Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-3.4010.20.2019.2.JKT
z 22 marca 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 stycznia 2019 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP 18 stycznia 2019 r.) uzupełnionym 20 marca 2019 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy opisana w pkt I stanu faktycznego działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju prowadzona w 2018 r., spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartej w art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d uCIT - jest prawidłowe,
 • czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT, może zaliczyć poniesione w 2018 r. koszty materiałów i surowców (w tym energii elektrycznej, wody, gazu) zużytych na wytworzenie prototypu lub serii pilotażowej, jeżeli prototypy lub serie pilotażowe zostają następnie sprzedane – jest prawidłowe,
 • czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 4 i 4a uCIT, może zaliczyć poniesione w 2018 r. koszty nabycia usług wykonania konkretnych prac przez podmioty trzecie z wykorzystaniem aparatury naukowo-badawczej, wyłącznie na potrzeby prowadzonych prac badawczo- rozwojowych –jest prawidłowe,
 • czy dokonywane w 2018 r. odpisy amortyzacyjne od „inwestycji” (wartości niematerialnych i prawnych), na które ponoszono koszty w latach 2014 - 2017 stanowią koszty kwalifikowane w takiej części, w jakiej koszty określone w art. 18d ust. 2 pkt 1-4a uCIT, składały się na całą inwestycję (wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej) – jest prawidłowe,
 • czy koszty inwestycji w postaci prac rozwojowych zakończonych niepowodzeniem, o których mowa w pkt IV stanu faktycznego, ponoszone w latach 2014-2017 a zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jako „pozostałe koszty operacyjne” po zakończeniu projektu, mogą stanowić koszty kwalifikowane w roku, w którym zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu – jest prawidłowe,
 • czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej a częściowo także przy wykonywaniu innej działalności stanowią w całości koszty kwalifikowane - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2019 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 15 marca 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.20.2019.1.JKT wezwano do jego uzupełnienia. Wnioskodawca dokonał uzupełnienia 20 marca 2019 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, sp. z o.o., dostarcza zaawansowane technologicznie rozwiązania elektroniczne i informatyczne. Wnioskodawca ... dostarcza zaawansowane technologicznie rozwiązania elektroniczne i informatyczne. Firma należy do ..., które projektują i produkują urządzenia elektroniczne oraz systemy informatyczne realnie wpływając na rozwój transportu miejskiego na rynku polskim i zagranicznym.

Pozycja Wnioskodawcy zbudowana została przez zrealizowane projekty, których wdrożenie przyczyniło się do rozwoju takich obszarów jak: informacja pasażerska w czasie rzeczywistym dla komunikacji miejskiej i kolejowej, elektronika pokładowa pojazdów zintegrowana z inteligentnymi systemami zarządzania ruchem i bezpieczeństwem pasażerów. Strategia rozwoju Wnioskodawcy zakłada dążenie do budowania silniejszej, bardziej wydajnej organizacji, poprzez nieustanne dążenie do doskonałości w tworzeniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, ekspansję na nowych rynkach w kraju i za granicą, doskonałość operacyjną oraz rozwój pracowników dający najwyższą jakość obsługi i serwisu. Celem działalności Wnioskodawcy jest, aby swoją działalnością przełamywać stereotypy, wprowadzając na rynek kolejne innowacyjne produkty z zakresu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz wysokiej jakości usługi kompleksowe. Wnioskodawca szeroko inwestuje w prowadzoną przez siebie działalność badawczo-rozwojową.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca poszukuje nowych rozwiązań technicznych, technologicznych, w tym m.in. poprzez prowadzenie działalności w zakresie badań i rozwoju.

Wnioskodawca wyodrębnia koszty kwalifikowane w odrębnej ewidencji rachunkowej określonej w art. 9 ust. 1b uCIT.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością badawczo-rozwojową Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej.

I. Działalność B+R

Odpowiadając na rozwój technologii Wnioskodawca nieustannie poszerza możliwości w zakresie projektowania i badań urządzeń oraz inwestuje w nowoczesny park produkcyjny. Stale też ulepsza i doskonali standardy pracy.

W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca prowadzi prace w zakresie badań i rozwoju, dotyczące możliwości zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych lub technologicznych w celu zmiany już istniejących produktów lub wprowadzenia nowych produktów. Produkty opracowywane przez Wnioskodawcę można podzielić na dwa podstawowe typy:

 1. Produkty fizyczne (materialne) stanowiące urządzenia elektroniczne, dzielące się przede wszystkim na:
  • tablice i monitory informacyjne wewnętrzne,
  • tablice informacyjne numerowe,
  • tablice informacyjne czołowe i boczne,
  • tablice dla kolei,
  • sterowniki - autokomputery,
  • tablice przystankowe,
  • kasownik biletów,
  • automaty biletowe,
  • kamer/ i inny osprzęt do monitoringu.
  • inne urządzenia elektroniczne.

  Prace mające na celu opracowanie nowych lub istotnie zmienionych produktów, w tym wypadku polegają przede wszystkim na zaprojektowaniu nowych lub zmodyfikowanych konstrukcji elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych. W ramach prac zostają przeprowadzane badania klimatyczne (wrażliwość urządzeń na temperaturę i wilgotność) i środowiskowe (m.in. odporność na wstrząsy), badania odporności na zaburzenia elektromagnetyczne oraz badania emisji elektromagnetycznej urządzeń.
  Np. wykonywany jest projekt nowej wersji rejestratora wideo o następujących cechach: obniżona emisja elektromagnetyczna, zwiększona odporność na zakłócenia przewodzone, rozszerzona funkcjonalność o obsługę sześciu dysków. Kolejny przykład to wykonanie projektu nowego rodzaju tablicy zasilanej ze źródeł energii odnawialnej oraz współpracującej z serwisem „Kiedy przyjedzie”.
 2. Produkty informatyczne (niematerialne):
  1. systemy
   • CeSIP - Centralny System Informacji Pasażerskiej,
   • System pobierania opłat,
   • System Monitoringu Wizyjnego,
   • System Automatycznego Zliczania Pasażerów,
   • System informacji pasażerskiej - komunikacja miejska,
   • Autonomiczny Energetycznie System Informacji Pasażerskiej (…);
  2. oprogramowanie
  • PVTS – (…),
  • aplikacja OnTime,
  • PDA – (…),
  • (…) AdMan.
Prace mające na celu wytworzenie nowych lub istotnie zmienionych produktów niematerialnych w tym wypadku polegają przede wszystkim na opracowaniu algorytmów, struktury bazodanowej, tworzeniu kodu, a następnie testowaniu utworzonych rozwiązań. Np. opracowanie zintegrowanego systemu zrządzającego informacją pasażerską w mieście, czyli wykonanie Centralnego Systemu Informacji Pasażerskiej rozumianego jako kompleksowe rozwiązanie dla wymiany informacji oraz jej wizualizacji pomiędzy pojazdami, tablicami informacyjnymi i centralą nadzoru ruchu. Opracowanie i wdrożenie do produkcji opisywanych rozwiązań wymaga znacznego zaangażowania ze strony Wnioskodawcy. Podstawowe znaczenie w tym zakresie ma udział pracowników Wnioskodawcy w zespołach projektowych, posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Wnioskodawca prowadzi zatem działania w celu wprowadzania nowych pod względem technicznym oraz technologicznym produktów, a także znacznego modyfikowania, ulepszania produktów dotychczasowych, produkowanych już standardowo.

Wszelkie projekty prowadzone przez Wnioskodawcę posiadają jasno sprecyzowane cele. Projekty mają jasno określony harmonogram działań i do każdego z nich przypisane są odpowiednie zasoby osobowe. Jeżeli zachodzi taka potrzeba Wnioskodawca posiłkuje się wiedzą i sprzętem, którego nie posiada, poprzez jego wynajem lub zakup usług w postaci ekspertyz, analiz, szkoleń, certyfikacji, walidacji itp. Projekty są uważane za rozpoczęte od momentu prowadzenia wstępnych prac koncepcyjnych i trwają do momentu walidacji produktu lub procesu poprzez odpowiednie testy i prace pilotażowe (np. testy prowadzone na zlecenie Spółki w celu określenia jakości produktu lub procesu), które ujawniają wszelkie ryzyka i nieścisłości występujące podczas wprowadzania nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych. Z przeprowadzonych projektów sporządzane są raporty i analizy. Tak prowadzona dokumentacja pozwala w sposób systematyczny zbierać, magazynować i dystrybuować nową wiedzę z prowadzonego projektu. Projekty prowadzone przez Spółkę są projektami prowadzonymi w sposób systematyczny.

Należy również zauważyć, że pewna część projektów badawczo-rozwojowych prowadzona przez Spółkę zostaje przerwana przed ich zakończeniem. Jest to wynikiem natrafienia na problemy natury naukowo-technicznej dyskwalifikujące dane projekty z dalszego etapu badań bądź wdrożenia.

II. Sprzedaż prototypu

Wnioskodawca wytwarza prototypy oraz serie pilotażowe dla nowych oraz zmienionych produktów fizycznych (materialnych) powstałych w wyniku działalności badawczo-rozwojowej. Na prototypach tych dokonywane są badania i testy, które pozwalają przeprowadzić proces walidacji. Nie zawsze walidacja tego typu powoduje zniszczenie danego produktu. Jeżeli po walidowaniu produkt spełnia wszelkie wymogi odpowiednich norm (standardy), może on zostać sprzedany odbiorcy. Bez dokonania walidacji z wykorzystaniem prototypu lub serii pilotażowej niemożliwe byłoby zweryfikowanie, czy produkt spełnia założenia projektu i tym samym ukończenie projektu badawczo-rozwojowego.

III. Usługa zewnętrzna - zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca z uwagi na duży zakres testów, jakie musi wykonywać w ramach działalności badawczo-rozwojowej na wytworzonych prototypach nowych lub zmienionych produktów w celu ich walidacji, czasami posiłkuje się wsparciem innych przedsiębiorców, którzy świadczą usługi z wykorzystaniem aparatury naukowo-badawczej, której Wnioskodawca nie posiada, Wnioskodawca kupuje usługi, które firma zewnętrzna wykonuje samodzielnie, z wykorzystaniem własnej aparatury. Umowa nie jest zawierana z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 uCIT. W tym Wnioskodawca nabywa różnego rodzaju usługi od podmiotów nie będących instytutami badawczymi.


IV. Amortyzacja kosztu

Wnioskodawca od wielu lat realizował projekty badawczo-rozwojowe prowadząc prace rozwojowe, w wyniku których powstały wartości niematerialne i prawne w rozumieniu zarówno prawa podatkowego jak i bilansowego (inwestycje). Od nakładów aktywowanych jako wartości niematerialne i prawne Wnioskodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych (bilansowo i podatkowo stawka 20%). Projekty te były prowadzone m.in. w latach 2014, 2015, 2016, 2017. Koszty związane z tą działalnością Wnioskodawca alokował księgowo jako „inwestycje”, co powodowało, że nie uwzględniał od razu poniesionych kosztów jako kosztu uzyskania przychodu w roku podatkowym, w którym poniósł koszty, lecz dokonuje amortyzacji tych inwestycji. W związku nowelizacją art. 18d uCIT z dniem 1 stycznia 2018 r. poprzez dodanie ust. 2a, Wnioskodawca planuje rozliczyć koszty kwalifikowane składające się na „inwestycję” w ramach ulgi badawczo - rozwojowej jako koszt uzyskania przychodu w 2018 r. W przypadku prac zakończonych niepowodzeniem, tzn. gdy projekt badawczo-rozwojowy nie zakończył się uzyskaniem zakładanego rezultatu lub zrezygnowano z jego dalszego prowadzenia, koszty inwestycji zostają rozliczone jako „Pozostałe koszty operacyjne” (nie podlegają amortyzacji), natomiast w przypadku prac zakończonych powodzeniem, tzn. gdy projekt badawczo-rozwojowy doprowadził do uzyskania zakładanego rezultatu, koszty inwestycji zostają rozliczone w formie odpisów amortyzacyjnych i w części, w jakiej koszty kwalifikowane składały się na koszty całej „inwestycji”, odpisy amortyzacyjne dokonane w 2018 r. zostaną uwzględnione w ramach ulgi badawczo-rozwojowej jako koszty kwalifikowane.

Pozytywny wynik prac rozwojowych, o których mowa powyżej, może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Należy wskazać, że wynik prac posiada poniższe cechy:

 1. produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz
 2. techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz
 3. z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

Jednocześnie wartości materialne i prawne, będące wynikiem prac rozwojowych nie należą do katalogu wskazanego w art. 16c uCIT, zgodnie z którym amortyzacji nie podlegają:

 1. grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 2. budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe,
 3. dzieła sztuki i eksponaty muzealne,
 4. wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 16b ust. 2 pkt 2,
 5. składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji cd miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tej działalności
 • zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

V. Amortyzacja ŚT i WNiP - narzędzi pracy pracowników wykonujących działalność B+R

Wnioskodawca wykorzystuje w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej środki trwałe (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne (WNIP), od których dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Są to różnego rodzaju narzędzia pracy osób wykonujących czynności w ramach działalności badawczo-rozwojowej, w tym np. specjalistyczne stanowiska komputerowe, specjalistyczne oprogramowanie projektowo-konstrukcyjne (CAD). W przypadku ŚT oraz WNIP o wartości poniżej 10 000 zł, Wnioskodawca w niektórych przypadkach także dokonuje odpisów amortyzacyjnych, pomimo braku takiego obowiązku w świetle art. 16d ust. 1 uCIT. Wskazane powyżej ŚT oraz WNIP są wykorzystywane w działalności badawczo-rozwojowej w powiązaniu z godzinową rejestracją czasu pracy, ale także do innej działalności, nieuznawanej za działalność badawczo-rozwojową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 20 marca 2019 r. – data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP tego samego dnia).

 1. Czy opisana w pkt I stanu faktycznego działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju prowadzona w 2018 r., spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartej w art. 4a pkt 26-23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d uCIT?
 2. Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT może zaliczyć poniesione w 2018 r. koszty materiałów i surowców (w tym energii elektrycznej, wody, gazu) zużytych na wytworzenie prototypu lub serii pilotażowej, jeżeli prototypy lub serie pilotażowe zostają następnie sprzedane?
 3. Czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 4 i 4a uCIT, może zaliczyć poniesione w 2018 r. koszty nabycia usług wykonania konkretnych prac przez podmioty trzecie z wykorzystaniem aparatury naukowo-badawczej, wyłącznie na potrzeby
 4. Czy dokonywane w 2018 r. odpisy amortyzacyjne od „inwestycji” (wartości niematerialnych i prawnych), na które ponoszono koszty w latach 2014 - 2017 stanowią koszty kwalifikowane w takiej części, w jakiej koszty określone w art. 18d ust. 2 pkt 1-4a uCIT składały się na całą inwestycję (wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej)?
 5. Czy koszty inwestycji w postaci prac rozwojowych zakończonych niepowodzeniem, o których mowa w pkt IV stanu faktycznego, ponoszone w latach 2014-2017 a zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jako „pozostałe koszty operacyjne” po zakończeniu projektu, mogą stanowić koszty kwalifikowane w roku, w którym zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu?
 6. Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej a częściowo także przy wykonywaniu innej działalności stanowią w całości koszty kwalifikowane?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko w zakresie pytania nr 1:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wykonywane przez niego działania opisane w stanie faktycznym stanowią działalność badawczo-rozwojową a konkretnie prace rozwojowe, o których mowa w art. 4a pkt 26 uCIT, a od 1 października 2018 r. także w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2018 r. poz. 1668). Działalność rozwojowa definiowana była w art. 4a pkt 28 uCIT, jako nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług (z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, (linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń) w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Od dnia 1 października 2018 r. definicja ta uległa zmianie i obecnie prace rozwojowe definiowane są w art. 4a pkt 28 uCIT w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2013 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Definicja ta zawiera w zasadzie zmiany redakcyjne w stosunku do definicji poprzednio obowiązującej oraz doprecyzowanie, że obejmuje ona także prace w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania. W ocenie Wnioskodawcy, zmiany te również nie mają wpływu na zmianę zakresu przedmiotowego prac rozwojowych. Pominięcie w nowej definicji wyliczenia zamieszczonego dotychczas w definicji prac rozwojowych nie zawęża tej definicji a stanowi jedynie uproszczenie dotychczasowego przepisu.

Tym samym, Wnioskodawca prowadzi prace rozwojowe, których celem jest wprowadzenie na rynek nowych lub istotnie zmienionych produktów materialnych (urządzenia elektroniczne) i niematerialnych (systemy i oprogramowanie informatyczne).

Wnioskodawca każdorazowo w jasny sposób zdefiniował cel prowadzonych prac, które uznaje za prace rozwojowe. W każdym przypadku opracowano dokument zawierający szczegółowy opis przebiegli projektu (karta zmian/nowy wyrób). Stworzono harmonogram prac oraz powołano zespoły projektowe odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Prace te prowadzone są w sposób systematyczny i zorganizowany - według przyjętego planu.

Zgodnie z art. 4a pkt 26 uCIT, działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w calu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Działalność rozwojowa definiowana jest w art. 4a pkt 28 uCIT w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jako nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia, zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W ocenie Wnioskodawcy opisana w pkt I stanu faktycznego działalność spełnia cechy pozwalające uznać ją za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 uCIT, a konkretnie prace rozwojowe w rozumieniu art. 4a pkt 28 uCIT.

Działalność Wnioskodawcy stanowi bowiem nabywanie, wykorzystywanie i łączenie istniejącej wiedzy i umiejętności, by doprowadzić do zmodyfikowania lub ulepszania istniejących oraz powstawania nowych produktów, zarówno materialnych jak i niematerialnych, których przykłady opisane zostały w stanie faktycznym. Ponadto, modyfikacja lub ulepszanie istniejących produktów nie stanowi wyłącznie rutynowych i okresowych zmian, co wynika z celów, jakie stawia przed sobą Wnioskodawca, jak również ze specyfiki branży w jakiej operuje. Nie są to zmiany w produktach mające charakter typowy, szablonowy, które można by uznać za prace rutynowe lub okresowe, jakie występują w bieżącej działalności, lecz wymagają one przeprowadzenia całego projektu badawczo-rozwojowego oraz charakteryzują się wykorzystaniem pomysłów nieszablonowych, gdyż ich celem jest stworzenie nowych lub istotnie zmodyfikowanych rozwiązań, konkurencyjnych na rynku. Tym samym działalność Wnioskodawcy należałoby zaklasyfikować jako prace rozwojowe.

Wynikiem pomyślnie przeprowadzonych prac rozwojowych Wnioskodawcy jest nowy lub ulepszony istotnie zmodyfikowany produkt. Ponadto, prace te są prowadzona systematycznie, ze zdefiniowanymi celami projektów, oraz regularnym, systemowym ich prowadzeniem. Wykorzystywanie prac rozwojowych do tworzenia nowych, istotnie zmodyfikowanych lub ulepszonych produktów poprzez innowacyjne łączenie dostępnej wiedzy i umiejętności ma na celu zarówno zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy, jak również stworzenie nowej wiedzy i nowych zastosowań do istniejącej wiedzy, co znajduje użytek w dalszych pracach rozwojowych Wnioskodawcy, do tworzenia coraz to nowszych, bardziej innowacyjnych produktów.

Wobec powyższego, Wnioskodawca uznaje, iż opisana w stanie faktycznym działalność w zakresie badań i rozwoju stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 uCIT, a konkretnie prace rozwojowe określone w art. 4a pkt 28 uCIT, a od 1 października 2018 określone w art. 4a pkt 28 uCIT w zw. z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Stanowisko Wnioskodawcy jest też zgodne z interpretacjami indywidualnymi wydanymi w odniesieniu do tworzenia nowych lub ulepszonych systemów/programów informatycznych:

Stanowisko w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, do kosztów kwalifikowanych opisanych w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT, można także zaliczyć koszty materiałów i surowców (w tym energii elektrycznej, wody, gazu) zużytych na wytworzenie prototypu lub serii pilotażowej, w tym również w sytuacji, jeżeli prototypy lub serie pilotażowe zostają w późniejszym czasie sprzedane klientowi docelowemu.

Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT, za koszty kwalifikowane uznaje się nabycie materiałów i surowców (w tym energii elektrycznej, wody, gazu) bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Zdaniem Wnioskodawcy, konstrukcja powyżej przytoczonego przepisu pozwala na zaliczenie do kosztów kwalifikowanych, kosztów wszelkich materiałów i surowców (stanowiących koszty uzyskania przychodu) niezbędnych do wytworzenia prototypu bądź serii pilotażowej. Ich wyprodukowanie jest bowiem konieczne do przeprowadzenia procesu walidacji nowego lub zmienionego produktu, wytworzonego w ramach działalności badawczo-rozwojowej, a tym samym niezbędne do ukończenia projektu badawczo-rozwojowego. Skoro bez tych materiałów i surowców niemożliwe byłoby zrealizowanie projektu badawczo-rozwojowego, to należy uznać, iż zachodzi bezpośredni związek tych materiałów i surowców z działalnością badawczo-rozwojową.

Okoliczność, czy prototypy lub seria pilotażowa zostaną następnie sprzedane, w ocenie Wnioskodawcy nie ma znaczenia dla możliwości rozliczenia tego rodzaju kosztów w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. Wnioskodawca wskazał, że taka interpretacja jest zgodna z charakterem działalności badawczo-rozwojowej, w trakcie której należy wytworzyć prototyp lub serię pilotażową w celu zweryfikowania założeń projektu. W przypadku Wnioskodawcy jest to nieodłączny element jego prac badawczo-rozwojowych. Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają również interpretacje wydane w analogicznych stanach faktycznych:

Stanowisko w zakresie pytania nr 3.

Od 1 stycznia 2018 r. za koszty kwalifikowane objęte zakresem ulgi na działalność badawczo - rozwojową, zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 4a uCIT, uznaje się nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 uCIT. Jak wskazano w stanie faktycznym, umowy usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej nie są zawierane z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 uCIT.

Wobec powyższego, usługi polegające na wykonaniu pewnych prac przez podmiot zewnętrzny z wykorzystaniem aparatury naukowo-badawczej, na potrzeby realizacji działalności badawczo-rozwojowej przez Wnioskodawcę mieszczą się w zakresie pojęcia „nabycia usługi wykorzystania aparatur/naukowo-badawczej, wskazanego w art. 18d ust. 2 pkt 4a uCIT, a tym samym koszty tych usług mogą być uznane za koszty kwalifikowane. Wnioskodawca korzysta z ww. świadczeń wyłącznie na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej, a bez skorzystania z tych usług niemożliwe byłoby ukończenie projektów badawczo-rozwojowych i zweryfikowanie założeń projektu. Wobec tego, w ocenie Wnioskodawcy wszystkie przesłanki określone w art. 18d ust. 2-4a uCIT są spełnione.

Stanowisko w zakresie pytania nr 4.

Zgodnie z art. 18d ust. 2a uCIT, w przypadku wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3, za koszty kwalifikowane uznaje się dokonywane od tej wartości niematerialnej i prawnej odpisy amortyzacyjne w proporcji, w jakiej w jej wartości początkowej pozostają koszty wymienione w ust. 2 pkt 1-4a lub ust. 3a pkt 2 uCIT. Stosownie natomiast do treści art. 16b ust. 2 pkt 3 uCIT, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c uCIT, niezależnie od przewidywanego okresu używania, koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

 1. produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz
 2. techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz
 3. z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

Prace rozwojowe prowadzone przez Wnioskodawcę spełniają warunki, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3 uCIT, a wobec tego podlegają amortyzacji.

Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, odpisy amortyzacyjne dokonywane od inwestycji polegających na prowadzeniu prac rozwojowych, zakończonych wynikiem pozytywnym w postaci wartości niematerialnych i prawnych, który może być wykorzystany przez Wnioskodawcę w dalszej działalności gospodarczej (opis w pkt IV stanu faktycznego), stanowią koszty kwalifikowane w takiej części, w jakiej na wartość początkową inwestycji, której wynikiem są wartości niematerialne i prawne, składały się koszty wymienione w art. 18d ust. 2 pkt 1-4a uCIT.

Przepisy nie ograniczają, iż do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć tylko odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, których koszty rzeczywiście poniesiono tylko w 2018 r. Wobec tego, w przypadku inwestycji dokonanych w latach 2014-2017, od których są dokonywane odpisy amortyzacyjne w 2018 r., możliwe jest zaliczenie do kosztów kwalifikowanych odpowiedniej części tych odpisów amortyzacyjnych dokonanych w 2018 r.

Stanowisko w zakresie pytania nr 5.

W ocenie Wnioskodawcy o tym, kiedy dany koszt można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych decyduje moment zaliczenia kosztu do kosztów uzyskania przychodów, a data faktycznego poniesienia kosztu nie ma znaczenia. Zgodnie z art. 18d ust. 1 uCIT, Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Dopóki zatem dany koszt nie jest kosztem uzyskania przychodu, to nie może stanowić kosztu kwalifikowanego.

Wobec tego, koszty faktycznie ponoszone w latach 2014-2017 na prace rozwojowe, jeżeli nie były zaliczane do kosztów uzyskania przychodu w okresie ich poniesienia, nie mogły stanowić kosztów kwalifikowanych w roku ich poniesienia. W związku z tym, że koszty te są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów jako pozostałe koszty operacyjne dopiero po zakończeniu prac rozwojowych, stanowią koszty kwalifikowane roku podatkowego, w którym zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (jeżeli oczywiście mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych wskazanym w art. 18d uCIT). Koszty takie nie mogą podlegać amortyzacji w przypadku zakończenia prac niepowodzeniem. W ocenie Wnioskodawcy, koszty takie podlegają rozliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku podatkowym, w którym koszty zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Art. 18d ust. 1 uCIT nie wymaga bowiem, aby koszt został faktycznie poniesiony w roku podatkowym, w którym został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, aby mógł być uznany za koszt kwalifikowany w tym roku podatkowym. Wobec tego za koszty kwalifikowane można uznać także koszty faktycznie poniesione w latach poprzednich, w tym w latach, w których nie obowiązywały przepisy o uldze badawczo-rozwojowej, a uznane za „pozostałe koszty operacyjne” uzyskania przychodu po zakończeniu niepowodzeniem prac rozwojowych, kiedy już obowiązywały regulacje dotyczące ulgi badawczo-rozwojowej (opis w pkt IV stanu faktycznego).

Stanowisko w zakresie pytania nr 6:

Zgodnie z art. 18d ust. 3 uCIT, za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Zdaniem Wnioskodawcy, do kosztów kwalifikowanych opisanych w art. 18d ust. 3 uCIT można zaliczyć w całości odpisy amortyzacyjne dokonywane w 2018 r. od środków trwałych (ŚT) oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNIP), które są wykorzystywane do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, nawet w przypadku, gdy są wykorzystywane także do innych czynności, niezwiązanych z działalnością badawczo-rozwojową (opis w pkt V stanu faktycznego). Należy bowiem wskazać, iż w art. 18d ust. 3 uCIT nie zastrzeżono, że ŚT i WNIP muszą być wykorzystywane wyłącznie do działalności badawczo-rozwojowej, aby odpisy amortyzacyjne od nich stanowiły koszty kwalifikowane, tak jak to ma miejsce w art. 18d ust. 2 pkt 4 i 4a uCIT. Ustawodawca zatem, w przypadkach, gdzie wymagane jest, aby sprzęt był wykorzystywany wyłącznie do działalności badawczo-rozwojowej, wyraźnie to zastrzegł. Podobnie w przypadkach, gdzie koszty uzyskania przychodu można zaliczyć tylko częściowo, proporcjonalnie, wprost na to wskazano (np. art. 18d ust. 2 pkt 1 i 1a oraz art. 18d ust. 2a uCIT). Wobec tego, w związku z brakiem zastrzeżenia, iż ŚT lub WNIP miałyby być wykorzystywane wyłącznie do działalności badawczo-rozwojowej, aby uznać odpisy amortyzacyjne za koszty kwalifikowane, należy przyjąć, iż także gdy ŚT lub WNIP są wykorzystywane częściowo w działalności niestanowiącej B+R, odpisy amortyzacyjne stanowią w całości koszty kwalifikowane.

Należy również wskazać, iż nie ma znaczenia, jaką wartość początkową ma ŚT lub WNIP wykorzystywany w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. W przypadku, gdy podatnik nie ujmuje od razu w kosztach uzyskania przychodu wydatków poniesionych na nabycie ŚT lub WNIP, lecz dokonuje ich amortyzacji, pomimo iż nie ma takiego obowiązku w świetle z art. 16d ust. 1 uCIT, odpisy amortyzacyjne od takich ŚT lub WNIP poniesione w danym roku podatkowym stanowią koszty kwalifikowane. Zgodnie z art. 16d ust. 1 uCIT, Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g nie przekracza 10 000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Jest to prawo podatnika, z którego nie ma on obowiązku korzystać. Jeżeli zatem w danym przypadku podatnik wybrał, iż będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych od ST lub WNIP o wartości do 10 000 zł, to odpisy te mieszczą się w kategorii kosztów kwalifikowanych określonej w art. 18d ust. 3 uCIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest w części prawidłowe a w części nieprawidłowe.

Ad. 1 do Ad. 5

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ad. 6

Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, z późn. zm., dalej: „uCIT”), podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych podlegające odliczeniu w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową ustawodawca wskazał w art. 18d ust. 2-3 uCIT.

Stosownie do art. 18d ust. 3 uCIT, za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18d ust. 5 uCIT).

W myśl art. 18d ust. 6 uCIT, podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

Jak stanowi art. 18d ust. 7 uCIT, kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w ust. 3a, jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2-3a;
 2. w przypadku pozostałych podatników, o których mowa w ust. 3a - 150% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4a i ust. 2a-3a, oraz 100% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 5;
 3. w przypadku pozostałych podatników - 100% kosztów, o których mowa w ust. 2-3.

Zgodnie z art. 18d ust. 8 uCIT, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Stosownie do art. 9 ust. 1b uCIT, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Przenosząc przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt analizowanej sprawy stwierdzić należy, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

 1. podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,
 2. koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu uCIT,
 3. koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 - 3 uCIT,
 4. ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu uCIT, przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,
 5. podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia,
 6. w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,
 7. podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 8. kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w uCIT,
 9. koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.Ponadto wskazać należy, że aby dany wydatek mógł zostać uwzględniony dla potrzeb kalkulacji ulgi na działalność badawczo-rozwojową, to poza posiadaniem przymiotu kosztu kwalifikowanego (zamknięty katalog wskazany w art. 18d ust. 2 i 3 uCIT), musi on być jednocześnie kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz nie może być podatnikowi zwrócony w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 uCIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (…).

Definicja kosztów uzyskania przychodów sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika podlega indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Jednocześnie, art. 16 ust. 1 ustawy, zawiera zamknięty katalog wydatków, których podatnik nie może zaliczyć do kosztów pomniejszających przychody nawet wówczas, gdy mają one związek z prowadzoną przez niego działalnością i zostały poniesione w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W myśl art. 15 ust. 6 uCIT, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisem art. 16a–16m, z uwzględnieniem art. 16.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia ustalenia, czy odpisy amortyzacyjne od opisanych we wniosku Środków Trwałych i WNiP wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d uCIT, podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki w ramach Ulgi.

Zgodnie z art. 16f ust. 3 uCIT, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 16h-16m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10 000 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 000 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16m albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.

W myśl art. 16d ust. 1 uCIT, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g nie przekracza 10 000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Odnosząc się do treści pytania w pierwszej kolejności wskazać należy, że co do zasady odpisy amortyzacyjne dokonane od środków trwałych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej, mogą być objęte omawianą ulgą badawczo-rozwojową przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 18d uCIT.

Zatem, istnieje możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 3 uCIT, w ramach limitów, odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych jeżeli są one rzeczywiście wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej.

Choć ustawodawca nie użył w treści art. 18d ust. 3 uCIT sformułowania „wyłącznie”, to jednoznacznie wskazał, że za ww. koszty kwalifikowane podatnicy mogą uznać dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są one wykorzystywane w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Wyjaśnić zatem należy, że powyższe sformułowanie oznacza, że odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w całości, stanowią koszt kwalifikowany, w myśl ww. przepisu, jeżeli składniki te są rzeczywiście wykorzystywane jedynie do działalności badawczo-rozwojowej.

Natomiast w sytuacji, gdy ww. składniki będą częściowo wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej a częściowo do bieżącej działalności - co znajduje odzwierciedlenie w rozpatrywanej sprawie - to w takim przypadku koszty odpisów amortyzacyjnych będą stanowić koszty kwalifikowane, tylko w takiej części, w jakiej środki trwałe i wartości niematerialne i prawne będą służyć prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym, może zaliczyć do kosztów kwalifikowanych odpisy amortyzacyjne Środków Trwałych i WNiP w pełnej wysokości, zarówno w odniesieniu do Środków Trwałych i WNiP wykorzystywanych wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jak i w odniesieniu do tych, które będą wykorzystywane również do innych celów niż działalność badawczo-rozwojowa (nie będą wykorzystywane wyłącznie w działalności badawczo-rozwojowej) jest nieprawidłowe.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia:

 • czy opisana w pkt I stanu faktycznego działalność Wnioskodawcy w zakresie badań i rozwoju prowadzona w 2018 r., spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej zawartej w art. 4a pkt 26-28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która uprawnia do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d uCIT - jest prawidłowe,
 • czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT może zaliczyć poniesione w 2018 r. koszty materiałów i surowców (w tym energii elektrycznej, wody, gazu) zużytych na wytworzenie prototypu lub serii pilotażowej, jeżeli prototypy lub serie pilotażowe zostają następnie sprzedane – jest prawidłowe,
 • czy Wnioskodawca do kosztów kwalifikowanych wymienionych rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 4 i 4a uCIT, może zaliczyć poniesione w 2018 r. koszty nabycia usług wykonania konkretnych prac przez podmioty trzecie z wykorzystaniem aparatury naukowo-badawczej, wyłącznie na potrzeby prowadzonych prac badawczo- rozwojowych – jest prawidłowe,
 • czy dokonywane w 2018 r. odpisy amortyzacyjne od „inwestycji” (wartości niematerialnych i prawnych), na które ponoszono koszty w latach 2014 - 2017 stanowią koszty kwalifikowane w takiej części, w jakiej koszty określone w art. 18d ust. 2 pkt 1-4a uCIT składały się na całą inwestycję (wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej) – jest prawidłowe,
 • czy koszty inwestycji w postaci prac rozwojowych zakończonych niepowodzeniem, o których mowa w pkt IV stanu faktycznego, ponoszone w latach 2014-2017 a zaliczone do kosztów uzyskania przychodu jako „pozostałe koszty operacyjne” po zakończeniu projektu, mogą stanowić koszty kwalifikowane w roku, w którym zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu – jest prawidłowe,
 • czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej a częściowo także przy wykonywaniu innej działalności stanowią w całości koszty kwalifikowane – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj