Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
ITPP2/443-984/11/EK
z 2 listopada 2011 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ITPP2/443-984/11/EK
Data
2011.11.02Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


Temat
Podatek od towarów i usług --> Podstawa opodatkowania --> Podstawa opodatkowania

Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Zwolnienia --> Zwolnienie od podatku

Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw --> Drobni przedsiębiorcy


Słowa kluczowe
darowizna
dotacja
obrót
podstawa opodatkowania
pomoc społeczna
zwolnienia podmiotowe
zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe
zwolnienia z podatku od towarów i usług


Istota interpretacji
Czy Stowarzyszenie musi zarejestrować się jako podatnik VAT czynny, prowadząc ww. działalność, która finansowana jest w większości ze środków budżetowych?Które z przychodów należy brać pod uwagę przy wyliczaniu obrotu 150.000 zł, powyżej którego Stowarzyszenie musiałoby się zarejestrować jako podatnik VAT czynny?Wniosek ORD-IN 3 MB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2011 r. (data wpływu 11 lipca 2011 r.), uzupełnionym w dniach 20 września i 20 października 2011 r. (daty wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług pomocy społecznej – jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 11 lipca 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 20 września i 20 października 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług pomocy społecznej.


W przedmiotowym wniosku i jego uzupełnieniach, przedstawiono następujący stan faktyczny.


Stowarzyszenie prowadzi działalność charytatywną na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i przepisów rozdziału 2 działu II ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta z dnia 8 lipca 2004 r. ze zm. Wykonuje zadania własne Miasta wpisujące się w cel główny, cel szczegółowy i cel operacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2015. Celem działalności charytatywnej, prowadzonej od 1989 r. jest przede wszystkim przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków obiadowych najbiedniejszym mieszkańcom miasta (dzieciom ze środowisk niewydolnych wychowawczo, osobom bezrobotnym, ubogim, starszym).


Stowarzyszenie uzyskuje przychody z następujących źródeł:


 • dotacja z budżetu miasta na dożywianie osób dorosłych,
 • dotacja z urzędu wojewódzkiego na osoby dorosłe,
 • pomoc wypłacana na podstawie wniosku do Agencji Rynku Rolnego w ramach programu europejskiego "Owoce i warzywa w szkole",
 • rachunki wystawiane dla miejskiego ośrodka pomocy społecznej za dożywianie dzieci w szkołach (są to środki z budżetu miasta),
 • rachunki wystawiane na ogniska wychowawcze i domy dziecka (środki z budżetu miasta),
 • rachunki wystawiane na stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób z różnym stopniem upośledzenia (środki z budżetu miasta),
 • posiłki opłacane przez rodziców dzieci w szkołach i stowarzyszeniach, z których dochód przeznaczany jest na cele statutowe Stowarzyszenia,
 • posiłki wydawane pracownikom firm (na podstawie zawartych umów), z których dochody przeznaczane są na cele statutowe Stowarzyszenia.


Ww. dotacje są dotacjami na określony program, z którego kosztów Stowarzyszenie musi się rozliczyć wobec instytucji przekazujących dofinansowanie i nie mają wpływu na cenę sprzedawanych usług bądź towarów. Rachunki, o których mowa powyżej, są wystawiane za przygotowanie obiadów oraz innych posiłków realizowanych na zlecenie. Pomoc otrzymywana z Agencji Rynku Rolnego związana jest z ogólnopolskim programem „Owoce i warzywa w szkole”. Stowarzyszenie otrzymuje zwrot poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych faktur i rachunków dotyczących zakupu owoców, warzyw, soków, materiałów do pakowania i innych zużywanych w procesie przygotowania i przewożenia paczek do szkół. Stowarzyszenie jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 22 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – ośrodkiem wsparcia. Wskazało ponadto, iż otrzymuje darowizny pieniężne i rzeczowe w postaci artykułów spożywczych od osób prywatnych i firm.


W związku z powyższym zadano pytania sprowadzające się do kwestii:


 1. Czy Stowarzyszenie musi zarejestrować się jako podatnik VAT czynny, prowadząc ww. działalność, która finansowana jest w większości ze środków budżetowych...
 2. Które z przychodów należy brać pod uwagę przy wyliczaniu obrotu 150.000 zł, powyżej którego Stowarzyszenie musiałoby się zarejestrować jako podatnik VAT czynny...


Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego w poz. 61 wniosku art. 43 ust. 1 pkt 22 lit. a) oraz pkt 24 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na źródło uzyskiwanych przychodów, działalność Stowarzyszenia jest zwolniona z obowiązku rejestracji na „podatek od wartości dodanej”.

Stowarzyszenie, w uzupełnienie wniosku wskazało, że jeśli całość statutowych przychodów nie mogłaby być zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, to do obrotu 150.000 zł należałoby wziąć pod uwagę darowizny pieniężne i darowizny artykułów spożywczych otrzymane od firm oraz osób prywatnych, a także sprzedaż realizowaną na rzecz osób fizycznych i instytucji, która finansowana jest ze środków własnych Stowarzyszenia i koszty te nie są w jakikolwiek sposób zwracane. Natomiast przychody przeznaczone są na prowadzoną działalność statutową, tj. na zakupy artykułów żywnościowych, wynagrodzenia dla pracowników, zakupy dotyczące wyposażenia kuchni, naczyń jednorazowych, paliwa i innych niezbędnych materiałów oraz realizowanie stałych opłat za energię, gaz, wodę, itp.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Stosownie do brzmienia art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne lub możliwość stosowania zwolnień podatkowych.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku i przenoszą uregulowania dotyczące tej tematyki do treści ustawy.

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów.

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347/1 ze zm.).

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. g) ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają świadczenie usług i dostawę towarów ściśle związanych z opieką i pomocą społeczną, wraz z usługami świadczonymi przez domy spokojnej starości, dokonywane przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane za podmioty o charakterze społecznym przez dane państwo członkowskie.

Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co oznacza, iż usługi związane z opieką i pomocą społeczną na gruncie Dyrektywy podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym państwie wobec jego obywateli. W żadnym przepisie Dyrektywy nie została jednak wskazana definicja „interesu publicznego”, nie zostały również określone podmioty, które mogą działać „w interesie publicznym”. Oznacza to, że zarówno komercyjne przedsiębiorstwa jaki i niekomercyjne organizacje mogą prowadzić działalność z zakresu „interesu publicznego”.

Wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione zgodnie z Dyrektywą stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 szóstej dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika” (wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r. C-461/08 w sprawie Don Bosco Onroerend Goed BV).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 22 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej.

Od 1 kwietnia 2011 r. na podstawie art. 1 pkt 13 lit. a tiret czwarty ustawy z dnia 18 marca 20011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332) ww. przepis otrzymał brzmienie: „Zwalnia się od podatku usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy (…)”.


W myśl obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:


 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.


Od 1 kwietnia 2011 r. ww. przepis, na podstawie art. 1 pkt 13 lit. d) ww. ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach przyjął następujące brzmienie: „Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:


 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.”


Ponadto w przepisie art. 43 ust. 17a ustawy o podatku o towarów i usług, który obowiązuje od 1 kwietnia 2011 r., ustawodawca przewidział, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29, 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Dokonanie interpretacji ww. art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy wymaga odniesienia się do regulacji art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), w myśl którego, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

W ust. 2 ww. artykułu przewidziano, iż zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust. 1, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy (art. 3 ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 51 ust. 1 tej ustawy, osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.

Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu (art. 51 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie z ust. 3 ww. artykułu, podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Stosownie do brzmienia art. 113 ust. 1 tej ustawy, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z ust. 2 powyższego artykułu, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Stowarzyszenie, które jest ośrodkiem wsparcia, prowadzi działalność charytatywną na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta. Celem tej działalności jest przede wszystkim przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków obiadowych najbiedniejszym mieszkańcom miasta.


Stowarzyszenie uzyskuje przychody z następujących źródeł:


 • dotacja z budżetu miasta na dożywianie osób dorosłych,
 • dotacja z urzędu wojewódzkiego na osoby dorosłe,
 • pomoc wypłacana na podstawie wniosku do Agencji Rynku Rolnego w ramach programu europejskiego "Owoce i warzywa w szkole",
 • rachunki wystawiane dla miejskiego ośrodka pomocy społecznej za dożywianie dzieci w szkołach (są to środki z budżetu miasta),
 • rachunki wystawiane na ogniska wychowawcze i domy dziecka (środki z budżetu miasta),
 • rachunki wystawiane na stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób z różnym stopniem upośledzenia (środki z budżetu miasta),
 • posiłki opłacane przez rodziców dzieci w szkołach i stowarzyszeniach oraz posiłki wydawane pracownikom firm (na podstawie zawartych umów), z których dochody przeznaczane są na cele statutowe Stowarzyszenia.


Ww. dotacje nie mają wpływu na cenę sprzedawanych usług bądź towarów, zaś rachunki są wystawiane za przygotowanie obiadów oraz innych posiłków realizowanych na zlecenie. Pomoc otrzymywana z Agencji Rynku Rolnego związana jest z ogólnopolskim programem „Owoce i warzywa w szkole”. Stowarzyszenie otrzymuje zwrot poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych faktur i rachunków dotyczących zakupu owoców, warzyw, soków, materiałów do pakowania, itp.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że skoro – jak wskazano we wniosku – otrzymywane przez Stowarzyszenie dotacje nie mają wpływu na cenę sprzedawanych usług lub towarów, to nie stanowią obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji powyższego, ich wartość nie powinna być uwzględniana przy obliczaniu kwoty, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Przy wyliczaniu tej kwoty Stowarzyszenie nie powinno również uwzględniać otrzymywanych kwot pomocy z Agencji Rynku Rolnego, gdyż – jak wynika z treści uzupełnienia wniosku – stanowią one dopłatę do kosztów nabycia, tak więc nie mają one wpływu na cenę dostarczanych towarów.

Natomiast pozostałe przychody wskazane we wniosku stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jednak wskazać należy, iż do świadczonych usług z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Stowarzyszenie dla beneficjentów pomocy – dzieci korzystających z dożywiania w szkołach, dzieci z domów dziecka, osób uczestniczących w zajęciach organizowanych przez ogniska wychowawcze oraz osób upośledzonych - finansowanych przez miejski ośrodek pomocy społecznej, ogniska wychowawcze, domy dziecka, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób z różnym stopniem upośledzenia, zastosowanie ma zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż Stowarzyszenie jest jednym z podmiotów enumeratywnie wskazanych w tym przepisie (ośrodkiem wsparcia).

Tak więc kwot uzyskiwanych za przygotowywanie obiadów oraz innych posiłków, wydawanych ww. beneficjentom pomocy, nie należy uwzględniać przy wyliczaniu limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy, z uwagi na regulację art. 113 ust. 2 ustawy.

Natomiast posiłki sprzedawane komercyjnie (posiłki opłacane przez rodziców dzieci w szkołach i stowarzyszeniach, a także wydawane pracownikom firm), nie korzystają z ww. zwolnienia od podatku, bowiem Stowarzyszenie nie świadczy w tym przypadku usług z zakresu pomocy społecznej.

Przygotowanie posiłków na zlecenie ww. podmiotów, nie korzysta również z innych zwolnień od podatku określonych w ustawie, ani w przepisach wykonawczych, wydanych na jej podstawie, w związku z czym kwoty te należy uwzględniać przy wyliczaniu limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie należy wskazać, że wbrew stanowisku Wnioskodawcy, wyliczając obrót, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie należy uwzględniać darowizn pieniężnych i rzeczowych (artykułów spożywczych), otrzymywanych od firm oraz osób prywatnych, gdyż czynności te nie stanowią sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).


Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj