Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT2-2.4011.371.2019
z 4 września 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2019 r. (data wpływu 17 czerwca 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 sierpnia 2019 r. (data wpływu 27 sierpnia 2019 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzeń przedstawicielom nieruchomościjest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2019 r. wpłynął do Organu podatkowego wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzeń przedstawicielom nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 8 sierpnia 2019 r., Nr 0113-KDIPT2-2.4011.371.2019.1.AKR, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 8 sierpnia 2019 r. (skutecznie doręczone w dniu 21 sierpnia 2019 r.). W dniu 27 sierpnia 2019 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 23 sierpnia 2019 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Zgodnie z § 44 pkt 1 lit. e) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej organem Spółdzielni są Przedstawicielstwa Nieruchomości.

W ww. Spółdzielni jest około 60 budynków. Odpłatność za funkcję przedstawiciela dotyczy około 5 budynków. Poszczególne nieruchomości wybierają spośród swoich mieszkańców swoich przedstawicieli. Jest to funkcja, za którą niektóre nieruchomości ustaliły płatność

1 zł/m-c od lokalu dla przedstawiciela. Przedstawiciele innych budynków pełnią tą funkcję charytatywnie. Opłata jest pobierana jako element czynszowy z danej nieruchomości, następnie kwota jest wpłacana na konto czynszowe danego przedstawiciela nieruchomości, jako nadpłata.

W związku z wypłatą wynagrodzeń przedstawicielom nieruchomości Spółdzielnia za 2018 r. wystawiła informacje PIT-8C - w rubryce D (informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy), poz. nr 24 i nr 25.

W uzupełnieniu wniosku stwierdzono, że Przedstawiciele Nieruchomości są organem stanowiącym Spółdzielni Mieszkaniowej. Organem Spółdzielni zgodnie ze Statutem są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd, Zebranie Mieszkańców Nieruchomości, Przedstawicielstwa Nieruchomości. W celu realizacji swoich uprawnień wynikających z § 76 Zebranie Mieszkańców Nieruchomości może ze swego grona wybrać zwykłą większością głosów Przedstawicielstwo Nieruchomości, które składa się z 1 do 3 członków wybranych z nieograniczonej ilości kandydatów w głosowaniu jawnym. W przypadku nieruchomości wielobudynkowych, w których liczba budynków mieszkalnych przekracza 3, dopuszcza się zwiększenie składu Przedstawicielstwa Nieruchomości do takiej liczby, aby każdy budynek mieszkalny miał swojego przedstawiciela. W budynkach o ilości lokali powyżej 120 dopuszcza się zwiększenie składu Przedstawicielstwa Nieruchomości powyżej liczby 3 członków, ale do liczby nieprzekraczającej ilości klatek w budynku, w ten sposób, aby mieszkańcy poszczególnych klatek mogli mieć swojego przedstawiciela. Ostateczną liczbę członków Przedstawicielstwa, na wniosek Zebrania Mieszkańców Nieruchomości, ustala Rada Nadzorcza, która zatwierdza skład osobowy Przedstawicielstwa Nieruchomości. Kadencja Przedstawicielstwa Nieruchomości wynosi 3 lata. Mandat Członka Przedstawicielstwa Nieruchomości wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany, gdy dojdzie do: rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni, utraty tytułu prawnego do lokalu na terenie danej nieruchomości lub odwołania zwykłą większością głosów przez Zebranie Mieszkańców Nieruchomości.

Do zakresu działania Przedstawicielstwa Nieruchomości należy:

 1. utrzymywanie ścisłej więzi z Członkami i mieszkańcami Spółdzielni zamieszkałymi w danej Nieruchomości i reprezentowanie interesów mieszkańców w kontaktach z organami Spółdzielni,
 2. rozpatrywanie i opiniowanie spraw dotyczących danej Nieruchomości kierowanych przez organy Spółdzielni,
 3. uczestniczenie w odbiorze robót budowlano - remontowych wykonywanych przez zewnętrznych wykonawców i zgłaszanie do Prezesa Zarządu usterek w okresie gwarancji i rękojmi, zgłaszanie do organów Spółdzielni uwag i wniosków dotyczących pracy Prezesa Zarządu, zgłaszanie do Prezesa Zarządu uwag dotyczących spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Nieruchomości oraz uwag i zastrzeżeń dotyczących pracy firm sprzątających lub gospodarzy domów,
 4. zgłaszanie do Prezesa Zarządu zauważonych w budynku/ach i ich otoczeniu usterek lub awarii instalacji i urządzeń,
 5. uczestniczenie w okresowych przeglądach budynku/ów i zgłaszanie wynikających z nich propozycji prac remontowych,
 6. współdziałanie z Prezesem Zarządu nad przestrzeganiem przez mieszkańców danej Nieruchomości regulaminu porządku domowego i zasad współżycia,
 7. podejmowanie prób ugodowego załatwiania sporów sąsiedzkich,
 8. organizowanie różnych form działalności społecznej na rzecz Nieruchomości, w tym wzajemnej pomocy sąsiedzkiej zwłaszcza dla ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych,
 9. współdziałanie z Prezesem Zarządu Spółdzielni w sprawach dotyczących danej Nieruchomości.

Walne zgromadzenie członków nie zostało zastąpione przez zebranie przedstawicieli, stosownie do przepisów art. 36-43 i art. 59 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1285, z późn. zm.). Wynagrodzenie przedstawicieli nieruchomości jest kwartalne. Roczna kwota wynosi maksymalnie 882 zł. Złożony wniosek w sprawie wynagrodzeń uzyskiwanych przez przedstawicieli nieruchomości dotyczy interpretacji za 2018 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie przedstawicieli nieruchomości Wnioskodawca prawidłowo wykazuje jako przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niepodlegający zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), wynagrodzenia przedstawicieli nieruchomości stanowią przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niepodlegający zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy.

Spółdzielnia dokonała korekty deklaracji PIT-8C i wystawiła korekty PIT-11 za 2018 r. uznając swój błąd, że to wynagrodzenie nie stanowi przychodu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Informacja dotycząca wynagrodzenia przedstawicieli nieruchomości została podana w PIT-11 za 2018 r. Podatnik (przedstawiciel nieruchomości) otrzymujący PIT-11 za 2018 r. samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym i płaci podatek dochodowy od wykazanej kwoty. Jest to przychód art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższego przychód stanowią otrzymane lub postawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne. Przez pojęcie „otrzymane” - zgodnie ze Słownikiem języka polskiego - należy rozumieć takie pieniądze i wartości pieniężne, które zostały podatnikowi dane. Mając na uwadze istnienie wielu form rozliczeń, należy uznać, że otrzymane pieniądze to nie tylko wypłacona gotówka, ale również kwota, która wpłynęła na rachunek bankowy podatnika.

Natomiast „postawionymi do dyspozycji’ są takie pieniądze i wartości pieniężne, które podatnik -wykazując określoną aktywność - ma możliwość włączyć do swojego władztwa. Innymi słowy, podatnik ma możliwość skorzystania z tychże pieniędzy, a nie jest to uzależnione od dodatkowej zgody osoby stawiającej określone środki do dyspozycji (vide: Komentarz do art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, [w:] A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT. Komentarz, Lex, 2010, wyd. II, pkt 4 i 6).

Poza tym przychód jest w swej istocie określonym przyrostem majątkowym, a zatem jego otrzymanie musi mieć charakter definitywny. Stąd też wszystkie otrzymywane świadczenia, co do których zwrotu podatnik jednocześnie zostaje zobowiązany np. pożyczki, kaucje etc., nie są zaliczane do przychodów podatkowych.

Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są inne źródła.

Równocześnie, przepis art. 20 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Katalog świadczeń określonych w art. 20 ust. 1 ww. ustawy jest katalogiem otwartym, dlatego też do tego rodzaju źródła przychodu należy zaliczyć wszystkie świadczenia, których ustawodawca nie zaliczył do innych kategorii źródeł przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy. Na gruncie prawa podatkowego przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest każda forma przysporzenia majątkowego (korzyść), tzn. zarówno pieniężna, jak i niepieniężna.

Stosownie natomiast do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W myśl art. 35 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1285, z późn. zm.) organami spółdzielni są:

 1. walne zgromadzenie;
 2. rada nadzorcza, zwana dalej „radą”;
 3. zarząd;
 4. w spółdzielniach, w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli - zebrania grup członkowskich (art. 59).

Statut może przewidywać powołanie także innych organów niż wymienione w § 1, składających się z członków spółdzielni. W takim wypadku statut określa zakres uprawnień tych organów oraz zasady wyboru i odwoływania ich członków (art. 35 § 3 ww. ustawy).

Stosownie do art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 845, z późn. zm.), członkowie innych niż zarząd organów spółdzielni mieszkaniowej pełnią swoje funkcje społecznie, z tym że statut może przewidywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i nie może być większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Opisany we wniosku stan faktyczny wskazuje, że w Spółdzielni jest około 60 budynków. Poszczególne nieruchomości wybierają spośród swoich mieszkańców swoich przedstawicieli. Jest to funkcja, za którą niektóre nieruchomości ustaliły płatność 1 zł/m-c od lokalu dla przedstawiciela. Odpłatność za funkcję przedstawiciela dotyczy około 5 budynków. Przedstawiciele innych budynków pełnią tą funkcję charytatywnie. Opłata jest pobierana jako element czynszowy z danej nieruchomości, następnie kwota jest wpłacana na konto czynszowe danego przedstawiciela nieruchomości, jako nadpłata. W związku z wypłatą ww. wynagrodzeń Spółdzielnia za 2018 r. wystawiła informacje PIT-8C.

Zgodnie z § 44 ust. 1 lit. e) statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Przedstawicielstwa Nieruchomości są jednym z organów Spółdzielni. Wprawdzie w uzupełnieniu wniosku wskazano, że Przedstawiciele Nieruchomości są organem stanowiącym Spółdzielni Mieszkaniowej to jednak przedstawiony jednocześnie zakres działania Przedstawicielstwa Nieruchomości wskazuje, że Przedstawicielstwa Nieruchomości nie są organem stanowiącym lecz opiniodawczym i wspomagającym.

W tej sytuacji należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że przychody z tytułu wynagrodzeń uzyskanych w 2018 r. przez przedstawicieli nieruchomości stanowią przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3 000 zł.

Przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia „obowiązków społecznych lub obywatelskich”. Zgodnie zatem z ukształtowanym przez doktrynę poglądem wyrażenie „osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich” należy rozumieć bardzo szeroko, nie ma bowiem legalnej definicji tego wyrażenia ani w przepisach podatkowych, ani też w innych przepisach prawa.

Z obowiązkami społecznymi i obywatelskimi mamy do czynienia w przypadku czynności i zadań związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych jakimi są obowiązki wynikające z funkcji np. radnego, posła czy senatora. Będą to przede wszystkim obowiązki związane z uczestniczeniem obywateli w sprawowaniu władzy publicznej (zarówno wykonawczej, sądowniczej, jak i ustawodawczej).

Powyższe oznacza, że kryterium pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich jest spełnione w przypadku czynności i zadań, związanych z pełnieniem funkcji publicznych i państwowych.

Natomiast faktu pełnienia funkcji członka Spółdzielni – przedstawiciela nieruchomości nie należy utożsamiać z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. Członkowie - przedstawiciele nieruchomości nie reprezentują całej społeczności, reprezentują natomiast określoną grupę osób, działają w jej interesie, nie sprawują również funkcji publicznych – nie zawiadują sprawami państwowymi i nie uczestniczą w działaniu instytucji publicznej.

Ponadto z opisu stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że wynagrodzenie wypłacane przedstawicielom nieruchomości nie jest ani dietą, ani zwrotem kosztów. Ustalone zostało w wysokości 1 zł/m-c od lokalu dla przedstawiciela nieruchomości.

Zasadnie zatem Wnioskodawca uznał, że do przychodów uzyskanych w 2018 r. przez przedstawicieli nieruchomości nie ma zastosowania zwolnienie przedmiotowe wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze stan faktyczny opisany we wniosku oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że wynagrodzenia uzyskane w 2018 r. przez przedstawicieli nieruchomości stanowią przychody „z innych źródeł”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 20 ust. 1 tej ustawy. Do przychodów tych nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy. W związku z tym Wnioskodawca zobowiązany był do sporządzenia i przesłania informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-11).

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznane zostało za prawidłowe.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem, przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy Ordynacja podatkowa przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w …, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj