Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT2-2.4011.362.2019.1.HD
z 18 października 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2019 r. (data wpływu 13 września 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z udziałem sołtysów w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, imprezach kulturalnych i sportowych związanych z pełnieniem funkcji publicznej finansowanych z budżetu gminy – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 13 września 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z udziałem sołtysów w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, imprezach kulturalnych i sportowych związanych z pełnieniem funkcji publicznej finansowanych z budżetu gminy.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Sołtysi Gminy, pełniąc funkcję publiczną i realizując zadania z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, zamierzają uczestniczyć w szkoleniach związanych z działalnością samorządu gminnego i pełnioną funkcją, konferencjach, seminariach, różnych imprezach kulturalnych i sportowych.

W dniach 27-29 września 2019 r. planowane jest pierwsze szkolenie wyjazdowe. Tematem szkolenia będzie Budżet Obywatelski oraz RODO. W ramach szkolenia zapewniony zostanie nocleg, wyżywienie oraz samo szkolenie. Koszt udziału sołtysa pokrywany będzie z budżetu Gminy.

Z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych w odpowiednich przepisach zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

Wydatki z tytułu udziału sołtysów w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach, konferencjach, warsztatach ponoszone są przez Gminę w celu zapewnienia sołtysom odpowiednich warunków pełnienia ich funkcji.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


  1. Czy koszt udziału sołtysów w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, imprezach kulturalnych i sportowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej, tj. z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, stanowić będzie dla sołtysa przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
  2. Czy Gmina jest płatnikiem i jest zobowiązana do pobrania zaliczki na podatek dochodowy oraz jaki PIT należy wystawić?
  3. Czy świadczenia otrzymane przez sołtysa (koszt samego szkolenia) korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?


Zdaniem Wnioskodawcy, sołtysi wykonują czynności i realizują zadania związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.

Sołtysi, jako przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej – zgodnie z art. 37a ustawy o samorządzie gminnym – uczestniczą w pracach Rady Gminy bez prawa do głosowania. Przewodniczący Rady Gminy każdorazowo zawiadamia sołtysów o mającej się odbyć sesji Rady Gminy na takich samych zasadach jak radnych.

Z art. 13 pkt 5 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich.

Z kolei art. 21 ust. 1 pkt 17 wyżej cytowanej ustawy zwalnia z opodatkowania diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3.000 zł i wykazuje się w PIT-R w poz. 33, a w przypadku przekroczenia limitów w poz. 32. Diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem (sołtys) również są zwolnione do kwoty 3.000 zł zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sołtys, uczestniczy w pracach instytucji samorządowej, jako reprezentant społeczności mieszkańców zamieszkujących teren określonego sołectwa, bierze udział w rozwiązywaniu problemów społeczności sołectwa, działając w jej interesie. Szkolenia pozwalają na bieżąco podnosić wiedzę i kompetencje sołtysów, co tym samym ma wpływ na jakość ich pracy, a także na jakość pracy organu pomocniczego, jakim jest sołectwo. Szkolenia finansowane mają być z budżetu Gminy i planowane po stronie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Zdaniem Gminy, zdobyta wiedza na szkoleniach, konferencjach, warsztatach, seminariach oraz reprezentowanie na imprezach kulturalnych i sportowych służy jednostce samorządu terytorialnego i nie stanowi wynagrodzenia (nieodpłatnego świadczenia) do opodatkowania.

Udział sołtysa w szkoleniu dotyczącym szeroko rozumianego funkcjonowania samorządu terytorialnego, finansowanym z budżetu gminy, nie może być traktowany jako przychód, bez względu na to czy mieści się, czy też nie w wyznaczonym limicie – 3.000 zł, bowiem w istocie jest to wykonywanie obowiązków społecznych i obywatelskich.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z jego treścią opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zawiera art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszczona została lista zwolnień przedmiotowych. Jak wynika z pkt 17 art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3.000 zł.

Z treści wniosku wynika, że Sołtysi Gminy, pełniąc funkcję publiczną i realizując zadania z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, zamierzają uczestniczyć w szkoleniach związanych z działalnością samorządu gminnego i pełnioną funkcją, konferencjach, seminariach, różnych imprezach kulturalnych i sportowych. W dniach 27-29 września 2019 r. planowane jest pierwsze szkolenie wyjazdowe. Tematem szkolenia będzie Budżet Obywatelski oraz RODO. W ramach szkolenia zapewniony zostanie nocleg, wyżywienie oraz samo szkolenie. Koszt udziału sołtysa pokrywany będzie z budżetu Gminy. Z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych w odpowiednich przepisach zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy. Wydatki z tytułu udziału sołtysów w różnego rodzaju szkoleniach, seminariach, konferencjach, warsztatach ponoszone są przez Gminę w celu zapewnienia sołtysom odpowiednich warunków pełnienia ich funkcji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. (…). Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

Sołtysi reprezentują społeczność mieszkańców zamieszkujących teren określonego sołectwa, uczestnicząc w pracach instytucji samorządowej i biorąc udział w rozwiązywaniu problemów danej społeczności, są przedstawicielami jednostek pomocniczych. Wobec tego uczestnictwo sołtysów w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, imprezach kulturalnych i sportowych finansowanych ze środków budżetu gminy – w sytuacji gdy wiąże się z wykonywaniem funkcji sołtysa – należy zaliczyć do zajęć związanych z realizacją ich codziennych obowiązków. Wydatki Gminy ponoszone w tym zakresie, tj. w celu zapewnienia sołtysom odpowiednich warunków pełnienia ich funkcji, nie generują po stronie sołtysów przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki na udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach, imprezach kulturalnych i sportowych nie mogą stanowić nieodpłatnego świadczenia dla osób wchodzących w skład organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy – sołtysów. Zatem do tego rodzaju świadczeń nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym także obowiązujące w niej zwolnienia – m.in. powołane przez Wnioskodawcę zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 17 tej ustawy. Oznacza to, że w tym zakresie na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Brak będzie podstaw do wykazania wartości przedmiotowych świadczeń w imiennych informacjach PIT.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:


  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.


Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).


Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj