Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT2-3.4011.378.2019.1.RR
z 17 września 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2019 r. (data wpływu 21 czerwca 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem akcji marketingowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2019 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem akcji marketingowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

… jest wiodącym na świecie producentem armatury sanitarnej. (…) Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest spółką wspierającą sprzedaż producenta marki (…), który ma siedzibę poza Polską. Spółka jest spółką kapitałową posiadającą siedzibę i miejsce zarządu na terytorium Polski, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku CIT oraz czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, Spółka przeprowadza różne akcje marketingowe mające na celu promowanie i reklamę produktów (…) w Polsce. Jednym z rodzajów akcji marketingowych jest akcja marketingowa (dalej: „Akcja Marketingowa”) polegająca na przyznaniu na rzecz uczestnika Akcji Marketingowej (dalej: „Uczestnik”) nagrody (dalej: „Nagroda”) po spełnieniu wymienionych w regulaminie Akcji Marketingowej (dalej: „Regulamin”) warunków.

Założenia Akcji Marketingowej są następujące: Spółka jest organizatorem Akcji Marketingowej organizowanej na terytorium Polski.

Koszt finansowy Akcji Marketingowej, w tym koszt Nagród przyznawanych Uczestnikom Akcji Marketingowej, ponosi Spółka.

W wyniku Akcji Marketingowej każdemu kupującemu od danego sprzedawcy (dalej: „Sprzedawca” – przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów marki (…)), określonego w Regulaminie danego towaru marki (…) (np. produkty z linii (…), dalej: „Towar”) – Uczestnikowi – przyznawana będzie Nagroda w postaci np. bezpłatnego montażu zakupionego Towaru.

Zgodnie z Regulaminem, wartość jednej Nagrody to 492 zł brutto (tj. z podatkiem VAT czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote). Do udziału w Akcji Promocyjnej uprawnia tylko jednorazowy zakup co najmniej jednego Towaru, przy czym w rozumieniu Regulaminu jednorazowym zakupem jest zakup potwierdzony jednym paragonem lub jedną fakturą VAT. Faktycznie wartość jednej Nagrody może być różna, jednak nieprzekraczająca kwoty 492 zł brutto.

Akcja Marketingowa skierowana jest wyłącznie do Uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, tj. konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ramach Akcji Marketingowej występują jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego).

Uczestnikiem Akcji Marketingowej może zostać wyłącznie osoba fizyczna spełniająca łącznie wszystkie poniższe kryteria:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • jest zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w okresie trwania Akcji Marketingowej dokona zakupu Towaru u Sprzedawcy jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

Wzięcie udziału w Akcji Marketingowej jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

W Akcji Marketingowej nie mogą brać udziału pracownicy oraz przedstawiciele, w tym przedstawiciele handlowi Spółki, a także członkowie rodzin wymienionych osób (przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

Aby wziąć udział w Akcji Marketingowej Uczestnik musi w czasie trwania Akcji Marketingowej:

 1. zakupić u Sprzedawcy co najmniej jeden Towar,
 2. wysłać za pośrednictwem określonej w Regulaminie strony internetowej (dalej: „Strona”) poprawnie wypełniony formularz, który znajduje się na Stronie (dalej: „Formularz”),
 3. dołączyć do Formularza kopię paragonu lub faktury VAT (oraz zachować oryginał do czasu zakończenia Akcji Marketingowej) potwierdzających zakup Towaru.

Uczestnik zobowiązany jest:

 1. zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu poprzez zaznaczenie właściwego oświadczenia na Formularzu,
 2. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych dla potrzeb przeprowadzenia Akcji Marketingowej poprzez zaznaczenie właściwego oświadczenia na Formularzu,
 3. podać swoje imię i nazwisko, dokładny adres, pod którym montaż ma zostać wykonany (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego na Formularzu.

Spółka weryfikuje prawidłowość i kompletność danych podanych na Formularzu oraz kontaktuje się z Uczestnikiem na podany w Formularzu numer telefonu lub adres e-mail w celu potwierdzenia wzięcia udziału w Akcji Marketingowej przez Uczestnika i ustalenia terminu montażu.

W związku z dokonaniem jednego zakupu Towaru, można wziąć udział w Akcji Marketingowej tyko jeden raz, w przypadku dokonania kolejnego zakupu Towaru spełniającego warunki określone w Regulaminie, Uczestnik może ponownie wziąć udział w Akcji Marketingowej, w tym celu Uczestnik musi jednak ponownie wypełnić i wysłać Formularz, stosownie do postanowień Regulaminu. Nagrody otrzymują Uczestnicy, którzy, zgodnie z Regulaminem, wypełnią i wyślą Spółce Formularz. Uczestnicy, którzy spełnią warunki w Regulaminie i otrzymają Nagrody, zostaną poinformowani o Nagrodzie w formie informacji telefonicznej lub e-mail pod warunkiem, że Formularz został kompletnie i prawidłowo wypełniony.

Bezpłatny montaż będący Nagrodą zostanie przeprowadzony w terminie ustalonym z Uczestnikiem, nie później niż w terminie 21 dni od chwili poinformowania Uczestnika o otrzymaniu Nagrody w sposób wskazany w Regulaminie, chyba że dłuższy termin zostanie wskazany przez Uczestnika. Nagrody w postaci bezpłatnego montażu nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

Cechą charakterystyczną Akcji Marketingowej będzie zawarcie przez Uczestnika umowy sprzedaży produktów Spółki – Towarów z danym Sprzedawcą, które połączone będzie z przyznaniem Nagrody Uczestnikowi przez Spółkę w postaci bezpłatnego montażu danego Towaru dokonanego przez instalatora współpracującego ze Spółką. Nagroda przysługiwać będzie każdemu Uczestnikowi będącemu konsumentem – jej przyznanie nie będzie wynikiem przypadku lub odgadywania zaistniałych zdarzeń losowych. Nagroda przyznawana będzie za dokonanie zakupów określonej ilości oraz rodzaju Towarów. Wartość jednostkowa Nagrody jest/będzie określona w Regulaminie, przy czym wartość ta nie będzie przekraczać 2 000 zł.

Akcja Marketingowa ma na celu uatrakcyjnienie zakupu danych towarów marki Spółki oraz promocję i reklamę Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, Nagrody przyznawane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej przez Spółkę, będą podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: „podatek PIT”) na zasadach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”) jako nagroda uzyskana w ramach „sprzedaży premiowej”?
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, Nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza 2 000 zł, przyznawane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej przez Wnioskodawcę będą podlegać zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT?
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku gdy Nagrody wydawane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej przez Wnioskodawcę, nie będą podlegać zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku PIT z tytułu Nagrody, przyznawanych Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, w ramach Akcji Marketingowej organizowanej przez Wnioskodawcę?
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku gdy Akcja Marketingowa nie będzie mogła być uznana za „sprzedaż premiową” w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, Nagrody wypłacane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej przez Wnioskodawcę, będą podlegać opodatkowaniu jako tzw. przychód z innych źródeł na zasadach wskazanych w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT?
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku gdy Nagrody przyznawane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej przez Wnioskodawcę, nie zostaną uznane za nagrody uzyskane w ramach „sprzedaży premiowej” oraz nie będą podlegać zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-11 z tytułu Nagród, wydawanych Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, w ramach Akcji Marketingowej organizowanej przez Wnioskodawcę?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad 1

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, Nagrody przyznawane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej przez Spółkę, będą podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem PIT na zasadach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT jako nagroda uzyskana w ramach „sprzedaży premiowej”.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymywanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zakres przedmiotowy zwolnienia z podatku wprowadzonego przez ustawodawcę na mocy przytoczonego wyżej przepisu dotyczy przychodów pochodzących ze źródeł, które nie posiadają swojej legalnej definicji w całym systemie prawa. W szczególności ustawodawca nie wprowadził definicji legalnej pojęcia „sprzedaż premiowa”, pozostawiając dokonanie odpowiedniej klasyfikacji prowadzącym akcje promocyjne, ich organizatorom lub innym podmiotom, dla których wiążą się one z konsekwencjami na gruncie prawa podatkowego.

Doktryna prawa podatkowego, jak również orzecznictwo organów podatkowych (m.in. zawarte w interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów) wypracowały jednoznaczne podejście do omawianego problemu definicyjnego. Powszechnie przyjmuje się, że „sprzedaż premiowa” sprowadza się do sytuacji, w której dochodzi do sprzedaży towarów lub świadczeniu usług, pomiędzy sprzedającym a kupującym, połączoną z przyznaniem premii kupującemu. Otrzymanie premii jest gwarantowane i następuje po spełnieniu warunków wskazanych przez sprzedającego.

Doktryna prawa podatkowego oraz orzecznictwo zdefiniowało również cechy pozwalające odróżnić sprzedaż premiową od innych sprzedażowych akcji promocyjnych. Sprzedaż premiową cechuje to, że:

 • ma ona na celu uatrakcyjnienie zakupu danych towarów lub usług lub zachęcenie uczestników programu do dalszej współpracy,
 • polega na nieodpłatnym przekazaniu towarów, usług lub bonów pieniężnych albo pieniędzy w związku ze spełnieniem przez nabywcę pewnych z góry określonych przez sprzedającego warunków,
 • wiąże przekazanie nagród z faktem zakupu promocyjnego towaru lub korzystania z objętej promocją usługi, lub też zgromadzenia odpowiedniej liczby punktów,
 • nagroda przysługuje każdemu nabywcy – jej przyznanie nie jest zatem wynikiem przypadku lub odgadywania zaistniałych zdarzeń losowych,
 • nagrody przyznawane są za dokonanie zakupów o określonej wartości lub ilości.

Akcja Marketingowa skierowana jest wyłącznie do Uczestników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, tj. konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ramach Akcji Marketingowej występują jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego). Cechą charakterystyczną Akcji Marketingowej będzie zawarcie przez Uczestnika umowy sprzedaży produktów marki Spółki – Towarów z danym Sprzedawcą, które połączone będzie z przyznaniem Nagrody Uczestnikowi przez Spółkę w postaci bezpłatnego montażu danego Towaru dokonanego przez instalatora współpracującego ze Spółką. Nagroda przysługiwać będzie każdemu Uczestnikowi będącemu konsumentem – jej przyznanie nie będzie wynikiem przypadku lub odgadywania zaistniałych zdarzeń losowych. Nagroda przyznawana będzie za dokonanie zakupów określonej ilości oraz rodzaju Towarów. Wartość jednostkowa Nagrody określona jest w Regulaminie, przy czym wartość ta nie będzie przekraczać 2 000 zł.

W ocenie Wnioskodawcy, Akcja Marketingowa będzie spełniać wszystkie przesłanki, aby uznać ją za „sprzedaż premiową” w rozumieniu ustawy o PIT, pomimo faktu, że przyznającym Nagrody będzie Spółka a nie Sprzedawca jako bezpośredni sprzedający Towary marki Spółki. Akcja Marketingowa ma na celu uatrakcyjnienie nabywanych produktów Spółki. W związku z tym, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, Nagrody przyznawane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej przez Spółkę będą podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem PIT na zasadach wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, jako nagrody uzyskane w ramach „sprzedaży premiowej”.

Ad 2

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, że w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku. Nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza 2 000 zł, przyznawane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej przez Wnioskodawcę, będą podlegać zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymywanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

W ocenie Wnioskodawcy, Akcja Marketingowa spełnia wszystkie przesłanki, aby uznać ją za „sprzedaż premiową” w rozumieniu ustawy o PIT. W związku z tym, Nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza 2 000 zł (w postaci bezpłatnego montażu) przyznawane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej będą podlegać zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT.

Ad 3

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, że w przypadku gdy Nagrody wydawane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej przez Wnioskodawcę nie będą podlegać zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, będzie On płatnikiem podatku PIT z tytułu Nagrody, przyznawanej Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalność gospodarczej, w ramach Akcji Marketingowej organizowanej przez Niego.

Z przepisów ustawy o PIT (art. 41 ust. 4 ustawy o PIT) wynika, że płatnikiem podatku PIT w przypadku wypłaty (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT jest podmiot dokonujący wypłaty tych świadczeń. Z treści ww. przepisów ustawy o PIT wynika zatem, expressis verbis, że płatnikiem podatku PIT, zobowiązanym do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród przekazywanych na rzecz uczestników sprzedaży premiowej są podmioty dokonujące takich świadczeń, tj. dokonujący przekazywania nagród na rzecz uczestników sprzedaży premiowej.

Tym samym, w przypadku Akcji Marketingowej organizowanej przez Wnioskodawcę, będzie On płatnikiem podatku PIT z tytułu Nagrody, przyznawanej Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, w ramach Akcji Marketingowej.

Ad 4

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, że w przypadku gdy Akcja Marketingowa nie będzie mogła być uznana za „sprzedaż premiową” w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, Nagrody wypłacane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej przez Wnioskodawcę będą podlegać opodatkowaniu jako tzw. przychód z innych źródeł na zasadach wskazanych w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, uważa się w szczególności nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, Akcja Marketingowa spełnia wszystkie przesłanki, aby uznać ją za „sprzedaż premiową” w rozumieniu ustawy o PIT. W związku z tym, Nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza 2 000 zł wydawane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej powinny podlegać zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, niemniej jednak w przypadku uznania, że Akcja Marketingowa nie spełnia przesłanek uprawniających do uznania jej za „sprzedaż premiową” w rozumieniu ustawy o PIT, przychód z Nagród powinien być zakwalifikowany jako tzw. przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Ad 5

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, że w przypadku gdy Nagrody przyznawane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach Akcji Marketingowej nie zostaną uznane za nagrody uzyskane w ramach „sprzedaży premiowej” oraz nie będą podlegać zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, w stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawienia informacji PIT-11 z tytułu Nagród wydawanych Uczestnikom, będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, w ramach Akcji Marketingowej organizowanej przez Niego.

Zdaniem Wnioskodawcy, Akcja Marketingowa spełnia wszystkie przesłanki, aby uznać ją za „sprzedaż premiową” w rozumieniu ustawy o PIT. W związku z tym, Nagrody, których jednorazowa wartość nie przekracza 2 000 zł wydawane Uczestnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej powinny podlegać zwolnieniu od opodatkowania podatkiem PIT, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, niemniej jednak w przypadku uznania, że Akcja Marketingowa nie spełnia przesłanek uprawniających do uznania jej za „sprzedaż premiową” w rozumieniu ustawy o PIT, przychód z Nagród powinien być zakwalifikowany jako tzw. przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Z przepisów ustawy o PIT (art. 42a ust. 1 ustawy o PIT) wynika, że osoby prawne, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21 ustawy o PIT, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania:

 1. urzędowi skarbowemu – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;
 2. podatnikowi – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – zgodnie z art. 42g ustawy o PIT).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, od 2019 r. formularzem obowiązującym dla informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy jest formularz PIT-11, przy czym wzór ten stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r. (wcześniej był to PIT-8C).

Z treści ww. przepisów ustawy o PIT wynika zatem, expressis verbis, że podmiotem zobowiązanym do wystawienia PIT-11 są podmioty dokonujące takich świadczeń, tj. dokonujący przekazywania nieodpłatnych świadczeń.

Zdaniem Wnioskodawcy, zobowiązanym do wystawienia informacji PIT-11 jest podmiot, który organizuje dane przedsięwzięcie i ponosi ekonomiczny ciężar przekazywanych nagród. W rezultacie to Spółka jest podmiotem zobowiązanym do wystawienia PIT-11. Jednocześnie Spółka nie ma obowiązku obliczać, pobierać i wpłacać zaliczek na podatek z tytułu przekazania Nagród Uczestnikom.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki, tj.:

 • obliczenie,
 • pobranie,
 • wpłacenie

–podatku, zaliczki.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Przechodząc na grunt ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, należy wskazać, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Z powyższego przepisu wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie bądź, od których zaniechano poboru podatku.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał inne źródła.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Z kolei stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2 000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiących przychód z tej działalności.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, pkt 1-11 oraz 11b-12.

Stosownie do art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

W myśl art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Na mocy art. 42 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) jest spółką wspierającą sprzedaż producenta marki (…). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca przeprowadza różne akcje marketingowe mające na celu promowanie i reklamę produktów (…) w Polsce. Jednym z rodzajów akcji marketingowych jest akcja marketingowa (dalej: „Akcja Marketingowa”) polegającą na przyznaniu na rzecz uczestnika Akcji Marketingowej (dalej: „Uczestnik”) nagrody (dalej: „Nagroda”) po spełnieniu wymienionych w regulaminie Akcji Marketingowej (dalej: „Regulamin”) warunków. Koszt finansowy Akcji Marketingowej, w tym koszt Nagród przyznawanych Uczestnikom Akcji Marketingowej, ponosi Wnioskodawca. W wyniku Akcji Marketingowej każdemu kupującemu od danego sprzedawcy (dalej: „Sprzedawca” – przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów marki(…)), określonego w Regulaminie danego towaru marki (…) (np. produkty z linii (…), dalej: „Towar”) – Uczestnikowi – przyznawana będzie Nagroda w postaci np. bezpłatnego montażu zakupionego Towaru. Zgodnie z Regulaminem, wartość jednej Nagrody to 492 zł brutto. Faktycznie wartość jednej Nagrody może być różna, jednak nieprzekraczająca kwoty 492 zł brutto. Akcja Marketingowa skierowana jest wyłącznie do Uczestników, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, tj. konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, które w ramach Akcji Marketingowej występują jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego). Cechą charakterystyczną Akcji Marketingowej będzie zawarcie przez Uczestnika umowy sprzedaży produktów Spółki – Towarów z danym Sprzedawcą, które połączone będzie z przyznaniem Nagrody Uczestnikowi przez Spółkę w postaci bezpłatnego montażu danego Towaru dokonanego przez instalatora współpracującego ze Spółką. Nagroda przysługiwać będzie każdemu Uczestnikowi będącemu konsumentem – jej przyznanie nie będzie wynikiem przypadku lub odgadywania zaistniałych zdarzeń losowych. Nagroda przyznawana będzie za dokonanie zakupów określonej ilości oraz rodzaju Towarów. Akcja Marketingowa ma na celu uatrakcyjnienie zakupu danych towarów marki Spółki oraz promocję i reklamę Spółki.

Zatem, kluczową kwestią dla oceny stanowiska Wnioskodawcy jest ustalenie, czy opisana we wniosku Akcja Marketingowa stanowi sprzedaż premiową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie, wskazał jedynie, że sprzedaż premiowa dotyczy zarówno towarów, jak i usług. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży.

W związku z powyższym, dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 cytowanej ustawy konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni.

Stosując wykładnię językową wyrażenia „sprzedaż premiowa” zauważyć należy, że składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „sprzedaż” oraz „premiowa”.

Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145). I tak, treść art. 535 i następnych stanowi, że przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę. Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś – internetowy Słownik języka polskiego (www.sjp.pwn.pl). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast, zgodnie z § 2 art. 353 ustawy Kodeks cywilny, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

Zatem, strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku zakupu przez kupującego określonego towaru. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii (nagrody) kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii (nagrody), w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że akcja marketingowa, spełnia wskazane powyżej cechy sprzedaży premiowej. Podstawowym warunkiem przyznania uczestnikowi nagrody, tj. dodatkowego świadczenia w postaci bezpłatnego montażu danego towaru, był/będzie zakup określonej ilości oraz rodzaju towaru. Przyznawana uczestnikom ww. nagroda była/będzie ściśle powiązana ze sprzedażą bowiem wystąpienie sprzedaży było/będzie warunkiem przyznania tej nagrody.

Tym samym, dodatkowe świadczenie w postaci bezpłatnego montażu ww. towaru w ramach akcji marketingowej, której Organizatorem był/będzie Wnioskodawca stanowiło/będzie stanowić nagrodę związaną ze sprzedażą premiową towarów, a po stronie osób, o których mowa we wniosku z tytułu przyznanych nagród powstał/powstanie przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, wartość ww. nagród przyznanych przez Wnioskodawcę uczestnikom będącym, osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach akcji marketingowej podlegała/będzie podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako nagrody związane ze sprzedażą premiową towarów.

Uznanie ww. akcji marketingowej za sprzedaż premiową skutkuje tym, że zastosowanie do przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym należy rozpatrywać w kontekście art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy.

Stwierdzić należy, że dla zastosowania zwolnienia określonego w tym przepisie niezbędne jest, aby:

 • otrzymana nagroda była związana ze sprzedażą premiową towarów lub usług,
 • jednorazowa wartość nagrody nie przekroczyła kwoty 2 000 zł,
 • nagroda z tytułu sprzedaży premiowej towarów lub usług nie została otrzymana przez podatnika w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że wartość ww. nagrody przyznanej w ramach przedmiotowej akcji marketingowej uznanej za sprzedaż premiową towarów nie będzie przekraczać kwoty 2 000 zł.

Uwzględniając przedstawiony we wniosku stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz powołane uregulowania prawne stwierdzić należy, że przyznanie jednorazowej nagrody uczestnikom, będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w ramach akcji marketingowej, w postaci bezpłatnego montażu towaru, której wartość nie przekroczyła/ nie przekroczy kwoty 2 000 zł, korzystało/będzie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy jako na płatniku nie ciążyły/nie będą ciążyły obowiązki wynikające z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 4, art. 42 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1a ww. ustawy.

Natomiast w przypadku gdy jednorazowa wartość ww. nagrody przyznanej z tytułu sprzedaży premiowej przekroczyła/przekroczy kwotę 2 000 zł na Wnioskodawcy jako płatniku ciążyły/ będą ciążyły obowiązki pobrania i przekazania zryczałtowanego podatku dochodowego na rachunek właściwego urzędu skarbowego stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sporządzenia deklaracji PIT-8AR, zgodnie z art. 42 ust. 1a tej ustawy.

Z uwagi na fakt, że ww. akcja marketingowa została uznana za „sprzedaż premiową”, dalsze rozważania w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 4 i nr 5 są bezprzedmiotowe.

Wnioskodawca z tytułu złożonego wniosku wniósł opłatę w wysokości 400 zł, a należna opłata wynosi 240 zł. W związku z wpłatą opłaty od wniosku w kwocie wyższej niż wynikająca z art. 14f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), stosownie do art. 14f § 2b pkt 3 tej ustawy, nienależna opłata w wysokości 160 zł, stanowiąca nadpłatę, zostanie zwrócona zgodnie z dyspozycją Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (opis zdarzenia przyszłego) będzie zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy Ordynacja podatkowa). Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…), za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj