Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-2.4010.152.2019.4.MM
z 2 lipca 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 4 kwietnia 2019 r. (data wpływu 9 kwietnia 2019 r.), uzupełnionym pismem z 12 czerwca 2019 r. (data wpływu 18 czerwca 2019 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy czynność wniesienia przez Wnioskodawcę wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Departamentu Usług Internetowych do Spółki celowej będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 pkt 25 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2019 r. wpłynął do organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy czynność wniesienia przez Wnioskodawcę wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Departamentu Usług Internetowych do Spółki celowej będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 pkt 25 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 3 czerwca 2019 r. Znak: 0111-KDIB1-2.4010.152.2019.2.MM 0115-KDIT1-2.4012.187.2019.3.RS wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 18 czerwca 2019 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także: „Spółka”) jest spółką kapitałową prawa handlowego posiadającą osobowość prawną, prowadzącą działalność w formie prawnej spółki akcyjnej będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zarejestrowanej jako podatnik VAT czynny.

Przedmiot działalności gospodarczej Wnioskodawcy stanowi zgodnie ze statutem Spółki:

 • 64,91,Z – leasing finansowy,
 • 45,11,Z – sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
 • 58,14,Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 • 63,12,Z – działalność portali internetowych,
 • 64,19,Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 • 64,92,Z – pozostałe formy udzielania kredytów,
 • 73,11,Z – działalność agencji reklamowych,
 • 77,11,Z ¬– wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 • 77,40,Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 • 82,20,Z – działalność centrów telefonicznych (call-center).

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie świadczenia specjalistycznych usług na rzecz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz innych podmiotów z sektora spółdzielczości finansowej, np. towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa ubezpieczeń na życie, spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego, w zakresie opisanych wyżej usług wspomagających podstawową działalność kas w zakresie świadczenia usług finansowych oraz usług ubezpieczeniowych i usług związanych ze świadczeniem usług finansowych i ubezpieczeniowych. Wnioskodawca świadczy też niektóre rodzaje usług na rzecz kontrahentów nienależących do szeroko rozumianego sektora spółdzielczości finansowej. Kluczowe obszary działalności gospodarczej Wnioskodawcy obejmują świadczenie usług leasingu środków transportu (samochodów osobowych), specjalistyczne usługi informatyczne związane z tworzeniem i rozwijaniem platform internetowych oraz narzędzi informatycznych służących do zdalnej sprzedaży usługi poprzez sieć Internet oraz usług w zakresie oddawania do korzystania znaków towarowych.

W ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy funkcjonuje Departament Usług Internetowych jako wyodrębniona jednostka organizacyjna podległa bezpośrednio Zarządowi Spółki (dalej: „DUI” lub „Departament”). W ramach Departamentu wyodrębnione są dalsze komórki organizacyjne, tj.: Dział Wspomagania Procesów Biznesowych, Dział Produktów Elektronicznych oraz Dział Obsługi Portalu. Pracami DUI kieruje Dyrektor Departamentu odpowiedzialny za nadzór nad pracą pracowników Departamentu, tworzenie strategii biznesowej DUI, współpracę z podmiotami zewnętrznymi, rozwój i generowanie nowych źródeł przychodów i zarządzanie budżetem DUI oraz kontrolę efektywności realizowanych działań. W DUI zatrudnionych jest łącznie ok. 7 pracowników, na stanowiskach: Specjalisty ds. rozwoju e-biznesu, Specjalisty ds. e-biznesu, Specjalisty ds. produktów, Specjalista ds. Obsługi Procesów Biznesowych, oraz Konsultanta ds. Innowacji Technologicznych. Pracownicy DUI wykonują obowiązki związane z realizacją usług wchodzących w skład oferty usług Departamentu oraz współuczestniczą w działaniach związanych z opracowywaniem i rozwojem nowych oraz oferowaniem istniejących usług DUI.

Departament Usług Internetowych zajmuje się realizacją usług na rzecz klientów Spółki w następujących obszarach:

 • usługi telesprzedaży – obejmujące swoim zakresem działania związane z:
  • pozyskiwaniem bazy klientów,
  • promowaniem produktów/usług w Internecie,
  • wspieraniem sprzedaży poprzez oparte na kontakcie telefonicznym z potencjalnymi klientami czynności Infosale,
  • doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego produktu/usługi do potrzeb klienta podczas świadczenia Infosale,
  • pozyskiwanie danych osobowych klientów.
  Usługa realizowana jest za pośrednictwem platformy internetowej stworzonej i rozwijanej w ramach działalności DUI. Departament sprawuje merytoryczny nadzór nad przebiegiem procesu telesprzedaży i zapewnia zamawiającemu monitorowanie i raportowanie skuteczności realizacji procesu telesprzedaży.
 • usługi utrzymania i rozwoju narzędzi informatycznych – dotyczące utrzymania i rozwoju narzędzi informatycznych w zakresie utrzymania, rozwoju i raportowania platformą Internetową oraz aplikacjami działającymi w obszarze tej platformy. Przedmiotem usługi jest administrowanie narzędziami informatycznymi, tak aby zagwarantować ich stałą dostępność w sieci Internet oraz obsługę zgłoszonych przez zamawiającego błędów w ich działaniu. Usługa polega na planowaniu i zarządzaniu zmianami rozwojowymi narzędzi Informatycznych, pod kątem optymalizacji ich działania w zakresie technologicznym oraz skuteczności realizowanego procesu pozyskania klienta przez Internet.
  vusługi utrzymania serwisu internetowego ¬– polegające na administrowaniu serwisem tak, aby zagwarantować jego stałą dostępność w sieci Internet oraz obsługę zgłoszonych przez zamawiającego błędów w jego działaniu. Usługi w tym zakresie obejmują planowanie i zarządzanie zmianami rozwojowymi serwisu internetowego, których podstawowymi celami jest optymalizacja działania serwisu Internetowego w zakresie technologicznym.
 • usługi marketingu produktowego – polegające na udostępnianiu podstron w serwisach internetowych innych podmiotów, na których prezentowane są banery reklamujące produkty lub usługi zamawiającego, udostępnieniu powierzchni reklamowej w serwisach internetowych oraz w ramach kampanii reklamowych prowadzonych przez DUI.

Z tytułu świadczenia opisanych wyżej usług na rzecz kontrahentów Wnioskodawcy DUI osiąga przychody przypisywane w systemie księgowo-finansowym Wnioskodawcy do działalności Departamentu. DUI ponosi także szereg kosztów związanych z prowadzoną działalnością, w szczególności kosztów osobowych, związanych z zatrudnieniem pracowników i kadry kierowniczej Departamentu z tytułu wypłacanych wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne, kosztów zakupu wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych, usług informatycznych i telekomunikacyjnych, podróży służbowych oraz innych kosztów związanych z prawidłową realizacją usług Departamentu. Koszty działalności DUI przypisywane są w systemie księgowo-finansowym Spółki do odrębnego miejsca powstania kosztów dotyczącego wyłącznie DUI w sposób umożliwiający ich pełną i jednoznaczną alokację.

Departament Usług Internetowych korzysta ze składników majątku wyodrębnionych ewidencyjne w systemie finansowo-księgowym Wnioskodawcy, do których należą w szczególności: biurka pracownicze wraz z wyposażeniem biurowym (kontenery pod-biurkowe, szafy, stoliki, krzesła itp.), aparaty telefoniczne (stacjonarne i komórkowe), drobne urządzenia biurowe (czajniki, dyski przenośne, routery sieci bezprzewodowej, itp.). DUI posiada również licencje na korzystanie z oprogramowania systemowego i pakietów oprogramowania biurowego, jak również oprogramowania specjalistycznego wykorzystywanego do kontaktów z klientami oraz do realizacji poszczególnych usług, w tym tworzenia i rozwijania platform i serwisów internetowych oraz oprogramowania narzędziowego. Sprzęt informatyczny w postaci komputerów przenośnych, monitorów, rzutników multimedialnych, drukarek, itp. jest wykorzystywany na podstawie umowy najmu. Ponadto na potrzeby DUI nabywane są m.in. usługi w zakresie hostingu stron www, prawa do domen internetowych, usługi telekomunikacyjne, itp.

W bieżącej działalności Departament Usług Internetowych korzysta także z usług wspólnych dla całej działalności Wnioskodawcy, zapewnianych przez Wnioskodawcę we własnym zakresie lub przez podmioty zewnętrzne na zasadzie outsourcingu, tj. w szczególności z usług sekretarsko- administracyjnych, księgowych, kadr i płac, prawnych, itp., które mają wyłącznie pomocnicze znaczenie dla działalności prowadzonej przez DUI.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 795 z późn. zm.; dalej: „Ustawa o BFG”), główny akcjonariusz Wnioskodawcy, będący podmiotem podlegającym przepisom Ustawy o BFG, został zobowiązany przez właściwe organy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do podjęcia działań w celu usunięcia zidentyfikowanych przez Fundusz przeszkód w opracowaniu planu przymusowej restrukturyzacji, o którym mowa w art. 73 i nast. Ustawy o BFG, pośród których to przeszkód wskazana została potrzeba przeprowadzenia zmian organizacyjno-prawnych w spółkach zależnych, w tym w spółce będącej Wnioskodawcą. Uzgodniony z organami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego plan działań obejmuje przeprowadzenie czynności związanych z wydzieleniem ze spółki Wnioskodawcy obszarów działalności zdolnych do samodzielnego realizowania funkcji gospodarczych, w tym na rzecz klientów zewnętrznych.

W celu realizacji działań zmierzających do usunięcia przeszkód w opracowaniu planu przymusowej restrukturyzacji, o którym mowa w art. 73 i nast. Ustawy o BFG, Wnioskodawca podjął między innymi decyzję o wniesieniu wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Departamentu Usług Internetowych w postaci wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej prawa handlowego (w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w zamian za co Wnioskodawca otrzyma udziały (akcje) w podwyższonym kapitale zakładowym tej nowej spółki (dalej: „Spółka celowa”). Przedmiotem wkładu niepieniężnego będzie cała struktura organizacyjna Departamentu Usług Internetowych wraz ze wszystkimi wchodzącymi w jej skład Działami oraz składnikami majątku wykorzystywanymi w działalności DUI i zatrudnionymi w Departamencie pracownikami, w tym Dyrektorem Departamentu Usług Internetowych, których umowy o pracę zostaną przeniesione na nowego pracodawcę w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) (zmiana pracodawcy). Wraz z Departamentem Usług Internetowych na Spółkę celową przeniesiony zostanie ogół praw i obowiązków Wnioskodawcy wynikających z umów na realizację usług wchodzących w zakres działalności DUI oraz prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących najmu wyposażenia informatycznego oraz innych umów dotyczących zakupu materiałów i usług wykorzystywanych w działalności Departamentu. Tym samym Departament Usług Internetowych kontynuować będzie działalność w zakresie świadczenia usług wskazanych we wniosku w niezmienionym zakresie, uzyskując z tego tytułu przychody oraz ponosząc koszty związane z działalnością Departamentu. Na Spółkę celową przeniesione zostaną także wszelkie należności i zobowiązania związane z działalnością DUI. W ramach transakcji wniesienia aportem Departamentu Usług Internetowych do Spółki celowej przeniesione zostaną także wszelkie dokumenty związane z działalnością DUI, w tym: umowy, porozumienia, korespondencja, wypracowane know-how w zakresie tworzenia i rozwijania platform i serwisów internetowych oraz narzędzi informatycznych służących do zdalnej sprzedaży usługi poprzez sieć Internet, zarówno w formie dokumentów (papierowych i elektronicznych), jak i wiedzy i umiejętności praktycznych pracowników DUI, za wyjątkiem tych dokumentów, które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki prawne nie mogą zostać przekazane w oryginale.

W zakresie realizacji typowych funkcji administracyjnych i pomocniczych związanych z działalnością Departamentu Usług Internetowych, takich jak: obsługa sekretarska i administracyjna, księgowość, kadry i płace, usługi prawne, udostępnienie powierzchni biurowej, które dotychczas były zapewniane na potrzeby DUI przez Wnioskodawcę we własnym zakresie lub przez podmioty zewnętrzne na zasadzie outsourcingu, Spółka celowa będąca nabywcą DUI zapewni je we własnym zakresie, poprzez wykorzystanie w tym celu własnych zasobów organizacyjnych i osobowych lub poprzez nabycie tych usług pomocniczych od wyspecjalizowanych podmiotów (outsourcing).

Wydzielona w ramach struktury Wnioskodawcy jednostka organizacyjna Departament Usług Internetowych z uwagi na posiadane zasoby osobowe, w tym kadrę kierowniczą, zasoby majątkowe oraz umowy w zakresie realizacji na rzecz zewnętrznych odbiorców usług wchodzących w zakres działalności Departamentu, w oparciu o wyodrębnione w systemie księgowo-finansowym Wnioskodawcy zapisy dotyczące osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów działalności oraz należności i zobowiązań, posiada zdolność do samodzielnego realizowania funkcji gospodarczych. Spółka celowa po dniu nabycia DUI będzie kontynuować realizację funkcji gospodarczych Departamentu w niezmienionym zakresie, przy wykorzystaniu przeniesionych zasobów majątkowych i osobowych wchodzących w skład Departamentu Usług Internetowych.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wyjaśnił, iż w celu kontynuowania działalności gospodarczej dotychczas prowadzonej przez Wnioskodawcę w ramach wyodrębnionej jednostki Departamentu Usług Internetowych, Spółka celowa będąca nabywcą składników majątkowych i niemajątkowych składających się na Departament Usług Internetowych nie będzie angażowała składników majątkowych innych niż te, które będą przedmiotem transakcji.

W zakresie realizacji typowych funkcji pomocniczych związanych z działalnością Departamentu Usług Internetowych, takich jak: obsługa sekretarska i administracyjna, obsługa księgowa i kadrowo-płacowa, usługi prawne, udostępnienie powierzchni biurowej, które dotychczas są zapewniane na potrzeby Departamentu Usług Internetowych przez podmioty zewnętrzne na zasadzie outsourcingu, Spółka celowa będąca nabywcą Departamentu Usług Internetowych zapewni je poprzez nabycie tych usług pomocniczych od wyspecjalizowanych podmiotów (outsourcing). W tym celu Spółka celowa będąca nabywcą Departamentu Usług Internetowych zawrze umowy, na podstawie których nabywać będzie od podmiotów zewnętrznych wskazane wyżej usługi pomocnicze w zakresie: obsługi administracyjnej, księgowości, obsługi kadrowo-płacowej, obsługi prawnej, udostępnienia do korzystania powierzchni biurowej (najem). Spółka celowa zawrze także umowy najmu sprzętu informatycznego w postaci: komputerów przenośnych, monitorów, rzutników multimedialnych, itp., które to urządzenia i sprzęt także obecnie, przed dokonaniem zbycia Departamentu Usług Internetowych, wykorzystywany jest przez Wnioskodawcę na podstawie umów najmu.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że zorganizowana część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w postaci Departamentu Usług Internetowych może być także przedmiotem sprzedaży do Spółki celowej (alternatywnie do transakcji wniesienia w postaci wkładu niepieniężnego do tej samej Spółki celowej). Przedmiotem sprzedaży – tak samo jak w przypadku aportu ¬– będzie cała struktura organizacyjna Departamentu Usług Internetowych wraz ze wszystkimi wchodzącymi w jej skład Działami oraz składnikami majątku wykorzystywanymi w działalności DUI i zatrudnionymi w Departamencie pracownikami, w tym Dyrektorem Departamentu Usług Internetowych, których umowy o pracę zostaną przeniesione na nowego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy (zmiana pracodawcy). Wraz z Departamentem Usług Internetowych na Spółkę celową przeniesiony zostanie ogół praw i obowiązków Wnioskodawcy wynikających z umów na realizację usług wchodzących w zakres działalności DUI oraz prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących najmu wyposażenia informatycznego oraz innych umów dotyczących zakupu materiałów i usług wykorzystywanych w działalności Departamentu. Tym samym Departament Usług Internetowych kontynuować będzie działalność w zakresie świadczenia usług wskazanych we wniosku w niezmienionym zakresie, uzyskując z tego tytułu przychody oraz ponosząc koszty związane z działalnością Departamentu. Na Spółkę celową przeniesione zostaną także wszelkie należności i zobowiązania związane z działalnością DUI. W ramach transakcji wniesienia aportem Departamentu Usług Internetowych do Spółki celowej przeniesione zostaną także wszelkie dokumenty związane z działalnością DUI, w tym: umowy, porozumienia, korespondencja, wypracowane know-how w zakresie tworzenia i rozwijania platform i serwisów internetowych oraz narzędzi informatycznych służących do zdalnej sprzedaży usługi poprzez sieć Internet, zarówno w formie dokumentów (papierowych i elektronicznych), jak i wiedzy i umiejętności praktycznych pracowników DUI, za wyjątkiem tych dokumentów, które z uwagi na ciążące na Wnioskodawcy obowiązki prawne nie mogą zostać przekazane w oryginale.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy opisany zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych oraz pracowników, a także przychody i koszty oraz należności i zobowiązania związane z tym zespołem składników majątkowych składające się na wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Departament Usług Internetowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji, czy czynność wniesienia przez Wnioskodawcę wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Departamentu Usług Internetowych do Spółki celowej w formie wkładu niepieniężnego będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 pkt 25 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych oraz pracowników, a także przychody i koszty oraz należności i zobowiązania związane z tym zespołem składników majątkowych składające się na wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Departament Usług Internetowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; dalej: „Ustawa CIT”), a w konsekwencji czynność wniesienia przez Wnioskodawcę wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Departamentu Usług Internetowych do Spółki celowej w formie wkładu niepieniężnego będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 pkt 25 lit. b Ustawy CIT.

Zgodnie z przepisem art. 4a pkt 4 Ustawy CIT, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Mając na uwadze brzmienie wskazanego wyżej przepisu Ustawy CIT, a także wnioski płynące z wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz orzecznictwa sądów administracyjnych można stwierdzić, że o zorganizowanej części przedsiębiorstwa mówić można w sytuacji, gdy zespół składników majątkowych będący przedmiotem określonej w Ustawie CIT czynności prawnej posiada następujące cechy:

 • w skład zespołu wchodzą składniki materialne i niematerialne, które pozostają w funkcjonalnym związku i są przeznaczone do wykonywania określonych zadań gospodarczych;
 • posiada określone, wydzielone miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika;
 • został organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie podatnika;
 • zespół składników niematerialnych i materialnych mógłby stanowić odrębne przedsiębiorstwo, w sposób samodzielny realizujące określone zdania gospodarcze.

W konsekwencji, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, musi odznaczać się pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Powyższe oznacza, że wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinno zachodzić na trzech płaszczyznach: 1) organizacyjnej, 2) finansowej oraz 3) funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne

Odnosząc się do wskazanych wyżej kryteriów pozwalających na stwierdzenie istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa mogącej podlegać wniesieniu w postaci wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjnej), Wnioskodawca, na podstawie przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego sprawy, wskazuje, że w skład wyodrębnionego w strukturze spółki Wnioskodawcy Departamentu Usług Internetowych wchodzą m.in.:

 • składniki materialne w postaci: mebli biurowych (biurek pracowniczych wraz z wyposażeniem biurowym, szafy, stoliki, krzesła, itp.), aparatów telefonicznych (stacjonarnych i komórkowych), drobnych urządzeń biurowych (czajniki, dyski przenośne, routery sieci bezprzewodowej, itp.) oraz
 • prawa niematerialne w postaci licencji na używanie programów komputerowych, pakietów oprogramowania biurowego i aplikacji specjalistycznych wykorzystywanych do kontaktów z klientami oraz do realizacji poszczególnych usług, w tym tworzenia i rozwijania platform i serwisów internetowych, prawa i licencje na korzystanie z oprogramowania narzędziowego oraz prawa i obowiązki wynikające umów dotyczących usług nabywanych na potrzeby działalności Departamentu w szczególności najmu sprzętu komputerowego).

W skład opisanego zespołu składników majątkowych związanych z Departamentem Usług Internetowych wchodzą także zobowiązania i należności związane z działalnością prowadzoną przez Departament w szczególności wynikające z wyżej wskazanych umów, ale także z umów o pracę z pracownikami DUI a także przychody i koszty oraz należności i zobowiązania wynikające z prowadzonej przez Departament działalności gospodarczej.

Wszystkie wskazane składniki majątku Wnioskodawcy, materialne i niematerialne, przypisane do Departamentu Usług Internetowych, a także odpowiadające im przychody i koszty oraz należności i zobowiązania, pozostają w ścisłym funkcjonalnym związku, służąc działalności prowadzonej przez DUI oraz realizowanym w jego ramach zadaniom i funkcjom gospodarczym.

Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące „część przedsiębiorstwa” powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w „istniejącym przedsiębiorstwie”, a więc w ramach działalności prowadzonej przez podatnika i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa (np. w postaci oddzielnej jednostki organizacyjnej czy działu).

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 lipca 2018 r. Znak: 0114-KDIP1-2.4012.358.2018.1.WH.

W przypadku Departamentu Usług Internetowych, który Wnioskodawca zamierza wnieść jako wkład niepieniężny do spółki kapitałowej warunek ten, w opinii Wnioskodawcy, jest spełniony. Jak wynika bowiem z opisu zdarzenia przyszłego, aktualnie w ramach struktury organizacyjnej Spółki DUI funkcjonuje jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, realizująca przypisane wyłącznie jej funkcje gospodarcze obejmujące świadczenie specjalistycznych usług informatycznych związanych z tworzeniem i rozwijaniem platform internetowych oraz narzędzi informatycznych służących do zdalnej sprzedaży usługi poprzez sieć Internet. Przedmiotem planowanej transakcji będzie całość Departamentu Usług Internetowych wraz z wszystkimi przypisanymi mu składnikami majątku, realizowanymi zadaniami oraz zatrudnionymi pracownikami, w tym kadrą kierowniczą. Wszystkie elementy wyodrębnienia wchodzące w skład Departamentu Usług Internetowych umożliwiają mu niezależne prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług opisanych we wniosku.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, spełniony jest warunek organizacyjnego wyodrębnienia w ramach spółki Wnioskodawcy, mającego stanowić przedmiot wkładu niepieniężnego Departamentu Usług Internetowych.

Wyodrębnienie finansowe

Zgodnie z utrwalonym poglądem dominującym w orzecznictwie, wyodrębnienia finansowe oznacza, że istnieje możliwość przypisania wyodrębnionemu w strukturach podmiotu zespołowi składników majątkowych, określonych, wskaźników finansowych, w tym zwłaszcza przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań realizowanych („osiąganych”) przez ten zespół. Takie przypisanie ww. wielkości powinno być możliwe w szczególności przy wykorzystaniu np. systemu księgowo-rachunkowego. Wyodrębnienie finansowe nie musi jednocześnie polegać na całkowitej samodzielności finansowej, wystarczy bowiem, że poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych wydzielanej masie majątkowej można przyporządkować przychody i koszty oraz należności i zobowiązania.

W związku z powyższym, Wnioskodawca wskazuje, że ewidencja księgowa prowadzona przez Wnioskodawcę umożliwia w każdym czasie identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów, a także należności i zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zadań realizowanych przez Departament Usług Internetowych. Koszty i przychody związane wyłącznie z działalnością DUI przypisywane są odrębnie do Departamentu, natomiast koszty ogólne, tj. wydatki, których Wnioskodawca nie jest w stanie jednoznacznie przyporządkować do konkretnych jednostek wewnętrznych, gdyż są wykorzystywane we wszystkich rodzajach prowadzonych działalności, są alokowane proporcjonalnie do wszystkich działów na podstawie ustalonych kluczy alokacji. Wskazany sposób prowadzenia ewidencji księgowo-finansowej przez Wnioskodawcę umożliwia precyzyjne określenie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań związanych z działalnością Departamentu Usług Internetowych.

Prezentowane stanowisko odnośnie określenia kryterium wyodrębnienia finansowego zorganizowanej części przedsiębiorstwa znajduje potwierdzenie w przywołanej wyżej interpretacji z 31 lipca 2018 r., a także w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lipca 2018 r. Znak: 0114-KDIP3-1.4011.279.2018.1.MG.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Wyodrębnienie funkcjonalne oznacza, że określona część przedsiębiorstwa jest przeznaczona i zdolna do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest bowiem sumą poszczególnych składników, które potencjalnie mogłyby służyć do prowadzenia odrębnego zakładu, lecz zorganizowanym, autonomicznym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia powinna być tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa, a więc na ile stanowią w nim wyodrębnioną funkcjonalnie całość. Ze względu na wskazane wyżej wyodrębnienie majątkowe, organizacyjne i finansowe, a także wyposażenie w odpowiedni do realizowanego celu majątek, dokumenty oraz zasoby osobowe w tym kadrę kierowniczą, odpowiedzialne za realizowanie funkcji gospodarczych Departamentu Usług Internetowych, może on, w ocenie Wnioskodawcy, stanowić odrębne przedsiębiorstwo, zdolne do samodzielnej realizacji powierzonych zadań, tj. świadczenia na rzecz kontrahentów specjalistycznych usług w zakresie specjalistycznych usług szkoleniowych oraz rekrutacyjnych i konsultacyjnych w zakresie polityki personalnej.

Podjęcie przez Spółkę celową działalności w zakresie funkcji i zadań gospodarczych wykonywanych przez Departament Usług Internetowych nie będzie wiązało się z koniecznością uzyskania specjalnych zezwoleń czy koncesji, a Spółka celowa będzie zdolna świadczyć te usługi zarówno pod względem formalno-prawnym jak i operacyjnym, począwszy od dnia wniesienia aportu w postaci Departamentu Usług Internetowych. Pozostałe funkcje pomocnicze do wskazanej działalności, w szczególności w zakresie: sekretarsko-administracyjnym, księgowym, kadrowo-płaconym czy prawnym, stanowiących typowe funkcje pomocnicze dla wszystkich rodzajów działalności, zostaną zapewnione przez Spółkę celową we własnym zakresie, w części poprzez nabycie odpowiednich usług od wyspecjalizowanych podmiotów (outsourcing). Fakt ten nie pozbawia jednak wnoszonego tytułem wkładu niepieniężnego DUI cechy gospodarczej samodzielności, albowiem owe funkcje wspólne nie są istotne z punktu widzenia możliwości prowadzenia działalności przez Departament Usług Internetowych po jego wniesieniu aportem.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, wyodrębniony zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych oraz pracowników, a także przychody i koszty oraz należności i zobowiązania związane z tym zespołem składników majątkowych składające się na wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Departament Usług Internetowych, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT.

Mając zatem na uwadze, że Departament Usług Internetowych stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT, Wnioskodawca wskazuje dalej, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT, za przychody podatnika podatku dochodowego od osób prawnych uznaje się wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze, w przypadku wniesienia do spółki albo spółdzielni wkładu niepieniężnego. Równocześnie jednak stosownie do przepisu art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b Ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się wartości, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki albo spółdzielni jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Mając na uwadze brzmienie art. 12 ust. 4 pkt 25 lit b Ustawy CIT, w ocenie Wnioskodawcy, w związku z tym, że wyodrębniony zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych oraz pracowników, a także przychody i koszty oraz należności i zobowiązania związane z tym zespołem składników majątkowych składające się na wyodrębnioną jednostkę organizacyjną Departament Usług Internetowych, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w rozumieniu art. 4a pkt 4 Ustawy CIT, czynność wniesienia przez Wnioskodawcę wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Departamentu Usług Internetowych do Spółki celowej w drodze wkładu niepieniężnego będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy na podstawie powołanego wyżej art. 12 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 pkt 25 lit. b Ustawy CIT.

Jednocześnie Wnioskodawca podkreśla, że czynność wniesienia przez Wnioskodawcę wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Departamentu Usług Internetowych do Spółki celowej w postaci wkładu niepieniężnego dokonywana będzie z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w celu wykonania zobowiązań nałożonych przez właściwe organy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wynikających z potrzeby realizacji wymagań określonych przepisami Ustawy o BFG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) oraz treścią sformułowanego pytania wyznaczającego zakres interpretacji. Przedmiotem niniejszej interpretacji jest zatem ustalenie skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych wniesienia opisanych we wniosku składników majątkowych do spółki kapitałowej. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w …, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj