Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP2-3.4010.79.2019.2.MS
z 30 lipca 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 kwietnia 2019 r. (data wpływu 14 maja 2019r.) uzupełnionym na wezwanie z dnia 28 czerwca 2019r. Nr 0114-KDIP2-.4010.79.2019.1.MS (data doręczenia 1 lipca 2019 r.) pismem z dnia 8 lipca 2019 r. (data nadania 8 lipca 2019 r., data wpływu do KIS 15 lipca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wysokości kosztu uzyskania przychodu w momencie dokonania transakcji zbycia udziałów za wynagrodzeniem w celu umorzenia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2019 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ustalenia wysokości kosztu uzyskania przychodu w momencie dokonania transakcji zbycia udziałów za wynagrodzeniem w celu umorzenia.

W związku z brakami formalnymi pismem z dnia 28 czerwca 2019 r. nr 0114-KDIP2-3.4010.79.2019.1.MS, doręczonym 1 lipca 2019 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez sformułowanie opisu zdarzenia w sposób chronologiczny, jasny i zrozumiały, tak aby nie było wątpliwości, jakie zdarzenia miały miejsce w przedmiotowej sprawie, który musi także zawierać odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Jaka była wartość nominalna obligacji wyemitowanych przez:
  • Wnioskodawcę
  • X. sp. z o.o.
 2. Jaka była wartość wkładu niepieniężnego wniesionego do Wnioskodawcy przez p. XYZ (należy podać wartość zarówno wartość rynkową jak i nominalną) udziałów własnych wydanych za aport) ?
 3. Kto i do kogo wniósł w dniu 21 grudnia 2016 r. aport w postaci obligacji (należy wskazać strony transakcji oraz podać wartość rynkową aportu jak i wartość nominalną udziałów wydanych za ww. obligacje) ?
 4. W jakiej wartości nominalnej zostały objęte udziały w spółce X przez Wnioskodawcę? Kiedy to miało miejsce? Jak była wartość rynkowa wkładu?
 5. W jakiej wysokości Wnioskodawca wykazał na dzień wniesienia wkładu przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 updop – w wartości nominalnej, czy w wartości rynkowej wnoszonego wkładu?
 6. Czy obligacje umorzone w dniu 21 grudnia 2016r. zostały wykupione przez emitenta (czyli kogo?) i w konsekwencji zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o obligacjach (t.j. Dz.U.2018.0.483) zostały umorzone z mocy prawa?
 7. Jednoznaczne wskazanie, czy kwota wynagrodzenia za umorzone udziały będzie niższa niż:
  • Wartość rynkowa aportu wniesionego do spółki X?
  • Wartość nominalna wydanych przez spółkę X udziałów?


Uzupełnienia dokonano w dniu 8 lipca 2019 r. (data wpływu do KIS – 15 lipca 2019 r.). W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca przedstawił opis zdarzenia przyszłego w nowym brzmieniu oraz udzielił odpowiedzi na pytania zadane przez organ.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością która podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca jest udziałowcem spółki X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: X) — wnioskodawca objął …….. udziałów o łącznej wartości nominalnej ……… zł (słownie: ……..), za wkład niepieniężny. Część wartości wkładu została przeniesiona na kapitał zapasowy spółki X. Objęcie udziałów zostało dokonane w sposób następujący:

 1. Spółka X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyemitowała obligacje, które zostały nabyte za gotówkę przez Pana XYZ, odpowiednio:

Obligacje serii A ̶ łączna wartość nominalna …zł (słownie: …), wystawione dnia 25 kwietnia 2016 r.

Obligacje serii B ̶ łączna wartość nominalna … zł (słownie: …..), wystawione dnia 7 czerwca 2016 r.

Obligacje serii C ̶ łączna wartość nominalna ...EUR (słownie:... euro), wystawione dnia 14 czerwca 2016 r.

Obligacje serii D ̶ łączna wartość nominalna USD (słownie: …), wystawione dnia 14 czerwca 2016 r.


 1. Pan XYZ wniósł obligacje wyemitowane przez spółkę X jako wkład do Wnioskodawcy. Transakcja miała miejsce 15 czerwca 2016 r. Wartość obligacji na potrzeby aportu została ustalona na kwotę ……… zł (słownie ……….złotych) z czego kwota ……. (słownie: ……….) została przekazana na kapitał zakładowy spółki, a pozostała część przelana na kapitał zapasowy.
 2. Wnioskodawca wniósł aport w postaci obligacji do spółki X w zamian za udziały dnia 21 grudnia 2016 r. Na dzień wniesienia aportu wartość aportu wynosiła ………. zł (….. złotych, ….. groszy) z czego ……..zł (……. złotych) została przekazana na kapitał zakładowy spółki X, a pozostała część przelana na kapitał zapasowy. Transakcja miała miejsce przed 1 stycznia 2017 r. Obligacje wyemitowane przez spółkę X zostały umorzone dnia 21 grudnia 2016 r. z racji konfuzji wierzytelności i długu w jednym podmiocie.

W przyszłości planowane jest umorzenie udziałów za wynagrodzeniem w spółce X będących w posiadaniu Wnioskodawcy. Umorzenie dobrowolne zostanie dokonane zostanie zgodnie z art. 199 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Odpowiadając na pytania zawarte w wezwaniu z dnia 28 czerwca 2019 r. wskazano:

 1. Wartość nominalna obligacji wyemitowanych przez spółkę X sp. z o.o. wynosiła odpowiednio:
  • Obligacje serii A — łączna wartość nominalna …….. zł (słownie: …… złotych),
  • Obligacje serii B — łączna wartość nominalna ….. zł (słownie: ……. złotych),
  • Obligacje serii C — łączna wartość nominalna ….. EUR (słownie: …… euro),
  • Obligacje serii D — łączna wartość nominalna …. USD (słownie: . dolarów amerykańskich).

Wnioskodawca nie emitował obligacji.

 1. Wkład Pana XYZ wynosił …… zł (słownie: …… złotych), a wartość nominalna udziałów wydanych za aport wynosiła …… zł (słownie: …….. złotych).
 2. Aport w postaci obligacji został wniesiony przez Wnioskodawcę do spółki X sp. z o.o. Wartość rynkowa aportu wynosiła …….. zł (słownie: ….. złotych ….) , wartość nominalna objętych udziałów wynosiła …… zł (słownie: …… złotych).
 3. Udziały zostały objęte dnia 21 grudnia 2016 r. Wartość rynkowa wkładu wynosiła ……. złotych (słownie: ….. złotych …..). Wartość nominalna udziałów wynosiła …… zł (słownie: ….złotych).
 4. Zgodnie ze stanem prawnym z dnia przed 1 stycznia 2017 roku, art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazywał określenie przychodu na: nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z wiedzą Wnioskodawcy przychód został ustalony zgodnie z brzmieniem wskazanego przepisu (wartości nominalnej udziałów).
 5. Obligacje wyemitowane przez spółkę X zostały umorzone dnia 21 grudnia 2016 r., a podstawą prawną umorzenia był art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach.
 6. Wynagrodzenie będzie:
  • Niższe niż wartość rynkowa aportu wniesionego do spółki X
  • Wyższe niż wartość nominalna udziałów wydanych przez spółkę X


W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wnioskodawca w momencie dokonania transakcji zbycia udziałów za wynagrodzeniem w celu umorzenia, będzie uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. w wysokości wartości wkładu do spółki X?


Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. w wysokości wartości wkładu do spółki X.

Problematykę umorzenia udziałów reguluje art. 199 Kodeks spółek handlowych. Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi unicestwienie praw udziałowych przysługujących wspólnikowi, związanych z posiadaniem przez niego takich udziałów. Umorzenie jest więc sposobem zakończenia bytu prawnego udziału i skutkuje definitywnym unicestwieniem praw i obowiązków majątkowych oraz korporacyjnych przysługujących wspólnikowi z tytułu uczestnictwa w spółce. zgodnie z art. 199 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych, planowane jest tzw. umorzenie dobrowolne za wynagrodzeniem, które można podzielić na dwa etapy: 1. Nabycie udziałów przez spółkę w celu umorzenia. 2. Umorzenie udziałów.

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia dokonanego celem ich umorzenia. Ustawodawca nie wyróżnia metody nabycia lub dalszych intencji nabywającego udziały (akcje) – do ustalenia kwalifikacji transakcji, jako przychodu z zysków kapitałowych wystarczy spełnienie przesłanki odpłatnego zbycia udziałów (akcji), w tym ze zbycia w celu umorzenia. W przypadku umorzenia dobrowolnego dochodzi najpierw do zbycia udziałów przez wspólnika na rzecz spółki i to na tym etapie powstaje kwestia ustalenia przychodu oraz kosztu uzyskania przychodu wspólnika. Umorzenie udziałów nastąpić może dopiero w przyszłości i jego data nie ma znaczenia dla oceny zobowiązań podatkowych podatnika tego podatku. Dnia 1 stycznia 2011 r. ustawodawca uchylił art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zrównując przez to podatkowe traktowania odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w celu ich umorzenia z każdym innym odpłatnym zbyciem udziałów (akcji).

W związku z tym, wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychód z transakcji przedstawionej w stanie faktycznym powinien zostać ustalony zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT tj. jako przychody z zysków kapitałowych. Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, pomiędzy wnioskodawcą a spółką X nastąpi transakcja zbycia udziałów. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 wydatki na objęcie udziałów są kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów, więc w momencie zbycia udziałów wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszt uzyskania przychodu z tej transakcji.

Sposób ustalenia kosztu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów reguluje art. 15 ust. 1k pkt 1 który stanowi, że jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, koszt uzyskania przychodu ustala się zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, którym będzie wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze.

Zgodnie ze stanem faktycznym określona wartość wkładu wnioskodawcy do spółki X wyniosła …….. zł (słownie: ……..złotych, ….. groszy), w związku z tym wnioskodawca będzie miał możliwość rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z transakcji zbycia udziałów w pełnej wysokości . Należy zwrócić uwagę, że w wypadku umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT. Zdaniem Wnioskodawcy uchylenie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT i przejście na zasady ogólne opodatkowania przychodu ze zbycia udziałów (akcji) spółce w celu umorzenia spowodowało, że nie istnieje możliwość zastosowania przepisu art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT w ramach spójnej koncepcji opodatkowania zbycia udziałów (akcji) w celu ich umorzenia. Wykładnia systemowa i funkcjonalna przepisu wskazuje, że ustawodawca zrównując przychody ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia dokonanego celem ich umorzenia wraz z art. 7b ust. 1 pkt 3 lit. a, umożliwia również rozpoznanie kosztu uzyskania przychodu na zasadach przewidzianych w art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o CIT.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w stosunku do przychodów z tytułu zbycia udziałów (akcji) celem ich umorzenia, znajdą zastosowanie ogólne zasady ustalania przychodów podatkowych z działalności gospodarczej, w tym w szczególności przepis art. 12 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy o CIT. W przedstawionym stanie faktycznym nie ma podstaw do zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, wyłączającego z kategorii przychodów przysporzenia w wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika za umarzane akcje, w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia. Przyjęcie ogólnych zasad opodatkowania przychodów ze zbycia udziałów w celu ich umorzenia pozwala na zastosowanie przepisów art. 15 ust. 1k pkt 1, w związku z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT. W związku z tym ustalenie kosztu uzyskania przychodu przez Wnioskodawcę może zostać dokonane w wysokości określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT.

Stanowisko wnioskodawcy potwierdzają m.in.

 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2018 sygn. II FSK 2655/16,
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2015 sygn. II FSK 1249/13
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 6 września 2017 sygn. I SA/Wr 566/17.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Z treści wniosku wynika, że 21 grudnia 2016 r. Wnioskodawca objął udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością X w zamian za wkład niepieniężny w postaci obligacji wyemitowanych wcześniej przez tę samą spółkę, które to z kolei obligacje zostały wcześniej (15 czerwca 2016 r.) wniesione do Wnioskodawcy przez jej wspólnika – XYZ. W przyszłości planowane jest umorzenie dobrowolne ww. udziałów za wynagrodzeniem. Umorzenie dobrowolne zostanie dokonane zgodnie z art. 199 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Pytanie Wnioskodawcy dotyczy sposobu ustalenia wysokości kosztu uzyskania przychodu w momencie dobrowolnego zbycia udziałów na rzecz spółki X w celu ich umorzenia.

Na wstępie należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że planowana transakcja w zakresie przychodów podlegać będzie pod normę art. 7b ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm. dalej: „updop”), zgodnie z którą za przychody z zysków kapitałowych uważa się inne, niż określone w pkt 1 i 2, przychody z udziału (akcji) w osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, w tym przychody ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia dokonanego celem ich umorzenia.

Wnioskodawca prawidłowo wskazuje również przepis, który dotyczy kosztów uzyskania przychodów związanych z transakcją zbycia udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny (w przedmiotowej sprawie w zamian za obligacje) – jest nim art. 15 ust. 1k pkt 1 updop. Zgodnie jego brzmieniem w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 – jeżeli zbywane udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej.

W tym miejscu należy zauważyć, że wspomniany przepis odwołuje się wprost do treści art. 12 ust. 1 pkt 7, tj. przepisu, na podstawie którego podatnik wnoszący wkład do spółki ma obowiązek wykazać przychód podatkowy. Przychodem tym jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki albo spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Co warte podkreślenia i jednocześnie bardzo istotne dla analizowanej sprawy, przytoczona treść art. 12 ust. 1 pkt 7, do którego odwołuje się art. 15 ust. 1k pkt 1 updop, obowiązuje w powołanym powyżej brzmieniu od 1 stycznia 2017 r. W brzmieniu obowiązującym przed tą datą, a więc w roku 2016, kiedy to miało miejsce wniesienie wkładu do spółki X, przychód na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 należało ustalić w wartości nominalnej udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosowało się odpowiednio. Jak wynika z uzupełnienia wniosku Wnioskodawca rozpoznał ten przychód właśnie w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów. W takiej też wysokości będzie mógł wykazać koszt uzyskania przychodu w momencie zbycia udziałów spółki w celu ich umorzenia.

Wykazując koszt w wysokości wskazanej przez Wnioskodawcę, tj. wartości wkładu do spółki X doszłoby do naruszenia przewidzianej przez ustawodawcę zasady: koszt określony w 15 ust. 1k pkt 1 odpowiada uprzednio wykazanemu przychodowi z 12 ust. 1 pkt 7 updop. Wyrazem obowiązywania tej zasady w stosunku do podatników takich jak Wnioskodawca, którzy wykazali przychód w wysokości wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 7 updop przed zmianą tego przepisu obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. jest przepis przejściowy ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2016, poz.1550). Zgodnie z art. 4 tej ustawy w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w postaci udziałów (akcji) lub wkładów w spółdzielni albo odpłatnego zbycia lub umorzenia udziałów (akcji) koszty uzyskania przychodów z tych tytułów ustala się na podstawie odpowiednio przepisów ustaw zmienianych w art. 1 (ustawa o PIT- przyp. Organu) albo art. 2 (ustawa o CIT – przyp. Organu), w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli przychód z tytułu objęcia tych udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni został określony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, albo na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu dotychczasowym.

Skoro więc przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce X został wykazany przez Wnioskodawcę w wysokości określonej przepisem art. 12 ust. 1 pkt 7 obowiązującym w 2016 r. to również koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia objętych udziałów musi być ustalony zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1k pkt 1 obowiązującym w tym samym roku, który to przepis miał brzmienie: W przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w spółce, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a – jeżeli te udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej.

Tak więc, stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe, gdyż całkowicie pomija wskazany przepis art. 4 ustawy zmieniającej.


Reasumując kosztem uzyskania przychodu w momencie dobrowolnego zbycia udziałów na rzecz spółki X w celu ich umorzenia będzie wartość …… zł, odpowiadająca wartości nominalnej z dnia objęcia udziałów (tj. 21 grudnia 2016 r.), a nie wartość …….. zł, odpowiadająca wartości rynkowej wkładu z tego dnia.


Ponieważ, jak podano w uzupełnieniu wniosku, przewidywana wartość wynagrodzenia otrzymanego w wyniku zbycia udziałów w celu umorzenia, będzie przewyższać wartość nominalną objętych udziałów Wnioskodawca nie poniesie straty na tej transakcji.


W tym stanie rzeczy rozstrzyganie wątpliwości Spółki w zakresie zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 3 updop, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) – w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, jest bezcelowe, bowiem zarówno w sytuacji wyłączenia z przychodów kosztu objęcia zbywanych udziałów (do którego to kosztu również ma zastosowania art. 15 ust. 1k pkt 1, co wynika bezpośrednio z treści art. 15 ust. 1l updop), jak i ustalenia podatkowego wyniku transakcji poprzez wykazanie przychodu w wartości wynagrodzenia za umarzane udziały i kosztu na podstawie art. 15 ust. 1k pkt 1 Spółka osiągnie taki sam wynik podatkowy zaliczany do źródła przychodów, jakim są zyski kapitałowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Interpretacja indywidulana wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj