Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB4.4014.45.2019.2.LB
z 18 kwietnia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 lutego 2019 r. (data wpływu – 21 lutego 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem do spółki komandytowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2019 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem do spółki komandytowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką komandytową, zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (dalej: ,,Spółka”, ,,Wnioskodawca”).

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności realizacja projektów deweloperskich polegających na budowie lokali mieszkaniowych oraz zarządzanie nieruchomościami.

Wnioskodawca jest powiązany z L. sp. z o.o. sp.k., której głównym obszarem działalności jest zakup surowca, przetwórstwo oraz dystrybucja wyrobów mięsnych. Ponadto, L. sp. z o.o. sp.k. posiada nieruchomość biurową położoną w W., dla której prowadzona jest księga wieczysta, zlokalizowaną na działce nr. ew. 10/3 o powierzchni 580,00 m2, zabudowaną obecnie budynkiem biurowym (dalej: „Nieruchomość”) wraz z szeregiem innych składników majątkowych związanych z wynajmowaniem Nieruchomości.

Obecnie planowana jest reorganizacja biznesowa prowadzonej działalności, mająca na celu wydzielenie z L. sp. z o.o. sp. k. oraz wniesienie aportem do Spółki składników majątkowych oraz zobowiązań stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład której wejdą w szczególności:

 • prawo do Nieruchomości, w tym również gruntu, na którym znajduje się Nieruchomość,
 • środki trwałe związane z Nieruchomością, a także wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie – inne pozabilansowe składniki majątku,
 • umowy zawarte w zakresie działalności przedsiębiorstwa, w tym umowy najmu powierzchni biurowej Nieruchomości, zawarte przez spółkę, umowy o administrowanie, ochronę Nieruchomości,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów o dostawę mediów i umów serwisowych z dostawcami,
 • wierzytelności związane z Nieruchomością,
 • prawa do środków pieniężnych w gotówce jak i na rachunkach bankowych,
 • księgi rachunkowe spółki związane z Nieruchomością,
 • know-how związany z działalnością nieruchomościową Spółki,

które po wniesieniu majątku w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) do Wnioskodawcy, będzie nadal wykorzystywane do działalności w zakresie najmu Nieruchomości.

Uwzględniając fakt wyodrębnienia funkcjonalnego, organizacyjnego i finansowego wraz ze wszystkimi tego faktycznymi konsekwencjami, przedmiot aportu posiada odpowiednie zasoby (tj. składniki materialne i niematerialne) niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Na moment wniesienia aportu, przedmiot aportu będzie w takim stopniu zorganizowany i wyodrębniony, aby wraz z jego wniesieniem do Spółki została zachowana pełna ciągłość w zakresie przenoszonej do Wnioskodawcy działalności gospodarczej.

Wydzielenie biznesu związanego z wynajmowaniem Nieruchomością i przeniesienie go do Spółki stanowi działanie mające na celu skoncentrowanie działalności związanej z nieruchomościami w jednym, wyspecjalizowanym podmiocie.

Pozwoli to w szczególności na:

 • uporządkowanie działalności operacyjnej L. sp. z o.o. sp.k., tj. skupienie się na podstawowej działalności jaką jest przetwarzanie, produkcja i sprzedaż wyrobów mięsnych oraz Wnioskodawcy, tj. m.in. zarządzanie nieruchomościami.
 • ograniczenie ryzyka biznesowego, związanego z każdym z tych dwóch obszarów działalności i możliwe rzutowanie tego ryzyka na drugi obszar,
 • wzmocnienie pozycji Wnioskodawcy, jako spółki prowadzącej działalność związaną z nieruchomościami, w szczególności poprzez dalsze prowadzenie działalności związanej z najmem Nieruchomości,
 • rozważane przejście na emeryturę członka zarządu nadzorującego obszar działalności Spółki związany z najmem Nieruchomości i konieczność ograniczenia nakładu pracy poprzez ograniczenie zakresu obowiązków wynikających z prowadzenia jednocześnie dwóch rodzajów biznesu, co pozwoli skupić się głównie na zarządzaniu nieruchomością,
 • poprawę efektywności biznesowej i optymalizacja kosztów działalności poszczególnych spółek (potencjalny spadek kosztów jednostkowych obsługi Nieruchomości),
 • reorganizację oraz przejęcie aktywów i pasywów ma również przyczynić się do zwiększenia wiarygodności wśród instytucji finansowych oraz ułatwienia dostępu do środków na finansowanie kolejnych inwestycji biznesowych,
 • lepsze i bardziej optymalne wykorzystanie majątku Spółki,
 • zabezpieczenie majątków obu spółek, tj. Wnioskodawcy i V. (winno być L.), na wypadek potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną działalnością operacyjną poszczególnych podmiotów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt lit. k) w zw. z ust. 2 w zw. z ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zmiana umowy Spółki, polegająca na wniesieniu aportem wkładu niepieniężnego w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
 2. Czy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku do czynności cywilnoprawnych, podstawą opodatkowania w przypadku aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki będzie wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej, po odliczeniu wartości wskazanych w art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt lit. k) w zw. z ust. 2 w zw. z ust. 3 pkt 1) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zmiana umowy Spółki, polegająca na wniesieniu aportem wkładu niepieniężnego w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (stanowisko odnośnie pytania oznaczonego we wniosku nr 1).

W ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawą opodatkowania w przypadku aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki będzie wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej, po odliczeniu wartości wskazanych w art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (stanowisko odnośnie pytania oznaczonego we wniosku nr 2).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie natomiast do art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają temu podatkowi w szczególności czynności cywilnoprawne:

 • w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 • jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności.

W przedmiotowym przypadku, planowana czynność w postaci wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) stanowi czynność poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji, przedmiotowa regulacja nie znajdzie zastosowania, a wniesienie aportu będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki osobowej za zmianę umowy uważa się, w szczególności wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki.

Stosownie do art. 1a pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Powyższe oznacza, że zmiana umowy spółki (w tym spółki osobowej), powodująca zwiększenie wkładu majątkowego do spółki (np. aportu) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Tym samym, Spółka będzie zobowiązana do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności wniesienia aportem ZCP, która spowoduje zmianę umowy spółki Wnioskodawcy.

Stosownie, do treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawą opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej jest wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej.

Tym samym, w przypadku zmiany umowy spółki, w zakresie wniesienia do niej majątku (np. ZCP), wartość wnoszonego majątku stanowić będzie podstawę opodatkowania dla celów podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, od podstawy opodatkowania odlicza się:

 1. kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego zmiany umowy spółki, powodującej zwiększenie majątku spółki;
 2. opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego;
 3. opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2.

W konsekwencji, przy określaniu podstawy opodatkowania, wartość wnoszonego majątku powinna być pomniejszona o wartość odliczeń wskazanych w art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Mając na względzie powyższe, zmiana umowy spółki osobowej – Wnioskodawcy, polegająca na wniesieniu wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy zastosowaniu stawki podatku 0,5% (zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) od wartości wnoszonego ZCP, pomniejszona o pozycje wskazane w art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150, ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Stosownie do postanowień art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy spółki uważa się przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Zgodnie z art. 1a pkt 1 cyt. ustawy, użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza: spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy.

Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie spółki cywilnej ciąży na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.

Stosownie natomiast do treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

W myśl art. 6 ust. 9 powołanej ustawy, od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się:

 1. kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;
 2. opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego;
 3. opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2.

Podstawą opodatkowania w tej sytuacji będzie wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej, a zastosowana stawka podatku wyniesie 0,5% podstawy opodatkowania (art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy).

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano również sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. <


Na podstawie powołanego powyżej przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, co do zasady, nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług lub gdy przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z tego podatku (z wyjątkami określonymi w tym przepisie). Zgodnie z treścią cyt. przepisu, w aktualnym brzmieniu, nie podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy spółki – co do zasady – i ich zmiany, nawet wówczas, gdy z tytułu czynności – umowy spółki (lub jej zmiany) czynność jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron jest z tego podatku zwolniona.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką osobową (komandytową), zarejestrowaną jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. Obecnie planowana jest reorganizacja biznesowa prowadzonej działalności, mająca na celu wydzielenie ze spółki powiązanej z Wnioskodawcą składników majątkowych oraz zobowiązań stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz wniesienie wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie aportu do Wnioskodawcy.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że wniesienie wkładu niepieniężnego – aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki osobowej (a taką spółką jest spółka komandytowa) nie będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie ma zatem znaczenia czy ww. aport podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też nie, bowiem wskazany przez Wnioskodawcę art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie ma zastosowania do umowy spółki komandytowej i jej zmiany.

Zatem biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że planowane wniesienie do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest traktowane na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki osobowej i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, według stawki 0,5%. Podstawę opodatkowania – stosownie do brzmienia art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) cyt. ustawy – stanowić będzie wartość wkładów podwyższających majątek spółki osobowej, która to wartość winna być określona w zmianie umowy spółki. Od ww. podstawy opodatkowania odliczeniu podlegać będą wydatki wymienione w art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Organ interpretacyjny dodatkowo wyjaśnia, że przedmiotem interpretacji nie była kwestia ustalenia czy przedmiotowy aport części przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż nie ma to w analizowanej sprawie znaczenia dla rozstrzygnięcia na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych; więc informacje, że przedmiotem wniesienia aportem do spółki komandytowej jest zorganizowana część przedsiębiorstwa potraktowano, jako element zdarzenia przyszłego niepodlegający ocenie Organu.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Przedmiotowa interpretacja – zgodnie ze złożonym wnioskiem – została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy i tylko on może czerpać z niej ochronę.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w …, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj