Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-3.4010.351.2019.1.PC
z 15 października 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 sierpnia 2019 r. (data wpływu 14 sierpnia 2019 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku uzyskania decyzji o wsparciu uprawniającej do korzystania z pomocy publicznej oraz przy założeniu spełnienia przez spółkę komandytową warunków wskazanych w decyzji, dochód wspólnika spółki komandytowej, tj. komplementariusza - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który uzyskuje proporcjonalnie do udziału w zysku spółki komandytowej, będzie mógł skorzystać z prawa do ulgi podatkowej zgodnie z art. 3 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji oraz art. 17 ust. 1 pkt 34a w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2019 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku uzyskania decyzji o wsparciu uprawniającej do korzystania z pomocy publicznej oraz przy założeniu spełnienia przez spółkę komandytową warunków wskazanych w decyzji, dochód wspólnika spółki komandytowej, tj. komplementariusza - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który uzyskuje proporcjonalnie do udziału w zysku spółki komandytowej, będzie mógł skorzystać z prawa do ulgi podatkowej zgodnie z art. 3 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji oraz art. 17 ust. 1 pkt 34a w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (zwany dalej również: „Spółką”), prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzonej na podstawie prawa polskiego, posiadającej siedzibę działalności w Polsce i podlegającej w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest wspólnikiem - komplementariuszem w spółce komandytowej, utworzonej na podstawie prawa polskiego, posiadającej siedzibę działalności w Polsce i podlegającej w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wspólnikami spółki komandytowej są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która pełni funkcję komplementariusza spółki oraz jedna osoba fizyczna, która jest komandytariuszem Spółki. Głównym przedmiotem działalności spółki komandytowej jest produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa oraz sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Spółka komandytowa jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Spółka komandytowa prowadzi opisaną powyżej działalność na nieruchomościach zlokalizowanych w Z. Z uwagi na planowane korzystanie przez spółkę komandytową z pomocy publicznej, na podstawie decyzji o wsparciu, działalność prowadzona w Z. zostanie wyodrębniona dla celów podatkowych, w taki sposób, aby możliwe było wyodrębnienie dochodów uzyskanych z tej działalności.

Spółka komandytowa zamierza wystąpić do zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną z wnioskiem o wydanie decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1162). Spółka komandytowa zamierza zrealizować nową inwestycję w Z. W ramach inwestycji zostanie zrealizowane kilka zadań inwestycyjnych (dalej łącznie jako: „Inwestycja”), m.in. budowa hali produkcji drzwi ramowych wraz z zakupem i montażem maszyn oraz urządzeń oraz oprogramowania wspomagającego proces produkcji drzwi.

Podstawowym celem Inwestycji będzie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacja ryzyka operacyjnego oraz rozszerzenie asortymentu handlowego Spółki.

Inwestycja planowana jest na terenach przyległych do istniejącego już zakładu Spółki. Hala produkcji będzie posiadała powierzchnię około 7 150 m2 i połączona będzie z obecnie budowaną halą produkcji drzwi płytowych łącznikiem o powierzchni około 300 m2.

Obecnie budowana hala produkcji drzwi płytowych jest współfinansowana przez PARP w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na Rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Otrzymane dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 16 234 829,00 zł.

Jako teren, na którym realizowana będzie nowa Inwestycja, spółka komandytowa poda wszystkie nieruchomości, na których prowadzi ona swoją działalność w Z. Planowana hala produkcji będzie posiadała powierzchnie 7150 m2 i połączona zostanie z obecnie już wybudowaną halą produkcji drzwi płytowych łącznikiem o powierzchni 300 m2. Jako przedmiot działalności spółki komandytowej, którego dotyczyć będzie decyzja o wsparciu zostaną wskazane rodzaje działalności o odpowiednim symbolu PKWiU, których dotyczyć będzie nowa Inwestycja. Działalność ta nie jest wymieniona w § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1713).

Zgodnie z obowiązującym prawem, decyzja o wsparciu określać będzie warunki (np. kryteria jakościowe, ilościowe), do których spełnienia zobowiązana będzie spółka komandytowa, aby móc skorzystać z pomocy publicznej na podstawie otrzymanej decyzji o wsparciu tj. ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Spółka komandytowa planuje prowadzić działalność na terenie wskazanym w decyzji o wsparciu z wykorzystaniem nowych maszyn, urządzeń oraz innych środków trwałych, jak również z wykorzystaniem już istniejących i cały czas działających maszyn, urządzeń oraz innych środków trwałych. Ponadto, w ramach Inwestycji spółka komandytowa wybuduje obiekt kubaturowy, a także zakupi wszystkie konieczne maszyny, urządzenia i wyposażenie, zgodne z wymogami technologii i specyfikacjami technicznymi niezbędnymi do produkcji drzwi ramowych (w tym środki trwałe pełniące rolę uzupełniającą w procesie wytwarzania tych produktów).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku uzyskania decyzji o wsparciu uprawniającej do korzystania z pomocy publicznej oraz przy założeniu spełnienia przez spółkę komandytową warunków wskazanych w decyzji, dochód wspólnika spółki komandytowej, tj. komplementariusza - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który uzyskuje proporcjonalnie do udziału w zysku spółki komandytowej, będzie mógł skorzystać z prawa do ulgi podatkowej zgodnie z art. 3 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji oraz art. 17 ust. 1 pkt 34a w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.)?

Zdaniem Wnioskodawcy, wspólnik spółki komandytowej, tj. komplementariusz - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w przypadku uzyskania przez spółkę komandytową decyzji o wsparciu uprawniającej do korzystania z pomocy publicznej oraz przy założeniu spełnienia przez spółkę komandytową warunków wskazanych w decyzji ma prawo do skorzystania z ulg w podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 3 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji oraz art. 17 ust. 1 pkt 34a w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wielkość dochodu zwolnionego od podatku dochodowego każdy ze wspólników spółki komandytowej określa proporcjonalnie do udziału w zysku, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.) wynika, że jedną ze spółek osobowych jest spółka komandytowa Z kolei zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawca będzie rozliczać samodzielnie podatek dochodowy od przypadającego na Wnioskodawcę zysku osiągniętego przez spółkę komandytową.

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, a dochody spółek osobowych nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają wyłącznie dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika.

Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba prawna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1162), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zgodnie z ust. 4 ww. przepisu, z wolnienia podatkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 34 i 34a, przysługują podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy lub na terenie określonym w decyzji o wsparciu.

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, wsparcie na realizację nowej inwestycji, zwane dalej "wsparciem", jest udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego, na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wsparcie nie może być udzielone w sytuacji lokalizacji inwestycji na obszarach występowania niezagospodarowanych złóż kopalin, z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż.

Z kolei zgodnie za art. 1 ww. Ustawy, ustawa określa zasady udzielania przedsiębiorcom wsparcia na realizację nowych inwestycji, organ właściwy w sprawach wspierania nowych inwestycji oraz jego kompetencje i tryb działania, a także zadania zarządzających obszarami odpowiedzialnych za wspieranie nowych inwestycji.

Zgodnie z powyższymi przepisami wsparcie na realizację nowych inwestycji udzielane jest przedsiębiorcom.

Podkreślenia wymaga, że ani ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ani ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, nie zawierają definicji pojęcia „przedsiębiorcy”.

Definicja ta zawarta została w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) w art. 4 ust. 1, zgodnie z którym, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Ustawodawca wymienił trzy kategorie podmiotów: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. Do jednostek organizacyjnych, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, należy w pierwszej kolejności zaliczyć spółki osobowe prawa handlowego, tj. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo - akcyjne. Podmioty te mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania i być pozywane pod własną firmą. Powyższe oznacza, że wsparcie na realizację nowych inwestycji otrzymuje spółka komandytowa jako przedsiębiorca, a nie poszczególni jej wspólnicy. Jednakże ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają wspólnicy spółki, będący podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych, a nie spółka, która nie jest podatnikiem żadnego podatku dochodowego.

Podsumowując powyższe wskazać należy, że dochody wspólnika spółki komandytowej, tj. komplementariusza będącego osobą prawną, osiągane z tytułu prowadzenia przez tę spółkę działalności objętej decyzją o wsparciu realizacji nowej inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, będą mogły korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosownie do udziału Wnioskodawcy w zysku spółki - zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj