Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB4.4014.260.2019.4.PM
z 11 października 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 29 lipca 2019 r. (data wpływu – 29 lipca 2019 r.), uzupełnionym 2 i 8 października 2019 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży prawa własności nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiem i naniesieniami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2019 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży prawa własności nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiem i naniesieniami.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 23 września 2019 r. znak: 0114-KDIP1-2.4012.433.2019.2.IG, 0111-KDIB4.4014.260.2019.3.PM wezwano Zainteresowanych do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 2 i 8 października 2019 r.

We wniosku złożonym przez:

-Zainteresowanego będącego stroną postępowania:

Sp. z o.o. (Sprzedający);

-Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:

Pana J.G. (Kupujący)

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowany niebędący stroną postępowania – osoba fizyczna (dalej: „Kupujący”) planuje nabyć od Zainteresowanego będącego stroną postępowania – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Sprzedający”) nieruchomość w Polsce, tj. prawo własności nieruchomości, o obszarze 0,4827 ha, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą (dalej: „Działka”) wraz z prawem własności budynku handlowego z częścią biurową i magazynową (dalej: „Budynek”) oraz naniesieniami, które zostaną wybudowane na gruncie, jak drogi dojazdowe, parkingi, utwardzenia terenu, instalacje kanalizacji sanitarnej, wewnętrzna linia zasilająca, instalacje elektryczne na terenie nieruchomości, kanalizacja deszczowa wraz ze skrzynkami rozsączającymi, przyłącze wody, przyłącze gazowe, zjazd publiczny oraz obiekty małej architektury (stojak na rowery, wygrodzenia na wózki sklepowe), wiaty na odpady i urządzenia techniczne i budowlane (dalej zwane „Naniesieniami”).

Działka, Budynek i Naniesienia są dalej łącznie zwane „Nieruchomością”. Sprzedający wraz z Kupującym są dalej zwani łącznie „Zainteresowanymi”.

Na moment składania wniosku trwa budowa Budynku i Naniesień, jednak na moment dostawy (zdarzenie przyszłe objęte wnioskiem) budowa będzie ukończona. Na moment dostawy Nieruchomość będzie przedmiotem wynajmu na rzecz podmiotu trzeciego (dalej: „Najemca”). Kupujący oraz Sprzedający na moment dokonania planowanej transakcji będą zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług w Polsce.

Nieruchomość została nabyta przez Sprzedającego jako nieruchomość zabudowana, na której prowadził on prace rozbiórkowe i obecnie prowadzi budowę Budynku wraz z Naniesieniami. Na moment dostawy Nieruchomości na rzecz Kupującego na Nieruchomości nie będą znajdować się żadne budynki, budowle lub ich części, które zostały nabyte przez Sprzedającego, wszystkie Naniesienia oraz Budynek będą nowo wybudowane. Od momentu zakończenia ich budowy i oddania do używania Najemcy do dnia planowanej dostawy nie upłyną 2 lata. Sprzedającemu przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług w związku z budową Budynku i Naniesień. Od dnia wybudowania Budynku i Naniesień oraz wydania ich Najemcy do używania nie będą one przedmiotem ulepszenia o ponad 30% ich wartości początkowej.

Cała Nieruchomość będzie przedmiotem Najmu na rzecz jednego Najemcy. Najem świadczony przez Sprzedającego będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Sprzedający nie zatrudnia pracowników. Sprzedający nie posiada nieruchomości w innych lokalizacjach. Nieruchomość, która jest przedmiotem planowanej transakcji, jest jedyną Nieruchomością posiadaną przez Sprzedającego. Sprzedający jest spółką celową (SPV) powołaną do realizacji zadania polegającego na budowie Budynku i Naniesień, ich wynajmie na rzecz Najemcy oraz sprzedaży Nieruchomości. Sprzedający nie prowadzi innej działalności i nie planuje prowadzenia innej działalności. Dla Nieruchomości w ramach przedsiębiorstwa Sprzedającego nie są prowadzone oddzielne księgi rachunkowe, nie są także założone odrębne rachunki dla potrzeb obsługi Nieruchomości. Prowadzone dla Sprzedającego Rachunki bankowe nie zostaną przeniesione na Kupującego. Na Kupującego nie zostaną przeniesione prawa i obowiązki z zawartej przez Sprzedającego umowy z bankiem, dotyczącej finansowania budowy Budynku i Naniesień. W odniesieniu do umowy najmu należy wskazać, że Kupujący wstąpi w stosunki prawne z umów najmu z mocy prawa (art. 678 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) po stronie wynajmującego i zamierza dalej prowadzić działalność w zakresie najmu Nieruchomości. Na Kupującego zostaną przeniesione przez Sprzedającego prawa wynikające z dokumentów gwarancji bankowej zabezpieczającej wykonanie obowiązków Najemcy, o ile Najemca i bank wyrażą na to zgodę, zgodnie z treścią gwarancji.

Ponadto Sprzedający przeniesie na Kupującego następujące prawa, które są bezpośrednio i nierozerwalnie związane z Budynkiem: wszystkie majątkowe prawa autorskie do projektów, na polach eksploatacji w zakresie nabytym przez Sprzedającego, wraz z wyłącznym prawem do upoważniania osób trzecich do wykonywania praw zależnych, a także sprzeda Kupującemu własność wszystkich nośników, takich jak materiały, dane i pliki, na których projekty zostały utrwalone; prawa wynikające z gwarancji budowlanych; posiadane prawa do wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej stanowiących część sieci położone poza granicami Nieruchomości.

Sprzedający nie sprzeda na rzecz Kupującego żadnych znaków towarowych w związku z eksploatacją Budynku i znaków towarowych lub oznaczeń używanych i związanych z Budynkiem. Kupujący nie nabędzie również praw do strony internetowej ani materiałów marketingowych związanych z Budynkiem.

Sprzedający do dnia dostawy zawrze umowy dotyczące Nieruchomości, jak np.:

1. umowy o dostawę mediów (z wyjątkiem tych, które Najemca zawrze we własnym zakresie),

2. polisy ubezpieczenia Nieruchomości. Sprzedający będzie w ramach umowy najmu we własnym zakresie:

 1. zarządzał Nieruchomością,
 2. realizował obowiązki najemcy obejmujące:
  • obowiązek odśnieżania (dach, drogi, chodniki) i wywozu śniegu poza obszar nieruchomości,
  • obowiązek kontrolowania wpływu opadów na stan techniczny budynku, utrzymywanie terenów zielonych w należytym stanie,
  • sprzątanie dróg i chodników.


Wraz ze sprzedażą Nieruchomości na Kupującego nie zostaną przeniesione przez Sprzedającego zawarte przez niego umowy o dostawę mediów ani polisy ubezpieczeniowe, które to umowy Kupujący zamierza zawrzeć we własnym zakresie w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z umowy najmu.

Sprzedający także nie będzie świadczył usług na rzecz Kupującego w zakresie obowiązków wynajmującego, które realizuje we własnym zakresie. Obowiązki te Kupujący będzie realizował we własnym zakresie albo zawrze umowy z podmiotami świadczącymi takie usługi. Wyjątek od powyższego może dotyczyć umów obejmujących dostawę mediów w okresie bezpośrednio po dostawie (m.in. dostawa wody i odprowadzanie ścieków, dostawa ciepła, dostawa energii elektrycznej, itp.), których ciągłość świadczenia ma znaczenie dla możliwości nieprzerwanego świadczenia usług najmu i wywiązania się z obowiązków wobec najemców. Kupujący zawrze w możliwie krótkim czasie od zakupu Nieruchomości nowe umowy na dostawę mediów. Z chwilą zawarcia nowych umów dotyczących mediów Sprzedający wypowie dotychczasowe umowy. Nie można wykluczyć, że w nadzwyczajnych okolicznościach niezależnych od Sprzedającego i Kupującego jakaś umowa zostanie przeniesiona na Kupującego, ze względu na możliwość korzystania z jednego dostawcy i wymagań dostawy w tym zakresie. Jednak wolą Zainteresowanych jest rozwiązanie wszystkich dotychczasowych umów przez Sprzedającego i zawarcie nowych umów przez Kupującego. Sprzedający i Kupujący dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać powyższe umowy w taki sposób, by zostały one rozwiązane na dzień wydania Nieruchomości.

Zainteresowani będą koordynować swoje działania i współpracować w dobrej wierze w celu zapewnienia, że nie wystąpi przerwa w świadczeniu usług i dostawie mediów dla Nieruchomości oraz, że nowe umowy z dostawcami usług i mediów będą zawarte możliwie jak najszybciej po dacie zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości. W przypadku umów, które nie zostaną rozwiązane do dnia dokonania dostawy Nieruchomości, Sprzedający będzie dokonywał dostaw towarów (m.in. energii, itp.) oraz świadczenia usług (m.in. odprowadzania ścieków, itp.) na rzecz Kupującego na zasadach refakturowania (wg cen ich zakupu) w okresie od dnia dokonania dostawy Nieruchomości do dnia zawarcia przez Kupującego nowej umowy z dostawcą mediów i jej wejścia w życie.

Sprzedającemu będą przypadać należności związane z Nieruchomością do dnia dokonania dostawy Nieruchomości, zaś Kupującemu przysługiwać będą należności od tego dnia, w ten sposób, że o ile dzień dostawy będzie innym dniem niż koniec miesiąca, to za ten miesiąc Sprzedający będzie uprawniony do wystawienia faktur i pobrania należnych na podstawie umowy najmu czynszu i opłat eksploatacyjnych. Jednocześnie Sprzedający i Kupujący dokonają proporcjonalnego rozliczenia należnego czynszu i opłat pomiędzy sobą w ten sposób, że za miesiąc, w którym zostanie dokonana dostawa Nieruchomości, za okres od pierwszego dnia tego miesiąca do dnia dokonania dostawy Nieruchomości należności będą przypadały Sprzedającemu, zaś Kupującemu będą przypadały należności z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych za okres od dnia następującego po dniu dnia dokonania dostawy Nieruchomości do ostatniego dnia tego miesiąca.

Podobnie strony będą obciążać koszty związane z Nieruchomością: Sprzedającego do dnia dokonania dostawy Nieruchomości, zaś Kupującego będą obciążać koszty od dnia następującego po dniu dokonania dostawy. W przypadku poniesienia ich przez jedną ze stron, kwoty te zostaną rozliczone pomiędzy stronami stosownie do momentu dokonania dostawy Nieruchomości.

Na Kupującego nie przejdą inne niż wyżej wskazane prawa do nieruchomości, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, a także nie przejdzie oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność ruchomości (z wyjątkiem części składowych i przynależności Nieruchomości), w tym w szczególności urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; prawa wynikające z innych (niż wyżej wskazana) umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; koncesje, licencje i zezwolenia; patenty i inne prawa własności przemysłowej; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kupujący zamierza prowadzić działalność w zakresie najmu Nieruchomości, jednakże w celu świadczenia usług najmu musi przeprowadzić dodatkowe niezbędne działania, tj. zawrzeć: polisy ubezpieczeniowe, zawrzeć umowy umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości i świadczenie usług najmu lub realizować te obowiązki we własnym zakresie. Sprzedający i Kupujący nie są spółkami powiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ani ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy nabycie przez Kupującego Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

Zdaniem Zainteresowanych, nabycie przez Kupującego Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jako że dostawa Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Niemniej, na mocy art. 2 pkt 4 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego. Natomiast stosowanie do art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2%.

Jak wskazano powyżej, zdaniem Zainteresowanych dostawa Nieruchomości w całości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, przez co – w ocenie Zainteresowanych – Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z faktem, że będzie ona podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Zainteresowani przywołali wybrane interpretacje indywidualne oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSK 1737/06).

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tylko tę część stanowiska Zainteresowanych, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Zainteresowanych tylko w zakresie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie – interpretacja indywidualna z 11 października 2019 r., znak: 0114-KDIP1-2.4012.433.2019.3.IG.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1519) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy – obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość. Jednocześnie podkreślić należy, że z treści cytowanego przepisu (lit. a) wynika, że wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest czynność tylko w takim zakresie, w jakim jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

W świetle art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Zainteresowany niebędący stroną postępowania – osoba fizyczna („Kupujący”) planuje nabyć od Zainteresowanego będącego stroną postępowania – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Sprzedający”) nieruchomość w Polsce, tj. prawo własności nieruchomości o obszarze 0,4827 ha („Działka”) wraz z prawem własności budynku handlowego z częścią biurową i magazynową („Budynek”) oraz naniesieniami, które zostaną wybudowane na gruncie, jak drogi dojazdowe, parkingi, utwardzenia terenu, instalacje kanalizacji sanitarnej, wewnętrzna linia zasilająca, instalacje elektryczne na terenie nieruchomości, kanalizacja deszczowa wraz ze skrzynkami rozsączającymi, przyłącze wody, przyłącze gazowe, zjazd publiczny oraz obiekty małej architektury (stojak na rowery, wygrodzenia na wózki sklepowe), wiaty na odpady i urządzenia techniczne i budowlane („Naniesienia”). Działka, Budynek i Naniesienia są dalej łącznie zwane „Nieruchomością”. Na moment składania wniosku trwa budowa Budynku i Naniesień, jednak na moment dostawy budowa będzie ukończona. Na moment dostawy Nieruchomość będzie przedmiotem wynajmu na rzecz podmiotu trzeciego („Najemca”). Kupujący oraz Sprzedający na moment dokonania planowanej transakcji będą zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług w Polsce.

W związku z powyższym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja sprzedaży – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia transakcji sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności opodatkowaniem w podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opisana we wniosku umowa sprzedaży Nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem podstawowej stawki podatku od towarów i usług – co zostało potwierdzone interpretacją indywidualną wydaną 11 października 2019 r., znak: 0114-KDIP1-2.4012.433.2019.3.IG, w której wskazano, że ponieważ w opisanej sytuacji dostawa Nieruchomości nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to będzie w całości opodatkowana podstawową stawką podatku w wysokości 23%.

A zatem, skoro omawiana we wniosku sprzedaż Nieruchomości będzie faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolniona), to do opisanej we wniosku umowy sprzedaży Nieruchomości znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym umowa opisanej we wniosku sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w … za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj