Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-2.4010.447.2018.2.AW
z 23 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 października 2018 r. (data wpływu 25 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z 12 grudnia 2018 r. (data wpływu 18 grudnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku otrzymanych przez Wnioskodawcę dotacji (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 października 2018 r. wpłynął do organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku otrzymanych przez Wnioskodawcę dotacji.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 3 grudnia 2018 r. Znak: 0111-KDIB1-2.4010.447.2018.1.AW wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano pismem z 12 grudnia 2018 r. (data wpływu 18 grudnia 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w piśmie z 12 grudnia 2018 r.):

Spółka X. Sp. z o.o. tworzy wraz z 8. podmiotami, tj: A. Sp. z o.o., B. Sp. z o.o., C. Sp. z o.o., D. Sp. z o.o., E. Sp. z o.o., F. Sp. z o.o., G. Sp. z o.o. i H. Sp. z o.o. – podatkową grupę kapitałową (dalej: „PGK”, „Grupa”, „Wnioskodawca”) w rozumieniu art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”).

Spółka X. Sp. z o.o. jest spółką dominującą w Grupie, o której mowa w art. 1a ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o CIT, natomiast pozostałe spółki to podmioty zależne.

Spółka X. Sp. z o.o. prowadzi działalność:

 • rolniczą w zakresie produkcji roślinnej, w ramach której świadczy usługi związane z uprawą roli, a także prowadzi handel towarami,
 • pozarolniczą, w tym świadczy usługi na rzecz spółek zależnych w zakresie wsparcia, np. usługi serwisowe, księgowe.

Podstawową działalnością spółek zależnych jest działalność rolnicza, z której przychody pozostają wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

Spółka X. Sp. z o.o. pełni funkcję spółki holdingowej, w tym jest odpowiedzialna za nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowych z kontrahentami w zakresie nabywania produktów niezbędnych do prowadzenia działalności rolnej przez spółki zależne oraz do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych przez ww. spółki.

PGK została utworzona na podstawie umowy podatkowej grupy kapitałowej zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 6 września 2017 r., która została zarejestrowana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego decyzją z dnia 12 października 2017 r. PGK została utworzona na okres 3 lat podatkowych i rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 stycznia 2018 r.

Spółka X. Sp. z o.o. wraz ze spółkami zależnymi w związku z prowadzeniem działalności rolniczej korzystają w 2018 r. z różnych form wsparcia współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dla obszarów wiejskich i produkcji rolniczej, w tym gł. płatności (dopłat) w ramach systemów wsparcia bezpośredniego do prowadzonych upraw rolniczych, takich jak:

 • Jednolita Płatność Obszarowa,
 • płatność za zazielenienie,
 • płatność redystrybucyjna,
 • płatność do powierzchni upraw strączkowych na ziarno,
 • kwota zwrotu dyscypliny finansowej,
 • płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020),
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW),

przyznawanych na określony rok na podstawie decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wskazane dotacje stanowią dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i są otrzymywane na podstawie odrębnych przepisów, tj.:

 • na podstawie art. 5-6 i art. 24 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (dot. Jednolitej Płatności Obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności redystrybucyjnej, płatności do powierzchni upraw strączkowych na ziarno czy kwoty zwrotu dyscypliny finansowej),
 • na podstawie art. 26 ust. 112 pkt 2 oraz art. 3 ust. 1 z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a takie § 2 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dot. płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami – ONW),
 • na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz art. 32 ust. 1 z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, § 2, § 15 ust. 3, § 16 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz art. 67, 68 ust. 1, art. 70 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, art. 18 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 640/2014 (dot. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej – PROW 2014-2020).

Wnioskodawca wskazał, iż Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał w dniu 2 czerwca 2017 r. dla Spółki X. Sp. z o.o. interpretację indywidualną o nr 0115-KDIT2-3.4010.43.2017.1.MJ, w której uznał za prawidłowe stanowisko, m.in. w zakresie możliwości korzystania po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej przez Spółkę X. Sp. z o.o. oraz spółki zależne ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy o CIT.

Dodatkowo, jeden z członków PGK – A. Sp. z o.o. – wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa o dofinansowanie do zakupu ciągnika dużej mocy, ciągnikowej kosiarki czołowej do trawy oraz umywalki umożliwiającej uruchomienie plenerowej smażalni ryb na potrzeby różnicowania działalności gospodarczej prowadzonej przez A. Sp. z o.o., w zakresie działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach z programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020. A. Sp. z o.o. otrzymała ww. dofinansowanie za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dalej: „ARiMR”). Wskazane dofinansowanie do zakupu ciągnika dużej mocy, ciągnikowej kosiarki czołowej do trawy oraz umywalki umożliwiającej uruchomienie plenerowej smażalni ryb na potrzeby różnicowania działalności gospodarczej prowadzonej przez A. Sp. z o.o., w zakresie działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach z programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 – z uwagi na przeznaczenie dofinansowania, tj. o charakterze inwestycyjnym, stanowi dotację otrzymaną na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16a-16m ustawy o CIT.

Ponadto A. Sp. z o.o. wystąpiła do ARiMR z wnioskiem o dofinansowanie w zakresie działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” o którym mowa w art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014, w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Celem jest uzyskanie środków finansowych na wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. A. Sp. z o.o. otrzymała wnioskowaną pomoc finansową.

Wskazane dofinansowanie w zakresie działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”, o którym mowa w art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014, w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” stanowią środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) określa, że środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). W myśl art. 2 pkt 5 przywołanej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c, w tym pochodzące z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Program ten jest współfinansowany z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Otrzymywane przez poszczególne spółki dotacje i dofinansowania stanowią szczególny charakter wsparcia dla działalności rolniczej, w tym hodowli ryb. Ocena ww. form pomocy pod kątem ich opodatkowania ma zasadniczy wpływ na sposób przyszłego rozliczenia roku podatkowego całej Grupy.

W formularzu zeznania CIT-8AB istnieje wymóg podania w poz. 41 sumy przychodów wszystkich spółek wchodzących w skład PGK, a w poz. 44-45 sumy ich dochodów, w podziale na źródło przychodu. W ocenie Spółki istnieją uzasadnione wątpliwości, czy i w jakim zakresie uwzględniać w formularzu CIT-8AB otrzymywane od ARiMR środki oraz pomoc finansową z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 12 grudnia 2018 r., oznaczone we wniosku numerem 1):

Czy kwoty otrzymanych w danym roku dotacji, tj. płatności bezpośrednich do prowadzonych upraw rolniczych, jak Jednolita Płatność Obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność redystrybucyjna, płatność do powierzchni upraw strączkowych na ziarno, kwota zwrotu dyscypliny finansowej, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020), płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) oraz ww. wsparcia finansowego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, tj. dofinansowanie do zakupu ciągnika dużej mocy, ciągnikowej kosiarki czołowej do trawy oraz umywalki umożliwiającej uruchomienie plenerowej smażalni ryb na potrzeby różnicowania działalności gospodarczej prowadzonej przez A. Sp. z o.o. oraz wskazane dofinansowanie w zakresie działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”, o którym mowa w art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014, w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane w danym roku podatkowym przez poszczególnych członków Grupy kwoty ww. dotacji, korzystają ze zwolnienia przedmiotowego. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Otrzymywane przez członków Grupy płatności czy dofinansowania spełniają co do zasady warunek uznania ich za przychód w momencie otrzymania, tzn. w dacie wpłaty poszczególnych transz środków na rachunek bankowy beneficjenta pomocy. Jednocześnie ww. środki otrzymane od ARiMR, jak i z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 stanowią w ocenie Wnioskodawcy przychód wolny od podatku, ponieważ mieszczą się w kategorii zwolnień przedmiotowych określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, w tym:

 1. płatności (dopłaty) w ramach systemów wsparcia bezpośredniego do prowadzonych upraw rolniczych, tj. Jednolita Płatność Obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność redystrybucyjna, płatność do powierzchni upraw strączkowych na ziarno, kwota zwrotu dyscypliny finansowej, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna (PROW 2014-2020), płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) – są zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy o CIT. Zgodnie z przytoczonym przepisem zwolnione z podatku są dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. W ocenie Wnioskodawcy otrzymywane bowiem przez poszczególnych członków Grupy z ARiMR ww. płatności do gruntów i prowadzonej na nich produkcji rolniczej stanowią tego typu dopłaty bezpośrednie.
 2. dofinansowanie do zakupu ciągnika dużej mocy, ciągnikowej kosiarki czołowej do trawy oraz umywalki umożliwiającej uruchomienie plenerowej smażalni ryb na potrzeby różnicowania działalności gospodarczej prowadzonej przez A. Sp. z o.o., w zakresie działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 – z uwagi na przeznaczenie dofinansowania, tj. o charakterze inwestycyjnym, korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT. Na jego podstawie, wolne od podatku dochodowego są dotacje otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.
 3. dofinansowanie w zakresie działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”, o którym mowa w art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014, w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o CIT. Zgodnie z przepisem, wolnymi od podatku dochodowego są również środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) określa, że środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). W myśl art. 2 pkt 5 przywołanej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c, w tym pochodzące z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Program ten jest współfinansowany z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj