Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPBI/2/423-893/11/MO
z 26 października 2011 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IBPBI/2/423-893/11/MO
Data
2011.10.26Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przychody --> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów


Słowa kluczowe
koszty uzyskania przychodów
sprzedaż
wartości niematerialne i prawne
wartość rynkowa
wkłady niepieniężne
zbycie
znak towarowy


Istota interpretacji
Jak będzie należało określić dochód do opodatkowania w przypadku ewentualnej przyszłej sprzedaży przez Spółkę składników stanowiących elementy ZCP, otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego, które:a. zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki,
b. nie zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki
-w szczególności jak będzie należało ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów na moment ich ewentualnej sprzedaży?Wniosek ORD-IN 4 MB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 26 lipca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych ewentualnej przyszłej sprzedaży przez Spółkę składników stanowiących elementy ZCP w szczególności ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodów, otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego, które:

 • zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki,
 • nie zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 4) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lipca 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych ewentualnej przyszłej sprzedaży przez Spółkę składników stanowiących elementy ZCP w szczególności ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodów, otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego, które:

 • zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki,
 • nie zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca sp. z o.o. (dalej „Spółka”) została utworzona aktem notarialnym z dnia 8 grudnia 2010 r. Zgodnie z umową spółki rok podatkowy (obrotowy) Spółki trwa od 1 grudnia do 30 listopada, tym samym pierwszy rok podatkowy (obrotowy) kończy się 30 listopada 2011 r. Dnia 14 grudnia 2010 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, wraz z tym wnioskiem złożone zostało zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2, w którym Wnioskodawca wskazał jako dzień rozpoczęcia działalności datę 15 grudnia 2010 r. W dniu 14 grudnia 2010 r. Spółka złożyła zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, wskazując datę rozpoczęcia działalności na dzień 15 grudnia 2010 r.

W świetle art. 163 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako; „KSH”) do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się m.in. wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, natomiast zgodnie z art. 167 § 1 pkt 2 KSH do zgłoszenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego należy dołączyć m.in. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione. Tym samym w związku z wniesieniem wkładu na pokrycie kapitału zakładowego Spółka, otworzyła w 2010 r. księgi rachunkowe, uznając tę czynność za dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (dalej jako: „UstRach"). W dniu 20 grudnia 2010 r. Wnioskodawca złożył we właściwym Urzędzie Skarbowym oświadczenie (o ustalonym roku podatkowym niepokrywającym się z rokiem kalendarzowym), o którym mowa w art. 8 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako Ustawa o CIT). W dniu 10 grudnia 2010 r. Spółka zawarła umowę najmu nieruchomości (w wynajętym lokalu mieści się siedziba firmy). W 2010 roku Spółka poniosła też pierwsze koszty swojej działalności.

W dniu 14 grudnia 2010 r. Spółka A otworzyła rachunek bankowy.

Wnioskodawca otrzyma, nie później niż do dnia 30 listopada 2011 r. (tj. do końca swojego pierwszego roku podatkowego/obrotowego) tytułem wkładu niepieniężnego zespół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej „ZCP") w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „ustawa CIT”).

W skład ZCP wejdą między innymi składniki majątkowe niestanowiące w majątku wnoszącego aport środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (i tym samym nieamortyzowane przez podmiot wnoszący aport). Na składniki te składać się będą m.in. prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (w szczególności prawa do zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym znaków towarowych wytworzonych we własnym zakresie przez podmiot wnoszący aport). Ewentualnie w skład ZCP wejdą również prawa ochronne do wspólnotowych znaków towarowych, zarejestrowanych w urzędzie harmonizacji rynku wewnętrznego (OHIM) w Alicante.

Podsumowując, Spółka, w ramach aportu ZCP może otrzymać prawa, które na dzień aportu będą stanowić:

 • Prawa ochronne do znaków towarowych, zarejestrowane w Urzędzie Patentowym,
 • Prawa ochronne do wspólnotowych znaków towarowych, zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante,
 • składniki majątkowe stanowiące środki obrotowe (środki handlowe).

Po otrzymaniu aportu, w odniesieniu do otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego praw ochronnych na znaki towarowe Spółka podejmie odpowiednie kroki mające na celu dokonanie stosownego wpisu w stosownym rejestrze znaków towarowych, potwierdzającego przeniesienie praw ochronnych na znaki towarowe na Spółkę.

Przedmiot aportu zwiększy kapitał zakładowy Spółki, a udziały w podwyższonym kapitale zakładowym o wartości nominalnej odpowiadającej wartości przedsiębiorstwa wniesionego tytułem wkładu niepieniężnego zostaną wydane podmiotowi wnoszącemu aport. Wniesienie ZCP tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki, według wstępnej oceny, wiązać się będzie z powstaniem dodatniej wartości firmy w rozumieniu ustawy o CIT, tj. nadwyżki wartość nominalnej wydanych udziałów nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa. Jednocześnie Spółka nie może wykluczyć, że wniesienie ZCP tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki, nie będzie wiązać się z powstaniem dodatniej wartości firmy w rozumieniu ustawy o CIT.

W zależności od natury poszczególnych składników majątku otrzymanych w ramach wkładu niepieniężnego, przewidywanego zamiaru Wnioskodawcy odnośnie do ich dalszego wykorzystywania czy przewidywanego okresu ich, używania dla działalności gospodarczej, po otrzymaniu aportu w Spółce A:

 • mogą one zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, i podlegać amortyzacji dla celów ustawy CIT, lub
 • mogą nie stanowić środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji i zostać ujęte w księgach Spółki jako jej majątek obrotowy.

Spółka nie wyklucza, iż w przyszłości dojdzie do przekształcenia jej formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.

Dodatkowo Wnioskodawca informuje, iż uzyskał indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego z dnia 1 lipca 2011 r. o nr IBPBI/2/423-759/11/CzP oraz IBPBI/2/423-380/11/CzP, uznające za prawidłowe stanowisko w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dot. praw ochronnych do wspólnotowych zarejestrowanych znaków towarowych, jak i praw ochronnych do znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, wchodzących w skład wkładu niepieniężnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jak będzie należało określić dochód do opodatkowania w przypadku ewentualnej przyszłej sprzedaży przez Spółkę składników stanowiących elementy ZCP, otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego, które:

 1. zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki,
 2. nie zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki

-w szczególności jak będzie należało ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów na moment ich ewentualnej sprzedaży...

Zdaniem Spółki, w przypadku ewentualnej przyszłej sprzedaży przez Spółkę składników majątkowych stanowiących elementy otrzymanego tytułem wkładu niepieniężnego ZCP, które zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki koszt uzyskania przychodów na moment sprzedaży stanowić będzie rynkowa wartość poszczególnych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych wykazana w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki w wyniku otrzymania aportu jako ich wartość początkowa, pomniejszona o dokonane przez Spółkę (ewentualne) odpisy amortyzacyjne.

Natomiast w przypadku przyszłej sprzedaży przez Spółkę składników majątkowych stanowiących elementy ZCP otrzymanej tytułem wkładu niepieniężnego, które nie zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki (tj. aktywów obrotowych), koszt uzyskania przychodów na moment sprzedaży stanowić będzie rynkowa wartość poszczególnych aktywów wykazana w księgach Spółki w wyniku otrzymania aportu.

Otrzymane przez Spółkę w ramach aportu ZCP składniki majątkowe nie stanowiące środków trwałych (majątek obrotowy/towary handlowe) mogą być przedmiotem dalszej sprzedaży. Ponadto, możliwe jest, iż w przyszłości w Spółce podjęte zostaną decyzje odnośnie zbycia niektórych środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych uprzednio w ramach aportu. Stąd, istotne będzie w przypadku takich transakcji prawidłowe ustalenie wysokości dochodu Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu, a w szczególności prawidłowe ustalenie kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do takich transakcji sprzedaży.

Ustawa CIT w art. 12 ust. 1 pkt 1 stanowi, że przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne. Natomiast art. 14 Ustawy CIT, wskazuje, iż przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest - co do zasady - ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie.

Zatem, w przypadku sprzedaży przez Spółkę określonych składników majtku uprzednio otrzymanych w ramach wkładu niepieniężnego, przychodem podlegającym opodatkowaniu będzie ustalona cena sprzedaży. Spółka powinna jednocześnie mieć prawo do wykazania w odniesieniu do takich transakcji odpowiednich kosztów uzyskania przychodów.

Art. 15 ust. 1 ustawy CIT wskazuje, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z kolei art. 16 ust. 1 ustawy CIT, stanowi że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków na nabycie gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Natomiast wydatki takie, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, stanowią koszty uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Kierując się zatem brzmieniem art. 16 ust. 1 ustawy CIT, na moment sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport, otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego w postaci ZCP, Spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pomniejszoną o dokonane odpisy amortyzacyjne (przy czym postanowienie dotyczące odpisów amortyzacyjnych nie znajduje zastosowania w przypadku gruntu bądź prawa wieczystego użytkowania gruntów).

Tym samym, zdaniem Spółki, powinna być to wartość rynkowa ustalona na dzień otrzymania ZCP w drodze wkładu niepieniężnego, stanowiąca jednocześnie wartość początkową składników majątkowych określoną dla potrzeb ewidencji przez podmiot otrzymujący aport, pomniejszona dodatkowo o dokonane do dnia sprzedaży odpisy amortyzacyjne (przy czym w przypadku gruntów/prawa wieczystego użytkowania gruntów będzie to wartość początkowa ustalona dla potrzeb ewidencji na dzień otrzymania aportu, gdyż te z mocy przepisu art. 16c ustawy CIT nie podlegają amortyzacji).

Ustawa CIT nie definiuje, jak należy skalkulować koszty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży innych niż środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne składników majątkowych otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego w postaci ZCP. Zdaniem Spółki, na zasadzie analogii (do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki wnoszącej aport), kosztem uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży takich składników otrzymanych uprzednio tytułem wkładu niepieniężnego w postaci ZCP w tym w szczególności towarów (w tym nieruchomości stanowiących towary handlowe, zapasów, produktów) oraz innych otrzymanych składników powinna być wartość tychże składników majątkowych ustalona dla celów ewidencji księgowej na moment otrzymania wkładu niepieniężnego tj. wartość rynkowa tychże składników majątkowych na moment dokonania aportu.

Spółka wskazuje, iż takie stanowisko znajduje poparcie w wydawanych dotychczas interpretacjach prawa podatkowego. Przykładowo Spółka A przywołuje interpretację wydaną przez Izbę Skarbową w Warszawie w dniu 07 października 2008 r. (sygn. IP-PB3-423-1163/08-2/MB).

Podsumowując, w świetle powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku ewentualnej przyszłej sprzedaży przez Spółkę składników stanowiących elementy otrzymanego aportem ZCP - koszt uzyskania przychodów powinna stanowić wartość rynkowa wykazana bądź w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych bądź w bilansie, w majątku obrotowym Spółki ustalona na dzień otrzymania aportu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zgodnie z aktem założycielskim rok podatkowy Spółki trwa od 01 grudnia do 30 listopada. W konsekwencji, trwający obecnie rok podatkowy Spółki kończy się z dniem 30 listopada 2011 r. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478 ze zm.), podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej „ustawa o pdop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Z art. 7 ust. 2 ww. ustawy o pdop, wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości. Natomiast art. 14 ustawy o pdop wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące ustalania przychodu, jeżeli przedmiotem sprzedaży jest majątek Spółki, tj. przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych (...) jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie.

Jednocześnie z art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, wynika, iż kosztem uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

 1. nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 2. nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
 3. ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych,

-wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 8a, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca otrzyma tytułem wkładu niepieniężnego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w której skład wejdą między innymi składniki majątkowe niestanowiące w majątku wnoszącego aport środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Przedmiot aportu zwiększy kapitał zakładowy, a udziały o wartości nominalnej odpowiadającej wartości wkładu zostaną wydane podmiotowi wnoszącemu aport. Wnioskodawca rozważa ewentualne zbycie powyższych składników majątkowych, z których część zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy i będzie amortyzowana, a część nie zostanie wprowadzona do tej ewidencji.

Wątpliwości Spółki budzi fakt, jak ustalić koszty uzyskania przychodów w momencie ewentualnej sprzedaży ww. składników majątkowych.

Biorąc pod uwagę powyżej cytowane przepisy oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż w przypadku ewentualnej przyszłej sprzedaży przez Wnioskodawcę składników majątkowych stanowiących elementy otrzymanej tytułem wkładu niepieniężnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa:

 • które zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów w momencie sprzedaży będzie wartość początkowa poszczególnych składników majątkowych ustalona na dzień wniesienia aportu wykazana w księgach Wnioskodawcy (w przedmiotowej sprawie wartość rynkowa) pomniejszona o dokonane przez Wnioskodawcę ewentualne odpisy amortyzacyjne,
 • które nie zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy, koszt uzyskania przychodów na moment sprzedaży stanowić będzie wartość poszczególnych składników majątkowych ustalona na dzień wniesienia aportu wykazana w księgach Wnioskodawcy (w przedmiotowej sprawie wartość rynkowa).

Stanowisko Spółki należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego do końca 2010 r.

Nadmienić należy, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1, 2 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj