Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL3-1.4011.151.2019.4.AG
z 31 lipca 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2019 r. (data wpływu 19 czerwca 2019 r.), uzupełnionym w dniu 17 lipca 2019 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z przekazaniem mieszkańcom gminy instalacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z przekazaniem mieszkańcom gminy instalacji.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w związku z czym pismem z dnia 11 lipca 2019 r., znak 0112-KDIL1-1.4012.260.2019.2.SJ, 0112-KDIL3-1.4011.151.2019.3.AG na podstawie art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 11 lipca 2019 r., a w dniu 17 lipca 2019 r. wniosek uzupełniono.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina X (dalej: Gmina lub Wnioskodawca, X) jest podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT), zarejestrowanym jako podatnik czynny.

Gmina X, w partnerstwie z Gminą Y (dalej także: Y), złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „(…)” (dalej: Projekt) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (…) na lata 2014 – 2020.

Projekt obejmuje budowę instalacji:

 • 64 sztuk zestawów kolektorów słonecznych płaskich na budynkach mieszkalnych w Gminie Y;
 • 86 sztuk zestawów kolektorów słonecznych próżniowych na budynkach mieszkalnych w Gminie Y;
 • 125 sztuk zestawów paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Y;
 • 77 sztuk zestawów pomp ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Y;
 • 8 sztuk zestawów kotłów klasy 5 na biomasę w budynkach mieszkalnych w Gminie Y (20 kW);
 • 5 sztuk zestawów kotłów klasy 5 na biomasę w budynkach mieszkalnych w Gminie Y (30 kW);
 • 262 sztuk zestawów kolektorów słonecznych płaskich na budynkach mieszkalnych w Gminie X;
 • 148 sztuk zestawów paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie X;
 • 7 sztuk zestawów pomp ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie X;
 • 6 sztuk zestawów kotłów klasy 5 na biomasę w budynkach mieszkalnych w Gminie X (12 kW);
 • 10 sztuk zestawów kotłów klasy 5 na biomasę w budynkach mieszkalnych w Gminie X (20 kW);
 • 7 sztuk zestawów kotłów klasy 5 na biomasę w budynkach mieszkalnych w Gminie X (30 kW).

Stosownie do treści wniosku, wartość wydatków miała wynieść:

 • Wydatki ogółem – 10.332.246,00 zł,
 • Wydatki kwalifikowane – 9.546.900,00 zł,
 • Dofinansowanie UE – 8.019.396,00 zł,
 • Poziom dofinansowania (%) UE – 84%,
 • Budżet Państwa – 0,00 zł (0%),
 • Wkład własny – 2.312.850,00 zł,
 • Wydatki niekwalifikowane – 785.346,00 zł.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie. Gmina X będzie liderem projektu i w kompleksowy sposób zapewni przygotowanie, realizację i koordynację projektu. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminie Y i X poprzez ograniczenie emisji CO2.

W ramach Projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

 1. Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii;
 2. Inspektor nadzoru – Gmina X;
 3. Studium wykonalności część dla Gminy X;
 4. Inspektor nadzoru – Gmina Y;
 5. Studium wykonalności część dla Gminy Y;
 6. Promocja projektu.

27 grudnia 2018 r. zawarto umowę nr: (…) o dofinansowanie Projektu „(…)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw (…) na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr (…) (dalej: Umowa), pomiędzy Województwem (Instytucja Zarządzająca) a Gminą X (Beneficjent). Warunki finansowe realizacji Projektu zawarte w Umowie odpowiadają warunkom ujętym we wniosku, przytoczonym powyżej (z tym wyjątkiem, że wkład własny – stosownie do postanowień Umowy – ma wynieść 1.527 504 zł).

Rozpoczęcie realizacji Projektu nastąpiło 13 marca 2017 r., a ma zakończyć się 31 grudnia 2020 r.

W ramach realizacji Projektu, urządzenia mogą być rozmieszczane w różnych miejscach na bryle nieruchomości należących do mieszkańców lub poza nią, tj. mogą być one montowane zarówno w obrębie samego budynku mieszkalnego (np. na powierzchni dachu lub na elewacji), jak i w pobliżu budynku, na gruncie.

Wykonawcą instalacji będzie przedsiębiorca wyłoniony przez Gminę X w drodze przetargu, z którym Gmina zawrze umowę na realizację inwestycji w postaci dostawy i montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła. Gmina stoi na stanowisku, że wykonawca będzie w ramach inwestycji wykonywał na rzecz gmin roboty budowlane, o których mowa w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT. Wykonawca będzie czynnym podatnikiem VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Wykonawca będzie dokumentował wykonane przez siebie prace wystawiając faktury VAT, odpowiednio na gminę.

W zakresie w jakim gminy przeznaczą otrzymane dofinansowanie na montaż infrastruktury na budynkach gospodarstw domowych mieszkańców gmin, otrzymane wsparcie będzie transferowane na odbiorców ostatecznych. W tym zakresie, odbiorcą pomocy nie będą zatem gminy, tylko podmiot korzystający z infrastruktury - osoba fizyczna.

Gminy podpisały umowy z mieszkańcami, którzy będą partycypować w kosztach Projektu. Ponadto, na czas prowadzenia niezbędnych prac (w szczególności montażu urządzeń), właściciele nieruchomości udostępnią odpowiednią powierzchnię nieruchomości na podstawie umów nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości. Po zakończeniu prac instalacyjnych, infrastruktura pozostanie własnością gmin przez okres trwałości Projektu (tj. przez okres 5 lat). W okresie trwałości Projektu właścicielem infrastruktury powstałej w ramach realizacji Projektu będą zatem gminy, zaś bezpośrednim użytkownikiem – dany mieszkaniec nieruchomości. Natomiast po upływie 5-letniego okresu trwałości Projektu, infrastruktura stanie się własnością uczestnika Projektu. Na mocy podpisanych umów, mieszkańcy zobowiązali się do poniesienia części kosztów Projektu, przy założeniu, że dofinansowanie ze strony gmin nie przekroczy 84% kosztów.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że zasady korzystania z instalacji OZE w okresie trwałości projektu, jak i zasady nabywania instalacji po upływie tego okresu, dla wszystkich odbiorców ostatecznych (mieszkańców Gminy) są takie same.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy przeniesienie praw własności wytworzonej instalacji OZE na rzecz mieszkańców Gminy X po upływie 5 lat od momentu zakończenia projektu będzie stanowiło przychód poszczególnych mieszkańców i będzie podlegać opodatkowaniu PIT? Czy X zobowiązana jest do sporządzenia informacji PIT-8C?

Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie prawa własności wytworzonej instalacji OZE na rzecz mieszkańców Gminy X po upływie 5 lat od momentu zakończenia projektu nie stanowi przychodu poszczególnych mieszkańców i nie podlega opodatkowaniu PIT. W konsekwencji, X nie jest zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami (z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Dla celów podatkowych przyjmuje się – co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie – że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

W art. 10 ust. 1 ustawy o PIT określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając w pkt 9 - inne źródła.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Sformułowanie w szczególności dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. W świetle powyższego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podłoga dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca zauważa, że zasady korzystania z instalacji OZE w okresie trwałości projektu jak i zasady nabywania instalacji OZE po upływie tego okresu dla wszystkich mieszkańców Gminy będą takie same. Zatem nie mają one charakteru indywidualnego. Nie można w związku z tym mówić o powstaniu przysporzenia majątkowego dla konkretnego mieszkańca. Tylko w przypadku gdyby konkretny, zindywidualizowany mieszkaniec korzystał z instalacji lub nabył instalację na preferencyjnych zasadach w stosunku do innych mieszkańców, powstałby u niego przychód w rozumieniu ustawy o PIT.

Mając na uwadze powyższy opis zdarzenia przyszłego i przedstawione przepisy prawa, stwierdzić należy, że w związku z realizacją projektu po stronie mieszkańca X nie powstanie przychód w rozumieniu art. 11 ustawy o PIT zarówno z tytułu korzystania z instalacji OZE przez okres trwałości projektu, jak i z tytułu nabycia instalacji po upływie tego okresu. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia tym osobom informacji PIT-8C.

Takie stanowisko zaprezentował Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 7 kwietnia 2017 r., sygn. 0461-ITPB2.4511.105.2017.1.ŁS, a także interpretacjach:

 • z 23 lipca 2018 r., sygn. 0112-KDIL3-1.4011.249.2018.2.AA: „Mając na uwadze przedstawione we wniosku informacje, należy uznać, że skoro zasady korzystania z instalacji OZE w okresie trwałości projektu jak i zasady nabywania instalacji OZE po upływie tego okresu dla wszystkich odbiorców są takie same, to nie mają one charakteru indywidualnego. Nie można w związku z tym mówić o powstaniu przysporzenia majątkowego dla konkretnego mieszkańca. Tylko w przypadku gdyby konkretny, zindywidualizowany mieszkaniec korzystał z instalacji lub nabył instalację na preferencyjnych zasadach w stosunku do innych mieszkańców, powstałby u niego przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego stwierdzić należy, że w związku z udziałem w Projekcie po stronie mieszkańca nie powstanie przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia tym osobom informacji PIT-8C, ani też jakiejkolwiek innej deklaracji w rozumieniu art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej”.
 • z 9 lipca 2018 r., sygn. 0112-KDIL3-1.4011.212.2018.5.AMN: „Mając powyższy opis na uwadze stwierdza się, że skoro zasady korzystania z instalacji OZE w okresie trwałości projektu jak i zasady nabywania instalacji OZE po upływie tego okresu dla wszystkich odbiorców są takie same, to nie mają one charakteru indywidualnego. Nie można w związku z tym mówić o powstaniu przysporzenia majątkowego dla konkretnego mieszkańca. Tylko w przypadku gdyby konkretny, zindywidualizowany mieszkaniec korzystał z instalacji lub nabył instalację na preferencyjnych zasadach w stosunku do innych mieszkańców, powstałby u niego przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego stwierdzić należy, że świadczenie wynikające ze wsparcia, jakiego udzieli Gmina z udziałem środków EFRR w trakcie realizacji projektu nie będzie stanowiło po stronie mieszkańca przychodu z innych źródeł podlegającego opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych i nie będzie wymagało sporządzenia przez Gminę rocznej informacji o wysokości przychodów (PIT-8C) oraz przekazania jej w określonym terminie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu”.
 • z 23 października 2017 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.264.2017.2.PR: „Z treści wniosku wynika zatem, że zasady korzystania z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne i kotły na biomasę) w okresie trwałości projektu, jak i zasady nabywania tych instalacji po upływie tego okresu dla wszystkich mieszkańców Wnioskodawcy będą takie same. Zatem, nie mają one charakteru indywidualnego. Nie można w związku z tym mówić o powstaniu przysporzenia majątkowego dla konkretnego mieszkańca. Tylko w przypadku gdyby konkretny, zindywidualizowany mieszkaniec korzystał z instalacji lub nabył instalację na preferencyjnych zasadach w stosunku do innych mieszkańców, powstałby u niego przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w związku z realizacją projektu po stronie mieszkańca Wnioskodawcy nie powstanie przychód w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno w związku z zamontowaniem kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na nieruchomościach mieszkańca, jak i z tytułu przeniesienia ich na własność mieszkańca po okresie trwania projektu. W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia tym osobom informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1387), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, pkt 11, art. 19, art. 25b, art. 30ca, art. 30da i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przyjmuje się – co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie – że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Również zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, przysporzeniem majątkowym i przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów. W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając w pkt 9 – inne źródła.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. W świetle powyższego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód, uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe.

Stosownie do art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina (w partnerstwie z inną gminą), złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „(…)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (…) na lata 2014 – 2020. Gmina będzie liderem projektu i w kompleksowy sposób zapewni przygotowanie, realizację i koordynację projektu. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminie poprzez ograniczenie emisji CO2.

W ramach realizacji Projektu, urządzenia mogą być rozmieszczane w różnych miejscach na bryle nieruchomości należących do mieszkańców lub poza nią, tj. mogą być one montowane zarówno w obrębie samego budynku mieszkalnego (np. na powierzchni dachu lub na elewacji), jak i w pobliżu budynku, na gruncie. W zakresie w jakim gminy przeznaczą otrzymane dofinansowanie na montaż infrastruktury na budynkach gospodarstw domowych mieszkańców gmin, otrzymane wsparcie będzie transferowane na odbiorców ostatecznych. W tym zakresie, odbiorcą pomocy nie będą zatem gminy, tylko podmiot korzystający z infrastruktury - osoba fizyczna.

Gminy podpisały umowy z mieszkańcami, którzy będą partycypować w kosztach Projektu. Ponadto, na czas prowadzenia niezbędnych prac (w szczególności montażu urządzeń), właściciele nieruchomości udostępnią odpowiednią powierzchnię nieruchomości na podstawie umów nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości. Po zakończeniu prac instalacyjnych, infrastruktura pozostanie własnością gmin przez okres trwałości Projektu (tj. przez okres 5 lat). W okresie trwałości Projektu właścicielem infrastruktury powstałej w ramach realizacji Projektu będą zatem gminy, zaś bezpośrednim użytkownikiem – dany mieszkaniec nieruchomości. Natomiast po upływie 5-letniego okresu trwałości Projektu, infrastruktura stanie się własnością uczestnika Projektu. Na mocy podpisanych umów, mieszkańcy zobowiązali się do poniesienia części kosztów Projektu, przy założeniu, że dofinansowanie ze strony gmin nie przekroczy 84% kosztów.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że zasady korzystania z instalacji OZE w okresie trwałości projektu, jak i zasady nabywania instalacji po upływie tego okresu, dla wszystkich odbiorców ostatecznych (mieszkańców Gminy) są takie same.

Mając na uwadze powyższy opis stwierdza się, że skoro zasady korzystania z instalacji OZE w okresie trwałości projektu jak i zasady nabywania instalacji OZE po upływie tego okresu dla wszystkich odbiorców są takie same, to nie mają one charakteru indywidualnego. Nie można w związku z tym mówić o powstaniu przysporzenia majątkowego dla konkretnego mieszkańca. Tylko w przypadku gdyby konkretny, zindywidualizowany mieszkaniec korzystał z instalacji lub nabył instalację na preferencyjnych zasadach w stosunku do innych mieszkańców, powstałby u niego przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że świadczenie wynikające ze wsparcia, jakiego udzieli Gmina mieszkańcom, polegające na przeniesieniu praw własności wytworzonej instalacji OZE na rzecz mieszkańców Gminy po upływie 5 lat od momentu zakończenia projektu nie będzie stanowiło po stronie mieszkańca przychodu z innych źródeł podlegającego opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych i nie będzie wymagało sporządzenia przez Gminę rocznej informacji o wysokości przychodów oraz przekazania jej w określonym terminie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.

Końcowo wskazać należy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2237).

Jednakże zgodnie z jego § 2 ust. 1, wzory, o których mowa w § 1, stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oświadczenia, deklaracje i informacje podatkowe zostały złożone na formularzach dotychczasowych (§ 2 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Zgodnie z ustalonym w rozporządzeniu wzorem informacji PIT-8C, dotyczy on wyłącznie niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych. Natomiast w przypadku podlegających opodatkowaniu należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, właściwym jest ujęcie ich w informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, część F – Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy (poz. od 74 do 81).

Odnosząc się do powołanych prze Wnioskodawcę pism urzędowych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Wniosek w części dotyczącej podatku od towarów i usług podlega odrębnemu rozstrzygnięciu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj