Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-2.4012.439.2019.2.MN
z 24 września 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 lipca 2019 r. (data wpływu 15 lipca 2019 r.) uzupełnionym pismem z 18 września 2019 r. (data wpływu 18 września 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia korekty faktury za usługę szkolenia przygotowującego do egzaminu na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego zmieniającej stawkę VAT z 23% na zwolnioną oraz wskazania jako podstawy tej korekty przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wystawienia korekty faktury za usługę szkolenia przygotowującego do egzaminu na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego zmieniającej stawkę VAT z 23% na zwolnioną oraz wskazania jako podstawy tej korekty przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 18 września 2019 r. (data wpływu 18 września 2019 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 9 września 2019 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.439.2019.1.MN.

We wniosku uzupełnionym pismem z 18 września 2019 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od 24 marca 1997 roku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jest podatnikiem podatku VAT. Zgodnie z klasyfikacją PKD działalność gospodarcza ta obejmuje: - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest prowadzenie szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowej osób pracujących jako: 1. operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym, 2. operator suwnic, wciągników, wciągarek, wind, żurawi, podestów ruchomych, burt samowyładowczych, 3. do obsługi urządzeń energetycznych dla grupy I - elektryków, II - ciepłowników, III - obsługujących urządzenia gazowe, 4. w zakresie BHP, 5. inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe również osób czynnych zawodowo na zlecenie zakładów pracy. 6. w zakresie I pomocy przedmedycznej.

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Nie działa też jako uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Nie jest także podmiotem, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Natomiast świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie są finansowane w całości ze środków publicznych. W dniu 27 maja 2019 r. Wnioskodawca wystawił fakturę VAT za usługę zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia przygotowującego do egzaminu (który jest przeprowadzany przez Urząd Dozoru Technicznego) dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych. Do ww. usługi doliczył podstawową stawkę VAT – 23%. Szkolenie zostało zorganizowane według programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego.

W uzupełnieniu do Wniosku wskazano, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonymi w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Kurs operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym przeprowadzany jest przez Wnioskodawcę na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego z uwzględnieniem wymagań UDT dotyczących zasad przeprowadzania ww. kursu w zakresie min. czasu trwania szkolenia, tematyki, formy szkolenia. Zgodnie z art. 37 pkt 14 ustawy o dozorze technicznym Urząd Dozoru Technicznego uzgadnia programy szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne, a więc i wózki jezdniowe.

Ponadto z całą pewnością Wnioskodawca stwierdza, że:

 • usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę są świadczone w ramach szkolenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego dla osób tego potrzebujących,
 • osoby biorące udział w szkoleniu będą wykorzystywały nabytą wiedzę w ramach wykonywanej pracy,
 • nauczanie pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników szkoleń,
 • jest to nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Przedmiotowe usługi nie są finansowane ze środków publicznych. Wnioskodawca zatem nie posiada żadnej dokumentacji potwierdzającej, że źródłem finansowania są środki publiczne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy należy wystawić korektę ww. faktury, zmieniającej stawkę VAT z 23% na zwolnioną – za usługę przeprowadzenia szkolenia przygotowującego do egzaminu na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego?
 2. Jaką należy na ww. korekcie faktury wskazać podstawę prawną zwolnienia z VAT ww. szkolenia?

Stanowisko Wnioskodawcy:

 1. Należy wystawić korektę faktury za usługę szkolenia przygotowującego do egzaminu na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego i zmienić stawkę VAT z 23% na zwolnioną.
 2. Należy podać podstawę prawną ww. zwolnienia: art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT, tzn. kursy prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach .... – oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Uzasadnienie:

Prowadzenie kursu operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym niewątpliwie należy do usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, kursy te mają bowiem na celu uzyskanie i poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do celów zawodowych. Kurs przeprowadzany jest na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego z uwzględnieniem wymagań UDT dotyczących zasad przeprowadzania takiego kursu w zakresie min. czasu trwania szkolenia, tematyki, formy szkolenia. Zgodnie z art. 37 pkt 14 ustawy o dozorze technicznym Urząd Dozoru Technicznego uzgadnia programy szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Można więc uznać, że ww. szkolenie prowadzone jest w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach – w tym przypadku ustawy o dozorze technicznym. Do uzyskania kwalifikacji operatora wózka jezdniowego podnośnikowego konieczne jest zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Forma i sposób przeprowadzania egzaminu jest ściśle określona w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, wydanym na podstawie ustawy o dozorze technicznym. Wnioskodawca, otrzymał wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego rachunek za usługę przeprowadzenia ww. egzaminu. Na rachunku tym usługa powyższa jest zwolniona z podatku VAT. Kurs przygotowujący do ww. egzaminu zdaniem Wnioskodawcy jest ściśle związany z usługą organizowania tegoż egzaminu, więc jako usługa ściśle związana (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 i 29 ustawy o VAT) z usługą zwolnioną z podatku VAT może również korzystać ze zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe, jednakże na podstawie innej argumentacji.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) dalej zwanej ustawą o VAT lub ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości wystawienia korekty opisanej we wniosku faktury, zmieniającej stawkę VAT z 23% na zwolnioną – za usługę przeprowadzenia szkolenia przygotowującego do egzaminu na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego oraz wskazania podstawy prawnej zastosowania ewentualnego zwolnienia od podatku VAT na ww. korekcie faktury.

Zatem, w pierwszej kolejności konieczne jest stwierdzenie jaką stawką podatku VAT powinny być opodatkowane będące przedmiotem pytania Wnioskodawcy usługi szkoleniowe.

Stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, na mocy art. 146aa ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż – 6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych do ustawy, ustawodawca przewidział stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 13 i 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r., poz. 701), zwalnia się od podatku:

 • usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,
 • usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Jednocześnie należy nadmienić, że pojęcie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zostało zdefiniowane w art. 44 rozporządzenia Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 77 str. 1). Zgodnie z tym przepisem, usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE, obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

W tym miejscu należy wskazać, że powołane regulacje zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 26 i 29 ustawy, stanowią odzwierciedlenie prawa unijnego, gdyż w świetle art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz. Urz. UE L 347, str. 1 z poźn. zm.), państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje: kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Z opisu sprawy wynika, że w dniu 27 maja 2019 r. Wnioskodawca wystawił fakturę VAT za usługę zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia przygotowującego do egzaminu (który jest przeprowadzany przez Urząd Dozoru Technicznego) dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych. Do ww. usługi doliczył podstawową stawkę VAT - 23%. Szkolenie zostało zorganizowane według programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Nie działa też jako uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Nie jest także podmiotem, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonymi w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Kurs operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym przeprowadzany jest przez Wnioskodawcę na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego z uwzględnieniem wymagań UDT dotyczących zasad przeprowadzania ww. kursu w zakresie min. czasu trwania szkolenia, tematyki, formy szkolenia. Zgodnie z art. 37 pkt 14 ustawy o dozorze technicznym Urząd Dozoru Technicznego uzgadnia programy szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne, a więc i wózki jezdniowe. Ponadto: usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę są świadczone w ramach szkolenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego dla osób tego potrzebujących, osoby biorące udział w szkoleniu będą wykorzystywały nabytą wiedzę w ramach wykonywanej pracy, nauczanie pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników szkoleń, jest to nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Przedmiotowe usługi nie są finansowane ze środków publicznych.

Ze względu na okoliczności sprawy oraz powołane przepisy nie ulega wątpliwości, że usługa wykonywana przez Wnioskodawcę polegająca na przeprowadzaniu szkolenia przygotowującego do egzaminu na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego nie korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, bowiem jak wskazał Wnioskodawca, usługi te stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT (Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania. Nie działa też jako uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk).

W związku z powyższym należy przeanalizować, czy spełnione są przesłanki warunkujące prawo do skorzystania ze zwolnienia dla tych szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy VAT.

Zaznaczyć należy, że aby wskazane w opisie sprawy usługi polegające na przeprowadzeniu szkolenia przygotowującego do egzaminu na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie wyżej powołanego art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz spełniać jeden z warunków określonych w lit. a-c powyższego przepisu. Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że usługi polegające na przeprowadzaniu szkolenia przygotowującego do egzaminu na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, bowiem jak wskazał Wnioskodawca, usługi świadczone są w ramach szkolenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego dla osób tego potrzebujących, osoby biorące udział w szkoleniu będą wykorzystywały nabytą wiedzę w ramach wykonywanej pracy, nauczanie pozostaje w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników szkoleń i jest to nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Jednakże sam fakt, że świadczone usługi są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego jest niewystarczający dla objęcia ich zwolnieniem od podatku, jednocześnie musi być bowiem spełniony jeden z dodatkowych warunków przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy VAT.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, że nie jest podmiotem, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a ponadto usługi nie są finansowane ze środków publicznych, tym samym świadczone usługi nie są objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b) i c) ustawy o VAT.

Dla oceny czy ww. usługi szkoleniowe oferowane przez Wnioskodawcę uczestnikom szkolenia przygotowującego do egzaminu na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT konieczne jest, jak wskazano wyżej, uznanie, że są to usługi prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Spełnienie jednakże ww. warunku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieją przepisy prawa regulujące formy i zasady kształcenia zawodowego.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Odesłanie więc w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT do „odrębnych przepisów” odnosić się może wyłącznie do ustaw oraz rozporządzeń (ewentualnie ratyfikowanych umów międzynarodowych).

W świetle powyższych uregulowań, odrębne przepisy określające formy i zasady to takie ustawy lub rozporządzenia, z których wynika np. program szkolenia, ilość godzin szkolenia, tematyka, krąg osób objętych szkoleniem, warunki jakie musi spełnić organizator kształcenia.

Wnioskodawca wskazał, że kurs operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym prowadzony jest na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego z uwzględnieniem wymagań UDT dotyczących zasad przeprowadzania ww. kursu w zakresie min. czasu trwania szkolenia, tematyki, formy szkolenia. Zgodnie z art. 37 pkt 14 ustawy o dozorze technicznym Urząd Dozoru Technicznego uzgadnia programy szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne, a więc i wózki jezdniowe.

Stosownie do przepisu art. 2373 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z art. 23715 § 1 Kodeksu pracy, minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia, ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące prac wykonywanych w różnych gałęziach pracy.

W myśl art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 667 ze zm.), osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.

Przepis ust. 2 stosuje się do osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym, organ właściwej jednostki dozoru technicznego, na wniosek zainteresowanych osób, sprawdza kwalifikacje, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 3, w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

Jak wynika z ust. 2 cytowanego przepisu, postępowanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadzają komisje kwalifikacyjne powoływane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

W myśl art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym, minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

 1. sposób i tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia możliwości właściwego sprawdzenia umiejętności teoretycznych i praktycznych osób przystępujących do sprawdzenia kwalifikacji,
 2. sposób i tryb przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych,
 3. rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji,
 4. okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych,
 5. wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych,
 6. wzór wniosku o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego,
 7. wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego wymaganego przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

-uwzględniając zakres zaświadczenia kwalifikacyjnego, rodzaje urządzeń technicznych i stopień zagrożenia związanego z ich eksploatacją.

Natomiast zgodnie z art. 37 pkt 14 i 15 ustawy o dozorze technicznym, do zakresu działania UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) należy:

 • uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne;
 • sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania nieniszczące.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1008), rozporządzenie określa:

 1. sposób i tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych;
 2. sposób i tryb przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych;
 3. rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze i konserwacji których wymagane jest posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego;
 4. okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych;
 5. wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych;
 6. wzór wniosku o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego;
 7. wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego wymaganego przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze i konserwacji których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym, oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia (§ 6 ww. rozporządzenia).

W załączniku nr 3 (tabela nr 1) określającym rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych pod poz. 8 wymieniono:

 • w kolumnie a:
  • wózki jezdniowe podnośnikowe,
 • w kolumnie b:
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia),
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.


Przy czym zgodnie z objaśnieniami umieszczonymi pod tabelą nr 1, poz. 4–11 nie dotyczą urządzeń technicznych:

 • o napędzie ręcznym wszystkich mechanizmów;
 • o udźwigu do 250 kg, z wyłączeniem dźwigów oraz urządzeń służących do przemieszczania osób.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, sprawdzenie kwalifikacji, o których mowa w § 1 pkt 1, przeprowadza się na pisemny wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

W myśl przepisu § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, zwane dalej „egzaminem”, prowadzi komisja kwalifikacyjna, w składzie co najmniej dwuosobowym.

Po stwierdzeniu kompletności wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, osoba zainteresowana jest niezwłocznie powiadamiana o wyznaczeniu terminu egzaminu, który nie może przekraczać 30 dni roboczych, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku, chyba że osoba zainteresowana zgłosi prośbę o wyznaczenie terminu egzaminu w terminie przekraczającym wskazany okres. Powiadomienie osoby zainteresowanej następuje za pomocą dostępnych środków komunikacji, w tym środków elektronicznych (§ 3 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Zgodnie z § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia egzamin składa się z części:

 1. teoretycznej, przeprowadzanej w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej, w zakresie określonym w art. 22 ust. 2 ustawy;
 2. praktycznej, polegającej na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych.

Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, w którym stwierdza się jego wynik. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji kwalifikacyjnej (§ 3 ust. 6 ww. rozporządzenia).

Komisja kwalifikacyjna informuje osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu bezpośrednio po egzaminie (§ 4 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego, którego wzory określa załącznik nr 2 do rozporządzenia (§ 4 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Zaświadczenie kwalifikacyjne obejmuje jeden rodzaj urządzenia technicznego określonego w kolumnach b tabel w załączniku nr 3 do rozporządzenia (§ 4 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Na podstawie analizy przedstawionych okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że usługi szkoleniowe przygotowujące do egzaminu na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego, spełniają definicję usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Natomiast zasady organizowania i przeprowadzania ww. szkoleń zostały uregulowane w przepisach ustawy o dozorze technicznym (w szczególności w art. 37 pkt 14 i 15 tej ustawy), przez wskazanie, że program szkoleń dla osób obsługujących urządzenia techniczne wymienione w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, musi być uzgodniony (zaakceptowany) przez Urząd Dozoru Technicznego. Ww. rozporządzenie określa tryb przeprowadzania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wymagane przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych i tryb wydawania przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego zaświadczenia kwalifikacyjnego. Posiadanie niezbędnych kwalifikacji wymagane jest w celu dopuszczenia pracownika przez pracodawcę do obsługi urządzeń technicznych, zgodnie z ustawą Kodeks pracy.

Oznacza to, że spełniona jest też druga przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku tzn. szkolenia przygotowujące do egzaminu na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Zatem przeprowadzane przez Wnioskodawcę szkolenia przygotowujące do egzaminu na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Stosownie do art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 - wskazanie:

 1. przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
 2. przepisu dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
 3. innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Stosownie do art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury podatnik wystawia fakturę korygującą.

W konsekwencji Wnioskodawca wystawiając w dniu 27 maja 2019 r. fakturę VAT za usługę zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia przygotowującego do egzaminu (który jest przeprowadzany przez Urząd Dozoru Technicznego) dla operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, zastosował niewłaściwą stawkę podatku.

Wnioskodawca będzie więc zobowiązany zgodnie z przepisem art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, do wystawienia faktury korygującej do faktury z dnia 27 maja 2019 r. dokumentującej usługę opisaną we wniosku, w której dokona korekty stawki podatku VAT ze stawki „23%” na „zw”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego należy wystawić korektę faktury za usługę szkolenia przygotowującego do egzaminu na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego i zmienić stawkę VAT z 23% na zwolnioną, jest prawidłowe.

Jak wyżej wykazano, Wnioskodawca świadcząc opisaną we wniosku usługę szkolenia przygotowującego do egzaminu na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego korzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

W konsekwencji wystawiając fakturę korygującą, Wnioskodawca jako podstawę prawną zwolnienia od podatku VAT ww. usługi szkolenia zobowiązany jest wpisać przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego należy podać podstawę prawną ww. zwolnienia: art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT, jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj