Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPBI/2/423-892/11/MO
z 26 października 2011 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IBPBI/2/423-892/11/MO
Data
2011.10.26Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych


Słowa kluczowe
wartości niematerialne i prawne
wartość początkowa
wartość rynkowa
wkłady niepieniężne
znak towarowy


Istota interpretacji
W związku z otrzymaniem przez Spółkę do 30 listopada 2011 r. aportu, w jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową dla celów amortyzacji podatkowej nabytych w drodze wkładu niepieniężnego w postaci ZCP praw ochronnych do znaków towarowych, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, jak i praw ochronnych do wspólnotowych zarejestrowanych znaków towarowych, które na moment dokonania aportu nie będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)Wniosek ORD-IN 4 MB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2011 r. (data wpływu do tut. BKIP 26 lipca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej znaków towarowych będących elementem składowym ZCP nabytej tytułem wkładu niepieniężnego w przypadku nie powstania dodatniej wartości firmy i dokonywania od tak ustalonej wartości początkowej odpisów amortyzacyjnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lipca 2011 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej znaków towarowych będących elementem składowym ZCP nabytej tytułem wkładu niepieniężnego w przypadku nie powstania dodatniej wartości firmy i dokonywania od tak ustalonej wartości początkowej odpisów amortyzacyjnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca sp. z o.o. (dalej „Spółka”) została utworzona aktem notarialnym z dnia 8 grudnia 2010 r. Zgodnie z umową spółki rok podatkowy (obrotowy) Spółki trwa od 1 grudnia do 30 listopada, tym samym pierwszy rok podatkowy (obrotowy) kończy się 30 listopada 2011 r. Dnia 14 grudnia 2010 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, wraz z tym wnioskiem złożone zostało zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2, w którym Wnioskodawca wskazał jako dzień rozpoczęcia działalności datę 15 grudnia 2010 r. W dniu 14 grudnia 2010 r. Spółka złożyła zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, wskazując datę rozpoczęcia działalności na dzień 15 grudnia 2010 r.

W świetle art. 163 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako; „KSH”) do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się m.in. wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, natomiast zgodnie z art. 167 § 1 pkt 2 KSH do zgłoszenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego należy dołączyć m.in. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione. Tym samym w związku z wniesieniem wkładu na pokrycie kapitału zakładowego Spółka, otworzyła w 2010 r. księgi rachunkowe, uznając tę czynność za dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (dalej jako: „UstRach"). W dniu 20 grudnia 2010 r. Wnioskodawca złożył we właściwym Urzędzie Skarbowym oświadczenie (o ustalonym roku podatkowym niepokrywającym się z rokiem kalendarzowym), o którym mowa w art. 8 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako Ustawa o CIT). W dniu 10 grudnia 2010 r. Spółka zawarła umowę najmu nieruchomości (w wynajętym lokalu mieści się siedziba firmy). W 2010 roku Spółka poniosła też pierwsze koszty swojej działalności.

W dniu 14 grudnia 2010 r. Spółka A otworzyła rachunek bankowy.

Wnioskodawca otrzyma, nie później niż do dnia 30 listopada 2011 r. (tj. do końca swojego pierwszego roku podatkowego/obrotowego) tytułem wkładu niepieniężnego zespół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej „ZCP") w rozumieniu art. 4a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „ustawa CIT”).

W skład ZCP wejdą między innymi składniki majątkowe niestanowiące w majątku wnoszącego aport środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (i tym samym nieamortyzowane przez podmiot wnoszący aport). Na składniki te składać się będą m.in. prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (w szczególności prawa do zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym znaków towarowych wytworzonych we własnym zakresie przez podmiot wnoszący aport). Ewentualnie w skład ZCP wejdą również prawa ochronne do wspólnotowych znaków towarowych, zarejestrowanych w urzędzie harmonizacji rynku wewnętrznego (OHIM) w Alicante.

Podsumowując, Spółka, w ramach aportu ZCP może otrzymać prawa, które na dzień aportu będą stanowić:

  • Prawa ochronne do znaków towarowych, zarejestrowane w Urzędzie Patentowym,
  • Prawa ochronne do wspólnotowych znaków towarowych, zarejestrowanych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante,
  • składniki majątkowe stanowiące środki obrotowe (środki handlowe).

Po otrzymaniu aportu, w odniesieniu do otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego praw ochronnych na znaki towarowe Spółka podejmie odpowiednie kroki mające na celu dokonanie stosownego wpisu w stosownym rejestrze znaków towarowych, potwierdzającego przeniesienie praw ochronnych na znaki towarowe na Spółkę.

Przedmiot aportu zwiększy kapitał zakładowy Spółki, a udziały w podwyższonym kapitale zakładowym o wartości nominalnej odpowiadającej wartości przedsiębiorstwa wniesionego tytułem wkładu niepieniężnego zostaną wydane podmiotowi wnoszącemu aport. Wniesienie ZCP tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki, według wstępnej oceny, wiązać się będzie z powstaniem dodatniej wartości firmy w rozumieniu ustawy o CIT, tj. nadwyżki wartość nominalnej wydanych udziałów nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa. Jednocześnie Spółka nie może wykluczyć, że wniesienie ZCP tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki, nie będzie wiązać się z powstaniem dodatniej wartości firmy w rozumieniu ustawy o CIT.

W zależności od natury poszczególnych składników majątku otrzymanych w ramach wkładu niepieniężnego, przewidywanego zamiaru Wnioskodawcy odnośnie do ich dalszego wykorzystywania czy przewidywanego okresu ich, używania dla działalności gospodarczej, po otrzymaniu aportu w Spółce A:

  • mogą one zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, i podlegać amortyzacji dla celów ustawy CIT, lub
  • mogą nie stanowić środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji i zostać ujęte w księgach Spółki jako jej majątek obrotowy.

Spółka nie wyklucza, iż w przyszłości dojdzie do przekształcenia jej formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.

Dodatkowo Wnioskodawca informuje, iż uzyskał indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego z dnia 1 lipca 2011 r. o nr IBPBI/2/423-759/11/CzP oraz IBPBI/2/423-380/11/CzP, uznające za prawidłowe stanowisko w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dot. praw ochronnych do wspólnotowych zarejestrowanych znaków towarowych, jak i praw ochronnych do znaków towarowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, wchodzących w skład wkładu niepieniężnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

W związku z otrzymaniem przez Spółkę do 30 listopada 2011 r. aportu, w jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową dla celów amortyzacji podatkowej nabytych w drodze wkładu niepieniężnego w postaci ZCP praw ochronnych do znaków towarowych, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym, jak i praw ochronnych do wspólnotowych zarejestrowanych znaków towarowych, które na moment dokonania aportu nie będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Spółki, uwzględniając uzasadnienie do pytania nr 1, w zakresie możliwości ustalenia wartości początkowej praw ochronnych na znaki towarowe, które na moment dokonania aportu nie będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport, Spółka będzie uprawniona do ustalenia wartości początkowej dla celów amortyzacji podatkowej przedmiotowych praw do znaków towarowych zgodnie z przepisami ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., a więc według ich wartości rynkowej z dnia dokonania aportu.

Zgodnie z art. 16g ust. 10a ustawy CIT, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, stosuje się odpowiednio ust. 10. Natomiast zgodnie z art. 16g ust. 10 ustawy CIT, w razie nabycia w drodze kupna lub przejęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy ustalonej zgodnie z ust. 2, lub różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (rozumianą jako wartość nominalna wydanych w zamian za aport udziałów), ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy.

Jednocześnie jak wynika z treści z art. 16g ust. 2 wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia wniesienia do spółki.

W przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy, łączną wartość początkową składników majątkowych wchodzących w skład ZCP, które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, a u otrzymującego aport spełnią wszystkie przesłanki by mogły być wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (i zostaną do tej ewidencji wprowadzone), to ich wartość początkową należy ustalić jako różnicę między wartością nominalną wydanych w zamian za aport udziałów a wartością tych składników majątkowych, które u otrzymującego aport nie będą stanowiły środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższe można zobrazować przykładem, gdzie:

WNU - wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za aport ZCP

WRA - wartość rynkowa składników majątkowych będących przedmiotem aportu

WRX - wartość rynkowa składników majątkowych będących przedmiotem aportu, które u wnoszącego aport były środkami trwałymi i/lub wartościami niematerialnymi i prawnymi

WRY - wartość rynkowa składników majątkowych będących przedmiotem aportu, które u wnoszącego aport nie były środkami trwałymi i/lub wartościami niematerialnymi i prawnymi

WRZ - wartość rynkowa składników majątkowych będących przedmiotem aportu, które u wnoszącego aport nie były środkami trwałymi i/lub wartościami niematerialnymi i prawnymi, a u otrzymującego aport zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

WP - łączna wartość początkowa składników majątkowych będących przedmiotem aportu, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych u otrzymującego aport

Wartości dla potrzeb przykładu przyjęto w następującej wysokości:

WNU = 100, WRA = 100, WRX = 5, WRY = 95, WRZ = 85

To WP będzie można wyliczyć następującym wzorem:

WP = WNU - (WRY - WRZ), co daje WP = 100 - (95 - 85), to WP = 90

W związku z powyższym oraz uwzględniając przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz uzasadnienie do pytania nr 1, mając na uwadze fakt, że Spółka do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego, czyli do dnia 30 listopada 2011 r. zobowiązana jest stosować przepisy ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. Spółka stoi na stanowisku, że wartość początkową dla celów amortyzacji w Spółce praw ochronnych do znaków towarowych, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym jak i praw ochronnych do zarejestrowanych wspólnotowych znaków towarowych (które nie zostały wprowadzone przez spółkę wnoszącą aport do jej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a w Spółce po ich otrzymaniu spełnią wszelkie przesłanki wyrażone w art. 16a oraz 16b ustawy CIT, by uznać je za środki trwałe bądź wartości niematerialne i prawne, w związku z nie powstaniem dodatniej wartości firmy), które wejdą w skład wnoszonej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, należy ustalić według ich wartości rynkowej ustalonej na dzień wniesienia aportu. W analizowanym przypadku będzie to wartość rynkowa wynikająca z wyceny dokonanej przez podmiot uprawniony do wykonywania wycen wartości niematerialnych i prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zgodnie z aktem założycielskim rok podatkowy Spółki trwa od 01 grudnia do 30 listopada. W konsekwencji, trwający obecnie rok podatkowy Spółki kończy się z dniem 30 listopada 2011 r. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1478 ze zm.), podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 01 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej „ustawa o pdop”), kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Podstawą ich naliczania jest wartość początkowa składników majątku trwałego określona na zasadach wskazanych w art. 16g ustawy o pdop.

W celu prawidłowego ustalenia wartości początkowej składników majątkowych wniesionych w drodze aportu decydujące znaczenie ma przedmiot aportu, przy czym w przypadku gdy jest nim przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, istotny jest również fakt ujęcia lub nieujęcia składników majątku w ewidencji środków trwałych podmiotu wnoszącego aport.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka nie później niż do dnia 30 listopada 2011 r. (tj. do końca swojego pierwszego roku podatkowego/obrotowego) tytułem wkładu niepieniężnego zespół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w którego skład wejdą między innymi składniki majątkowe niestanowiące w majątku wnoszącego aport środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych a tym samym nie były amortyzowane. Na składniki te składać się będą m.in. prawa ochronne do znaków towarowych, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym oraz prawa ochronne do zarejestrowanych wspólnotowych znaków towarowych. Ponadto Spółka nie wyklucza, że wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego, nie będzie wiązać się z powstaniem dodatniej wartości firmy w rozumieniu ustawy o pdop.

Stosownie do art. 16g ust. 10a zd. 2 ustawy o pdop, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, stosuje się odpowiednio ust. 10.

Natomiast zgodnie z art. 16g ust. 10 ustawy o pdop, w razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi:

  1. suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2,
  2. różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy.

Przepisy ustawy o pdop przewidują wystąpienie dwóch sytuacji związanych z wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej, tj.:

  • przypadek, w którym nominalna wartość wydanych udziałów jest wyższa od sumy wartości rynkowej składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa (powstaje wówczas wartość dodatnia firmy), oraz
  • przypadek, w którym nominalna wartość wydanych udziałów nie jest wyższa od sumy wartości rynkowej składników majątkowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa (wówczas nie wystąpi wartość dodatnia firmy).

Przy czym, zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy o pdop, wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między (…) nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład (…) wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, (…) z dnia (…) wniesienia do spółki.

Zatem, w sytuacji gdy wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem aportu wartości niematerialne i prawne nie były ujęte w księgach rachunkowych Spółki wnoszącej aport jako składniki majątku trwałego, oraz w związku z aportem nie wystąpi dodatnia wartość firmy, wówczas wartość początkową tych składników ustala się na podstawie art. 16 ust. 10 pkt 2 ustawy o pdop.

W świetle powyższych przepisów, należy uznać, iż jeżeli w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółka otrzyma składniki majątku niewprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport, a składniki te spełniają przesłanki, by uznać je za wartości niematerialne i prawne w Spółce, oraz w związku z aportem nie wystąpi dodatnia wartość firmy, to wartość początkowa tych składników powinna zostać ustalona jako różnica pomiędzy wartością wydanych udziałów za wkład niepieniężny, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi, ani wartościami niematerialnymi.

Biorąc jednak pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego zgodnie z którym, wartość nominalna udziałów będzie równa wartości rynkowej składników majątkowych będących przedmiotem aportu, stanowisko Spółki, iż wartość początkową dla celów amortyzacji praw ochronnych do znaków towarowych, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym jak i praw ochronnych do zarejestrowanych wspólnotowych znaków towarowych (które nie zostały wprowadzone przez spółkę wnoszącą aport do jej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a u Wnioskodawcy po ich otrzymaniu spełnią wszelkie przesłanki wyrażone w art. 16a oraz 16b ustawy CIT, by uznać je za wartości niematerialne i prawne), które wejdą w skład wnoszonej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, należy ustalić według ich wartości rynkowej ustalonej na dzień wniesienia aportu jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego do końca 2010 r.

Nadmienić należy, iż w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1, 2 i 4 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj