Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB4.4014.282.2019.4.MD
z 23 października 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 14 sierpnia 2019 r. (data wpływu – 19 sierpnia 2019 r.), uzupełnionym 30 września 2019 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności naniesień znajdujących się na tym gruncie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2019 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności naniesień znajdujących się na tym gruncie.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z tym w piśmie z 16 września 2019 r., znak: 0114-KDIP1-3.4012.365.2019.2.JG, 0111-KDIB4.4014.282.2019.3.MD wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 30 września 2019 r.

We wniosku złożonym przez:

- Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

A Sp. z o.o. (Kupujący, Nabywca);

- Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:

B Sp. z o.o. (Sprzedający, Zbywca)

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowany będący stroną postępowania – Sp. z o.o. (dalej: „Kupujący”) rozważa nabycie od Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania – innej Sp. z o.o. (dalej: „Sprzedający”) nieruchomości wraz z pozostałymi składnikami majątkowymi wskazanymi w dalszej części opisu zdarzenia przyszłego (w tym przejęcie praw i obowiązków ze wskazanych tam umów) (dalej: „Transakcja”). Kupujący i Sprzedający w dalszej części wniosku będą nazywani łącznie „Zainteresowanymi” lub „Stronami”.

Zgodnie z zamierzeniami Zainteresowanych, dokonanie Transakcji planowane jest na I kwartał 2020 r., przy czym w każdym przypadku powinno to nastąpić nie później niż do końca III kwartału 2020 r.

Strony są zainteresowane pozyskaniem interpretacji prawa podatkowego w zakresie klasyfikacji planowanej Transakcji na gruncie podatku od towarów i usług, w tym prawa Kupującego do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, a także klasyfikacji zakładanej Transakcji na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym, w dalszych punktach Zainteresowani opisują: (i) nieruchomość będącą przedmiotem planowanej Transakcji, (ii) charakterystykę działalności Kupującego i Sprzedającego, (iii) historię nabycia/wytworzenia przedmiotu Transakcji oraz (iv) zakres Transakcji.

Opis Nieruchomości.

Transakcja dotyczyć będzie nieruchomości, obejmującej działki gruntu o numerach ewidencyjnych (…) (dalej: Działka 1) oraz (…) (dalej: Działka 2), które powstały po podziale działki gruntu o numerze ewidencyjnym (…) (dalej: Działka 3), dla których Sąd prowadzi księgę wieczystą (dalej: „Grunt”), przy czym na dzień składania wniosku podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej. Sprzedający jest użytkownikiem wieczystym Gruntu.

Na Gruncie Sprzedający realizuje obecnie projekt deweloperski obejmujący budowę dwóch budynków biurowych z częścią usługową o nazwie handlowej „(…)” (budynki A i B w ramach II fazy inwestycji, dalej: „Budynki”). Docelowo (i) Budynek A posiadać będzie dwie kondygnacje podziemne i dziewięć naziemnych, a (ii) Budynek B dwie kondygnacje podziemne i sześć naziemnych. Planuje się, że budowa Budynku A zostanie zakończona w grudniu 2019 r., natomiast planowane zakończenie budowy Budynku B ma mieć miejsce w lutym 2020 r. Zgodnie z założeniami, na dzień Transakcji dla Budynku A oraz dla Budynku B zostaną wydane pozwolenia na użytkowanie.

Po zakończeniu budowy Budynki zostaną sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (dalej również: „PKOB”) w dziale 12 (zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.; Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.). Natomiast wszystkie wymienione we wniosku obiekty będące budowlami w rozumieniu Prawa Budowlanego – zgodnie z PKOB – będą objęte zakresem oznaczenia 1220 „Budynek biurowy z usługami, podziemnym garażem oraz towarzyszącą infrastrukturą”, gdyż z konstrukcyjnego punktu widzenia są one związane z Budynkami.

Docelowo, Budynki przeznaczone będą na wynajem podmiotom trzecim. Pierwsze umowy najmu dotyczące powierzchni zlokalizowanych w przyszłości w Budynkach już zostały zawarte lub zostaną zawarte po złożeniu wniosku, jeszcze przez Sprzedającego (jako właściciela Budynków). Po rozpoczęciu najmu powierzchni w Budynkach na podstawie umów najmu – co powinno nastąpić: (i) w odniesieniu do Budynku A na koniec grudnia 2019 r., (ii) w odniesieniu do Budynku B w marcu 2020 r. – w Budynkach będą toczyły się jeszcze prace wykończeniowe oraz prace mające na celu dostosowanie poszczególnych powierzchni do potrzeb tych i kolejnych najemców. Prace te będą się toczyły zarówno przed jak i po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Budynków. Wedle szacunków Sprzedającego – w odniesieniu do każdego z Budynków – na dzień dokonania Transakcji, wartość takich prac wykończeniowych powinna stanowić mniej niż 30% wartości danego Budynku z chwili uzyskania pozwolenia na użytkowanie Budynków. Poniesienie tych wydatków będzie miało na celu doprowadzenie nowych Budynków do poziomu ich pierwotnie zakładanej, docelowej użyteczności i nie będzie stanowiło ich istotnej przebudowy. Jednocześnie, ani Budynki ani opisane poniżej urządzenia budowlane i budowle nie zostały (i nie zostaną na moment dokonania Transakcji) zaliczone przez Sprzedającego do środków trwałych z uwagi na fakt, iż ich przewidywany okres użytkowania nie przekroczy 12 miesięcy.

Poza Budynkami, Grunt zabudowany jest również następującymi naniesieniami, z których przynajmniej niektóre mogą stanowić budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane oraz które stanowią własność Sprzedającego i, w związku z tym, będą przedmiotem planowanej Transakcji:

 1. przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku A ze studzienką;
 2. przyłącze do kanalizacji sanitarnej do budynku B ze studzienką;
 3. część przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku A ze studzienką;
 4. część przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku B ze studzienką;
 5. instalacja odwodnienia korytek liniowych;
 6. separator dla budynku A znajdujący się poza budynkiem;
 7. instalacja wodna do zasilania poidełka;
 8. zasilanie totemów;
 9. zasilanie szlabanów;
 10. instalacja niskoprądowa do obsługi szlabanów;
 11. miejsca parkingowe z kostki betonowej;
 12. drogi z kostki betonowej;
 13. obrzeża betonowe;
 14. wpusty i korytka odwadniające;
 15. schody terenowe;
 16. murki betonowe z siedliskami oraz deskami tarasowymi wokół czerpni;
 17. donice betonowe z siedziskami;
 18. palarnie;
 19. boisko do koszykówki (nawierzchnia sportowa);
 20. nawierzchnia rekreacyjna pod hamakiem/huśtawką;
 21. ogrodzenie o zmiennej wysokości;
 22. szlabany;
 23. stojaki na rowery;
 24. siedziska;
 25. kosze na śmieci;
 26. ławki;
 27. popielnice;
 28. stacja serwisowania rowerów;
 29. stacja ładowania pojazdów elektrycznych;
 30. totem/pylony informacyjne;
 31. rowery treningowe;
 32. kosz do koszykówki (wraz z tablicą, obręczą, siatką i fundamentami);
 33. hamak lub huśtawka z fundamentem;
 34. ograniczniki parkowania.


Dodatkowo, Grunt zabudowany jest również następującymi naniesieniami, z których przynajmniej niektóre mogą stanowić budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, które częściowo znajdują się również poza Gruntem, ale w zakresie w jakim znajdują się na Gruncie stanowią własność Sprzedającego i, w związku z tym, będą przedmiotem planowanej Transakcji:

 1. przyłącza teletechniczne do budynku C ze studzienką;
 2. lampy oświetleniowe;
 3. zasilanie oświetlenia zewnętrznego;
 4. chodniki z kostki betonowej;
 5. ścieżka rowerowa asfaltowa;
 6. zieleń.

Wskazane powyżej obiekty będą w dalszej części wniosku zwane łącznie „Budowlami”. Budowle pełnią rolę pomocniczą względem Budynków.

Na Gruncie znajdują się także części infrastruktury ciepłowniczej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej, które nie stanowią własności Sprzedającego:

 1. sieć ciepłownicza DN500;
 2. przyłącze ciepłownicze do budynku A ze studzienką;
 3. przyłącze ciepłownicze do budynku B ze studzienką;
 4. przyłącza kanalizacji ogólnospławnej do budynku A ze studzienką;
 5. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej do budynku B ze studzienką;
 6. sieć wodociągowa DN200;
 7. przyłącza wodociągowe do budynków A i B;
 8. hydranty;
 9. przyłącza energetyczne SN do budynków A i B – zasilanie podstawowe i rezerwowe;
 10. sieć teletechniczna;
 11. przyłącza teletechniczne do budynku A ze studzienką;
 12. przyłącza teletechniczne do budynku B ze studzienką.Wskazane powyżej obiekty stanowią element infrastruktury będącej własnością przedsiębiorstw przesyłowych i w związku z tym, nie będą one nabywane przez Kupującego w ramach planowanej Transakcji. Budynki, Budowle oraz Grunt, w dalszej części wniosku nazywane są łącznie „Nieruchomością”.

W chwili obecnej Nieruchomość nie generuje żadnych przychodów (nie jest przedmiotem wynajmu ani dzierżawy, itp.). Przed datą rozpoczęcia wydawania najemcom powierzchni w Budynkach na podstawie umów najmu (co nastąpi nie wcześniej niż w listopadzie 2019 r.), Budynki i Budowle nie będą wykorzystywane przez Sprzedającego dla celów działalności gospodarczej (w szczególności użytkowane na potrzeby własne), ani nie będą oddane do użytkowania podmiotom trzecim.

Charakterystyka Kupującego i Sprzedającego.

Zainteresowany niebędący stroną postępowania jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność deweloperską na rynku nieruchomości. Sprzedający nie zatrudnia żadnych pracowników. Wszelkie czynności związane z realizacją jego działalności gospodarczej są wykonywane na podstawie umów usługowych zawartych z innymi podmiotami.

Nieruchomość opisana we wniosku nie stanowi odrębnego działu, wydziału czy też oddziału wydzielonego w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedającego. Sprzedający nie prowadzi również w stosunku do niej odrębnych ksiąg rachunkowych. Niemniej jednak, Nieruchomość i jej części składowe stanowią największy składnik majątkowy Sprzedającego.

Sprzedający jest zarejestrowany w Polsce jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (i pozostanie zarejestrowany także na dzień Transakcji) oraz dokonuje zakupów towarów i usług, w odniesieniu do których odlicza podatek naliczony stosownie do art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zainteresowany będący stroną postępowania jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Po nabyciu opisanej we wniosku nieruchomości, Kupujący zamierza prowadzić działalność gospodarczą, obejmującą wynajem na cele komercyjne (biurowe, handlowe i magazynowe) powierzchni w znajdujących się na niej budynkach, a także związanych z nimi powierzchni parkingowych, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nabycie nieruchomości nastąpi zatem wyłącznie w celu prowadzonej przez Kupującego działalności gospodarczej w zakresie wynajmu powierzchni na cele komercyjne. Kupujący zamierza prowadzić powyższą działalność w oparciu o własne zasoby, względnie w oparciu o zasoby podwykonawców. Kupujący nie zamierza świadczyć usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości ani jej części na cele mieszkaniowe.

Zainteresowani nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pomiędzy Stronami nie zachodzą również powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy, o których mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

Historia nabycia/wytworzenia przedmiotu Transakcji.

Sprzedający nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (wraz ze wszelkimi naniesieniami związanymi z gruntem), stanowiących: Działkę 3 i działkę o numerze ewidencyjnym (…) – Działka 4, na podstawie warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zawartej pomiędzy funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych a Sprzedającym 9 listopada 2018 r. w formie aktu notarialnego oraz zawartej w wykonaniu tej umowy – umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zawartej pomiędzy funduszem a Sprzedającym 17 grudnia 2018 r. w formie aktu notarialnego.

W momencie nabycia ww. działek gruntu przez Sprzedającego nie były one objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a na ich powierzchni posadowione były następujące obiekty budowlane stanowiące budowle w rozumieniu Prawa Budowlanego:

 1. Działka 3 – fragment chodnika o nawierzchni brukowej;
 2. Działka 4 – fragment betonowego chodnika przeznaczonego do powszechnego użytku, słup ogłoszeniowy oraz oświetlenie zewnętrzne (latarnie oświetleniowe).

Dodatkowo, na Działce 3 znajdowała się również inwestycja w toku, niestanowiąca na tamten moment budynku ani budowli w rozumieniu Prawa budowlanego.

Powyższa transakcja, zgodnie z uzyskaną interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 19 listopada 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.601.2018.2.KT, podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w następujący sposób:

 1. znajdujące się na Działce 3 Budynki A i B stanowiące inwestycję w toku na moment przeprowadzenia ww. transakcji nie spełniały definicji budynku w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Co za tym idzie, do ich dostawy nie znajdowały zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10, art. 43 ust. 1 pkt l0a ustawy o podatku od towarów i usług ani – z uwagi na okoliczności powstania przedmiotowych naniesień oraz ich bieżącego i docelowego wykorzystania – przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, wartość wskazanych budynków została uwzględniona w wartości zbywanego gruntu i opodatkowana według stawki 23% podatku od towarów i usług;
 2. dostawa znajdujących się na Działce 3 i Działce 4 obiektów budowlanych stanowiących budowle w rozumieniu Prawa budowlanego (za wyjątkiem latarni oświetleniowych) podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednakże, strony transakcji na podstawie art. 43 ust. 10 złożyły stosowne oświadczenie i wybrały opodatkowanie budowli według stawki 23% podatku od towarów i usług;
 3. dostawa znajdujących się na Działce 4 latarni oświetleniowych podlegała opodatkowaniu według stawki 23% podatku od towarów i usług;
 4. dostawa gruntu, tj. Działki 3 i Działki 4 podlegała opodatkowaniu według stawki 23% podatku od towarów i usług.

Po nabyciu Gruntu wraz z towarzyszącą infrastrukturą Sprzedający kontynuuje realizację projektu deweloperskiego, mającego na celu wzniesienie Budynków.

Sprzedającemu przysługiwało prawo do obniżenia należnego podatku od towarów i usług o naliczony podatek od towarów i usług w związku ze wszystkimi wydatkami poniesionymi na zakup wskazanych wyżej działek gruntu oraz kontynuacją projektu deweloperskiego, mającego na celu wzniesienie Budynków. Sprzedający nie wykorzystywał Nieruchomości do prowadzenia działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zakres Transakcji.

Zgodnie z zamierzeniami Zainteresowanych, w ramach planowanej Transakcji nastąpi:

 1. przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego prawa użytkowania wieczystego Gruntu oraz prawa własności Budynków i Budowli;
 2. przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego własności aktywów stanowiących wyposażenie Budynków (związanych z nim w sposób trwały) oraz ruchomości służących ich prawidłowemu funkcjonowaniu;
 3. z uwagi na fakt, że przed dokonaniem Transakcji nastąpi – przynajmniej częściowe – wydanie powierzchni w Budynkach poszczególnym najemcom, w wyniku Transakcji nastąpi wstąpienie Kupującego w miejsce Sprzedającego w stosunki najmu dotyczące powierzchni Budynków z mocy prawa na podstawie art. 678 ustawy – Kodeks cywilny, zaś w zakresie najmów, w przypadku których na datę Transakcji powierzchnie nie zostaną jeszcze wydane najemcom, może nastąpić przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego praw i obowiązków z takich umów najmu w umowie sprzedaży w ramach planowanej Transakcji;
 4. przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego praw z zabezpieczeń prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umów najmu ustanowionych przez poszczególnych najemców;
 5. przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego majątkowych praw autorskich do utworów powstałych w związku z realizacją Budynków (wraz z Budowlami i przynależnościami) – w zakresie określonym w umowie sprzedaży Nieruchomości;
 6. przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego wyłącznego prawa do upoważniania osób trzecich do wykonywania praw zależnych dotyczących majątkowych praw autorskich do utworów powstałych w związku z realizacją Budynków (wraz z Budowlami i przynależnościami), w zakresie nabytym przez Kupującego w związku z transakcją;
 7. przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego prawa własności nośników, na których utrwalono utwory związane z Budynkami i Budowlami;
 8. przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego prawa z tytułu udzielonych przez wykonawców robót budowlanych oraz twórców dokumentacji projektowej Budynków (wraz z przynależnościami) gwarancji jakości lub rękojmi za wady dotyczące Budynków i Budowli;
 9. przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego praw i obowiązków wynikających z umów licencji dotyczących systemów zainstalowanych w Budynkach oraz aplikacji budynkowych służących użytkownikom Budynków;
 10. przeniesienie przez Sprzedającego na Kupującego depozytów najemców.


Zgodnie z zamierzeniami Sprzedającego i Kupującego, w ramach planowanej Transakcji Sprzedający zobowiązany będzie również do przekazania Kupującemu:

 • dokumentacji prawnej dotyczącej Nieruchomości (w tym, np. umów najmu, dokumentów zabezpieczenia),
 • ksiąg prowadzonych przez zarządcę nieruchomości dotyczących Nieruchomości oraz świadczenia usług i opłat eksploatacyjnych związanych z Nieruchomością,
 • instrukcji użytkowania (lub innych) dotyczących działalności lub utrzymania Budynków bądź instalacji, maszyn, urządzeń znajdujących się na Nieruchomości lub ją obsługujących,
 • dokumentów gwarancji budowlanych oraz/lub dokumentacji budowlanej dotyczącej Nieruchomości,
 • dokumentów gwarancji projektowych oraz/lub dokumentacji projektowej dotyczącej Nieruchomości,
 • pozostałych istniejących dokumentów dotyczących Nieruchomości, znajdujących się w posiadaniu Sprzedającego (w szczególności np. książki obiektu budowlanego).

Składniki majątkowe, które zostaną przeniesione na Sprzedającego będą dalej łącznie nazywane Przedmiotem Transakcji. Jednocześnie planowanej Transakcji nie będzie towarzyszyło przeniesienie jakichkolwiek innych niż wyżej wymienione składników majątkowych, w tym należności oraz zobowiązań Sprzedającego.

Lista składników majątku Sprzedającego niepodlegających przeniesieniu na rzecz Kupującego obejmuje w szczególności:

 • prawa i obowiązki wynikające z umów w zakresie generalnego wykonawstwa prac budowlanych, ani umowy związanej z zaprojektowaniem oraz nadzorem nad budową (z zastrzeżeniem praw wymienionych powyżej);
 • prawa i obowiązki wynikające z umów w zakresie dostawy mediów do Nieruchomości, ubezpieczenia Nieruchomości, ochrony Nieruchomości, monitoringu przeciwpożarowego, itp.;
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy o zarządzanie Nieruchomością;
 • decyzje administracyjne dot. ww. Nieruchomości;
 • oznaczenie indywidualizujące Sprzedającego (czyli „firma” Sprzedającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego);
 • prawa i obowiązku z umów rachunków bankowych Sprzedającego;
 • prawa i obowiązki z umów o świadczenie usług księgowych, prawnych, marketingowych;
 • środki pieniężne Sprzedającego zgromadzone na rachunkach bankowych;
 • księgi rachunkowe Sprzedającego i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez Sprzedającego działalności gospodarczej;
 • źródła finansowania działalności Sprzedającego;
 • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej Działkę 4, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą (na której Sprzedający, w ramach prowadzonej działalności deweloperskiej, planuje wznieść budynek biurowy z funkcją usługową).

Wskutek Transakcji nie nastąpi również przejście zakładu pracy Sprzedającego (w dacie Transakcji Sprzedający nie będzie zatrudniał pracowników).

Po Transakcji na Kupującym będzie spoczywał obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości. W ramach Transakcji Kupujący nie przejmie jednak praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez Sprzedającego, w tym właśnie celu. W efekcie, Kupujący zawrze własne umowy dążące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości, w szczególności w zakresie zarządzania Nieruchomością, dostawy mediów, zapewnienia czystości, bezpieczeństwa, itp. Niewykluczone jest jednocześnie, że część z zawartych przez Kupującego umów zawarta zostanie z dotychczasowymi dostawcami tych usług na rzecz Sprzedającego. Nie wyklucza się także tymczasowego korzystania przez Kupującego z praw wynikających z powyższych umów, które nie zostaną przez Sprzedającego rozwiązane – na podstawie odpowiednich porozumień zawartych z dostawcami/Sprzedającym, przy zachowaniu odpowiednich rozliczeń pomiędzy stronami – jednakże jedynie do czasu zawarcia odpowiednich umów przez Kupującego.

Na podstawie umowy sprzedaży, po dokonaniu Transakcji Sprzedający będzie realizował na rzecz Kupującego lub najemców, określone usługi polegające na wykończeniu powierzchni zgodnie z wymaganiami najemców itp. oraz będzie poszukiwał przyszłych najemców, podejmował starania celem podpisania umów najmu z potencjalnymi najemcami oraz pokrywał własne koszty i wydatki związane z procesem wynajmu. W tym celu, po zawarciu Transakcji Kupujący udzieli Sprzedającemu licencji na korzystanie z dokumentacji projektowej Budynków (wraz z przynależnościami) na potrzeby wykonywanych prac wykończeniowych oraz ewentualnych, innych zobowiązań Sprzedającego wynikających z umowy sprzedaży Nieruchomości. W przypadku zidentyfikowania szczególnie korzystnej możliwości wynajęcia powierzchni w Budynkach, Sprzedający będzie uprawniony do otrzymania od Kupującego stosownego wynagrodzenia przewidzianego w umowie sprzedaży.

W stosunku do powierzchni w Budynkach, które w dniu Transakcji nie będą wynajęte, oraz części wynajętych powierzchni, Sprzedający (bądź podmiot powiązany ze Sprzedającym) zobowiąże się, na podstawie odrębnej umowy gwarancji czynszowej, do wypłaty na rzecz Kupującego odpowiedniej kwoty gwarancji czynszowej, której celem będzie wynagrodzenie Kupującemu braku najemców. Aby zmniejszyć kwotę wypłacanej gwarancji czynszowej, po Transakcji Sprzedający (bądź podmiot powiązany ze Sprzedającym) będzie mógł podejmować działania zmierzające do zachęcenia nowych najemców do wynajęcia powierzchni w Budynkach i zawarcia przez nich nowych umów najmu z Kupującym (Sprzedający (bądź podmiot powiązany ze Sprzedającym) otrzyma od Kupującego stosowne pełnomocnictwa do negocjowania umów najmu).

Wnioskodawcy wskazują również, że w momencie dokonania Transakcji zawarta zostanie przez Zainteresowanych umowa dobrosąsiedzka regulująca relacje z właścicielami nieruchomości sąsiadujących z Nieruchomością (której wzór stanowił będzie załącznik do umowy Sprzedaży Nieruchomości).

Planowana Transakcja zostanie udokumentowana fakturą (fakturami) wystawioną (wystawionymi) przez Sprzedającego.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowani wskazali, że położenie poszczególnych Budynków i Budowli na Działkach 1 i 2 zostało przedstawione w tabeli poniżej (krzyżykiem zaznaczono działkę, na której znajduje się dany Budynek lub Budowla):


Tabela PDF – str. 8 i 9

W ocenie Stron, spośród obiektów, których katalog wskazano w opisie zdarzenia przyszłego (tzn. obiekty w całości znajdujące się w granicach Działek 1 i 2), następujące obiekty stanowią budowle w rozumieniu Prawa budowlanego:

 1. miejsca parkingowe z kostki betonowej;
 2. drogi z kostki betonowej;
 3. obrzeża betonowe;
 4. wpusty i korytka odwadniające;
 5. schody terenowe;
 6. murki betonowe z siedziskami oraz deskami tarasowymi wokół czerpni;
 7. palarnie;
 8. murki betonowe z siedziskami;
 9. boisko do koszykówki (nawierzchnia sportowa);
 10. nawierzchnia rekreacyjna pod hamakiem/huśtawką;
 11. ogrodzenie o zmiennej wysokości;
 12. totemy/pylony informacyjne;
 13. kosz do koszykówki (wraz z tablicą, obręczą, siatką i fundamentami);
 14. instalacja odwodnienia korytek liniowych;
 15. instalacja wodna do zasilania poidełka;
 16. instalacja niskoprądowa do obsługi szlabanów.W ocenie Stron, spośród obiektów, których katalog wskazano w opisie zdarzenia przyszłego (tzn. obiekty częściowo znajdujące się w granicach Działek 1 i 2, a częściowo poza nimi), następujące obiekty stanowią budowle w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:

 1. chodniki z kostki betonowej;
 2. ścieżka rowerowa asfaltowa;
 3. zasilanie oświetlenia zewnętrznego.

Pozostałe obiekty znajdujące się na ww. działkach i będące własnością Sprzedającego, należy w ocenie Stron, zakwalifikować jako urządzenie budowlane albo obiekty małej architektury, w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Niektóre z budowli opisanych powyżej zostały przez Sprzedającego nabyte w dniu 17 grudnia 2018 r., jako część inwestycji w toku, przy czym na tamtą datę, żadna z nich nie stanowiła jeszcze budowli w rozumieniu Prawa Budowlanego z uwagi na niezakończony proces budowlany (w ramach realizacji którego Sprzedający – kontynuując proces inwestycyjny – mógł również samodzielnie wznieść część wskazanych budowli). Na dzień złożenia uzupełnienia, proces budowy nadal trwa.

Zgodnie z założeniami inwestycyjnymi Sprzedającego pozwolenie na użytkowanie, które zostanie wydane w stosunku do Budynków przed dokonaniem Transakcji, będzie obejmowało również ww. Budowle. Z perspektywy prawa administracyjnego, takie pozwolenie na użytkowanie będzie stanowiło podstawę pozwalającą na rozpoczęcie użytkowania ww. budowli zgodnie z ich przeznaczeniem.

Budowle nie są i nie będą przedmiotem odrębnych umów najmu. Niemniej jednak z uwagi na że będą pełniły one rolę pomocniczą wobec Budynków, zdaniem Zainteresowanych, zostaną faktycznie oddane do użytkowania w chwili rozpoczęcia pełnienia funkcji pomocniczych, czyli z chwilą rozpoczęcia pierwszej umowy najmu powierzchni w Budynkach.

Sprzedający przewiduje, że na datę dokonania Transakcji nie wykaże poniesionych nakładów na ulepszenie ww. budowli, które stanowiłyby co najmniej 30% ich wartości początkowej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Wszystkie poniżej wymienione obiekty, wskazane również na stronach 6 i 7 wniosku o interpretację, stanowią części składowe Budynku w rozumieniu art. 47 Kodeksu cywilnego, gdyż nie mogą one zostać odłączone od Budynku bez jego uszkodzenia lub istotnej zmiany całości Budynku biorąc pod uwagę jego przeznaczenie. Przy czym dla oceny, czy dany element jest części składową Budynku nie ma znaczenia, czy jest on zakwalifikowany jako budowla lub inne urządzenie trwale związane z Budynkiem.

Ponadto, żaden z tych obiektów nie stanowi ruchomości. Lista ruchomości będących przedmiotem Transakcji będzie stanowiła załącznik do umowy sprzedaży Nieruchomości i nie będzie obejmowała żadnego z obiektów wskazanych poniżej. Sposób opodatkowania sprzedaży ruchomości pozostaje poza zakresem zapytania przedstawionego we wniosku o interpretację.

Lista części składowych Nieruchomości, w rozumieniu art. 47 Kodeksu cywilnego, obejmuje zatem:

 1. przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku A ze studzienką;
 2. przyłącze do kanalizacji sanitarnej do budynku B ze studzienką;
 3. część przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku A ze studzienką;
 4. część przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku B ze studzienką;
 5. instalacja odwodnienia korytek liniowych;
 6. separator dla budynku A znajdujący się poza budynkiem;
 7. instalacja wodna do zasilania poidełka;
 8. zasilanie totemów;
 9. zasilanie szlabanów;
 10. instalacja niskoprądowa do obsługi szlabanów;
 11. miejsca parkingowe z kostki betonowej;
 12. drogi z kostki betonowej;
 13. obrzeża betonowe;
  1
 14. wpusty i korytka odwadniające;
 15. schody terenowe;
 16. murki betonowe z siedziskami oraz deskami tarasowymi wokół czerpni;
 17. donice betonowe z siedziskami;
 18. palarnie;
 19. boisko do koszykówki (nawierzchnia sportowa);
 20. nawierzchnia rekreacyjna pod hamakiem/huśtawką;
 21. ogrodzenie o zmiennej wysokości;
 22. szlabany;
 23. stojaki na rowery;
 24. siedziska;
 25. kosze na śmieci;
 26. ławki;
 27. popielnice;
 28. stacja serwisowania rowerów;
 29. stacja ładowania pojazdów elektrycznych;
 30. totemy/pylony informacyjne;
 31. rowery treningowe;
 32. kosz do koszykówki (wraz z tablicą, obręczą, siatką i fundamentami);
 33. hamak lub huśtawka z fundamentem;
 34. ograniczniki parkowania;
 35. przyłącza teletechniczne do budynku C ze studzienką;
 36. lampy oświetleniowe;
 37. chodniki z kostki betonowej;
 38. zieleń.Niezależnie od powyższego, w dniu dokonania Transakcji, na Gruncie będą znajdowały się wymienione poniżej części infrastruktury ciepłowniczej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz komunikacyjnej, pośród których część może być przedmiotem odrębnej własności gestorów mediów (przedsiębiorstw przesyłowych), a nie Sprzedającego:

 1. sieć ciepłownicza DN500;
 2. przyłącze ciepłownicze do budynku A ze studzienką;
 3. przyłącze ciepłownicze do budynku B ze studzienką;
 4. przyłącza kanalizacji ogólnospławnej do budynku A ze studzienką;
 5. przyłącze kanalizacji ogólnospławnej do budynku B ze studzienką;
 6. sieć wodociągowa DN200;
 7. przyłącza wodociągowe do budynków A i B;
 8. hydranty;
 9. przyłącza energetyczne SN do budynków A i B – zasilanie podstawowe i rezerwowe;
 10. sieć teletechniczna;
 11. przyłącza teletechniczne do budynku A ze studzienką;
 12. przyłącza teletechniczne do budynku B ze studzienką.Na dzień składania wyjaśnienia, Sprzedający nie jest w stanie określić, która ze wskazanych powyżej obiektów (części infrastruktury) będzie na dzień Transakcji stanowiła własność gestorów mediów, ponieważ termin realizacji takiego przeniesienia zależy od czynników niezależnych od Sprzedającego. Przy czym, zdaniem Stron, kwestia ta nie powinna mieć wpływu na sposób opodatkowania transakcji podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ:

 1. w zakresie w jakim własność tych obiektów nie zostanie przeniesiona na gestora mediów – będą one stanowiły części składowe Budynku w myśl art. 47 Kodeksu cywilnego;
 2. w zakresie, w jakim ich własność zostanie przeniesiona na gestorów mediów, nie będą wchodziły w zakres Transakcji sprzedaży stanowiącej przedmiot zapytania złożonego wniosku o interpretację (ponieważ będą stanowiły przedmiot własności przedsiębiorcy przesyłowego).

Sprzedający nie jest przedsiębiorcą przesyłowym.

Na gruncie art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, sieci i przyłącza dostarczające do budynku media (czyli kable i rurociągi) będą stanowiły części składowe Budynku dopóki ich własność nie zostanie przeniesiona przez Sprzedającego na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego (gestora mediów).

Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego sieci i przyłącza: (i) przestają być częścią składową nieruchomości, (ii) uzyskują status rzeczy ruchomych oraz (iii) mogą być przedmiotem odrębnej własności i odrębnego obrotu (tak też wyrok Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2010 r., sygn. akt V CSK 195/09), jeśli stanowią własność przedsiębiorstwa przesyłowego (a contrario, jeśli stanowią własność właściciela budynku wówczas stanowią one część składową budynku).

W konsekwencji, sam fakt wejścia w skład przedsiębiorstwa przedsiębiorcy przesyłowego nie oznacza automatycznego przejścia prawa własności tych sieci i przyłączy na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego i zmiany klasyfikacji obiektu z części składowej nieruchomości na rzecz ruchomą.

Zgodnie bowiem z art. 49 § 2 Kodeksu cywilnego, właścicielem takich sieci i przyłączy jest osoba, która poniosła koszty ich budowy (tak też wyrok Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2017 r., sygn. akt III SZP 2/16). Dopiero umowa zbycia własności sieci i przyłączy określa granice własności sieci lub przyłączy, gdyż część takich urządzeń może pozostać we własności osoby, która poniosła koszt budowy i tylko część może być przeniesiona na przedsiębiorcę przesyłowego. Do czasu zawarcia takiej umowy własność całości sieci i przyłączy pozostaje przy osobie, która sfinansowała ich budowę.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy planowana Transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).

Zdaniem Zainteresowanych, planowana Transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jako czynność opodatkowaną należy uznać umowę sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy ciąży w takim przypadku na kupującym, który jest zobowiązany – w przypadku sprzedaży nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego, do zapłaty podatku w wysokości 2% (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych), obliczonego od wartości rynkowej zbywanych rzeczy (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Zgodnie jednak z treścią art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Mając na uwadze treść ww. przepisu, w ocenie Sprzedającego i Kupującego, opisana w zdarzeniu przyszłym planowana sprzedaż Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z tym, że transakcja ta będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług i nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług – co wykazano w uzasadnieniu stanowiska Zainteresowanych w zakresie pytania nr 2. Tym samym, Nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z nabyciem Nieruchomości w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tylko tę część stanowiska Zainteresowanych, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych (pytania oznaczonego we wniosku nr 4).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Zainteresowanych tylko i wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie – interpretacja z 17 października 2019 r. znak: 0114-KDIP1-3.4012.365.2019.3.JG.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1519) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

O powstaniu obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych decyduje – w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – moment dokonania czynności cywilnoprawnej.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy – obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość lub prawo wieczystego użytkowania. Jednocześnie podkreślić należy, że z treści cytowanego przepisu (lit. a) wynika, że wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest czynność tylko w takim zakresie, w jakim jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W świetle art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Zainteresowany niebędący stroną postępowania jako Sprzedający zamierza zbyć na rzecz Kupującego (Zainteresowanego będącego stroną postępowania) prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz ze znajdującym się na nim naniesieniami – Budynkami i Budowlami (Nieruchomość). Kwestią do rozstrzygnięcia jest fakt, czy powyższa umowa sprzedaży „Nieruchomości” będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – planowana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie tej czynności podatkiem od towarów i usług będzie bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej wydanej 17 października 2019 r. znak: 0114-KDIP1-3.4012.365.2019.3.JG, dotyczącej podatku od towarów i usług, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że:

 • planowana sprzedaż Nieruchomości obejmująca Działki 1 i 2 zabudowane Budynkami i Budowlami nie będzie stanowiła transakcji wyłączonej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
 • sprzedaż Budynków i Budowli znajdujących się na Nieruchomości (Działkach 1 i 2) będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem podstawowej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ww. ustawy,
 • zgodnie z art. 29a ust. 8 omawianej ustawy, sprzedaż Gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym, na którym znajdują się przedmiotowe Budynki i Budowle również będzie opodatkowana stawką podatku na podstawie tych samych przepisów co sprzedaż Budynków i Budowli.

Zatem, skoro omawiana we wniosku transakcja sprzedaży „Nieruchomości” będzie faktycznie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolniona), to do opisanej transakcji znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku opisana transakcja sprzedaży będzie wyłączona z opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w … za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, ze. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj