Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP1-1.4012.253.2019.1.RR
z 11 lipca 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 maja 2019 r. (data wpływu 14 maja 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty błędnie wystawionej faktury – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 14 maja 2019 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty błędnie wystawionej faktury.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:


Spółka S.A. (dalej: Spółka) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje sprzedaży usług ... i kurierskich na rzecz kontrahentów. Sprzedaż na rzecz podatników prowadzących działalność gospodarczą dokumentowana jest fakturami. Co do zasady, z kontrahentami prowadzącymi działalność gospodarczą zwierane są pisemne umowy, które mogą obejmować różne rodzaje usług ... (np. przesyłki listowe, paczki). Opłata za usługi ... może być pobierana przed nadaniem przesyłek (opłata z góry, zaliczka) lub z dołu. W umowach najczęściej przyjmowane są miesięczne okresy rozliczeniowe.

Faktury dokumentujące realizację usług (w tym faktury rozliczeniowe do faktur zaliczkowych – o ile wystąpi konieczność ich wystawienia), zawierają zestawienie rodzaju oraz ilości wykonanych usług i są wystawiane na podstawie dokumentów nadawczych i oddawczych w przyjętym okresie rozliczeniowym. Zdarzają się sytuacje, iż na fakturze odnoszącej się do danego okresu rozliczeniowego, omyłkowo nie zostaną wykazane wszystkie usługi realizowane w tym okresie.

Kontrahenci często mają możliwość nadawania przesyłek w różnych palcówkach, mogą mieć również zawartą więcej niż jedną umowę, co w konsekwencji może powodować pomyłki w rozliczaniu usług realizowanych w danym okresie rozliczeniowym. Pomyłki te identyfikowane są w ramach obowiązujących w placówkach procedur kontrolnych. Na podstawie sporządzonych przez poszczególne placówki tzw. arkuszy korekt, wystawiana jest faktura korygująca dla danego kontrahenta.


W związku z powyższym powstały wątpliwości czy w takich przypadkach należy udokumentować zaistniałe zdarzenie gospodarcze fakturą korygującą fakturę dotyczącą danego okresu rozliczeniowego, czy też należy wystawić odrębną fakturę.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:


Czy w przypadku, gdy na fakturze odnoszącej się do danego okresu rozliczeniowego nie wykazano usług ... realizowanych w tym okresie, prawidłowe jest dokonanie korekty błędnie wystawionej faktury poprzez dodanie pozycji na fakturze korygującej?


Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy na fakturze za dany okres rozliczeniowy (fakturze pierwotnej) nie uwzględniono usługi realizowanej w danym okresie rozliczeniowym, usługa ta może być udokumentowana za pomocą faktury korygującej, poprzez dodanie pozycji nie uwzględnionej na fakturze pierwotnej.


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.


Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).


Według art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.


W myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 1-6 faktura powinna zawierać:

 1. datę wystawienia;
 2. kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 4. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;
 5. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;
 6. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

W określonych przepisami okolicznościach, konieczne jest wystawienie faktury korygującej. Na podstawie art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,
 2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
 3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury

- podatnik wystawia fakturę korygującą.


Natomiast ust. 2 tego przepisu wskazuje jakie elementy powinna zawierać faktura korygująca:

 1. wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”;
 2. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 3. dane zawarte na fakturze, której dotyczy faktura korygująca;
  1. określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6;
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub i usługi objętych korektą;
 4. przyczynę korekty;
 5. jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego -odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 6. w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 - prawidłową treść korygowanych pozycji.


W przypadku, gdy podatnik udziela upustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, to w myśl ust. 3 tego przepisu faktura korygująca:

 1. powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 2. może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o VAT oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Faktura korygująca pozwala zatem na skorygowanie pozycji faktury, które dotyczą zakresu wykonanych usług lub sposobu liczenia i ilości sprzedanych towarów, ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto (towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż), stawek podatku, sumy sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług wraz z podziałem na poszczególne stawki należnego podatku, zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu, kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek należnego podatku, kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Wskazane wyżej przepisy, określają sposób wystawiania faktur korygujących oraz ich treść. Faktura korygująca wystawiana po udzieleniu rabatów bądź podwyższeniu ceny a także w przypadku pomyłek w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury, zawiera numer kolejny oraz datę jej wystawienia, kolejny numer, który w jednoznaczny sposób identyfikuje fakturę, imiona i nazwiska podatnika i nabywcy oraz ich adresy, numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej oraz datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.


Należy wskazać, iż są to elementy niezbędne wskazane w przepisie art. 106j ust. 2 ustawy o VAT. Ustawodawca posłużył się terminem „powinna”, co oznacza, iż faktura korygująca może zawierać również inne elementy niewymienione w przepisach.


Podkreślenia wymaga, iż faktura dokumentująca dane zdarzenie gospodarcze powinna być prawidłowa pod względem formalnym i odzwierciedlać rzeczywisty przebieg transakcji. Faktura jest dokumentem potwierdzającym sprzedaż. W przypadku ujawnienia w wystawionej czy otrzymanej fakturze błędu, należy go poprawić. Za taki błąd należy uznać sytuację, w której usługa, która była rzeczywiście realizowana, nie została uwzględniona na fakturze pierwotnej. Wszelkie zmiany w pierwotnie wystawionej fakturze poprzez fakturę korygującą, mają zatem odzwierciedlać rzeczywistą dostawę lub świadczenie usług mające miejsce w danym czasie czy okresie. Celem faktury jest, przede wszystkim, udokumentowanie rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych. Natomiast sposób wyeliminowania błędu zależy m.in. od jego wagi. W przypadkach dotyczących drobnych błędów i pomyłek, wystarczające jest bowiem wystawienie noty korygującej przez kontrahenta - nabywcę towaru lub usługi. Natomiast w odniesieniu do poważniejszych uchybień, konieczne jest wystawienie faktury korygującej, o której mowa w art. 106j ustawy o VAT.

Zważając na powyższe, zdaniem Spółki, w przypadku gdy na fakturze odnoszącej się do danego okresu rozliczeniowego, omyłkowo nie wykazano wszystkich realizowanych w tym okresie usług, prawidłowym będzie wystawienie faktury korygującej, w której zostanie dodana pozycja nieuwzględniona uprzednio na fakturze, której dotyczy korekta. Tym samym bowiem, odzwierciedlony zostanie rzeczywisty przebieg zdarzenia gospodarczego.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj