Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL3-3.4011.419.2018.1.AA
z 23 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2018 r. (data wpływu 11 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Pan (…) (dalej jako: Wspólnik A lub Wnioskodawca) jest Wspólnikiem G Spółka jawna (dalej jako: Spółka).

Spółka została zawiązana w dniu 7 listopada 2001 r. i powstała z przekształcenia spółki cywilnej.

Spółka ma siedzibę na terytorium Polski i liczy 3 Wspólników, którymi oprócz Wnioskodawcy jest także Pan (…) (dalej jako: Wspólnik B) i Pan (…) (dalej jako Wspólnik C lub występujący Wspólnik).

Prawo poszczególnych Wspólników do udziału w zyskach Spółki przedstawia się następująco:

  • Wspólnik A – 49% prawa do udziału w zyskach,
  • Wspólnik B – 1% prawa do udziału w zyskach,
  • Wspólnik C – 50% prawa do udziału w zyskach.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie produkcji mebli, opakowań drewnianych i materaców oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego.

W niedalekiej przyszłości planowane jest wystąpienie ze Spółki Wspólnika C. Spółka w ramach rozliczenia z występującym Wspólnikiem przekaże na jego rzecz środki pieniężne wynikające z prawa Wspólnika C do udziału w zyskach, które nie zostały dotychczas wypłacone.

Generowany przez Spółkę zysk był na bieżąco opodatkowywany przez Wspólników, w każdym roku podatkowym, zgodnie z przyjętymi zasadami – jako przychód z działalności gospodarczej.

Wypłacone środki pieniężne nie będą przewyższały kwot odpowiadających przysługującemu Wspólnikowi C prawu do udziału w zyskach Spółki.

Wraz z nabyciem przez występującego Wspólnika prawa do udziału w zyskach Spółki, Wspólnik C wniósł do Spółki wkład gotówkowy w wysokości 10.000 zł.

Z tytułu wystąpienia ze Spółki Wspólnikowi C w ramach wypłaconych środków pieniężnych zostanie więc zwrócona także kwota odpowiadająca wysokości wniesionego wkładu, tj. równowartość 10.000 zł.

Podsumowując, Wspólnikowi C zostaną wypłacone jedynie środki pieniężne wynikające z jego prawa do udziału w zyskach Spółki, a także środki stanowiące zwrot wkładu. Poza wskazanymi sposobami rozliczenia Wspólnika C ze Spółką nie zostaną mu wypłacone inne kwoty. Nie powstanie zatem sytuacja wypłacania zysków przynależnych jednemu Wspólnikowi na rzecz innego Wspólnika.

Wypracowany w Spółce dochód podlegał już opodatkowaniu. Z kolei wartość uprzednio wniesionych do Spółki wkładów nie stanowi przychodu podatkowego dla innych Wspólników.

Pozostali Wspólnicy, pomimo wystąpienia Wspólnika C ze Spółki, wyrażają wolę dalszego istnienia Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z planowanym wystąpieniem jednego ze Wspólników ze Spółki, przy jednoczesnym rozliczeniu za pomocą środków pieniężnych zysku odpowiadającego udziałom Wspólnika C w Spółce oraz zwrotu wkładu, dojdzie do powstania po stronie Wnioskodawców przychodu?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm. – dalej jako: k.s.h.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Stosownie do postanowień art. 8 § 1 k.s.h. spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Ponadto zgodnie z art. 28 k.s.h. majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Spółka jawna może zatem posiadać własny majątek, który jest odrębny od majątków osobistych jej wspólników. Mienie wniesione przez Wspólników do spółki jawnej jako wkład oraz nabyte przez spółkę w toku jej działalności stanowi majątek spółki, a nie jej wspólników. W związku z powyższym w momencie wystąpienia Wspólnika C ze spółki jedynym podmiotem uzyskującym korzyść z tytułu pozostawionego w Spółce wkładu będzie Spółka, nie zaś Wnioskodawcy.

Na podstawie art. 65 § 1 k.s.h. wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika, poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość jej i majątku w obrocie prawnym i gospodarczym.

Ustalony w ten sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3 k.s.h.). Należy wskazać, iż art. 65 k.s.h. regulujący kwestię rozliczeń wspólnika ze spółką ma charakter dyspozytywny, a więc możliwe jest uregulowanie zasad rozliczania udziału wspólnika występującego ze spółki w sposób odmienny.

W związku z wystąpieniem Wspólnika C ze Spółki planowane jest rozliczenie ze Spółką, polegające na wypłacie środków pieniężnych, na które składają się kwoty należne Wspólnikowi C z tytułu prawa do udziału w zyskach oraz środki pieniężne stanowiące równowartość wniesionego wkładu.

Mając na względzie powyższe przepisy, należy stwierdzić, że rozliczenie występującego wspólnika dokonywane jest ze spółką, nie zaś z jej wspólnikami. Co za tym idzie, na skutek wystąpienia Wspólnika C dojdzie do rozliczenia ze Spółką. W związku z powyższym po stronie Wspólnika A, jak i Wspólnika B pozostających w Spółce nie powstanie z tego tytułu żadne przysporzenie.

Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego, a co za tym idzie nie posiada osobowości prawnej. Z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są więc poszczególni Wspólnicy tej Spółki.

Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej jest zatem uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika.

Wspólnicy Spółki są osobami fizycznymi, w związku z czym w przypadku osiągnięcia dochodu z prawa do udziału w zyskach Spółki będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm. – dalej jako ustawa o PIT) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. la, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziały) są równe.

Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Jednocześnie zgodnie z art. 14 ust. 1 tej ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle ww. przepisów ustawy o PIT za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej należy uznać konkretne, wymierne, definitywne, co najmniej wymagalne przysporzenie majątkowe związane z prowadzoną działalnością, w związku z którym po stronie podatnika pojawia się pewna wartość majątkowa.

W związku z wystąpieniem Wspólnika C ze Spółki jawnej (na skutek którego dojdzie do rozliczenia ze Spółką polegającego na wypłacie środków pieniężnych należnych występującemu Wspólnikowi z tytułu prawa do udziału w zyskach Spółki, a także środków stanowiących zwrot wkładu) po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przysporzenie majątkowe, tj. ani przysporzenie w formie świadczenia w naturze, ani inne nieodpłatne świadczenie.

Jedynym podmiotem, który uzyska korzyść, w postaci przysporzenia majątkowego, z tytułu przedmiotowego wystąpienia będzie Spółka. Udziały pozostawione przez Wspólnika C w Spółce powiększą majątek Spółki, która stosownie do treści art. 8 § 1 k.s.h. może we własnym imieniu nabywać prawa.

Majątek Spółki jawnej i majątki jej Wspólników są majątkami odrębnymi. Przychody oraz koszty, a w konsekwencji także dochód rozliczane są bezpośrednio w odniesieniu do każdego ze Wspólników Spółki jawnej. Nie można zatem przyjąć, że przyrost majątku Spółki, który byłby rezultatem wystąpienia z niej Wspólnika C (przy dokonaniu rozliczenia, na które składa się wypłata środków pieniężnych wynikających z prawa występującego Wspólnika do udziału w zyskach Spółki oraz środków stanowiących zwrot wkładu), będzie generował po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający odrębnemu opodatkowaniu.

Dopiero w sytuacji ewentualnego wystąpienia ze Spółki kolejnego Wspólnika lub w przypadku rozwiązania Spółki po stronie Wnioskodawcy może pojawić się przysporzenie, a zatem dopiero na ten moment można by mówić o powstaniu obowiązku podatkowego.

Mając na względzie powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wystąpieniem Wspólnika C (zważając na sposób, w jaki dojdzie do rozliczenia z występującym Wspólnikiem – tj. poprzez rozliczenie wyłącznie środków wynikających z prawa do udziału w zyskach Spółki oraz zwrotu wkładu), po stronie Wnioskodawcy nie powstanie żadne przysporzenie z tego tytułu, a co za tym idzie Wnioskodawca nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Przedstawione stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych, wydawanych w zbliżonych do omawianego stanach faktycznych, przykładowo:

  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 września 2017 r., znak 0112-KDIL3-1.4011.209.2017.1.IM: „za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej należy uznać konkretne, wymierne, definitywne, co najmniej wymagalne przysporzenie majątkowe związanie z prowadzoną działalnością, w związku, z którym po stronie podatnika pojawia się pewna wartość majątkowa. W przypadku wystąpienia przez wspólnika ze spółki komandytowej bez wynagrodzenia, po stronie wspólników pozostających w spółce nie dojdzie do powstania ww. przysporzenia. Dlatego też na tle przedstawionych rozważań, w opinii Wnioskodawcy, po jego stronie nie powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki komandytowej bez wynagrodzenia”;
  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 czerwca 2017 r., znak 0113-KDIPT2-3.4011.144.2017.1.AC: „(...) wystąpienie wspólnika z rozliczeniem innym niż przewidziane w art. 65 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie generuje przychodów u wspólników pozostających w spółce. (...) przy wypłacie na rzecz wspólnika występującego ze Spółki komandytowej wartości udziału kapitałowego, w wysokości obniżonej (49%) w stosunku do wartości wynikającej z bilansu określającego wartość zbawczą majątku Spółki komandytowej, po stronie wspólnika tej Spółki będącego osobą fizyczną – Wnioskodawczyni, która pozostaje w Spółce wobec jej dalszego trwania, powstaje przychód, wynikający z braku wypłaty na rzecz występującego wspólnika całości udziału kapitałowego wyliczonego na podstawie bilansu w momencie ewentualnego przyszłego wyjścia wspólnika będącego osobą fizyczną – Wnioskodawczyni – ze Spółki, lub jej rozwiązania”;
  • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 maja 2016 r., znak ILPB1/4511-1-377/16-2/APR: „(...) Wnioskodawca, jako wspólnik pozostający w spółce komandytowej, nie uzyska przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z tytułu wystąpienia innego wspólnika (spółki jawnej) bez wynagrodzenia”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm.): spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, nie są zatem podatnikami podatku dochodowego, a dochody spółek osobowych nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania (wyjątek stanowi spółka komandytowo-akcyjna). Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych: spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Stosownie do art. 8 § 1 ww. ustawy: spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia (art. 28 Kodeksu spółek handlowych).

Ponadto w myśl art. 51 § 1 Kodeksu spółek handlowych: każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach (art. 51 § 2 ww. Kodeksu).

Zgodnie z art. 65 § 1 ww. Kodeksu: w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki.

Udział kapitałowy obliczony w sposób określony w § 1 i § 2 powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3 ww. ustawy).

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej (dalej: Spółka). W przyszłości planowane jest wystąpienie ze Spółki jednego ze wspólników. Spółka w ramach rozliczenia z występującym wspólnikiem przekaże na jego rzecz środki pieniężne wynikające z prawa tego wspólnika do udziału w zyskach. Wypłacone środki pieniężne nie będą przewyższały kwot odpowiadających przysługującemu wspólnikowi prawu do udziału w zyskach Spółki.

Wątpliwość Wnioskodawcy w niniejszej sprawie budzi, czy w związku z planowanym wystąpieniem jednego ze wspólników ze Spółki, przy jednoczesnym rozliczeniu za pomocą środków pieniężnych zysku odpowiadającego udziałom tego wspólnika w Spółce oraz zwrotu wkładu, dojdzie do powstania przychodu po stronie wspólnika pozostającego w Spółce (tu: Wnioskodawcy).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. przez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy: zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Stosownie do treści art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Przy czym - w myśl art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Zatem za spółkę niebędącą osobą prawną należy uznać także spółkę jawną (tu: Spółkę).

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Jednocześnie zgodnie z art. 14 ust. 1 tej ustawy: za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Analiza powyższych przepisów nakazuje zatem przyjąć, że na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód wspólnika będącego osobą fizyczną z udziału w spółce niebędącej osobą prawną prowadzącej działalność gospodarczą należy uznać konkretne, wymierne, definitywne i co najmniej wymagalne przysporzenie majątkowe związane z prowadzoną w ramach tej spółki działalnością, w związku z którym po stronie wspólnika pojawia się konkretna wartość majątkowa. W przypadku wystąpienia przez wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną po stronie wspólników pozostających w tej spółce nie dojdzie do powstania ww. przysporzenia.

Spółka niebędąca osoba prawną dysponuje majątkiem odrębnym od majątku jej wspólników, to ewentualne rozliczenie wspólnika występującego ze spółki w czasie jej trwania dokonywane jest właśnie z tą spółką, a nie z jej wspólnikami. W konsekwencji rozliczenie takie nie ma bezpośredniego przełożenia na prawa majątkowe pozostających w spółce wspólników w dacie, w której rozliczenie to zostaje dokonane – niezależnie od jego treści. Nawet gdyby występujący wspólnik zrezygnował z przysługującego mu wynagrodzenia, ewentualne rozliczenie w tym względzie odbywałoby się ze spółką, a nie z poszczególnymi wspólnikami. Tym samym  w momencie wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, wystąpienie to pozostaje bez wpływu na odrębne majątki pozostałych w spółce wspólników.

Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy  u Wnioskodawcy pozostającego w Spółce nie wystąpi jakiekolwiek przysporzenie w związku z wystąpieniem ze Spółki Wspólnika C. Niezależnie od rozliczeń Wspólnika C ze Spółką, w chwili wystąpienia pozostający w Spółce wspólnicy (tu: Wnioskodawca) nie uzyskują bowiem roszczenia w stosunku do jakichkolwiek kwot mogących potencjalnie być przedmiotem żądania kierowanego do Spółki czy Wspólnika C.

W świetle powyższego - w związku z wystąpieniem Wspólnika C ze Spółki, który otrzyma wyłącznie środki wynikające z prawa do udziału w zyskach Spółki oraz zwrot wkładu, po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika pozostającego w Spółce, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując – w związku z planowanym wystąpieniem jednego ze wspólników ze Spółki, przy jednoczesnym rozliczeniu za pomocą środków pieniężnych zysku odpowiadającego udziałom Wspólnika C w Spółce oraz zwrotu wkładu, nie dojdzie do powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Ponadto Organ wskazuje, że zgodnie z treścią art. 14b § 1 ww. ustawy – Ordynacja podatkowa Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z tym zaznacza się, że niniejsza interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do pozostałych wspólników Spółki.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj