Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-1.4010.341.2019.2.SP
z 10 października 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z poźn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2019 r. (data wpływu 7 sierpnia 2019 r.) uzupełnionego pismem z dnia 1 października 2019 r. (data nadania 1 października 2019 r., data wpływu 2 października 2019 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 23 września 2019 r. (data wysłania 24 września 2019 r., data doręczenia 30 września 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Wnioskodawcy – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 7 sierpnia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Spółka Akcyjna prawa handlowego z siedzibą w Polsce, gdzie podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „Wnioskodawca” lub „Pożyczkodawca”).


W 2017 r. Spółka rozpoczęła działalność w zakresie udzielania pożyczek na rzecz osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej „Pożyczkobiorcy”) – na zasadach określonych w ustawie o kredycie konsumenckim. Pożyczkodawca udziela pożyczek na okres nie dłuższy niż 4-36 miesięcy.

Zgodnie umową pożyczki Pożyczkobiorca jest zobowiązany dokonywać spłat w terminach określonych W harmonogramie spłat. Poszczególne raty do spłat (dalej: „Wierzytelności”) przykładowo mogą zawierać w sobie następujące elementy:

 • kapitał
 • prowizję – jednorazowy koszt związany z przygotowaniem oraz udzieleniem pożyczki, rozdzielony proporcjonalnie do liczby rat pożyczki,
 • odsetki umowne – odsetki od kapitału, określone stałą stawką w umowie pożyczki.


W przypadku zalegania ze spłatami Wierzytelności, Pożyczkobiorca będzie miał obowiązek zapłacić odsetki za opóźnienie ewentualne koszty dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym następnie komorniczym.


W celu poprawy swojej płynności finansowej Wnioskodawca zamierza rozpocząć współpracę ze spółką kapitałową, która posiada siedzibę i zarząd na terytorium (…) (dalej: „Operator”). Współpraca Wnioskodawcy z Operatorem uregulowana będzie umową o współpracy (dalej: „Umowa o Współpracy” lub „Cooperation Argreement”). Operator posiada certyfikat rezydencji wydany przez organ podatkowy w (…), potwierdzający, że Spółka jest rezydentem podatkowym (…).

Operator jest Spółką prowadzącą platformę internetową (dalej: „Platforma”) oferującą osobom fizycznym i inwestorom instytucjonalnym (dalej: „Inwestorzy”) możliwość inwestowania w pożyczki udzielone przez firmy pożyczkowe, leasingowe i faktoringowe w różnych krajach. W chwili składania niniejszego wniosku, Platforma posiada ponad 6,5 tysiąca zarejestrowanych Inwestorów. Pożyczki na Platformie udzielone zostały przez różnych pożyczkodawców, z różnych krajów, na różne cele (w przypadku leasingu i faktoringu). Inwestor samodzielnie wybiera, w które produkty finansowe chce zainwestować.

Inwestorami mogą być zarówno polscy jak i zagraniczni rezydenci podatkowi. Inwestorzy rejestrują konto na Platformie, otrzymując indywidualny numer identyfikacyjny (dalej: „ID”) Inwestora. Podczas rejestracji, Inwestor zawiera z Operatorem umowę ogólnych warunków korzystania z Platformy (dalej: „Umowa Korzystania z Platformy”). Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania i inne informacje poufne Inwestorów są przechowywane i przetwarzane przez Operatora (nie są ogólnie dostępne ani, w szczególności, nie są dostępne Wnioskodawcy). Wnioskodawca uzyska wyłącznie informację odnośnie numeru Inwestora uzyskanego w trakcie rejestracji na Portalu. Inwestorzy wybierają produkty finansowe, w tym pożyczki (pożyczkę), w które chcą inwestować (dalej: „Inwestycja”). Inwestorzy, w celu ograniczania swojego ryzyka inwestycyjnego, mogą dokonywać inwestycji w cząstkowe części pożyczek zamieszonych na Platformie.

Pojedyncza Inwestycja realizowana będzie po zawarciu trójstronnej umowy cesji wierzytelności, której stronami będą: Inwestor, Operator oraz Wnioskodawca (dalej: „Umowa Cesji” lub „Contract for the Assignment of a Claim”), z zastrzeżeniem, że zarówno Inwestor, jak i Wnioskodawca w momencie zawarcia Umowy Cesji reprezentowane będą przez Operatora, działającego na podstawie udzielonych Operatorowi pełnomocnictw odpowiednio przez Wnioskodawcę i Inwestora do zawarcia w ich imieniu na ich rzecz Umowy Cesji (umowa jest zawierana elektronicznie). W szczególności Wnioskodawca nie będzie posiadał informacji na temat danych osobowych Inwestora zawierającego Umowę Cesji. Na podstawie Umowy Cesji, Inwestor kupuje od Wnioskodawcy roszczenia wobec Pożyczkobiorcy za cenę określoną w Umowie Cesji (Wnioskodawca zachowa przynajmniej 5% wartości każdej Wierzytelności, wynikającej z umowy pożyczki, zawartej przez Wnioskodawcę). Umowa cesji zawiera Wyłącznie ID Inwestora (nie wskazuje danych typu imię, nazwisko, adres Inwestora).


Za pośrednictwem Platformy, w przypadku wyboru pożyczki Wnioskodawcy, Inwestor będzie zawierał Umowę Cesji każdorazowo po podjęciu decyzji o inwestowaniu w wybraną przez siebie pożyczkę udzieloną wcześniej przez Wnioskodawcę.


Umowa Cesji zawierana jest na podstawowych warunkach wskazanych w Umowie Cesji („Podstawowe Warunki”) oraz w oparciu o dokument „ogólne warunki i zasady działania Operatora” („Ogólne Warunki Biznesowe”), które Inwestor akceptuje w momencie zakładania konta na Platformie, zawierania Umowy Korzystania z Platformy.


Podstawowe Warunki obejmują kluczowe informacje związane z konkretną Inwestycją i każdorazowo zawierają następujące informacje dotyczące konkretnej Inwestycji:

 • ID Inwestora,
 • ID Pożyczkobiorcy,
 • ID pożyczki będącej przedmiotem danej Umowy Cesji,
 • określenie elementów, z których składają się nabywane przez Inwestora roszczenia wobec Pożyczkobiorcy (tj. np. wysokość kapitału pożyczki w jaką inwestuje Inwestor, wysokość należnych odsetek z tytułu udzielonej pożyczki),
 • zysk roczny Inwestora (odsetki przypadające proporcjonalnie na cześć nabytego przez Inwestora kapitału w stosunku rocznym, jeśli odsetki są przewidziane),
 • cenę po jakiej Inwestorzy nabywają prawa do części roszczenia – w odniesieniu do Ogólnych Warunków Biznesowych,
 • datę udzielenia pożyczki będącej przedmiotem danej Umowy Cesji, datę wymagalności pożyczki będącej przedmiotem danej Umowy Cesji,
 • informację czy Pożyczkodawca oferuje Inwestorowi możliwość skorzystania z prawa odsprzedaży roszczeń na rzecz Pożyczkodawcy w przypadku opóźniania się przez Pożyczkobiorcę w spłatach na zasadach określonych w Umowie Cesji (tzw. opcja buy-back),
 • informację, czy Pożyczkodawca oferuje Inwestorom dodatkową płatność odsetek karnych z tytułu nie wywiązywania się przez Pożyczkodawcę w terminie z obowiązku przekazywania spłat Pożyczkobiorców do Operatora,
 • informacja, czy Pożyczkodawca nalicza odsetki karne od nieterminowanych spłat Pożyczkobiorców,
 • informacja, czy Pożyczkodawca oferuje Inwestorowi możliwość wcześniejszego wycofania się z Inwestycji w drodze odsprzedaży roszczeń na rzecz Pożyczkodawcy.


Ogólne Warunki Biznesowe są takie same dla każdej Inwestycji, z zastrzeżeniem, że Operator może dokonywać ich cyklicznej zmiany bez zgody Inwestorów (brak zgody Inwestora na zmianę Ogólnych Warunków Biznesowych oznacza zakończenie współpracy między Operatorem a Inwestorem). Ogólne Warunki Biznesowe zawierają szczegółowy opis sposobu funkcjonowania Platformy oraz sposobu zarządzania rozliczeniami dokonywanymi w ramach Platformy przez Operatora, m.in. wskazanie, że cena po jakiej Inwestorzy nabywają prawa do roszczenia w ramach Umowy Cesji to cena wyznaczona na Platformie przez Pożyczkodawcę, która jest akceptowana przez Inwestora.

Na zasadach określonych we wspomnianych w niniejszym wniosku Umowach, Operator będzie odpowiedzialny za rozliczanie Inwestycji za pośrednictwem Platformy oraz za fizyczne dokonywanie płatności związanych z realizacją i rozliczeniem Inwestycji w relacji Wnioskodawca – Inwestor. Wyłącznie Operator realizuje wszystkie płatności (wykonuje wszystkie przelewy bankowe) bezpośrednio od i do Inwestorów oraz od i do Wnioskodawcy w związku z realizacją Umów Cesji innych umów opisanych wyżej (dalej: Umowy). Wnioskodawca nie ma prawnej ani faktycznej możliwości dokonania bezpośredniego przelewu na konta Inwestorów.

Ponadto, Wnioskodawca nie ma fizycznej możliwości dokonania bezpośredniego transferu otrzymanych od Pożyczkobiorców spłat na konta bankowe Inwestorów z uwagi na brak wiedzy odnośnie kwoty należnej danemu Inwestorowi (Operator dysponuje systemem informatycznym umożliwiającym mu precyzyjne obliczanie kwot należnych poszczególnym Inwestorom w związku z dokonywaniem codziennie od kilku do kilkunastu tysięcy różnorodnych transakcji na Platformie) oraz braku danych niezbędnych do dokonania przelewu (Wnioskodawca nie dysponuje danymi osobowym Inwestorów, dane jakie posiada to numer ID Inwestora, za pomocą, którego nie można zidentyfikować Inwestora). Pożyczkodawca nie ma prawa swobodnego dysponowania środkami otrzymanymi od Pożyczkobiorcy przed zaspokojeniem roszczeń Inwestorów do otrzymania spłat Pożyczkobiorców w proporcji, w jakiej Inwestorzy dokonali Inwestycji w poszczególne pożyczki udzielone przez Pożyczkodawcę. Wnioskodawca ma obowiązek przekazać Operatorowi otrzymane od Pożyczkobiorców spłaty kwot z tytułu zawartej umowy pożyczki, a które, po cesji, będą należne Inwestorom. Operator również nie ma prawa do swobodnego dysponowania środkami otrzymanymi od Pożyczkodawcy. Operator ma obowiązek dokonać dalszego ich transferu do odpowiednich Inwestorów w proporcji odpowiadającej wielkości ich Inwestycji. Inwestor jest ostatecznym właścicielem środków przekazanych przez Operatora.


Fizyczne rozliczenie spłat Pożyczkobiorców:

 • w momencie rozpoczęcia współpracy między Wnioskodawcą a Operatorem, Operator dokona utworzenia rachunku wirtualnego dla Wnioskodawcy zintegrowanego z rachunkiem bankowym Operatora utworzonym w banku, z którym Operator podpisał umowę na świadczenie usług bankowych. Rachunek wirtualny będzie należał do Operatora, a Wnioskodawca nie będzie miał kontroli nad tym rachunkiem.
 • Pożyczkobiorca spłaca ratę pożyczki (albo część raty), zawierającą, jak wskazano wyżej, m.in kapitał wraz z należnymi odsetkami, na rachunek bankowy Pożyczkodawcy.
 • Niezwłocznie po otrzymaniu spłaty od Pożyczkobiorcy, za pośrednictwem Platformy, Pożyczkodawca informuje Operatora o kwocie spłaconej raty pożyczki.
 • Na podstawie informacji otrzymanej od Pożyczkodawcy oraz informacji o Inwestycjach zrealizowanych przez Inwestorów wygenerowanej przez Operatora za pośrednictwem Platformy, Operator kalkuluje, jaka część spłaconej przez Pożyczkobiorcę raty należna jest Inwestorom, a następnie informuje o wyniku kalkulacji Pożyczkodawcę.
 • Pożyczkodawca na zasadach określonych w Umowie o Współpracy przelewa pieniądze otrzymane od Pożyczkobiorców na rachunek wirtualny przypisany do Pożyczkodawcy w ramach rachunku bankowego Operatora. Operator dokonuje automatycznego potrącenia należności należnych Inwestorom z rachunku wirtualnego przypisanego do Pożyczkodawcy.
 • Wyłącznie Operator dokonuje wszelkich rozliczeń (uznawania i obciążania rachunku wirtualnego przypisanego do Pożyczkodawcy) w ramach Platformy.
 • W przypadku występowania nadwyżki środków na rachunku wirtualnym Pożyczkodawcy, Operator na Wniosek Pożyczkodawcy może dokonać przelewu środków z rachunku wirtualnego przypisanego do Pożyczkodawcy na wskazany rachunek bankowy należący do Pożyczkodawcy.


Fizyczne rozliczenie z Inwestorem:

 • w momencie założenia przez Inwestora konta na Platformie, Operator dokonuje utworzenia rachunku wirtualnego dla Inwestora zintegrowanego z rachunkiem bankowym Operatora utworzonym w banku, z którym Operator podpisał umowę na świadczenie usług bankowych. Rachunek wirtualny należy do Operatora, a Inwestor nie posiada kontroli nad tym rachunkiem.
 • Celem rozpoczęcie inwestycji na Platformie Inwestor musi dokonać wpłaty środków pieniężnych na rachunek wirtualny przypisany do Inwestora w banku Operatora.
 • Operator, dokonuje rozliczenia z Inwestorem z tytułu wszystkich Inwestycji realizowanych przez Inwestora za pośrednictwem Platformy. W szczególności Operator dokonuje: (1) obciążenia rachunku wirtualnego Inwestora o kwotę zainwestowaną przez Inwestora na Platformie (dokonując automatycznego uznania rachunku wirtualnego danego Pożyczkodawcy), (2) uznania rachunku wirtualnego Inwestora o kwotę spłat Pożyczkobiorców przekazaną przez Pożyczkodawcę do Operatora. Na wniosek Inwestora Operator może również dokonać wypłaty nadwyżki środków pieniężnych z rachunku wirtualnego przypisanego do Inwestora na rachunek bankowy należący do Inwestora. Wyłącznie Operator realizuje wszystkie rozliczenia i płatności (wykonuje wszystkie obciążanie i uznania rachunku wirtualnego oraz przelewy bankowe) bezpośrednio do Inwestorów w związku z realizacją Umów Cesji. Jednak możliwa jest sytuacja, że mimo, iż Pożyczkobiorca spłacił pożyczkę, albo Pożyczkodawca zrealizował opcję buy-back, Inwestor nie otrzyma wypłaty od Operatora, z uwagi na straty z innych inwestycji (jeśli ryzyko inwestycyjne ponosi Inwestor).
 • W przypadku nieprzelania przez Pożyczkodawcę kwoty na konto bankowe Operatora, Operator nie ma obowiązku rozliczenia Inwestycji z własnych środków.
 • Wnioskodawca nie ma prawnej ani faktycznej możliwości dokonania bezpośredniego przelewu na konta Inwestorów (zawierane Umowy nie dają Wnioskodawcy prawa ani nie nakładają obowiązku bezpośredniego przelewu środków na konta Inwestorów). Poza brakiem prawnej możliwości dokonania bezpośredniego przelewu na konto bankowe Inwestorów, Wnioskodawca nie ma do tego fizycznej możliwości z uwagi na brak wiedzy odnośnie finalnej kwoty należnej danemu Inwestorowi (to Operator dysponuje systemem informatycznym umożliwiającym mu precyzyjne obliczanie kwot należnych poszczególnym Inwestorom w związku z dokonywaniem codziennie przez Inwestorów od kilku do kilkunastu tysięcy transakcji na Platformie – Wnioskodawca nie ma jakiejkolwiek wiedzy na temat transakcji dokonywanych codziennie przez Inwestorów) oraz braku danych niezbędnych do dokonania przelewu (Wnioskodawca nie dysponuje danymi osobowymi Inwestorów takimi jak imię, nazwisko, adres, narodowość, numer rachunku bankowego, Wnioskodawca zna jedynie anonimowy numer ID Inwestora, który w żaden sposób nie pozwala na jakąkolwiek identyfikację Inwestora ani na bezpośredni kontakt z Inwestorem).
 • Ponadto, zgodnie z Umową Cesji, Inwestor nie może dochodzić wierzytelności bezpośrednio od dłużnika, tj. Pożyczkobiorcy ani się z nim kontaktować; jak już wspomniano, czynności windykacyjne realizowane są przez Wnioskodawcę.
 • Po zrealizowaniu poszczególnych Inwestycji, Inwestor może inwestować dalej lub – zlecając Operatorowi przelew – wypłacić pieniądze zdeponowane na koncie Operatora pomniejszone o opłatę serwisową należną Operatorowi. W konsekwencji, możliwa jest sytuacja, że odsetki otrzymane przez Inwestora od Pożyczkobiorcy będą jedynie widoczne w formie elektronicznych pieniędzy zaksięgowanych na Platformie i nie będą wypłacane Inwestorowi.


Przewidywana wartość odsetek przekazywanych przez Wnioskodawcę do Operatora celem ich dystrybucji do Inwestorów, którzy dokonywać będą Inwestycji z pożyczki udzielane przez Wnioskodawcę może w danym roku podatkowym Wnioskodawcy kształtować się zarówno na poziomie nie przekraczającym kwoty 2 000 000 zł, jak również na poziomie przekraczającym kwotę 2 000 000 zł – będzie to zależne od skali współpracy biznesowej między Wnioskodawcą a Operatorem oraz skali inwestycji dokonywanych przez Inwestorów poprzez Platformę w pożyczki udzielane przez Wnioskodawcę.


Podsumowując, w wyniku zawarcia Umowy Cesji, Inwestor nabywa roszczenia wobec Pożyczkobiorców m.in. do należnych odsetek, w proporcji w jakiej Inwestorzy dokonali inwestycji w poszczególne pożyczki udzielone przez Wnioskodawcę. Pożyczkobiorcy spłacają kwoty należne w związku z wcześniejszym zawarciem umowy pożyczki na konto Wnioskodawcy. Wnioskodawca, na zasadach określonych w Umowie o Współpracy, przelewa na konto bankowe Operatora, w imieniu Pożyczkobiorców, spłaty kwot należnych Inwestorom. A zatem, Wnioskodawca nie realizuje bezpośrednio jakichkolwiek płatności na rzecz Inwestorów (nie ma takiej możliwości prawnej ani faktycznej). Wnioskodawca ani Operator nie są uprawnieni do odsetek spłacanych przez Pożyczkobiorców Inwestorom. Wnioskodawca pośredniczy w przekazywaniu kwot należnych od Pożyczkobiorcy do Inwestora za pośrednictwem Operatora.


Operator na zasadach określonych w Umowie o Korzystanie z Platformy, za pośrednictwem Platformy, oddaje do dyspozycji Inwestorowi środki przelane przez Pożyczkobiorcę lub na zasadach określonych w Umowie o Korzystanie z Platformy wypłaca Inwestorom pieniądze.


W odpowiedzi na wezwanie z dnia 23 września 2019 r., Wnioskodawca stwierdził, że wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego – Spółka nie podpisała dotąd umowy i nie podjęła współpracy z Operatorem. Wnioskodawca podał również dane identyfikacyjne Operatora.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do poboru podatku zryczałtowanego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy niezależnie od tego, czy wartość należności z tytułu odsetek należnych Inwestorom przekazanych przez Wnioskodawcę do Operatora przekroczy w obowiązującym u Wnioskodawcy roku podatkowym kwotę 2 000 000 zł?


Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dokonywaniem rozliczeń z Operatorem (w tym przelewaniem pieniędzy na konto bankowe Operatora) i przekazywaniem Operatorowi spłat należnych Inwestorom spłaconych przez Pożyczkobiorców na konto Pożyczkodawcy, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru podatku zryczałtowanego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 865, 1018 z późn. zm. dalej: ustawa o CIT) podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy CIT podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


W myśl art. 26 ust. 1 ustawy CIT osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1 do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności kwoty 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika.

Jak wskazano w stanie faktycznym, Pożyczkobiorca spłaca pożyczkę na rachunek bankowy Pożyczkodawcy nawet w przypadku gdy pożyczka ta była przedmiotem Umowy Cesji. Z Umów wynika, że Wnioskodawca posiada zobowiązanie (powstałe na podstawie Umowy Cesji) do przekazania Inwestorowi za pośrednictwem Operatora spłaty otrzymanej od Pożyczkodawcy w części należnej Inwestorowi.

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca rozliczając się z Operatorem na podstawie Umowy o Współpracy i Umowy Cesji (w tym przelewając pieniądze na rachunek bankowy Operatora) nie dokonuje wypłaty odsetek określonej w art. 21 ust. 1 ustawy CIT, a zatem nie jest płatnikiem podatku zryczałtowanego na podstawie art. 26 ustawy o CIT. Wnioskodawca jedynie pośredniczy w przekazaniu wpłaty dokonanej przez Pożyczkobiorcę do Operatora, a należnej Inwestorowi. Operator wylicza kwoty należne poszczególnym Inwestorom i dokonuje dalszych przelewów do Inwestorów.


Wnioskodawca nie ma ani prawnej, ani faktycznej możliwości dokonania przelewu bezpośrednio do Inwestora. Co więcej, Wnioskodawca nie ma wiedzy ani odnośnie tożsamości, ani rezydencji Inwestorów, ani też, czy są oni osobami prawnymi, czy fizycznymi, gdyż wiedzę tę posiada wyłącznie Operator.


Podobne stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę zostało potwierdzone w interpretacji z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. ITPB2/415-769/13/TJ wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w interpretacji z dnia 15 lutego 2013 r., sygn. IPPB5/423-1155/12-2/MW oraz w interpretacji z dnia 27 czerwca 2017 roku sygn. 0114-KDIP2-1.4010.57.2017.1.PW wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.


Dodatkowo, zdaniem Wnioskodawcy należy wskazać na art. 26 ust. 2c ustawy o CIT, zgodnie z którym od należności z tytułu odsetek od papierów wartościowych lub dywidend, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, zryczałtowany podatek dochodowy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące te rachunki, jeżeli wypłata należności następuje za ich pośrednictwem. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie określonych kategorii przychodów, wśród których znajdują się m.in. odsetki od papierów wartościowych lub dywidendy. Zgodnie z tym przepisem, kategorie dochodów (przychodów), z tytułu których do poboru podatku zobowiązane są podmioty, za pośrednictwem których następuje wypłata tych świadczeń, nie zawierają przychodów z tytułu odsetek i dyskonta innych tytułów niż od papierów wartościowych. Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że w pozostałych przypadkach, podmiot pośredniczący w wypłacie świadczenia nie jest obciążony obowiązkiem poboru podatku zryczałtowanego. W konsekwencji Wnioskodawca jest jedynie podmiotem pośredniczącym w wypłacie świadczenia na rzecz Inwestora.


W związku z tym, że Pożyczkodawca w zakresie przekazywania spłat dokonanych przez Pożyczkobiorców nie mieści się w katalogu określonym w art. 26 ust. 2c ustawy o CIT, to nie jest zobowiązany do pobierania podatku zryczałtowanego z tytułu spłat przekazywanych Operatorowi, a należnych Inwestorom.


Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca uprzejmie prosi o potwierdzenie swojego stanowiska.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z przekazywaniem Operatorowi spłat wierzytelności nabytych przez Inwestorów, dokonanych przez Pożyczkobiorców na konto Wnioskodawcy – za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy


Zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawcy w sekcjach A1 oraz E wniosku o wydanie interpretacji, interpretacja została wydana tylko w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny w sprawie będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj