Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPP3/443-970/11-2/MPe
z 11 października 2011 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPP3/443-970/11-2/MPe
Data
2011.10.11Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczenie i zwrot podatku --> Odliczenie podatku


Słowa kluczowe
akcja promocyjna
czynności opodatkowane
odliczenie podatku


Istota interpretacji
w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonegoWniosek ORD-IN 462 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 06.07.2011 r. (data nadania) 11.07.2011r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.07.2011 r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi sieć sklepów sprzedaży detalicznej na terenie całego kraju. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca uczestniczy w programie lojalnościowym, organizowanym przez podmiot trzeci (zwany dalej „Organizatorem”), którego zasady uregulowane są w umowie (zwanej dalej „Umową”) zawartej z Organizatorem. W ramach przedmiotowego programu lojalnościowego („Program”) klienci, którzy wyrazili chęć przystąpienia do Programu („Klienci”), otrzymują punkty podczas zakupów dokonywanych u Wnioskodawcy, względnie u innych uczestników Programu. Ilość przyznanych Klientom punktów jest zależna od wartości dokonanych zakupów.

Celem prowadzenia Programu jest zwiększanie obrotów i tym samym przychodów, pozyskanie nowych klientów, jak również zwiększanie satysfakcji oraz lojalności dotychczasowych Klientów wszystkich uczestników Programu, w tym również Wnioskodawcy.

W ramach zawartej Umowy Organizator zobowiązał się do świadczenia za wynagrodzeniem na rzecz Wnioskodawcy usług związanych z obsługą Programu. Zgodnie z treścią Umowy, Organizator zobowiązany jest do wykonywania następujących usług, tj.:

  1. usług polegających na realizacji Programu, w tym przyjmowaniu członków (Klientów) do Programu, przyznawaniu punktów, przekazywaniu nagród, którymi są towary, usługi lub inne świadczenia przyznawane przez Organizatora, Klientom uczestniczącym w Programie w zamian za zgromadzone przez nich punkty;
  2. usług w zakresie opracowania i funkcjonowania internetowej platformy zakupów;
  3. usług polegających na umożliwieniu Wnioskodawcy przyznawania punktów w ramach Programu;
  4. usług polegających na reklamowaniu Programu;
  5. usług przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych zawartych w Bazie Danych Programu;

Z tytułu świadczenia powyższej opisanej usługi Organizator wystawia na rzecz Wnioskodawcy faktury VAT. Zarówno Organizator jak i Wnioskodawca są czynnymi podatnikami VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez Organizatora, dokumentujących świadczone przez Organizatora usługi związane z Programem...

Zdaniem Spółki, art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług o kwotę podatku naliczonego.

Treść powyższego przepisu wskazuje, iż:

  • prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT czynnym,
  • prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych”.

Wobec powyższego aby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego musi istnieć związek pomiędzy zakupami, a sprzedażą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Zdaniem Wnioskodawcy związek ten może być bezpośredni lub pośredni.

W przypadku związku pośredniego konieczne jest wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu opodatkowanego podatkiem VAT. Pośredni związek dokonanych zakupów i usług z działalnością gospodarczą występuje wówczas, gdy zakup usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie Spółki jako całości przyczynia się do generowania obrotów opodatkowanych podatkiem VAT.

Prawo do odliczenia VAT naliczonego w przypadku istnienia pośredniego związku pomiędzy nabywanymi towarami i usługami a wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi, potwierdzają liczne interpretacje organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej 4 lutego 2009r. o sygn. IPPP3/443-169/08-2/KT, stwierdził, iż „z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Przy czym związek dokonywanych zakupów z działalnością Podatnika może mieć charakter bezpośredni lub pośredni”. Wnioskodawca chciałby podkreślić, że kwestia pośredniego związku pomiędzy podatkiem naliczonym VAT, a czynnościami opodatkowanymi jako warunku wystarczającego do zachowania prawa do odliczenia VAT (jako realizacja podstawowej zasady neutralności podatku VAT) była również przedmiotem licznych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (dalej: ETS). ETS wskazał m.in. w wyroku z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie nr C-408/98 (Abbey National pic v. Commissioners of Customs Excisie), że system podatku VAT – „ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorców od ciężaru podatku VAT, zapłaconego lub do zapłaty, w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W konsekwencji, wspólny system VAT zapewnia całkowitą neutralność opodatkowania VAT wszelkiej działalności gospodarczej, bez względu na jej cel i rezultat, przy założeniu, że ona sama, co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT. W związku z tym, możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym uprawnieniem, które wynika z zasad funkcjonowania podatku VAT.”

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy wydatki na nabycie opisanych w stanie faktycznym usług od Organizatora jest związane pośrednio z wykonywanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi i przyczynia się bez wątpienia do generowania obrotu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nabyte usługi stanowią dodatkowe działanie podejmowane przez Wnioskodawcę w celu wsparcia i intensyfikacji sprzedaży opodatkowanej VAT. Program lojalnościowy skierowany do Klientów, którego uczestnikiem jest Wnioskodawca, bez wątpienia ma wpływ na obroty Wnioskodawcy. Program lojalnościowy wzmaga lojalność Klientów oraz z racji na duży zasięg oraz mnogość partnerów stwarza możliwości pozyskania nowych Klientów. Tym samym działania te przyczynią się pośrednio do zwiększenia przychodów Wnioskodawcy i umacniają pozycję Wnioskodawcy na niezwykle konkurencyjnym rynku sprzedawców detalicznych.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy wszelkie wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach uczestnictwa w Programie lojalnościowym są pośrednio związane z podstawową opodatkowaną podatkiem VAT działalnością Wnioskodawcy. Dlatego też, Wnioskodawcy przysługuje przewidziane w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup usług od Organizatora Programu lojalnościowego, związanych z uczestnictwem w Programie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj