Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL2-2.4012.455.2019.1.MŁ
z 10 października 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2019 r. (data wpływu 22 sierpnia 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 października 2019 r. (data wpływu 9 października 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu pn.: (…) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu pn.: (…). Dnia 9 października 2019 r. przedmiotowy wniosek został uzupełniony o wyjaśnienie adresu zamieszkania Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ogłoszonego w ramach poddziałania 19.2 (…) – Wnioskodawczyni złożyła wraz z innym przedsiębiorstwem wniosek o przyznanie pomocy. Zainteresowana ubiega się o dofinansowanie w zakresie wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR na operację (przedsięwzięcie) pt. (…).

W wyniku pozytywnej oceny zgodności operacji ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru – wniosek Wnioskodawczyni został wybrany przez LGD do dofinansowania. Wybrany przez LGD wniosek mieści się w limicie ośrodków z ogłoszenia o naborze wniosków i został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa (…).

W wyniku przeprowadzonej kontroli administracyjnej w dniu (…) została zawarta umowa o przyznaniu pomocy z Województwem (…) reprezentowanym przez Zarząd Województwa z innym partnerem oraz firmą Wnioskodawczyni – (…).

Wniosek był składany wspólnie przez dwóch partnerów, jednak każdy z nich samodzielnie realizował swoją część projektu i ponosił koszty kwalifikowalne. Obecne złożyli oni wniosek o płatność w celu uzyskania refundacji (kwoty pomocy) na poziomie do 70% kosztów kwalifikowalnych.

W umowie został określony cel operacji: nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze LSR w celu zwiększenia sprzedaży usług oferowanych przez Partnerów projektu. Dzięki tej współpracy nastąpi poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty partnerów, wprowadzenie do oferty elementów edukacyjnych poprzez wprowadzenie innowacyjnej na tym terenie usługi – możliwości wypożyczenia roweru elektrycznego. Umowa określa również zakres kosztów kwalifikowalnych obejmujący w przypadku Wnioskodawczyni: zakup zestawu fotowoltaicznego; zakup rowerów elektrycznych oraz zakup akcesoriów rowerowych.

Koszty kwalifikowalne uwzględniające podatek VAT zostały wydatkowane w wysokości łącznej (…) Podatek VAT został uznany za koszt kwalifikowalny – w okresie realizacji operacji (realizacji zakupów w 2019 roku) Wnioskodawczyni korzysta ze zwolnienia podmiotowego – jej przychody nie przekroczyły 200 tys. zł. netto rocznie. Firma (…), prowadząc swoją działalność, korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług (na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy). W związku z tym jest zarejestrowana jako podatnik VAT zwolniony.

Firma w okresie poprzedzającym realizację projektu dokonywała sprzedaży na kwotę nie przekraczającej 200 tys. zł netto, co oznacza, iż Wnioskodawczyni posiada prawo do korzystania ze zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców. Działalność koncentruje się na realizacji projektu, który jest finansowany z dotacji. Dotacja ta nie podlega opodatkowaniu.

Działalność jest prowadzona zgodnie z wpisem do CEIDG w zakresie następujących kodów PKD: 55.20.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 55.30.Z, 55.90.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 77.21.Z, 79.90.C, 86.90.A, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.29.Z, 96.04.Z.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki zostały wystawione na firmę Wnioskodawczyni – (…) w 2019 roku (Zainteresowana przedstawiała już do podmiotu wdrażającego rozliczenie projektu dokumentujące m.in. poniesienie kosztów kwalifikowanych).

Wnioskodawczyni wykorzystuje oraz będzie wykorzystywać zakupione w wyniku realizacji operacji sprzęty do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wartość sprzedaży nie przekroczy 200.000 zł w każdym roku podatkowym objętym okresem trwałości przedmiotowej operacji.

Otrzymane w ramach projektu dofinansowanie przeznaczone będzie na skompensowanie poniesionych już kosztów. Dofinansowanie nie jest dofinansowaniem do bieżącej działalności.

Otrzymane dofinansowanie będzie stanowić refundację części poniesionych kosztów kwalifikowalnych, które zostały przedstawione w Urzędzie Marszałkowskim Województwa (…) do rozliczenia. Koszty te zostały poniesione w 2019 roku i obejmują zakup sprzętów do wypożyczalni oraz zestawu fotowoltaicznego na budynek, w którym są wynajmowane turystom pokoje.

Zakupione rowery oraz zestaw fotowoltaiczny pozwolą Zainteresowanej świadczyć usługi właściwej jakości. Zrealizowany projekt ma wpływ na wynik ekonomiczny, ponieważ może ona wypożyczać odpłatnie atrakcyjny sprzęt rekreacyjny. Bez realizacji tego projektu najprawdopodobniej Wnioskodawczyni musiałaby zrezygnować ze świadczenia usług lub wziąć kredyt komercyjny, żeby projekt zrealizować.

W związku z realizacją operacji Zainteresowana wprowadziła na lokalny rynek atrakcję turystyczną w postaci wypożyczalni rowerów elektrycznych, a jej goście korzystają z energii OZE. Usługa jest uzupełnieniem posiadanej oferty czyniąc firmę Zainteresowanej bardziej konkurencyjną na rynku.

Otrzymane dofinansowanie nie stanowi dopłaty do ceny świadczonych usług czy sprzedawanych towarów, ponieważ jest to dofinansowanie do zakupu sprzętów turystycznych do wypożyczalni oraz fotowoltaiki.

Projekt musiał być uzasadniony ekonomicznie, tzn. realizacji zakupów planowane przychody miały pokryć koszty, żeby nie wystąpił ujemny wynik ekonomiczny i żeby utrzymać firmę w okresie trzech lat trwałości.

Trzyletni okres trwałości wynika z faktu, iż Wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą.

Dotacja uzyskana w ramach operacji jest refundacją części poniesionych kosztów. Zatem w pierwszej kolejności Zainteresowana zobowiązana była do poniesienia tych kosztów zgodnie z umową o przyznaniu pomocy, a następnie złożenia wraz z partnerem projektu wniosku o płatność, w którym przedstawiła do rozliczenia opłacone faktury i inne dokumenty, które potwierdzają zrealizowanie zakresu operacji.

Na tej podstawie Urząd Marszałkowski weryfikuje poprawność poniesionych wydatków i dokonuje refundacji. Uzyskanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest potrzebne Wnioskodawczyni w celu udokumentowania, iż w odniesieniu do poniesionych w 2019 kosztów, które następnie zostały przedstawione w rozliczeniu do refundacji, Zainteresowania nie będzie miała możliwości w przyszłości odzyskania poniesionego podatku VAT. Zatem refundacja będzie możliwa w kwotach brutto. W 2019 roku, kiedy Zainteresowana ponosiła koszty związane z projektem nie będzie czynnym płatnikiem podatku VAT oraz nie będzie nim w latach kolejnych.

Po otrzymaniu refundacji Zainteresowana będzie zobowiązana prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 3 lat. Poprawność realizacji projektu jest weryfikowana na etapie złożenia wniosku o płatność. Jeśli zatem projekt nie byłby zrealizowany zgodnie z umową o przyznaniu pomocy, tzn. nie zostałby zrealizowany cały zakres rzeczowy projektu oraz nie zostałyby przedstawione dokumenty, które potwierdzają realizację tego zakresu – nie byłoby refundacji. W okresie trwałości Zainteresowana jest zobowiązana do prowadzenia działalności gospodarczej. W tym okresie nie otrzymuje już żadnego dofinansowania. Jeżeli Zainteresowana zaprzestanie działalności gospodarczej albo dokona sprzedaży zakupionego zakresu rzeczowego – wtedy będzie zobowiązana do zwrotu otrzymanej refundacji proporcjonalnie do okresu, w którym działalność nie byłaby prowadzona.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym, tj. niewykonywaniem przez firmę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zarejestrowaniem firmy jako podatnika VAT zwolnionego, Zainteresowana nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w dokonywanych zakupach towarów i usług.

Jeśli zatem firma Wnioskodawczyni nie wykonuje i nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych, to nie ma i nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego. Czynności, jakie mogłyby zostać „potencjalnie” opodatkowane nie zostały opodatkowane, gdyż firma korzysta ze zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców (art. 113 ust. 1 ustawy). Wskazać też należy, iż możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego jest dodatkowo warunkowana zarejestrowaniem podatnika jako podatnika VAT czynnego (art. 86 ust. 4 ustawy).

Firma Wnioskodawczyni jest natomiast zarejestrowana jedynie jako podatnik VAT zwolniony, gdyż korzysta ze zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców. Potwierdza to dodatkowo brak możliwości odzyskania przez Firmę podatku VAT zapłaconego w zakupionych towarach i usługach.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot nie będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni ma możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją operacji? Wniosek dotyczy wyłącznie zdarzenia przyszłego.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z przedstawionym stanem faktycznym, tj. niewykonywaniem przez firmę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zarejestrowaniem firmy jako podatnika VAT zwolnionego, Wnioskodawczyni nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w dokonywanych zakupach towarów i usług.

W świetle regulacji zawartej w art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia przez podatnika podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedyne w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Jeśli zatem firma Zainteresowanej nie wykonuje czynności opodatkowanych, to nie ma ona możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego. Jedynie bowiem czynności, jakie mogłyby zostać „potencjalnie” opodatkowane nie zostały opodatkowane, gdyż firma korzysta ze zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców (art. 113 ust. 1 ustawy).

Firma nie utraciła prawa do korzystania z tego zwolnienia, gdyż nie nastąpiło przekroczenie limitu sprzedaży określonego w art. 113 ust. 1 ustawy.

Wskazać też należy, iż możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego jest dodatkowo warunkowana zarejestrowaniem podatnika jako podatnika VAT czynnego (art. 86 ust. 4 ustawy).

Firma Wnioskodawczyni jest natomiast zarejestrowana jedynie jako podatnik VAT zwolniony, gdyż korzysta ze zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców. Potwierdza to dodatkowo brak możliwości odzyskania przez firmę podatku VAT zapłaconego w zakupionych towarach i usługach.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi, z których nabycie podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ww. ustawy, zgodnie którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).

Stosownie natomiast do przepisu art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Zgodnie z tym zastrzeżeniem, na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Art. 113 ust. 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r., stanowi, iż zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości tej nie wlicza się kwoty podatku.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż realizacja prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym (a nie zwolnionym) podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy, mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż firma Zainteresowanej prowadząc swoją działalność, korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. W latach poprzednich jej przychody nieznacznie zbliżyły się do ok. 90 tys. zł rocznie, podobnie będzie w roku 2019 oraz w latach kolejnych. W związku z tym Wnioskodawczyni jest zarejestrowana jako podatnik VAT zwolniony.

Działalność firmy Wnioskodawczyni koncentruje się na realizacji projektu, finansowanego z dotacji, która nie podlega opodatkowaniu. Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przedstawione we wniosku okoliczności stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary, bowiem Zainteresowana nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a ponadto dokonane zakupy nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym firmie Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów. Nie ma zatem możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego zawartego w dokonywanych zakupach towarów i usług.

Wnioskodawczyni prosi zatem o potwierdzenie prawidłowości powyższego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Powyższe wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno, tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ogłoszonego w ramach poddziałania 19.2 (…) – Wnioskodawczyni złożyła wraz z innym przedsiębiorstwem wniosek o przyznanie pomocy. Zainteresowana ubiega się o dofinansowanie w zakresie wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR na operację (przedsięwzięcie) pt. (…). W wyniku pozytywnej oceny zgodności operacji ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru – wniosek Wnioskodawczyni został wybrany przez LGD do dofinansowania. Wniosek był składany wspólnie przez dwóch partnerów, jednak każdy z nich samodzielnie realizował swoją część projektu i ponosił koszty kwalifikowalne. Obecne złożyli oni wniosek o płatność w celu uzyskania refundacji (kwoty pomocy) na poziomie do 70% kosztów kwalifikowalnych. W umowie został określony cel operacji: nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze LSR w celu zwiększenia sprzedaży usług oferowanych przez Partnerów projektu. Dzięki tej współpracy nastąpi poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty Partnerów, wprowadzenie do oferty elementów edukacyjnych poprzez wprowadzenie innowacyjnej na tym terenie usługi – możliwości wypożyczenia roweru elektrycznego. Umowa określa również zakres kosztów kwalifikowalnych obejmujący w przypadku Wnioskodawczyni: zakup zestawu fotowoltaicznego; zakup rowerów elektrycznych oraz zakup akcesoriów rowerowych. Podatek VAT został uznany za koszt kwalifikowalny – w okresie realizacji operacji (realizacji zakupów w 2019 roku) Wnioskodawczyni korzysta ze zwolnienia podmiotowego – jej przychody nie przekroczyły 200 tys. zł. netto rocznie. Firma, prowadząc swoją działalność, korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług (na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy). W związku z tym Zainteresowana jest zarejestrowana jako podatnik VAT zwolniony. Firma w okresie poprzedzającym realizację projektu dokonywała sprzedaży na kwotę nie przekraczającą 200 tys. zł netto, co oznacza, iż Wnioskodawczyni posiada prawo do korzystania ze zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców. Faktury dokumentujące poniesione wydatki zostały wystawione na firmę Wnioskodawczyni w 2019 roku (Zainteresowana przedstawiała już do podmiotu wdrażającego rozliczenie projektu dokumentujące m.in. poniesienie kosztów kwalifikowanych). Wnioskodawczyni wykorzystuje oraz będzie wykorzystywać zakupione w wyniku realizacji operacji sprzęty do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Wartość sprzedaży nie przekroczy 200.000 zł w każdym roku podatkowym objętym okresem trwałości przedmiotowej operacji. Otrzymane dofinansowanie będzie stanowić refundację części poniesionych kosztów kwalifikowalnych, które zostały przedstawione w Urzędzie Marszałkowskim Województwa (…) do rozliczenia. Koszty te zostały poniesione w 2019 roku i obejmują zakup sprzętów do wypożyczalni oraz zestawu fotowoltaicznego na budynek, w którym są wynajmowane turystom pokoje. Zakupione rowery oraz zestaw fotowoltaiczny pozwolą Zainteresowanej świadczyć usługi właściwej jakości. Zrealizowany projekt ma wpływ na wynik ekonomiczny, ponieważ może ona wypożyczać odpłatnie atrakcyjny sprzęt rekreacyjny. Bez realizacji tego projektu najprawdopodobniej Wnioskodawczyni musiałaby zrezygnować ze świadczenia usług lub wziąć kredyt komercyjny, żeby projekt zrealizować. W związku z realizacją operacji Zainteresowana wprowadziła na lokalny rynek atrakcję turystyczną w postaci wypożyczalni rowerów elektrycznych, a jej goście korzystają z energii OZE. Usługa jest uzupełnieniem posiadanej oferty czyniąc firmę Zainteresowanej bardziej konkurencyjną na rynku. Wnioskodawczyni wskazała, że w związku z niewykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zarejestrowaniem firmy jako podatnika VAT zwolnionego, nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w dokonywanych zakupach towarów i usług.

Wątpliwości Zainteresowanej dotyczą kwestii ustalenia, czy ma możliwość odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją operacji pn.: (…).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych.

W omawianej sprawie warunek ten nie będzie spełniony, gdyż – jak wskazała Wnioskodawczyni – korzysta ona ze zwolnienia podmiotowego z podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy, w związku z tym jest zarejestrowana jako podatnik VAT zwolniony, a dokonane zakupy w ramach ww. projektu nie mają i nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zatem Wnioskodawczyni nie będzie mieć prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację przedmiotowego projektu.

W zakresie przedmiotowego projektu Wnioskodawczyni nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 714). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawczyni nie spełnia warunków wymienionych w ww. rozporządzeniu, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawczyni nie będzie mogła odzyskać podatku VAT uiszczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawczyni należało ocenić jako prawidłowe.

Tutejszy organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna przynosi skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj