Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB2-3.4010.439.2018.2.MK
z 1 kwietnia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 13 grudnia 2018 r. (data wpływu 27 grudnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z 26 lutego 2019 r. (data wpływu 1 marca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy koszty prac, o których mowa we wniosku mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2018 r wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy koszty prac, o których mowa we wniosku mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 22 lutego 2019 r. Znak: 0111-KDIB2-3.4010.439.2018.1.MK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, co też nastąpiło 1 marca 2019 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, spółka z o.o. (dalej: „Spółka”), prowadzi działalność gospodarczą. Przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności jest m.in. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia i obróbka mechaniczna elementów metalowych. Spółka jest opodatkowana w Polsce od całości swoich dochodów. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Spółka realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (…) na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka, dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Tytuł projektu to „...”. Wnioskodawca jest firmą o charakterze inżynierskim, specjalizującą się w produkcji i regeneracji uszczelnień mechanicznych znajdujących zastosowanie w urządzeniach z wałem obrotowym, stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku w kierunku stosowania uszczelnień zapewniających pełną hermetyzację procesów zachodzących w turbinach wodnych, Spółka w ramach ww. projektu opracowuje rozwiązania konstrukcyjne oraz technologię wytwarzania oraz wybiera materiały poszczególnych komponentów bezstykowego uszczelniania przeznaczonego do turbin wodnych małej mocy (X). Realizacja prac badawczo-rozwojowych (w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT) wraz z komercjalizacją i wdrożeniem wyników pozwala rozszerzyć ofertę o nowy typ uszczelnienia zapewniającego pełną ochronę środowiska zewnętrznego przed wydostawaniem się do niego pyłów eksploatacyjnych turbin, co ma priorytetowe znaczenie dla elektrowni wodnych, w tym pracujących na ciekach wody pitnej. Wnioskodawca wskazał, że Spółka, powstała (…r.), posiada ogromne doświadczenie i wiedzę jeśli chodzi tematykę uszczelnień mechanicznych. Na przestrzeni lat Wnioskodawca przyczynił się do rozwoju branży uszczelnień, sukcesywnie podejmując różnorodne prace badawczo-rozwojowe, zarówno własne, jak i we współpracy z najbardziej liczącymi się ośrodkami w kraju i za granicą. W wyniku tego Spółka wydała szereg publikacji oraz uzyskała wiele patentów i wzorów użytkowych. Spółka posiada niezbędne zasoby lokalowe i ludzkie, by skutecznie prowadzić i następnie komercjalizować wyniki prac badawczo-rozwojowych. Spółka dysponuje własnym, rozbudowanym zapleczem badawczo-rozwojowym, w skład którego wchodzi m.in. akredytowane laboratorium badawcze, laboratorium testowe oraz dział konstrukcyjny projektujący w systemie CAD/CAM. Posiadane zaplecze techniczne pozwala w sposób kompleksowy realizować projekty nowych uszczelnień zaczynając od fazy projektowej, aż po testy prototypów. Zaplecze to wykorzystywane jest w zasadniczej części do testowania pierścieni ślizgowych i uszczelnień, w tym również tych bezstykowych. Co więcej, zasoby kadrowe Spółki są wystarczające, aby z powodzeniem realizować przedmiotowy projekt. Spółka dysponuje doświadczoną kadrą kierowniczą, która nadzorowała już realizację wielu własnych projektów Spółki, jak i tych realizowanych wspólnie z innymi podmiotami takimi jak np. jednostki naukowo-badawcze. Osoby wchodzące w skład kadry kierowniczej posiadają więc niezbędną wiedzę oraz umiejętności, które pozwalają mieć pewność, iż kontrola nad realizowanym projektem jest realizowana zgodnie z najlepszą praktyką. Kwestie finansowe związane z realizacją projektu są monitorowane przez pracowników działu finansowo-księgowego.

Prace badawcze oraz prace rozwojowe prowadzone w ramach ww. projektu obejmują m.in.: opracowanie metodologii badań; wykonanie badań kompletnego systemu uszczelniającego w warunkach operacyjnych; analizę wyników przeprowadzonych badań; ewentualną korektę konstrukcji i sposobu wykonania uszczelnień wraz z systemami wspomagającymi pracę uszczelnienia bezstykowego; wybór najlepszych rozwiązań do zastosowania w ostatecznej wersji prototypów uszczelnień; wybór turbiny do testów eksploatacyjnych; uruchomienie pierwszej produkcji celem przetestowania uszczelnień w warunkach rzeczywistych; testy eksploatacyjne uszczelnień bezstykowych na turbinie wodnej małej mocy; ocena stanu uszczelnień po testowym okresie eksploatacji na turbinie.

Na wydatki poniesione w ramach prac badawczych oraz prac rozwojowych składają się m.in.: amortyzacja stanowisk badawczych i pomiarowych; amortyzacja lasera; zakup części zużywających się w trakcie pracy stanowisk badawczych; zakup materiałów do budowy prototypów uszczelnień wraz z instalacją zasilającą; zakup kompresorów z automatyką do budowy prototypów uszczelnień wraz z instalacją zasilającą; wynagrodzenia pracowników zaangażowanych do bezpośredniej realizacji projektu; wynagrodzenia personelu pośrednio zaangażowanego w projekt; usługa zewnętrzna (testy prototypu w warunkach rzeczywistych). W wyniku realizacji prac badawczo-rozwojowych opracowana została koncepcja innowacyjnego uszczelnienia bezstykowego wraz z układem zasilającym, dedykowanego turbinom wodnym. Biorąc pod uwagę doświadczenie Spółki, jest ona pewna powodzenia komercjalizacji efektów prac B+R.

Ryzyka w przedmiotowym projekcie zdefiniowano na bardzo niskim poziomie:

 • brak zainteresowania klientów innowacyjnym produktem - istnieje znikome ryzyko, iż innowacyjne uszczelnienia nie znajdą nabywców na dynamicznie rozwijającym się rynku energii odnawialnych (X) na etapie produkcji i sprzedaży innowacyjnego produktu. Ryzyko zostało zminimalizowane poprzez nawiązanie współpracy z wytwórcą turbin małej mocy. Podmiot ten jest potencjalnym odbiorcą nowych uszczelnień;
 • pojawienie się konkurencyjnej oferty w wyniku wprowadzenia na rynek innowacyjnych uszczelnień - ryzyko związane z pojawieniem się konkurencyjnej oferty jest średnie. Celem zminimalizowania skutków jego wystąpienia, wyniki będą zgłoszone do ochrony patentowej;
 • otoczenie prawno-administracyjne - znikome ryzyko nie wdrożenia wyników prac B+R ze względu na fakt, iż produkowane uszczelnienia nie podlegają certyfikacji/homologacji przez podmioty zewnętrzne. Spółka posiada akredytowane laboratorium badawcze (metrologiczne) akredytowane przez (…), które gwarantuje uzyskiwanie właściwych parametrów uszczelnień przeznaczonych do sprzedaży.

Ponadto Spółka zaznaczyła, że prace badawcze i prace rozwojowe zakończone są wynikiem pozytywnym, który będzie mógł być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej Spółki, a także, że:

 1. technologia wytwarzania uszczelnień jest ściśle ustalona, a dotyczące jej koszty prac badawczych i rozwojowych wiarygodnie określone,
 2. techniczna przydatność uszczelnień została przez Spółkę odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie Spółka podjęła decyzję o ich wytwarzaniu,
 3. z dokumentacji dotyczącej prac badawczych i rozwojowych wynika, że koszty tych prac zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży uszczelnień.

Podsumowując, analiza czystości patentowej, zidentyfikowane ryzyka i działania zaradcze pozwalają stwierdzić, iż projekt jest efektywny i trwały. Spółka zapewnia, iż wszelkie prowadzone przez nią prace badawcze i prace rozwojowe zakończyły się sukcesem, będą wdrożone oraz komercyjnie wykorzystane.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, że prace badawcze, o których mowa we wniosku spełniają definicję prac rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) oraz, że poniesione koszty prac rozwojowych i badawczych, o których mowa we wniosku zostaną zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy koszty prac badawczych oraz prac rozwojowych ponoszone przez Wnioskodawcę, opisane w stanie faktycznym niniejszego wniosku, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 3 ustawy o CIT (tj. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT)?

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty prac badawczych oraz prac rozwojowych ponoszone przez Wnioskodawcę, opisane w stanie faktycznym niniejszego wniosku, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 3 ustawy o CIT (tj. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT).

Uzasadnienie.

W myśl przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Zatem warunkiem uznania wydatku poniesionego przez podatnika za koszt uzyskania przychodów, jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

 • wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika,
 • musi być definitywny,
 • musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • musi zostać poniesiony w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • musi zostać właściwie udokumentowany,
 • nie może być kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Nie ulega wątpliwości, iż wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na prace badawcze i prace rozwojowe (w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 ustawy o CIT), opisane w stanie faktycznym wniosku, spełniają wszystkie ww. warunki uznania ich za koszt uzyskania przychodów Spółki.

Ponadto, w myśl art. 15 ust. 4a pkt 3 ustawy o CIT, koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3.

Przepis art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT stanowi, iż amortyzacji podlegają, niezależnie od przewidywanego okresu używania - koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz
 2. techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz
 3. z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty tych prac zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

Nie ulega wątpliwości, iż koszty prac rozwojowych opisane w stanie faktycznym wniosku spełniają wszystkie wymogi niezbędne do zaliczenia ich przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, tj.:

 • prace rozwojowe zakończone są wynikiem pozytywnym;
 • wynik ten będzie mógł być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej Spółki;
 • technologia wytwarzania uszczelnień jest ściśle ustalona, a dotyczące jej koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone;
 • techniczna przydatność uszczelnień została przez Spółkę odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie Spółka podjęła decyzję o ich wytwarzaniu;
 • z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty tych prac zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży uszczelnień.

W związku z powyższym, koszty prac rozwojowych ponoszone przez Wnioskodawcę, opisane w stanie faktycznym niniejszego wniosku mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 3 ustawy o CIT (tj. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT) - podobnie uznał np. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 12 października 2017 r. (0111-KDIB1-3.4010.263.2017.1.APO).

Jeżeli zaś chodzi o koszty prac badawczych ponoszonych przez Spółkę, opisane w stanie faktycznym niniejszego wniosku, to co prawda przepis art. 15 ust. 4 pkt 3 w zw. z art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT nie wymienia ich bezpośrednio jako kosztów, które mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości niematerialnych i prawnych, jednakże Spółka, biorąc pod uwagę całokształt stanu faktycznego, uważa, iż także te koszty mogą być przez nią zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w ww. sposób.

W ślad za opisem stanu faktycznego wniosku przypomnieć należy, iż ww. koszty prac badawczych także spełniają wszystkie wymogi wymienione w art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT (niezbędne do zaliczenia prac rozwojowych do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne), tj.:

 • prace badawcze zakończone są wynikiem pozytywnym;
 • wynik ten będzie mógł być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej Spółki;
 • technologia wytwarzania uszczelnień jest ściśle ustalona, a dotyczące jej koszty prac badawczych wiarygodnie określone;
 • techniczna przydatność uszczelnień została przez Spółkę odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie Spółka podjęła decyzję o ich wytwarzaniu;
 • z dokumentacji dotyczącej prac badawczych wynika, że koszty tych prac zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży uszczelnień.

Biorąc pod uwagę powyższe, ogromne doświadczenie Spółki w tematyce uszczelnień mechanicznych, a także jej pewność co do zakończenia sukcesem wdrożenia i komercjalizacji wyników prac badawczych, zdaniem Wnioskodawcy stwierdzić należy, iż Spółka ma prawo zaliczyć ww. koszty prac badawczych do kosztów uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 3 ustawy o CIT (tj. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 ze zm., dalej jako: „ustawa o CIT”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Definicja kosztów uzyskania przychodów sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika podlega indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Jednocześnie, art. 16 ust. 1 ustawy, zawiera zamknięty katalog wydatków, których podatnik nie może zaliczyć do kosztów pomniejszających przychody nawet wówczas, gdy mają one związek z prowadzoną przez niego działalnością i zostały poniesione w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Jak wynika z art. 15 ust. 4 ustawy o CIT, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne, co do zasady, w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Natomiast, w przypadku pośrednich kosztów uzyskania przychodów, należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, koszty te są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Stosownie do treści art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzględnieniem art. 16.

Zgodnie natomiast z art. 16f ust. 3 ustawy o CIT, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 16h-16m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10.000 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16m albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.

Natomiast w myśl art. 16d ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g nie przekracza 10.000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

W myśl art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej,
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Zgodnie z brzmieniem art. 16b ust. 2 ustawy o CIT amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 16c, niezależnie od przewidywanego okresu używania:

 1. uchylony,
 2. wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze:
  1. kupna,
  2. przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdziału 4a, dokonuje korzystający,
  3. wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji,
 3. koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:
  1. produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz
  2. techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz
  3. z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii,
 4. składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 17a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami albo uprawnionymi do korzystania z tych wartości - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający
  • zwane także wartościami niematerialnymi i prawnymi.


W stosunku do kosztów prac rozwojowych ustawodawca zawarł w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, specyficzne regulacje normujące moment rozpoznania tych kosztów na cele podatkowe.

W myśl art. 15 ust. 4a ustawy o CIT, koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w jeden z poniższych sposobów:

 1. w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo
 2. jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo
 3. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668), działalność naukowa obejmuje badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną.

W myśl art. 4 ust. 2 ww. ustawy badania naukowe są działalnością obejmującą:

 1. badania podstawowe - rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
 2. badania aplikacyjne – rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast art. 4a pkt 28 ustawy o CIT wskazuje, że ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych, oznacza to prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z tym przepisem prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzone do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Wnioskodawca w przedstawionym opisie stanu faktycznego wskazał, że, przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności jest m.in. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia i obróbka mechaniczna elementów metalowych. Spółka realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Prace badawcze oraz prace rozwojowe prowadzone w ramach ww. projektu obejmują m.in.: opracowanie metodologii badań; wykonanie badań kompletnego systemu uszczelniającego w warunkach operacyjnych; analizę wyników przeprowadzonych badań; ewentualną korektę konstrukcji i sposobu wykonania uszczelnień wraz z systemami wspomagającymi pracę uszczelnienia bezstykowego; wybór najlepszych rozwiązań do zastosowania w ostatecznej wersji prototypów uszczelnień; wybór turbiny do testów eksploatacyjnych; uruchomienie pierwszej produkcji celem przetestowania uszczelnień w warunkach rzeczywistych; testy eksploatacyjne uszczelnień bezstykowych na turbinie wodnej małej mocy; ocena stanu uszczelnień po testowym okresie eksploatacji na turbinie. Spółka wskazała, że prace badawcze i prace rozwojowe zakończone są wynikiem pozytywnym, który będzie mógł być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej Spółki, a także, że z dokumentacji dotyczącej prac badawczych i rozwojowych wynika, że koszty tych prac zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży uszczelnień. Spółka wskazała, że prace badawcze, o których mowa we wniosku spełniają definicję prac rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym a ponadto, że poniesione koszty prac badawczych i rozwojowych opisane we wniosku zostaną zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy koszty prac badawczych oraz prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 4a pkt 3 ustawy o CIT, tj. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane powyżej przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy w odniesieniu do kosztów prac rozwojowych, o których mowa w opisie stanu faktycznego, jeżeli koszty prac rozwojowych jak wskazuje Wnioskodawca będą zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych Spółki, to Wnioskodawca będzie uprawniony - po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT - do zaliczenia kosztów tych prac do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 4a pkt 3 ustawy o CIT, tj. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 16m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

Odnosząc się do kosztów prac badawczych należy stwierdzić, że skoro jak wskazuje Wnioskodawca prace badawcze spełniają definicję prac rozwojowych, są zakończone wynikiem pozytywnym i zostaną zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych Spółki oraz pozostałe warunki określone w art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT będą spełnione, to wydatki poniesione przez Spółkę na te prace również mogą być amortyzowane zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 15 ust. 4a pkt 3 ustawy o CIT, tj. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 16m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

Należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia oceny, czy prowadzone przez Wnioskodawcę prace opisane we wniosku spełniają definicję prac rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z art. 4a pkt 28 ustawy o CIT, powyższe przyjęto jako element opisu stanu faktycznego.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, tut. Organ informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy jednocześnie dodać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy Ordynacja podatkowa. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (…), w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj