza to, że dochody wolne od podatku nie są uwzględniane przy wyliczeniu podstawy opodatkowania (straty).

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 5 updop w ww. brzmieniu, o wysokość straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 27 ust. 1 updop, po zakończeniu roku podatkowego jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego na formularzu CIT-8.

W części D.1 tego formularza podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, powinien wykazać wszystkie osiągnięte w roku podatkowym przychody, a więc także te, które korzystają ze zwolnienia przedmiotowego. Następnie w części E.1 zeznania podatkowego CIT-8 powinien wykazać dochody (przychody) wolne i odliczenia, ujęte uprzednio w załączniku CIT-8/O.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że Wnioskodawca powinien wykazać całą kwotę otrzymanej dotacji w zeznaniu podatkowym CIT-8 i załączniku CIT-8/O za rok, w którym otrzymał dotację bowiem jak wskazano powyżej dotacja stanowi przychód w momencie jej otrzymania. W załączniku CIT-8/O nie ma ograniczenia dochodów wolnych do wysokości dochodu wykazanego w sekcji D.3 zeznania CIT-8. Łączna kwota dochodów wolnych z załącznika CIT-8/O jest przenoszona do sekcji E.1 zeznania CIT-8 i ujmowana w pozycji Razem dochody (przychody) wolne a następnie powtórzona w pozycji Razem dochody (przychody) wolne i odliczenia.

Jeżeli Spółka wykazała dochody wolne w CIT-8/O w kwocie wyższej niż osiągnięty dochód wykazany w sekcji D.3 zeznania CIT-8 to jednocześnie w sekcji E.2 tego zeznania wykazuje stratę.

O wysokość straty poniesionej w danym roku podatkowym (roku 2017) Spółka może zgodnie z art. 7 ust. 5 updop obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj