Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT2-1.4011.149.2019.1.KK
z 3 czerwca 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2019 r. (data wpływu 12 kwietnia 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z tytułu świadczenia usług agencyjnych w ramach działalności gospodarczej – jest prawidłowe.


UZASADNIENIEW dniu 12 kwietnia 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z tytułu świadczenia usług agencyjnych w ramach działalności gospodarczej.


We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca pełni funkcję członka zarządu w spółce P. sp. z o.o. z siedzibą w K. (zwana dalej również Spółką). Wnioskodawca jest jedynym członkiem zarządu Spółki. Wnioskodawca pełni funkcję członka zarządu Spółki, wykonując swoje obowiązki i otrzymując należne z tego tytułu wynagrodzenie w oparciu o sam akt powołania go do zarządu spółki, tj. na podstawie tzw. wynagrodzenia z powołania.


Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:


 1. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
 2. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z)


Spółka świadczy usługi outsourcingu usług lub usługę pracy tymczasowej na rzecz podmiotów gospodarczych funkcjonujących w różnych gałęziach polskiej gospodarki.

Spółka wraz z dynamicznym rozwojem jej działalności potrzebuje nawiązać współpracę z osobą, która będzie na jej rzecz prowadzić działalność w charakterze agenta, tj. w oparciu o przewidzianą w kodeksie cywilnym umowę agencyjną będzie pozyskiwać na rzecz Spółki kontrahentów zainteresowanych korzystaniem z usług świadczonych przez Spółkę - tj. usług outsourcingowych lub usług pracy tymczasowej.


W związku z powyższym, z uwagi na zapotrzebowanie Spółki na wsparcie jej w obszarze pozyskiwania klientów, Wnioskodawca oraz Spółka, w której Wnioskodawca jest członkiem zarządu zamierzają zawrzeć dodatkową umowę o stałe świadczenie przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki następujących usług w ramach prowadzonej przez niego jednoosobowej pozarolniczej działalności gospodarczej:


 1. PKD 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
 2. PKD 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.


Wyżej wymienione usługi będą wykonywane dla wskazanej wyżej Spółki, przy czym Wnioskodawca nie wyklucza, że usługi te będą świadczone w przyszłości również na rzecz innych podmiotów gospodarczych.

Co istotne, Wnioskodawca posiada kilkuletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności wskazanych wyżej, poparte dobrą znajomością branży, w której funkcjonuje Spółka, stąd decyzja o świadczeniu usług będzie korzystna dla obu stron przedmiotowej umowy. Co istotne, pozyskanie przez Spółkę podobnej klasy specjalisty byłoby wysoce utrudnione - w szczególności z uwagi na wygórowane oczekiwania finansowe osób o podobnych kwalifikacjach co Wnioskodawca.

Wyniki wykonywanych usług będą przedstawiane ustnie lub pisemnie odpowiednim osobom umocowanym w tym zakresie do działania na rzecz Spółki. W tej samej formie będą przedstawiane zlecenia czynności do realizacji przez Wnioskodawcę, który szereg czynności będzie również podejmował z własnej inicjatywy.

Wnioskodawca określi ze Spółką w umowie stałe wynagrodzenie miesięczne płatne na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wnioskodawcę. Ustalona zostanie możliwość obciążenia Spółki kosztami i wydatkami, ponoszonymi przez Wnioskodawcę w związku z wykonywaniem umowy na rzecz Spółki.

Zawarta pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą umowa na świadczenie ww. usług nic będzie miała charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani też umowy o podobnym charakterze. Będą to czynności prowadzone w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Wnioskodawca świadczący usługi zlecone przez Spółkę z o.o. w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej będzie wykonywać te czynności we własnym zakresie i na swoją rzecz oraz na własne ryzyko i rachunek. Umowa będzie przewidywać nadzór nad wykonywaniem usługi przez Spółkę.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy Wnioskodawca świadczący opisane wyżej usługi charakterystyczne dla umowy agencyjnej, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy zawartej ze Spółką (w której jednocześnie pełni funkcję członka zarządu na podstawie aktu powołania) może stosować stawkę liniową 19% podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do dochodów osiąganych na podstawie ww. umowy?


Zdaniem Wnioskodawczyni, art. 10 ust. 1 updof wyróżnia jako odrębne źródła przychodu przychody osiągane z tytułu działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 updof) oraz przychody osiągane z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 updof).

Zgodnie z art. 13 pkt 7 updof, za przychody uzyskiwane z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, wchodzące w skład zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Ponadto, zgodnie z art. 13 pkt 9 updof, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się również przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 - wskazanego powyżej.

Powyższe prowadzi do wniosku, że wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu i zarządzania w Spółce z o.o. należy niewątpliwie uznać za działalność wykonywaną przez Wnioskodawcę osobiście.

Z kolei za pozarolniczą działalnością gospodarczą, zgodnie z art. 5a pkt 6 updof uznaje się działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu, z której uzyskane przychody zaliczane są do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9 updof.

Z tych przyczyn przychody uzyskiwane na podstawie umowy w zakresie opisanego wyżej stanu faktycznego należy traktować inaczej niż przychody otrzymywane za m.in. zarządzanie Spółką. Członek zarządu, świadcząc w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi objęte umową w zakresie umowy agencyjnej - czyli mającej na celu pozyskiwanie kontrahentów zainteresowanych usługami Spółki, będzie wykonywał usługi całkowicie odmienne od czynności zarządczych. Wnioskodawca nie będzie wykonywał w tym przypadku żadnych czynności zarządczych, a jedynie usługę, której istotą jest pozyskiwanie na rzecz Spółki nowych kontraktów handlowych.


Wnioskodawca nie będzie posiadał pełnej samodzielności w wykonywaniu zobowiązań umownych skoro:


 1. umowa będzie przewidywać nadzór nad wykonywaniem usługi przez wnioskodawcę, w tym prawo jej wypowiedzenia w przypadku nienależytego jej wykonywania,
 2. usługi wskazane wyżej nie będą związane z podejmowaniem decyzji co do gospodarowania majątkiem Spółki,
 3. Wnioskodawca nie będzie posiadał uprawnień do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki w związku z wykonywaniem umowy, to będzie realizowane w ramach pełnienia funkcji członka zarządu Spółki.


Należy zatem uznać, iż przedmiotowych usług nie można kwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze.

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie na rzecz Spółki usługi w ramach planowanej umowy w zakresie opisanym wyżej, a w szczególności przychód, który ma być uzyskiwany na podstawie umowy, która ma zostać zawarta ze Spółką należy zakwalifikować wyłącznie do przychodów z tytułu prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Co istotne podobne stanowisko (odnośnie innego rodzaju usług) zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej z dnia 30 kwietnia 2018 r. - 0113-KDIPT2-3.4011.133.2018.1.GG, zgodnie z którą: W ocenie Organu, literalna wykładnia art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że wyłączenie stosowania 19% podatku liniowego do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w bieżącym roku podatkowym będzie miało zastosowanie tylko w sytuacji, gdy podatnik będzie wykonywał takie same czynności na podstawie umowy, które wykonywał lub wykonuje w roku bieżącym na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Wyżej wymienione wyłączenie nie będzie miało zastosowania w przypadku Wnioskodawcy, ponieważ jak zostało wyżej opisane, Wnioskodawca będzie w ramach umowy wykonywał inne czynności niż wykonuje na podstawie Uchwały o powołaniu na członka zarządu.


Zdaniem Wnioskodawcy, z przyczyn wskazanych wyżej:


 1. przychody uzyskiwane przez niego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług w zakresie pozyskiwania nowych kontraktów lub kontrahentów (umowa agencyjna) stanowić będą przychód o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof. Jak stanowi art. 9a ust. 2 updof podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c updof (stawka liniowa), co Wnioskodawca zamierza uczynić - składając odpowiedni wniosek w tym względzie;
 2. przychody uzyskiwane przez niego z tytułu sprawowania funkcji członka zarządu spółki na podstawie powołania przez zgromadzenie wspólników, po potrąceniu kosztów uzyskania przychodów podlegać będzie opodatkowaniu według skali zgodnie z ogólnymi zasadami, a Spółka będzie płatnikiem tego podatku.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:


 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.


Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).


Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj