Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB2/415-937/12-2/MK
z 21 stycznia 2013 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17.10.2012 r. (data wpływu 25.10.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydawaniem nagród osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej w ramach akcji promocyjnej towarów swojego Klienta – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 25.10.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wydawaniem nagród osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej w ramach akcji promocyjnej towarów swojego Klienta.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca Sp. z o.o. (zwana dalej również „Agencją”) zajmuje się świadczeniem usług polegających na odpłatnym organizowaniu i obsłudze programów motywacyjnych i lojalnościowych, których celem jest w szczególności zwiększanie sprzedaży i promocja produktów zleceniodawców.

W ramach działalności gospodarczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Agencja zamierza zawrzeć ze swoim kontrahentem, zwanym dalej „Klientem” umowę o współpracy, której przedmiotem będzie świadczenie przez Agencję na rzecz Klienta kompleksowej usługi marketingowej polegającej na organizacji i prowadzeniu programu lojalnościowego (zwanego dalej również „Programem”).


Zgodnie z planowaną umową o współpracy łączącą Agencję i Klienta, Agencja zobowiąże się do przeprowadzenia, z podziałem na etapy, następujących działań:

 1. Przygotowania i wdrożenia Programu, w tym przygotowania Regulaminu i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej organizacji i prowadzenia Programu, zapewnieniu systemu informatycznego do obsług Programu, opracowanie projektów komunikacji dla projektowanych działań, w tym materiałów informacyjnych i tzw. „welcome packów”; przygotowanie strony internetowej Programu i e-learningu dla Uczestników, uruchomienia infolinii Programu, przygotowania wzorów raportów związanych z prowadzeniem Programu;
 2. Prowadzenia Programu w charakterze Organizatora, w tym m.in. do zakupu i wydawania nagród przewidzianych w Programie, przekazania welcome packów Przedstawicielom Handlowym Klienta, prowadzenia kont Uczestników, bieżącej obsługi reklamacji, sporządzania raportów z przebiegu Programu, hostingu i bieżącej aktualizacji strony internetowej Programu;
 3. Innych, szczegółowo określonych w umowie o współpracy.

Wynagrodzenie Agencji określone zostanie w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy o współpracę. Rozliczenia pomiędzy Agencją, a Klientem dokonywane będą na podstawie faktur częściowych VAT, powiększonych o kwotę podatku od towarów i usług zgodnie ze stawką obowiązującą w dacie wystawienia faktury. Faktury wystawiane będą przez Agencję po zakończeniu poszczególnych etapów prac stanowiących przedmiot umowy, potwierdzonych podpisanymi przez strony umowy protokołami odbiorów częściowych. Zgodnie z umową, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa z zdaniu poprzedzającym, Klient dokona również zapłaty kwot odpowiadających wartości nagród wydawanych w Programie przez Agencję, jako Organizatora Programu. Umowa będzie przewidywać, że w przypadku uiszczenia przez Klienta zaliczki na nabycie nagród rzeczowych, wynagrodzenie Agencji zostanie pomniejszone o kwotę wpłaconej zaliczki. Ponadto Agencji będzie przysługiwać prowizja od kosztów zewnętrznych (takich jak kosz produkcji welcome packów, wysyłka sms-ów, koszt abonamentu infolinii) wynosząca 8% netto tych kosztów oraz prowizja w wysokości 5% wartości netto cen jednostkowych, ustalonych między Klientem a Agencją, nagród wydawanych w Programie. Wynagrodzenie prowizyjne płatne będzie na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Agencję raz na miesiąc.


Program adresowany będzie do konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.


Celem tego Programu będzie zwiększenie zainteresowania Uczestników nabyciem produktów Klienta. Dodatkowym celem programu może być również szkolenie za pośrednictwem tzw. e-learningu z wiedzy o objętych Programem produktach Klienta.

Przystąpienie do Programu będzie następować z woli Uczestnika, po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia Uczestnika do Programu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Programu. Zgłoszenie to nastąpi na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza papierowego lub formularza na stronie www., zawierającego w szczególności: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania Uczestnika, dane kontaktowe takie jak numer telefonu komórkowego i e-mail. Formularz zgłoszeniowy przekazywany będzie pośrednio lub bezpośrednio Organizatorowi. Uczestnik będzie mógł też samodzielnie wysłać Formularz zgłoszeniowy bezpośrednio na adres Organizatora. Organizator zarejestruje Uczestnika w systemie informatycznym Programu i wyśle mu sms-em powiadomienie o zarejestrowaniu w Programie wraz z loginem i hasłem pozwalającym Uczestnikowi na logowanie się na jego indywidualne konto znajdujące się na stronie internetowej Programu.

Program polegać będzie na tym, że Uczestnicy będą mogli gromadzić na swoich kontach punkty za zakup produktów objętych Programem, które to punkty następnie będą mogły zostać wymieniane przez Uczestników na: 1) nagrody rzeczowe z katalogu nagród: drukowanego lub znajdującego się na stronie internetowej Programu (przy czym wartość tego świadczenia wynosić będzie: może być niższa niż 160 zł albo równa lub wyższa tej kwocie) lub 2) nagrody pieniężne w postaci przelewów na karty przedpłacone V. lub M. (polega to na tym, że Agencja wydaje Uczestnikowi kartę płatniczą, która zostaje uznana określoną kwotą wynikającą z przyznanych punktów) lub bezpośrednie na rachunki bankowe uczestników. Punkty będą mogły być również zdobyte przez Uczestników poprzez branie udziału w organizowanych za pośrednictwem strony internetowej Programu konkursach i quizach typu e-learning i ewentualnie w dodatkowych akcjach promocyjnych urządzanych przez Organizatora zgodnie z regulaminem (wymagają ogłoszenia z wyprzedzeniem na stronie internetowej Programu i zaproszenia do nich Uczestników).

Określona liczba Uczestników, która w okresie obowiązywania Programu uzyska największą ilość punktów otrzyma nagrody w postaci voucherów na dwuosobową wycieczkę, do wykorzystania w biurze podróży. Każdy voucher stanowiący nagrodę główną ma wartość 6.000 zł. Ilość punktów przyznawanych za zakup produktów objętych Programem oraz ilość punktów uprawniającą do odbioru nagród rzeczowych szczegółowo określi Regulamin.


Właścicielem przekazywanych nagród jest Wnioskodawca, jednakże są wręczane na zlecenie Klienta i w wykonaniu zawartej z nim umowy.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


 1. Czy, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, z tytułu wydania Uczestnikom Programu lojalnościowego będącym osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalność gospodarczą nagród rzeczowych oraz voucherów na Organizatorze ciążyć będzie obowiązek pobrania i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 52, poz. 307 z późn. zm., dalej jako „pdof”)?
 2. Czy, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, z tytułu wydania Uczestnikom Programu lojalnościowego będącym osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalność gospodarczą nagród pieniężnych na Organizatorze ciążyć będzie obowiązek pobrania i wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 41 ust. 4 z uwzględnieniem art. 41 ust. 7 pdof?
 3. Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, pod warunkiem, że wartość nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł, znajdzie zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 pdof?
 4. Czy, w przypadku wydawania nagród konsumentom Wnioskodawca ma obowiązek wystawiania deklaracji PIT-8 AR?
 5. Czy w przypadku wydawania nagród Wnioskodawca ma obowiązek sporządzania i przekazywania podatnikowi oraz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji PIT-8C?

Zdaniem Wnioskodawcy,


Stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm., dalej jako „pdof”) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a, 52c wymienionej ustawy o podatek dochodowym oraz zwolnionych od podatku na podstawie odrębnych przepisów.


W art. 10 ust. 1 ww. ustawy, ustawodawca dokonał kategoryzacji źródeł przychodów. Stosownie do postanowień ww. art. 1 ust. 1 odrębnymi źródłami przychodów są min. wymienione w pkt 3 i 9 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza oraz
 • inne źródła.


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z brzmieniem art. 30 ust. 1 pkt 2 wy. ustawy od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiowi uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym od Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Natomiast art. 30 ust. 8 ww. ustawy stanowi, iż dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

W myśl art. 41 ust. 4 ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2 pdof.


Odnosząc się do poszczególnych pytań należy podnieść, co następuje:


Pytanie nr 1 i 2:


Zdaniem Wnioskodawcy na postawione pytanie nr 1 i 2 należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.


Wynika to z art. 30 ust. 1 pkt 2 pdof., który stanowi, że od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. „Sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży zawartą pomiędzy sprzedawcą a kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Umowa taka może zatem zostać zawarta wyłącznie z osobami fizycznymi otrzymującymi nagrody w związku zawarciem umowy sprzedaży w swoim imieniu i na swoją rzecz, pod warunkiem, że sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez te osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca ma zamiar zorganizować akcję promocyjną towarów swojego Klienta w celu intensyfikacji jego sprzedaży. W tym celu Wnioskodawca opracował szczegółowy regulamin programu motywacyjnego. Premiowane będą osoby fizyczne nabywające towary oferowane do sprzedaży przez Klienta i będące faktycznymi nabywcami towarów. W świetle powyższego można uznać, iż wręczona nagroda stanowi jest związana ze sprzedażą premiową.

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymanie przez konsumenta nagrody (niezależnie od jej rodzaju: zarówno rzeczowej, jak i pieniężnej) są związane ze sprzedażą premiową, a ich wręczenie skutkuje obowiązkiem pobrania przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych. Taki wniosek jednoznacznie potwierdza brzmienie art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 pdof. Zgodnie z art. 41 ust. 4 pdof płatnicy (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2. Ponadto, w myśl art. 42 ust. 1 pdof, płatnicy, o których mowa powyżej, przekazują kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Dodatkowo, w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 pdof, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są wartości pieniężne, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Za możliwością zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 68 pdof do nagród pieniężnych opowiedział Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z dnia 13 października 2009 r., IPPB1/415-551/09-4/ES; wniosek ten znajduje również oparcie w brzmieniu art. 41 ust. 7a contrario i wprost - w treści art. 41 ust. 4.


Z interpretacji powyższych przepisów wynika, że płatnikiem 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagród jest podmiot, który:

 • dokonuje wypłat (świadczeń) lub stawia do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne z tytułu przekazania nagród w konkursie,
 • jest właścicielem świadczeń (nagród) w momencie ich przekazania,
 • jest organizatorem konkursu.


W ramach Programów Wnioskodawca przekazuje uczestnikom Programu (konsumentom) nagrody rzeczowe (w tym równie; „vouchery”) oraz nagrody pieniężne. Nagrody te stanowią własność Wnioskodawcy, ale są wręczane na zlecenie Klienta i wykonaniu zawartej z nim umowy. Uzasadnia to zatem stosowanie art. 41 ust. 4 i 7 pdof.


Pytanie nr 3


Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli; jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolnicza działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być następujące warunki:

 • nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową,
 • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
 • sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.


W związku z powyższym należy stwierdzić iż, zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy wyłącznie osób fizycznych otrzymujących nagrody w związku z zawarciem umowy sprzedaży w swoim imieniu i na swoją rzecz, pod warunkiem, że sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez te osoby związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. Powyższe przesłanki są spełnione w opisanym na wstępie zdarzeniu przyszłym. Tym samym, pod warunkiem, że wartość nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł, świadczenie na rzecz konsumenta korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. przepisu.


Pytanie nr 4


Jednocześnie, należy zwrócić uwagę, że poza obowiązkiem pobrania i odprowadzenia 10% zryczałtowanego podatku od wartości wydanych nagród, do funkcji płatnika należy również złożenie odpowiedniej deklaracji PIT-8AR zgodnie z art. 42 ust. la pdof. Zgodnie z tym przepisem, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Stosownie do treści art. 42 ust. la ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR). Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio. Powyższy obowiązek nie ma jednak zastosowania do świadczeń zwolnionych od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 i 68a pdof, skoro bowiem świadczenia te są wolne od podatku, to odpada tym samym obowiązek poboru podatku i składania deklaracji PIT-8AR.


Pytanie nr 5


Na powyższe pytanie należy udzielić odpowiedzi negatywnej.


Podmiotem zobowiązanym do sporządzenia informacji, o której mowa w art. 42a pdof, są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.


Obowiązek sporządzenia informacji powstaje w przypadku, gdy:

 • podmioty, o których mowa w ww. przepisie dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust.1,
 • nie są to dochody przedmiotowo zwolnione od podatku,
 • od dochodów tych nie zaniechano poboru podatku na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.
 • nie ma obowiązku pobrania zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego od tychże świadczeń.


Wskazane wyżej warunki muszę być spełnione łącznie.


Ponieważ, jak już wspomniano, na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od przekazywanych nagród, zastosowanie art. 42a pdof jest wyłączone.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.


Końcowo, odnosząc się do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, iż rozstrzygnięcie w niej zawarte dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, i nie jest wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj