Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT1-3.4012.342.2019.5.MJ
z 13 sierpnia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2019 r. (data wpływu 13 czerwca 2019 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 sierpnia 2019 r. (data wpływu) oraz pismem z dnia 5 sierpnia 2019 r. (data wpływu 9 sierpnia 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu podatkiem VAT czynności przeniesienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wchodzących w skład Działalności Holdingowej w ramach Podziału na Spółkę Przejmującą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu podatkiem VAT czynności przeniesienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wchodzących w skład Działalności Holdingowej w ramach Podziału na Spółkę Przejmującą oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 sierpnia 2019 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X Spółka Akcyjna („X”, „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest największym krajowym holdingiem zajmującym się przetwórstwem metali kolorowych. W skład grupy kapitałowej X wchodzi około 30 firm krajowych i zagranicznych („Grupa Kapitałowa X”).

W ramach struktury organizacyjnej Spółki funkcjonują obecnie dwa obszary działalności, tj.:

 • działalność Spółki polegająca na produkcji i sprzedaży płaskich wyrobów walcowanych z aluminium i jego stopów – działalność ta określana jest w ramach regulacji wewnętrznych Spółki jako …. K („Działalność Produkcyjna”);
 • działalność Spółki w obszarze finansowania poprzez udzielanie pożyczek, nabywanie obligacji wyemitowanych przez inne podmioty z Grupy Kapitałowej X i pozostałe podmioty powiązane, emitowanie własnych obligacji, ochrona posiadanych znaków towarowych (nie obejmuje znaków towarowych wykorzystywanych w Działalności Produkcyjnej – te znaki towarowe znajdują się w jednym z podmiotów zależnych od Spółki, a Spółka korzysta z nich na podstawie umów licencji), i pobieranie opłat licencyjnych z tytułu ich użytkowania przez inne podmioty z Grupy Kapitałowej X, sprawowania nadzoru właścicielskiego nad podmiotami zależnymi Spółki, zarządzanie akcjami własnymi oraz nieruchomościami własnymi i najmowanymi, niewykorzystywanymi w Działalności Produkcyjnej („Działalność Holdingowa”).

Historycznie, Działalność Produkcyjna była realizowana przez odrębny podmiot - …. K – X Spółka Akcyjna („…. K”). W wyniku zrealizowanych w Grupie Kapitałowej X działań restrukturyzacyjnych, Działalność Produkcyjna została włączona do Spółki w drodze połączenia, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (…. K) na rzecz spółki przejmującej (X).

Celem zwiększenia efektywności zarządzania nad wskazanymi powyżej obszarami działalności oraz zwiększenia nadzoru nad ich funkcjonowaniem, mocą uchwały Zarządu Spółki, odrębność Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Holdingowej w ramach Spółki została wewnętrznie sformalizowana poprzez przyporządkowanie poszczególnym działalnościom zasobów ludzkich i technicznych, zadań oraz celów biznesowych.

W ramach swojej struktury organizacyjnej Spółka wyodrębniła Działalność Produkcyjną oraz Działalność Holdingową i powierzyła nadzór nad realizacją wyodrębnionych celów biznesowych oraz nad składnikami majątku związanymi z Działalnością Produkcyjną i Działalnością Holdingową odrębnej kadrze zarządzającej. Wyodrębnienie Działalności Produkcyjnej i Działalności Holdingowej w strukturze organizacyjnej Spółki realizowane jest na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

Wyodrębnienie Organizacyjne:

Działalność Holdingowa oraz Działalność Produkcyjna w ramach Spółki funkcjonują w oparciu o odrębne regulacje wewnętrzne, w tym regulaminy (Regulamin Pracy, Regulamin Organizacyjny) i przewidziane dla każdej z Działalności odrębne schematy organizacyjne przyjęte mocą uchwały Zarządu Spółki. Od momentu przejęcia przez Spółkę Działalności Produkcyjnej w ramach połączenia spółek, struktura organizacyjna Spółki ulegała licznym modyfikacjom. Historycznie, od momentu połączenia z …. K, Działalność Produkcyjna Spółki była formalnie wyodrębniona w strukturze organizacyjnej Spółki, ale takie formalne wyodrębnienie nie dotyczyło Działalności Holdingowej. Ponieważ jednak Działalność Produkcyjna oraz Działalność Holdingowa były na tyle niejednorodnymi i niekomplementarnymi działalnościami w ramach Spółki, w Spółce podjęta została decyzja o wyodrębnieniu obydwu działalności w ramach Spółki. Wyodrębnienie Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Holdingowej zostało sformalizowane mocą uchwały Zarządu Spółki, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. Jednocześnie na dzień 30.06.2019 r. planowane jest dokonanie modyfikacji formalnego wyodrębnienia Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Holdingowej poprzez przypisanie do Działalności Holdingowej nieruchomości własnych i wynajmowanych, niewykorzystywanych w Działalności Produkcyjnej.

Do każdej z działalności funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Spółki przyporządkowany jest odrębny zespół zasobów ludzkich, który wykonuje swoje zadania w lokalizacjach przydzielonych do danej działalności. Kilkoro pracowników, pomimo przyporządkowania do jednej z działalności, faktycznie wykonuje obowiązki i zadania zarówno dla Działalności Produkcyjnej, jak i Działalności Holdingowej – wynika to głównie z charakteru ich obowiązków, które trudno przyporządkować tylko do jednej działalności (np. pracownik biura zarządu Spółki). Zarówno Działalność Produkcyjna, jak i Działalność Holdingowa dysponują własną kadrą zarządzającą. Przypisana do każdej z działalności kadra kierownicza organizuje, nadzoruje i koordynuje prace podległych pracowników.

Działalność Produkcyjna Spółki nadzorowana jest przez Dyrektora Zarządzającego, któremu bezpośrednio podlegają Dyrektor Produkcji, Dyrektor Inwestycji i Rozwoju, Dyrektor Handlowy, Dyrektor Kontrolingu, Zastępca Głównego Księgowego, Dział Kadr, Płac i Spraw Administracyjnych, Dział Bezpieczeństwa Pracy i Środowiska oraz Pełnomocnik do spraw Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Działalność Holdingowa nadzorowana jest przez Dyrektora Generalnego Spółki, któremu bezpośrednio podlegają Dyrektor ds. Compliance, Główny Księgowy Grupy Kapitałowej, Dyrektor Finansowy, Radca Prawny, HR Manager oraz Biuro Zarządu Spółki.

Do Działalności Produkcyjnej przypisany jest zespół pracowników merytorycznych odznaczający się wiedzą i doświadczeniem w zakresie produkcji i sprzedaży płaskich wyrobów walcowanych z aluminium i jego stopów w zakładzie położonym w … oraz personel pomocniczy.

Do Działalności Holdingowej przypisany jest zespół pracowników merytorycznych odznaczający się wiedzą i doświadczeniem w obszarze finansowania poprzez udzielanie pożyczek, nabywanie obligacji wyemitowanych przez inne podmioty z Grupy Kapitałowej X i pozostałe podmioty powiązane, emitowania własnych obligacji, ochrony posiadanych znaków towarowych i pobierania opłat licencyjnych z tytułu ich użytkowania przez inne podmioty z Grupy Kapitałowej X, sprawowania nadzoru właścicielskiego nad podmiotami zależnymi Spółki, zarządzania akcjami własnymi oraz nieruchomościami własnymi i najmowanymi, niewykorzystywanymi w Działalności Produkcyjnej oraz personel pomocniczy.

Działalność Produkcyjna oraz Działalność Holdingowa są prowadzone w odrębnych budynkach zlokalizowanych na odrębnych nieruchomościach. Działalność Produkcyjna prowadzona jest przy wykorzystaniu obiektów zlokalizowanych w … będących własnością Spółki. Działalność Holdingowa prowadzona jest przy wykorzystaniu obiektów zlokalizowanych w …, które na potrzeby prowadzenia Działalności Holdingowej są wynajmowane od podmiotu trzeciego.

Funkcjonowanie Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Holdingowej odbywa się w oparciu o odrębne wewnętrzne procedury dla Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Holdingowej, zatwierdzane przez Dyrektora Zarządzającego (w przypadku Działalności Produkcyjnej) lub Dyrektora Generalnego (w przypadku Działalności Holdingowej).

Działalność Produkcyjna oraz Działalność Holdingowa mają również odrębne cele biznesowe.

W przypadku Działalności Produkcyjnej dotyczą one osiągnięcia ustalonych budżetowych wskaźników efektywności gospodarowania majątkiem Spółki.

W przypadku Działalności Holdingowej cele biznesowe obejmują zapewnienie prawidłowości zarządzania i nadzoru nad podmiotami zależnymi, nieruchomościami oraz znakami towarowymi będącymi własnością X.

Dla Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Holdingowej mocą uchwały Zarządu Spółki zostały ustalone także odrębne zadania.

Dla Działalności Produkcyjnej dotyczą one, m.in.:

 1. produkcji i handlu blachami i taśmami z aluminium i stopów aluminium;
 2. zakupu surowców i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komórek organizacyjnych Działalności Produkcyjnej;
 3. rozwoju w zakresie prowadzonej działalności produkcyjnej i handlowej, w ramach strategii i budżetu oraz inicjowanie zmian w tym zakresie;
 4. prowadzenia działalności inwestycyjnej zgodnie z zatwierdzonym dla Działalności Produkcyjnej planem inwestycji;
 5. obsługi logistycznej;
 6. obsługi laboratoryjnej;
 7. utrzymania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania;
 8. czynności księgowo-administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Działalności Produkcyjnej;
 9. wykonywanie całokształtu praw i obowiązków pracodawcy określonych przepisami kodeksu pracy oraz przepisami szczególnymi w stosunku do pracowników zatrudnionych w Działalności Produkcyjnej, a także obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej;
 10. administrowania majątkiem Działalności Produkcyjnej.

Dla Działalności Holdingowej dotyczą one m.in.:

 1. zarządzania oraz kontrolowania działalności podmiotów zależnych;
 2. wykonywania praw udziałowca/akcjonariusza w spółkach w których Spółka jest udziałowcem/akcjonariuszem;
 3. nadzoru nad nabywaniem i zbywaniem akcji i udziałów spółek kapitałowych;
 4. opracowywania i nadzoru nad realizacją projektów realizowanych przez spółki grupy kapitałowej X, w tym projektów restrukturyzacyjnych;
 5. udzielania niezbędnego finansowania podmiotom zależnym X, w tym udzielanie pożyczek, obejmowanie oraz nabywanie obligacji wyemitowanych przez podmioty z grupy kapitałowej X;
 6. zarządzania znakami towarowymi stanowiącymi własność X;
 7. czynności księgowo-administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Działalności Holdingowej;
 8. wykonywania całokształtu praw i obowiązków pracodawcy określonych przepisami kodeksu pracy oraz przepisami szczególnymi w stosunku do pracowników zatrudnionych w Działalności Holdingowej, a także obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej;
 9. administrowania majątkiem Działalności Holdingowej.

Do każdego obszaru Działalności prowadzonej w ramach obecnej struktury X, przyporządkowane są określone składniki majątkowe.

Działalność Produkcyjna dysponuje aktywami niezbędnymi do realizacji zleceń z zakresu produkcji i sprzedaży płaskich wyrobów walcowanych z aluminium i jego stopów. W szczególności do Działalności Produkcyjnej w ramach obecnej struktury Spółki przyporządkowane są następujące grupy składników majątku Spółki: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, narzędzia, zapasy, należności, środki pieniężne oraz wyposażenie.

Pozostałe aktywa Spółki są wykorzystywane przez Działalność Holdingową. W ramach Działalności Holdingowej przypisane zostały w szczególności następujące grupy składników majątku Spółki: udziały i akcje w spółkach zależnych, akcje własne, obligacje, wierzytelności pożyczkowe, znaki towarowe, środki trwałe, środki pieniężne, wyposażenie, nieruchomości własne, umowy najmu nieruchomości, które nie są własnością Spółki i które nie są wykorzystywane w Działalności Produkcyjnej.

Wyodrębnienie Finansowe.

Księgi rachunkowe Spółki są prowadzone w sposób umożliwiający sporządzanie bilansu (w formie uproszczonej), rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych odrębnie dla Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Holdingowej.

Do każdego obszaru działalności wyodrębnionego w ramach Spółki można przyporządkować poszczególne przychody i koszty, jak również należności i zobowiązania. Posiadane przez Spółkę dokumenty finansowe umożliwiają w szczególności wyodrębnienie oraz przypisanie składników majątku, przychodów, kosztów, należności i zobowiązań przynależnych do Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Holdingowej.

Przychody X osiągane z tytułu prowadzenia Działalności Holdingowej są zaliczane głównie do przychodów z zysków kapitałowych. Przychody X osiągane z tytułu prowadzenia Działalności Produkcyjnej zaliczane są w całości do przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (do źródeł przychodów innych niż zyski kapitałowe).

Działalność Produkcyjna oraz Działalność Holdingowa nie posługują się odrębnymi rachunkami bankowymi, jednakże poprzez identyfikację kontrahentów istnieje możliwość przyporządkowania przepływów pieniężnych ze wspólnego rachunku zarówno do Działalności Holdingowej jak i do Działalności Produkcyjnej.

Spółka korzysta z kredytów inwestycyjnych/obrotowych, które zostały zaciągnięte na potrzeby prowadzenia Działalności Produkcyjnej. Jednocześnie Spółka korzysta z kredytów obrotowych zaciągniętych na potrzeby prowadzenia Działalności Holdingowej oraz z kredytu zaciągniętego na sfinansowanie skupu akcji własnych w ramach wezwania. Spółka przyporządkowuje przepływy pieniężne związane z tymi kredytami do odpowiednich działalności.

Działalność Holdingowa oraz Działalność Produkcyjna funkcjonują jako odrębni pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy, są zarejestrowanymi i odrębnymi płatnikami zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Działalności Holdingowej oraz Działalności Produkcyjnej.

Wyodrębnienie Funkcjonalne.

Do zadań Działalności Produkcyjnej należą zadania związane z prowadzoną działalnością Spółki w zakresie produkcji i sprzedaży walcowanych wyrobów płaskich z aluminium i jego stopów. Funkcje gospodarcze wykonywane przez Działalność Produkcyjną polegają głównie na produkcji i sprzedaży płaskich wyrobów walcowanych z aluminium i jego stopów oraz czynnościach księgowo-administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Działalności Produkcyjnej.

Do zadań Działalności Holdingowej należą zadania związane z prowadzoną działalnością Spółki w zakresie finansowania poprzez udzielanie pożyczek, nabywania obligacji wyemitowanych przez inne podmioty z Grupy Kapitałowej X i pozostałe podmioty powiązane, emitowania własnych obligacji, ochrony posiadanych znaków towarowych i pobierania opłat licencyjnych z tytułu ich użytkowania przez inne podmioty z Grupy Kapitałowej X, sprawowania nadzoru właścicielskiego nad podmiotami zależnymi od Spółki, zarządzania akcjami własnymi oraz nieruchomościami własnymi i najmowanymi, niewykorzystywanymi w Działalności Produkcyjnej. Funkcje gospodarcze wykonywane przez Działalność Holdingową polegają głównie na zarządzaniu znakami towarowymi będącymi własnością X, realizacji uprawnień właścicielskich w odniesieniu do podmiotów zależnych X, udzielaniu niezbędnego finansowania podmiotom zależnym X, zarządzaniu akcjami własnymi oraz nieruchomościami własnymi i najmowanymi, niewykorzystywanymi w Działalności Produkcyjnej oraz czynnościach księgowo-administracyjnych związanych z funkcjonowaniem Działalności Holdingowej.

Oba obszary działalności są w stanie samodzielnie planować, kontrolować i realizować założone działania gospodarcze przy wykorzystaniu alokowanych składników majątkowych oraz przy zaangażowaniu zatrudnionych pracowników i pod nadzorem osób przyporządkowanych do tych działalności.

Działalność Produkcyjna jest funkcjonalnie spójna w tym sensie, że zespół składników majątkowych przypisanych do Działalności Produkcyjnej wykorzystywany przez zespół pracowników, realizujących zadania przypisane tej działalności, stanowi w ramach Spółki spójną funkcjonalnie całość. Działalność Produkcyjna jest w stanie samodzielnie realizować swoje zadania oraz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, niezależnie od Działalności Holdingowej. Działalność Produkcyjna jest zorganizowaną jednostką przeznaczoną do realizacji określonych zadań.

Powyższe cechy charakteryzują również prowadzoną w ramach Spółki Działalność Holdingową. Działalność Holdingowa jest funkcjonalnie spójna w tym sensie, że zespół składników majątkowych przypisanych do tej działalności wykorzystywany przez zespół pracowników realizujących zadania dotyczące Działalności Holdingowej stanowi w ramach Spółki spójną funkcjonalnie całość.

Działalność Holdingowa jest w stanie samodzielnie realizować swoje zadania oraz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, niezależnie od Działalności Produkcyjnej. Działalność Holdingowa jest zorganizowaną jednostką przeznaczoną do realizacji określonych zadań.

Planowane Działania.

Wnioskodawca oraz B Spółka Akcyjna (obecnie główny akcjonariusz Spółki) zamierzają nabyć akcje Wnioskodawcy w ramach realizowanego programu skupu akcji („Skup Akcji”), w tym w drodze ogłoszonego w dniu 17 maja 2019 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Wezwanie”). Spółka zamierza osiągnąć samodzielnie w wyniku Wezwania ponad 34% ogólnej liczby akcji Spółki. W celu sfinansowania kosztów Skupu Akcji, w tym w ramach Wezwania, Spółka zaciągnęła kredyt w banku.

Jeżeli po przeprowadzeniu Skupu Akcji, w tym w ramach Wezwania, Wnioskodawca oraz B Spółka Akcyjna osiągną łącznie próg 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podejmą wówczas działania w celu przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Wnioskodawcy posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych.

Intencją Wnioskodawcy oraz B Spółka Akcyjna jest to, aby w przyszłości, po przeprowadzeniu przymusowego wykupu akcji Wnioskodawcy posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych, o którym mowa powyżej, nastąpiło wycofanie akcji Wnioskodawcy z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w … (GPW) oraz zniesienie dematerializacji akcji Spółki na podstawie art. 91 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Po realizacji Skupu Akcji oraz po wycofaniu akcji Wnioskodawcy z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, akcjonariusze Wnioskodawcy planują podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy przez Wnioskodawcę. Akcje własne nabyte przez Wnioskodawcę w ramach Skupu Akcji nie będą uczestniczyły w podziale zysku Spółki wypłaconego w formie dywidendy („Dywidenda”).

Jednocześnie, celem przygotowania Działalności Produkcyjnej, bądź też Działalności Holdingowej do ewentualnej przyszłej sprzedaży, akcjonariusze Spółki planują uporządkowanie struktury aktywów Spółki poprzez rozdzielenie dwóch niejednorodnych działalności prowadzonych przez Spółkę, tj. Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Holdingowej pomiędzy dwa odrębne podmioty.

W konsekwencji, planowane jest przeprowadzenie podziału Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („Podział”). Wskutek tego Podziału Działalność Holdingowa wraz z przyporządkowanymi do tej działalności składnikami majątkowymi, zasobami ludzkimi, środkami pieniężnymi, należnościami i zobowiązaniami zostaną wydzielone do istniejącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka Przejmująca”). Natomiast Działalność Produkcyjna po dokonaniu Podziału będzie nadal wykonywana przez Spółkę.

Nieruchomości związane z Działalnością Produkcyjną pozostaną w Spółce. Natomiast Spółka Przejmująca wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z umów najmu nieruchomości dotychczas wykorzystywanych przez Wnioskodawcę na potrzeby prowadzenia Działalności Holdingowej. Jednocześnie na rzecz Spółki Przejmującej zostaną przeniesione w ramach Podziału nieruchomości przypisane do Działalności Holdingowej.

Wskutek Podziału w Spółce pozostaną związane z Działalnością Produkcyjną: zapasy, środki trwałe, zobowiązania finansowe, rozliczenia z tytułu zabezpieczeń, wartości niematerialne i prawne, należności od klientów Spółki, zobowiązania wobec pracowników oraz kontrahentów Działalności Produkcyjnej, środki pieniężne związane z Działalnością Produkcyjną oraz rozliczenie publicznoprawne z tytułu prowadzonej działalności (zarówno Działalności Produkcyjnej, jak i Działalności Holdingowej; te drugie w zakresie, w jakim nie podlegają przejściu na Spółkę Przejmującą w ramach Podziału).

Natomiast do Spółki Przejmującej w wyniku Podziału zostaną przeniesione aktywa finansowe związane z Działalnością Holdingową, w tym akcje i udziały spółek w których Spółka jest akcjonariuszem lub wspólnikiem, akcje własne oraz obligacje, wartości niematerialne i prawne (znaki towarowe), należności z tytuł prowadzenia Działalności Holdingowej, zobowiązania wobec pracowników oraz kontrahentów Działalności Holdingowej, środki pieniężne, nieruchomości własne oraz umowy najmu nieruchomości, które nie są wykorzystywane w Działalności Produkcyjnej, jak również wyposażenie związane z Działalnością Holdingową.

Ponieważ akcje Wnioskodawcy nabyte przez Wnioskodawcę w ramach Skupu Akcji zostaną przeniesione w ramach Podziału przez wydzielenie na rzecz Spółki Przejmującej, w wyniku Podziału Wnioskodawcy Spółka Przejmująca stanie się akcjonariuszem Wnioskodawcy.

Zobowiązania kredytowe związane z Działalnością Holdingową zostaną przeniesione do Spółki Przejmującej, w tym do Spółki Przejmującej zostaną przeniesione zobowiązania wynikające z umowy kredytowej, na podstawie której Spółka zaciągnęła kredyt na sfinansowanie Skupu Akcji, w tym w ramach Wezwania. Zobowiązania kredytowe związane z Działalnością Produkcyjną pozostaną w Spółce.

Umowy związane z Działalnością Holdingową w wyniku Podziału X zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą. Umowy związane z Działalnością Produkcyjną pozostaną w Spółce.

Po dokonaniu Podziału, Spółka zamierza nadal zatrudniać pracowników Działalności Produkcyjnej bez zmiany zakresu ich zadań.

Pracownicy przyporządkowani do Działalności Holdingowej staną się pracownikami Spółki Przejmującej.

Planowane jest, że po zakończonym procesie Skupu Akcji podjęta zostanie uchwała o wypłacie Dywidendy. Jeżeli z uwagi na przedłużającą się procedurę Podziału, Dywidenda nie zostanie wypłacona w całości, bądź też w części na rzecz akcjonariuszy Wnioskodawcy przed planowanym podziałem, wówczas zobowiązanie do wypłaty Dywidendy przysługującej akcjonariuszom Wnioskodawcy pozostanie w całości w Spółce i nie zostanie przeniesione do Spółki Przejmującej.

W piśmie z dnia 5 sierpnia 2019 r. Wnioskodawca wskazał, że w ramach podziału Spółki przez wydzielenie na rzecz Spółki Przejmującej zostaną przeniesione aktywa finansowe związane z Działalnością Holdingową, w tym akcje i udziały spółek, w których Spółka jest akcjonariuszem lub wspólnikiem, akcje własne oraz obligacje, wartości niematerialne i prawne (w tym znaki towarowe), należności z tytuł prowadzenia Działalności Holdingowej, zobowiązania wobec pracowników oraz kontrahentów Działalności Holdingowej, rozliczenia z tytułu zabezpieczeń transakcji realizowanych przez inne podmioty niż Spółka, środki pieniężne, nieruchomości inwestycyjne własne oraz prawa i obowiązki z umów najmu nieruchomości, które nie są wykorzystywane w Działalności Produkcyjnej, jak również wyposażenie związane z Działalnością Holdingową.

Do Spółki Przejmującej zostaną również przeniesione zobowiązania kredytowe związane z Działalnością Holdingową, w tym zobowiązania wynikające z umowy kredytowej, na podstawie której Spółka zaciągnęła kredyt na sfinansowanie Skupu Akcji, w tym w ramach Wezwania.

Umowy związane z Działalnością Holdingową w wyniku podziału Wnioskodawcy zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą.

W ramach podziału Spółki przez wydzielenie, na rzecz Spółki Przejmującej zostaną również przeniesieni pracownicy przyporządkowani do Działalności Holdingowej.

Wskutek Podziału w Spółce pozostaną związane z Działalnością Produkcyjną: zapasy, środki trwałe, zobowiązania finansowe, rozliczenia z tytułu zabezpieczeń, wartości niematerialne i prawne, należności od klientów Spółki, zobowiązania wobec pracowników oraz kontrahentów Działalności Produkcyjnej, środki pieniężne związane z Działalnością Produkcyjną oraz rozliczenia publicznoprawne z tytułu prowadzonej działalności (zarówno Działalności Produkcyjnej, jak i Działalności Holdingowej; te drugie w zakresie, w jakim nie podlegają przejściu na Spółkę Przejmującą w ramach Podziału ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa). Nieruchomości związane z Działalnością Produkcyjną również pozostaną w Spółce.

Zobowiązania kredytowe związane z Działalnością Produkcyjną pozostaną w Spółce. W Spółce pozostaną również umowy, akty administracyjne (np. decyzje, pozwolenia, koncesje) oraz inne dokumenty związane z Działalnością Produkcyjną.

Po dokonaniu Podziału, Spółka zamierza nadal zatrudniać pracowników Działalności Produkcyjnej bez zmiany zakresu ich zadań.

Mając na uwadze powyższe, jak również szerszy opis Działalności Holdingowej oraz Działalności Produkcyjnej przedstawiony we Wniosku, w ocenie Wnioskodawcy, zarówno Działalność Holdingowa, która ma zostać wydzielona do Spółki Przejmującej, jak i Działalność Produkcyjna, która ma pozostać w Spółce, na dzień planowanego podziału będą stanowiły zespół składników materialnych i niematerialnych wraz ze zobowiązaniami, które mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Do dnia otrzymania składników majątkowych w ramach podziału Spółki przez wydzielenie, Spółka Przejmująca nie będzie posiadała żadnych istotnych aktywów ani zobowiązań. Spółka Przejmująca rozpocznie prowadzenie działalności, prowadzonej dotychczas przez Wnioskodawcę w ramach Działalności Holdingowej, z chwilą otrzymania zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wykorzystywanych dotychczas na potrzeby prowadzenia przez Spółkę Działalności Holdingowej z wykorzystaniem tych składników majątkowych.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy należy przyjąć, że Spółka Przejmująca będzie zdolna do samodzielnego prowadzenia działalności, prowadzonej dotychczas przez Wnioskodawcę w ramach Działalności Holdingowej, w oparciu wyłącznie o przedmiot transakcji.

Spółka Przejmująca będzie wykorzystywała otrzymane w ramach podziału Spółki składniki majątku na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie zbieżnym z Działalnością Holdingową prowadzoną obecnie przez Spółkę, tj. w obszarze finansowania innych podmiotów poprzez udzielanie pożyczek, nabywanie obligacji wyemitowanych przez inne podmioty, emitowanie obligacji własnych, ochronie znaków towarowych i pobieraniu opłat licencyjnych z tytułu ich użytkowania przez inne podmioty, sprawowania nadzoru właścicielskiego nad podmiotami zależnymi od Spółki Przejmującej oraz zarządzania nieruchomościami inwestycyjnymi własnymi i najmowanymi, które w ramach podziału zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą.

Jednocześnie Spółka Przejmująca będzie wykorzystywała nabyte w ramach podziału przez wydzielenie Spółki składniki majątkowe do realizacji celów biznesowych zbieżnych z celami biznesowymi Spółki związanymi z prowadzeniem Działalności Holdingowej, tj. zapewnienia prawidłowości zarządzania i nadzoru nad podmiotami zależnymi, nieruchomościami oraz znakami towarowymi przypisanymi do Działalności Holdingowej, która zostanie przeniesiona na rzecz Spółki Przejmującej w ramach podziału Spółki przez wydzielenie.

Spółka Przejmująca, w oparciu o majątek nabyty w ramach podziału Spółki przez wydzielenie, będzie kontynuowała prowadzenie działalności w zakresie zbieżnym z Działalnością Holdingową prowadzoną przez Spółkę przed jej podziałem.

W ramach przygotowań do przejęcia Działalności Holdingowej w ramach podziału przez wydzielenie Wnioskodawcy, Spółka Przejmująca planuje dokonać:

 1. zgłoszenia Spółki Przejmującej jako czynnego podatnika podatku VAT (zgłoszenie VAT-R),
 2. zgłoszenia Spółki Przejmującej jako płatnika składek w ZUS (ZUS-ZPA).

Jednocześnie, w ramach procedury podziału Spółki przez wydzielenie, Wnioskodawca oraz Spółka Przejmująca wspólnie poinformują pracowników Spółki o planowanym przejściu zakładu pracy dla pracowników przyporządkowanych do Działalności Holdingowej na Spółkę Przejmującą jako nowego pracodawcę zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy.

Przed podziałem Spółki przez wydzielenie, Spółka Przejmująca uzyska również zgodę na przejęcie zobowiązań wynikających z umów kredytowych związanych z Działalnością Holdingową, których stroną była Spółka.

Spółka Przejmująca planuje również poinformować dotychczasowych kontrahentów Spółki/zarządy spółek zależnych, których Spółka jest wspólnikiem/akcjonariuszem, o planowanym przejęciu kontraktów związanych z Działalnością Holdingową oraz kontroli nad spółkami zależnymi przez Spółkę Przejmującą.

Ponieważ z dniem otrzymania w ramach podziału Spółki przez Spółkę Przejmującą składników majątkowych Spółki wykorzystywanych dotychczas na potrzeby prowadzenia Działalności Holdingowej Spółka Przejmująca rozpocznie prowadzenie działalności w zakresie zbieżnym z zakresem Działalności Holdingowej realizowanej dotychczas przez Spółkę, wspólnicy Spółki Przejmującej podjęli uchwałę o zmianie nazwy Spółki Przejmującej z „Aluminium K” na „X Holding”.

Wspólnicy Spółki Przejmującej podjęli również uchwałę o zmianie siedziby na …, zaś równolegle procedowana jest zmiana adresu Spółki Przejmującej celem dostosowania go do adresu, pod którym obecnie prowadzona jest przez Spółkę Działalność Holdingowa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przeniesienie opisanego we wniosku zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wchodzących w skład Działalności Holdingowej w ramach Podziału na Spółkę Przejmującą będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? (oznaczone we wniosku jako nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania 1:

Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, wchodzący w skład Działalności Holdingowej który w ramach Podziału przeniesiony zostanie na Spółkę Przejmującą, jak również zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, wchodzący w skład Działalności Produkcyjnej, który w ramach Podziału pozostanie w Spółce, stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o CIT, a Podział Wnioskodawcy nie będzie wywoływał dla Wnioskodawcy konsekwencji na gruncie ustawy o CIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy do pytania 1:

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, zorganizowana część przedsiębiorstwa definiowana jest jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Analogiczna definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa znajduje się w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Dokładne ustalenie treści pojęcia „zorganizowana część przedsiębiorstwa” możliwe jest poprzez odwołanie się do orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczących tego zagadnienia. Opierając się na najnowszych orzeczeniach w tym zakresie można uznać, iż aby określony zespół składników majątkowych mógł stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa, musi spełniać następujące warunki:

 1. składniki majątkowe muszą być ze sobą funkcjonalnie powiązane, tj. pozostawać we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego;
 2. zespół składników majątkowych musi się odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym; organizacyjne i finansowe wyodrębnienie musi przy tym istnieć już w ramach istniejącego przedsiębiorstwa, a nie dopiero kształtować się po przeniesieniu składników na inny podmiot.

Jak zgodnie przyjmują organy podatkowe i sądy administracyjne wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma zachodzić na trzech płaszczyznach:

 1. organizacyjnej,
 2. finansowej,
 3. funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Nie zmienia to jednak faktu, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zarówno w orzecznictwie, jak i interpretacjach Ministra Finansów podkreśla się również, że warunkiem wyodrębnienia finansowego nie jest samodzielne sporządzanie bilansu przez daną jednostkę wewnętrzną.

Wyodrębnienie funkcjonalne definiowane jest natomiast przez wymóg, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Tę ostatnią przesłankę rozumie się zazwyczaj jako potencjalną zdolność zorganizowanej części przedsiębiorstwa do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to jeszcze w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie Organizacyjne

Jak wskazano powyżej, zarówno Działalność Produkcyjna, jak i Działalność Holdingowa, są wyodrębnione wewnętrznie w X zarówno w kontekście przestrzennym, jak również organizacyjnym i zarządczym.

Każda z tych Działalności prowadzona jest w oparciu o odrębny, ściśle określony zespół zasobów majątkowych przy wykorzystaniu odrębnych zespołów ludzkich realizujących odrębne cele gospodarcze.

Działalność Produkcyjna dysponuje aktywami niezbędnymi do realizacji zleceń z zakresu produkcji i sprzedaży płaskich wyrobów walcowanych z aluminium i jego stopów. W szczególności do Działalności Produkcyjnej w ramach obecnej struktury Spółki przyporządkowane są w szczególności następujące składniki majątku Spółki: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, narzędzia, zapasy, należności, środki pieniężne oraz wyposażenie.

Pozostałe aktywa Spółki są wykorzystywane przez Działalność Holdingową. Do dyspozycji Działalności Holdingowej pozostają w szczególności: udziały i akcje w spółkach zależnych, akcje własne, obligacje, wierzytelności pożyczkowe, znaki towarowe, środki trwałe, wyposażenie, środki pieniężne oraz umowy najmu nieruchomości, które nie są własnością Spółki i które nie są wykorzystywane w Działalności Produkcyjnej.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że zarówno Działalność Produkcyjna, jak i Działalność Holdingowa spełniają kryterium organizacyjnego wyodrębnienia w ramach obecnej struktury X.

Wyodrębnienie Finansowe

Jak wcześniej wspomniano, księgi rachunkowe Spółki są prowadzone w sposób umożliwiający sporządzanie bilansu (w formie uproszczonej), rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych odrębnie dla Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Holdingowej.

Ponieważ Działalność Holdingowa oraz Działalność Produkcyjna funkcjonują jako odrębni pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy, są zarejestrowanymi i odrębnymi płatnikami zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom Działalności Holdingowej oraz Działalności Produkcyjnej.

Do każdego obszaru Działalności wyodrębnionego w ramach Spółki można przyporządkować poszczególne przychody i koszty, jak również należności i zobowiązania. Posiadane przez Spółkę dokumenty finansowe umożliwiają w szczególności wyodrębnienie oraz przypisanie składników majątku, przychodów, kosztów, należności i zobowiązań przynależnych do Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Holdingowej.

Przychody X osiągane z tytułu prowadzenia Działalności Holdingowej są zaliczane głównie do przychodów z zysków kapitałowych. Przychody X osiągane z tytułu prowadzenia Działalności Produkcyjnej zaliczane są w całości do przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Działalność Produkcyjna oraz Działalność Holdingowa nie posługują się odrębnymi rachunkami bankowymi, jednakże poprzez identyfikację kontrahentów istnieje możliwość przyporządkowania przepływów pieniężnych ze wspólnego rachunku zarówno do Działalności Holdingowej jak i do Działalności Produkcyjnej.

Spółka korzysta z kredytów inwestycyjnych/obrotowych, które zostały zaciągnięte na potrzeby prowadzenia Działalności Produkcyjnej. Jednocześnie Spółka korzysta z kredytów obrotowych oraz z kredytu zaciągniętego na sfinansowanie Skupu Akcji, w tym w ramach Wezwania, zaciągniętych na potrzeby prowadzenia Działalności Holdingowej. Spółka przyporządkowuje przepływy pieniężne związane z tymi kredytami do odpowiednich Działalności.

Mając na uwadze powyższe, uznać należy, że poszczególne Działalności są wyodrębnione finansowo w ramach obecnej struktury X.

Wyodrębnienie Funkcjonalne

Jak wspomniano powyżej, zarówno Działalność Produkcyjna, jak również i Działalność Holdingowa są funkcjonalnie spójne w tym sensie, że zespół składników majątkowych przypisanych do każdej z tych Działalności wykorzystywany przez zespół pracowników realizujących zadania przypisane tym Działalnościom stanowi w ramach X spójną funkcjonalnie całość.

Również po podziale X, poszczególne Działalności zachowają przymiot funkcjonalnego zorganizowania pozwalający im na samodzielne realizowanie działań jako niezależnym przedsiębiorstwom. Planowane jest bowiem, że na skutek podziału, w X pozostanie personel osobowy związany z Działalnością Produkcyjną; w Spółce pozostaną również składniki majątkowe, środki pieniężne, należności i zobowiązania związane z Działalnością Produkcyjną.

Personel osobowy związany z Działalnością Holdingową przejdzie do Spółki Przejmującej. Wskutek podziału, Działalność Holdingowa wraz z przyporządkowanymi do niej składnikami majątkowymi, środkami pieniężnymi, należnościami i zobowiązaniami zostanie wydzielona do Spółki Przejmującej.

Działalność Produkcyjna oraz Działalność Holdingowa są prowadzone w odrębnych budynkach zlokalizowanych na odrębnych nieruchomościach. Działalność Produkcyjna prowadzona jest przy wykorzystaniu obiektów zlokalizowanych w …, będących własnością Spółki, natomiast Działalność Holdingowa prowadzona jest przy wykorzystaniu obiektów zlokalizowanych w …, które na potrzeby prowadzenia Działalności Holdingowej są wynajmowane od podmiotu trzeciego.

Zmiana struktury właścicielskiej poszczególnych Działalności w ramach struktury X pozostanie bez wpływu na codzienne funkcjonowanie każdej z Działalności. Podsumowując powyższe, zarówno w przypadku Działalności Produkcyjnej, jak i Działalności Holdingowej można mówić o ich funkcjonalnym wyodrębnieniu w ramach struktury X. Biorąc pod uwagę powyższe, Działalność Produkcyjna oraz Działalność Holdingowa są w ramach X wyodrębnione organizacyjnie, finansowo, jak i funkcjonalnie.

Tym samym, zarówno zespół składników majątkowych, który na skutek podziału pozostanie w X (przyporządkowany do Działalności Produkcyjnej), jak i zespół składników majątkowych, który przeniesiony zostanie na Spółkę Przejmującą (przyporządkowany do Działalności Holdingowej) powinny być klasyfikowane jako zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - przychodem jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

Ponieważ, jak to zostało opisane powyżej, zarówno zespół składników majątkowych, który na skutek podziału pozostanie w Spółce (przyporządkowany do Działalności Produkcyjnej), jak i zespół składników majątkowych, który w wyniku podziału zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą powinny być klasyfikowane jako zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o CIT, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2:

Zdaniem Wnioskodawcy przeniesienie opisanego we wniosku zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wchodzących w skład Działalności Holdingowej w ramach Podziału na Spółkę Przejmującą nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 6 ustawy o VAT, przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa zdefiniowana jest dla celów VAT jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Definicja ta jest spójna z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ustawie o CIT i pojęcie to jest spójnie interpretowane przez organy podatkowe i sądy administracyjne na gruncie ustawy o VAT i ustawy o CIT.

Jak była o tym mowa powyżej (patrz stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 1), Działalność Holdingowa, która w ramach podziału przez wydzielenie przeniesiona zostanie na Spółkę Przejmującą, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

W konsekwencji, przeniesienie Działalności Holdingowej w ramach podziału przez wydzielenie na inny podmiot (Spółkę Przejmującą) nie będzie podlegać przepisom ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z przepisu tego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są w nim wskazane czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług, z uwagi jednak na stosowne wyłączenie, czynności te – chociaż można je zakwalifikować jako odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług – nie podlegają opodatkowaniu.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, podział przedsiębiorcy, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Przepisy regulujące prawną instytucję podziału spółek stanowią treść działu II ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 529 § 1 Kodeksu spółek handlowych podział może być dokonany:

 1. przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie);
 2. przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek);
 3. przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki);
 4. przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. Złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest efekt końcowy – przeniesienie własności.

Zatem przeniesienie prawa do rozporządzania w wyniku podziału spółki przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną jest transakcją zbycia w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy, o ile przedmiotem dostawy jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące „część przedsiębiorstwa” powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w „istniejącym przedsiębiorstwie”, a więc w ramach prowadzonej działalności i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, w rozumieniu przepisów podatkowych, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania;
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

O tym, czy nastąpiło zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 27 listopada 2003 r. sprawa C-497/01, Zita Modes Sàrl stwierdził, że celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, bądź wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjęto, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy uznając, że w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie – nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu – do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa, mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów.

Mając na uwadze powyższe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia „przekazania całości lub części majątku”, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Trybunał uznał, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

W celu odniesienia się do wątpliwości Wnioskodawcy w kwestii niepodlegania opodatkowaniu podatkiem VAT czynności przeniesienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wchodzących w skład Działalności Holdingowej w ramach Podziału na Spółkę Przejmującą, należy zauważyć, że jak już wyjaśniono, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jak o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w momencie przekazania określonych składników majątkowych (na ile stanowią w nim w tym momencie, wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa, zdaniem Organu, zespół składników majątkowych i niemajątkowych tworzący Działalność Holdingową, mający być przedmiotem przeniesienia, w ramach planowanego podziału na rzecz Spółki Przejmującej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy. Przedstawione przez Wnioskodawcę okoliczności sprawy wskazują bowiem, że Działalność Holdingowa cechuje się wyodrębnieniem organizacyjnym, finansowym oraz funkcjonalnym. Z przedstawionego opisu sprawy jednoznacznie wynika, że w ramach struktury organizacyjnej Spółki funkcjonują obecnie dwa obszary działalności, tj. działalność polegająca na produkcji i sprzedaży płaskich wyrobów walcowanych z aluminium i jego stopów („Działalność Produkcyjna”) oraz działalność w obszarze finansowania poprzez udzielanie pożyczek, nabywanie obligacji wyemitowanych przez inne podmioty z Grupy Kapitałowej X i pozostałe podmioty powiązane, emitowanie własnych obligacji, ochrona posiadanych znaków towarowych i pobieranie opłat licencyjnych z tytułu ich użytkowania przez inne podmioty z Grupy Kapitałowej X, sprawowania nadzoru właścicielskiego nad podmiotami zależnymi Spółki, zarządzanie akcjami własnymi oraz nieruchomościami własnymi i najmowanymi, niewykorzystywanymi w Działalności Produkcyjnej („Działalność Holdingowa”). Do każdej z działalności funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Spółki przyporządkowany jest odrębny zespół zasobów ludzkich, który wykonuje swoje zadania w lokalizacjach przydzielonych do danej działalności. Zatem Działalność Holdingowa jest wyodrębniona organizacyjnie w Spółce.

Z opisu sprawy wynika ponadto, że księgi rachunkowe Spółki są prowadzone w sposób umożliwiający sporządzanie bilansu (w formie uproszczonej), rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych odrębnie dla Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Holdingowej.

Do każdego z obszaru działalności wyodrębnionego w ramach Spółki można przyporządkować poszczególne przychody i koszty, jak również należności i zobowiązania. Posiadane przez Spółkę dokumenty finansowe umożliwiają w szczególności wyodrębnienie oraz przypisanie składników majątku, przychodów, kosztów, należności i zobowiązań przynależnych do Działalności Produkcyjnej oraz Działalności Holdingowej. Tym samym Działalność Holdingowa jest wyodrębniona pod względem finansowym w Spółce.

O wyodrębnieniu funkcjonalnym Działalności Holdingowej świadczy natomiast fakt, że zespół składników majątkowych przypisanych do tej działalności wykorzystywany przez zespół pracowników realizujących zadania dotyczące Działalności Holdingowej stanowi w ramach Spółki spójną funkcjonalnie całość. Na dzień planowanego podziału Działalność Holdingowa będzie stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych wraz ze zobowiązaniami, które mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwa samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze.

Działalność Holdingowa jest w stanie samodzielnie realizować swoje zadania oraz prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Działalność Holdingowa nie jest przy tym jedynie sumą składników, lecz zorganizowaną jednostką przeznaczoną do realizacji określonych zadań. Spółka Przejmująca, w oparciu o majątek nabyty w ramach podziału Spółki przez wydzielenie, będzie kontynuowała prowadzenie działalności w zakresie zbieżnym z Działalnością Holdingową prowadzoną przez Spółkę przed jej podziałem.

Analiza zaprezentowanego opisu sprawy w kontekście przywołanych regulacji prawnych oraz orzecznictwa TSUE, prowadzi do wniosku, że zostaną spełnione wszystkie wskazane wcześniej przesłanki do uznania Działalności Holdingowej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy.

W konsekwencji przeniesienie opisanego we wniosku zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, wchodzących w skład Działalności Holdingowej w ramach Podziału na Spółkę Przejmującą nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie podatku od towarów i usług. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej– rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj