Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-2.4011.345.2019.1.MG
z 29 sierpnia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2019 r. (data wpływu 2 lipca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków ciążących na Spółce związanych z organizacją konkursu – jest:

 • nieprawidłowe - w części dotyczącej przychodów uzyskiwanych przez Uczestników prowadzących działalność gospodarczą w postaci punktów sprzedaży,
 • prawidłowe - w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE


W dniu 2 lipca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków ciążących na Spółce związanych z organizacją konkursu.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz specjalistycznych kosmetyków dermatologicznych (dalej: Produkty).


W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółka planuje organizację przedsięwzięć o charakterze promocyjno-marketingowym, mających na celu wsparcie sprzedaży swoich Produktów.


Przedsięwzięcia te mają na celu w szczególności:

 • stymulowanie inicjatywy oraz pomysłowości ekspedientów (tj. pracowników punktów sprzedaży lub osób prowadzących punkty sprzedaży, w których sprzedawane są Produkty Spółki) w zakresie promocji marki oraz Produktów Spółki,
 • budowanie znajomości oraz świadomości marki Spółki,
 • kreowanie innych działań mających na celu zwiększenie sprzedaży Produktów,
 • nagradzanie aktywnych postaw oraz wzajemnej rywalizacji ekspedientów w zakresie realizowanych wyników sprzedaży Produktów Spółki.


Obecnie Spółka planuje wprowadzenie konkursu nakierowanego na promocję Produktów oraz wzrost świadomości marki wśród klientów (dalej: Konkurs lub Program), skierowanego do:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w postaci punktów sprzedaży,
 • osób fizycznych zatrudnionych w punktach sprzedaży.


Założenia konkursu


Osoby, które przystąpią do Programu (dalej: Uczestnicy) nie są zatrudnione przez Spółkę, nie łączy ich ze Spółką inna umowa cywilnoprawna, ani nie świadczą one usług na rzecz Spółki w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.


Konkurs skierowany jest do osób fizycznych dokonujących bezpośrednich zamówień Produktów z oferty Spółki oraz podejmujących czynności ekspozycyjne, tj. osób zatrudnionych przez punkty sprzedaży (m.in. apteki i punkty apteczne) na podstawie stosunku pracy lub osób zaangażowanych przez punkty sprzedaży na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą.

Wzięcie udziału w Konkursie oraz jego zasady nie wynikają z umów, na podstawie których Uczestnicy dokonują sprzedaży Produktów Spółki, lecz z odrębnego regulaminu (dalej: Regulamin), który określa m.in. przedmiot konkursu, warunki udziału, zasady wyłaniania zwycięzców, nagrody, tryb składania reklamacji.

W ramach Konkursu Uczestnicy będą rywalizować ze sobą w zakresie zbierania jak największej liczby punktów przyznawanych za wykonanie punktowanych czynności. Po uzyskaniu minimalnej ilości punktów określonej w Regulaminie, Uczestnik będzie mógł wymienić zgromadzone punkty na nagrody w postaci kuponów premiowych.


Do zakresu punktowanych działań należy przede wszystkim:

 • dokonywanie zakupów określonych produktów Spółki,
 • osiąganie ustalonego poziomu obrotu realizowanego na zakupach określonych produktów Spółki,
 • wykonywanie określonych zadań ekspozycyjnych.


Konkurs nie będzie emitowany w środkach masowego przekazu. Spółka nie należy do środków masowego przekazu. W ramach Konkursu Uczestnicy nie będą odpowiadać na pytania konkursowe. W ramach Konkursu Uczestnicy mogą otrzymać nagrody o wartości poniżej, jak i powyżej 2.000 zł.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


 1. Czy Spółka, jako organizator Konkursu, będzie obowiązana obliczyć, pobrać oraz wpłacić 10% zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, od wartości wszystkich nagród przekazanych Uczestnikom?
 2. Czy w związku z wydaniem nagród w ramach planowanego Konkursu, Spółka będzie obowiązana sporządzić deklarację PIT-8AR w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym wydano nagrody i złożyć ją do właściwego dla swojej siedziby urzędu skarbowego, czy też na Spółce będzie ciążył obowiązek sporządzenia oraz przesłania informacji PIT-11?

Zdaniem Wnioskodawcy,


Ad. 1


W ocenie Wnioskodawcy, Spółka jako organizator Konkursu, będzie obowiązana obliczyć, pobrać oraz wpłacić 10% zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, od wartości wszystkich nagród przekazanych Uczestnikom.


Ad. 2


W ocenie Wnioskodawcy, w związku z wydaniem nagród w ramach planowanego Konkursu, Spółka będzie obowiązana sporządzić deklarację PIT-8AR w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym wydano nagrody i złożyć ją do właściwego dla swojej siedziby urzędu skarbowego. Na Spółce nie będzie natomiast ciążył obowiązek sporządzenia oraz przesłania informacji PIT-11.


Ad. 1


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 20 ust. 1 tej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy stanowi, że od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.


Biorąc powyższe pod uwagę, od wygranych w konkursach, stanowiących przychód z innych źródeł, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.


Co istotne, pojęcie konkursu nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego.


Przy jego interpretacji należy kierować się definicjami słownikowymi oraz orzecznictwem.


Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.) „konkurs” to: „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możność wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnianych nagrodami”.

Definicja zawarta w Słowniku Wyrazów Obcych (wyd. Europa) określa natomiast konkurs jako „imprezę, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegającą często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś”.

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 czerwca 2018 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.240.2018.1.AK), „(...) jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców”.

W podobnym duchu wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 27 marca 2014 r. (sygn. akt III SA/Wa 2536/13), który stwierdził, że „(...) nagrody z tytułu przedsięwzięć o charakterze konkursu, zawierające elementy motywacyjne, adresowane do określonej grupy osób - pracowników kontrahentów Spółki (dystrybutorów towarów Spółki), niezwiązanych stosunkiem pracy, ani żadnym stosunkiem cywilnoprawnym z samą Spółką, jak i osób fizycznych prowadzących samodzielną działalność gospodarczą powinny być opodatkowane zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym na podstawie przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2”.

Biorąc powyższe pod uwagę, wskazany w opisie zdarzenia przyszłego w niniejszym wniosku Program stanowi konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Będzie on bowiem m.in. funkcjonował w oparciu o Regulamin wskazujący przedmiot konkursu, warunki udziału, zasady wyłaniania zwycięzców, nagrody, tryb składania reklamacji.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o PIT, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-4b, 5a oraz 13-16, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.


Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

W myśl art. 42 ust. 1 ustawy o PIT, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Biorąc powyższe pod uwagę, w związku z nagrodami przekazywanymi na rzecz Uczestników, na Spółce będzie ciążył obowiązku obliczenia, poboru i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o PIT, zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10%, o który mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Ad. 2


W myśl art. 42 ust. 1a ustawy o PIT, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2237), deklaracja o której mowa w art. 42 ust. 1a ustawy o PIT powinna zostać złożona na formularzu PIT-8AR.

Jak stanowi natomiast art. 42a ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.


Zgodnie z § 1 pkt 3 lit. b) ww. rozporządzenia, informacja o której mowa w art. 42a ust. 1 ustawy o PIT powinna zostać złożona na formularzu PIT-11.


Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego oraz przywołane wyżej przepisy i obowiązek poboru zryczałtowanego podatku w wysokości 10% należy stwierdzić, że na Spółce będzie ciążył obowiązek przesłania deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR do właściwego dla swojej siedziby urzędu skarbowego. Na Spółce nie będzie natomiast ciążył obowiązek sporządzenia oraz przesłania informacji na formularzu PIT-11.


Mając na uwadze powyższe, Spółka zwraca się o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego w niniejszym wniosku.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe w części dotyczącej przychodów uzyskiwanych przez Uczestników prowadzących działalność gospodarczą w postaci punktów sprzedaży, natomiast prawidłowe w pozostałym zakresie.


Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 • obliczenie,
 • pobranie,
 • wpłacenie

– podatku, zaliczki lub raty.


Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ww. ustawy.


W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści przywołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Na podstawie art. 11 ust. 1 cytowanej ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem ust. 2c oraz art. 12 ust. 2–2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania (art. 11 ust. 2 ww. ustawy).


W myśl przepisu art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W treści art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, ustawodawca jako źródła przychodów wskazał inne źródła.


Stosownie do treści art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Przedstawiony katalog jest katalogiem otwartym, o czym świadczy użycie sformułowania „w szczególności”. Oznacza to, że o przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Istota bowiem przychodu podatkowego polega właśnie na tym, że ma on charakter trwałego przysporzenia w majątku podatnika.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy źródłem przychodu jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Jak stanowi art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.


W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem ust. 2g i art. 21 ust. 1 pkt 125 i 125a.

Stosownie do brzmienia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie do art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 pkt 1-11 oraz 11b-12, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5, 10, 12 i 21.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Zgodnie z art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.

Stosownie do treści art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.


W myśl art. 42g ust. 1 cytowanej ustawy płatnicy oraz podmioty, o których mowa w art. 42a, przesyłają roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, oraz informacje, o których mowa w art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 oraz art. 42e ust. 6:

 1. urzędowi skarbowemu - w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;
 2. podatnikowi - w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą planuje zorganizować konkurs nakierowany na promocję Produktów Spółki oraz wzrost świadomości marki wśród klientów, skierowany do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w postaci punktów sprzedaży oraz osób fizycznych zatrudnionych w punktach sprzedaży. Osoby, które przystąpią do Programu (Uczestnicy) nie są zatrudnione przez Spółkę, nie łączy ich ze Spółką inna umowa cywilnoprawna, ani nie świadczą one usług na rzecz Spółki w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych dokonujących bezpośrednich zamówień Produktów z oferty Spółki oraz podejmujących czynności ekspozycyjne, tj. osób zatrudnionych przez punkty sprzedaży (m.in. apteki i punkty apteczne) na podstawie stosunku pracy lub osób zaangażowanych przez punkty sprzedaży na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą. Wzięcie udziału w Konkursie oraz jego zasady nie wynikają z umów, na podstawie których Uczestnicy dokonują sprzedaży Produktów Spółki, lecz z odrębnego regulaminu (Regulamin), który określa m.in. przedmiot konkursu, warunki udziału, zasady wyłaniania zwycięzców, nagrody, tryb składania reklamacji. W ramach Konkursu Uczestnicy będą rywalizować ze sobą w zakresie zbierania jak największej liczby punktów przyznawanych za wykonanie punktowanych czynności. Po uzyskaniu minimalnej ilości punktów określonej w Regulaminie, Uczestnik będzie mógł wymienić zgromadzone punkty na nagrody w postaci kuponów premiowych. Do zakresu punktowanych działań należy przede wszystkim dokonywanie zakupów określonych produktów Spółki, osiąganie ustalonego poziomu obrotu realizowanego na zakupach określonych produktów Spółki, wykonywanie określonych zadań ekspozycyjnych. Konkurs nie będzie emitowany w środkach masowego przekazu. W ramach Konkursu Uczestnicy nie będą odpowiadać na pytania konkursowe. Uczestnicy mogą otrzymać nagrody o wartości poniżej, jak i powyżej 2.000 zł.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „konkurs”, również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia, wobec czego w celu określenia ich znaczenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Według definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 2002 r.), konkurs to „impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. zwykle wyróżnionych nagrodami”. Natomiast definicja zawarta w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego (pod red. S. Dubisza, PWN Warszawa 2003 r.), określa konkurs jako „przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac, itp. zwykle wyróżnianych nagrodami”. Według Słownika Wyrazów Obcych (wyd. Europa), konkurs to „impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegającą często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś”. Natomiast z Domowego Popularnego Słownika Języka Polskiego (pod red. B. Dunaja, wyd. Cykada) wynika, że konkurs to „zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączona z przyznaniem nagród”.

Z definicji tych wynika, że przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Mając zatem na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, że przy opodatkowywaniu nagród należy każdorazowo brać pod uwagę krąg osób, do których adresowany jest dany konkurs. I tak, w przypadku konkursu adresowanego do osób fizycznych zatrudnionych w punktach sprzedaży, które nie będą zatrudnione przez Spółkę, ani nie będzie łączyć ich ze Spółką umowa cywilnoprawna, ani nie będą świadczyć usług na rzecz Spółki w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, wartość przekazanej nagrody będzie stanowić przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji przychód z tego tytułu będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka jako płatnik obowiązana będzie do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego 10% podatku na konto właściwego urzędu skarbowego oraz sporządzenia i przekazania właściwemu urzędowi skarbowemu deklaracji PIT-8AR, wykazując w niej kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego. Natomiast na Spółce nie będą ciążyły obowiązki informacyjne, tj. sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT-11.


Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.


Natomiast w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie punktów sprzedaży Wnioskodawca nie będzie obowiązany do pobrania i odprowadzenia z tego tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązane są opodatkować przychód z tytułu otrzymanej nagrody na tych samych zasadach jak pozostałe przychody z działalności prowadzonej przez Uczestnika konkursu.

Jak bowiem wskazuje art. 20 ww. ustawy, nagrody tylko wówczas są przychodem z innego źródła, jeżeli nie można ich przypisać do źródeł określonych w art. 12-14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli m.in. do pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli dane przysporzenie stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej podatnika (jest bowiem bezpośrednim efektem prowadzenia takiej działalności), to podlega opodatkowaniu według zasad właściwych dla przedmiotowej działalności gospodarczej - przysporzenie takie nie może jednocześnie stanowić przychodu z innych źródeł.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

W związku z powyższym, podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza w postaci punktów sprzedaży, sami dokonają opodatkowania przekazanych przez Spółkę nagród (zgodnie z wybraną formą opodatkowania). Tym samym w tym przypadku Spółka nie będzie pełniła funkcji płatnika i nie będą spoczywały na Spółce obowiązki informacyjne, tj. obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-11.


Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało w tym zakresie uznać za nieprawidłowe.


Końcowo, odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wskazać należy, że dotyczą one konkretnych, indywidualnych spraw osadzonych w określonych stanach faktycznych i są wiążące tylko w tych sprawach, natomiast nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i tym samym nie mogą być wiążące dla tut. organu wydającego interpretację indywidualną.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.).

Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj