Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB5/423-987/12-4/AB
z 18 grudnia 2012 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

 

Powrót

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPB5/423-987/12-4/AB
Data
2012.12.18Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów


Słowa kluczowe
akcja promocyjna
koszty uzyskania przychodów
podatek dochodowy od osób prawnych
sprzedaż produktów


Istota interpretacji
Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na organizację akcji promocyjnych stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu inne niż bezpośrednio związane z przychodami, w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej; „u.p.d.p.”)?Wniosek ORD-IN 657 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 01.10.2012 r. (data wpływu 08.10.2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 03.12.2012 r. (data wpływu 04.12.2012 r.) na wezwanie z dnia 23.11.2012 r. nr IPPB5/423-987/12-2/AB (data nadania 26.11.2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia wydatków dotyczących akcji promocyjnych do kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.10.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia wydatków dotyczących akcji promocyjnych do kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodem.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”, „Wnioskodawca”) jest wyłącznym dystrybutorem na terytorium Polski markowych kosmetyków (perfumy, kremy, farby do włosów itp.) oraz wyrobów medycznych (dalej jako „Produkty”). Spółka poza sporadycznymi przypadkami nie dokonuje sprzedaży detalicznej. Klientami Spółki są głównie duże sieci handlowe (przeważnie perfumeryjne), sieci sklepów drogeryjnych i pojedyncze drogerie oraz apteki (dalej jako „Klienci”).

W ramach prowadzonej działalności i w celu zwiększenia swoich przychodów Spółka prowadzi szeroko zakrojone działania marketingowe, skierowane zarówno do bezpośrednich odbiorców (Klientów), jak i do odbiorców ostatecznych (tj. Konsumentów).

W ramach prowadzonych działań marketingowych Spółka ponosi m.in. koszty organizacji akcji promocyjnych w punktach sprzedaży, w tym koszty zatrudnienia hostess (animatorek) prowadzących te akcje. Akcje tego typu mają na celu zwiększenie sprzedaży produktów – są one bowiem skierowane do Konsumentów w punktach sprzedaży detalicznej (np. perfumeriach). Akcje polegają na prezentacji oraz promowaniu produktu m.in. poprzez jego zachwalanie. Ponadto hostessy (animatorki) informują o akcjach promocyjnych dotyczących produktów oraz prezentują produkty będące w ofercie Spółki.

Koszt akcji promocyjnych (w tym wydatki związane z zatrudnieniem animatorek) ponoszony jest z własnych środków Spółki i jest należycie udokumentowany fakturą otrzymaną od podmiotu prowadzącego sklep, fakturą od agencji reklamowej, umową zlecenia, umową o pracę etc.

W warunkach panującej obecnie na rynku dużej konkurencji akcje takie, skierowane do konsumentów w punktach sprzedaży detalicznej, są nieodzownym elementem strategii marketingowej - tym bardziej że akcje tego rodzaju podejmują również podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec działalności Spółki.

Uzupełnianiem z dnia 03.12.2012 r. (data wpływu 04.12.2012 r.) doprecyzowano, iż hostessy (animatorki) biorące udział w dotychczasowych (i ew. przyszłych) akcjach promocyjnych były (lub ew. będą) zatrudniane przez spółkę na podstawie umów cywilnoprawnych lub poprzez agencje pracy tymczasowej.

Zdarzają się przypadki że Spółka zlecała lub ewentualnie zleci zorganizowanie danego wydarzenia innemu podmiotowi (np.: agencji reklamowej). Wówczas hostessy (animatorki) były (będą) udostępniane w ramach świadczenia usług przez agencję tymczasową.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na organizację akcji promocyjnych stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu inne niż bezpośrednio związane z przychodami, w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej; „u.p.d.p.”)...

Zakresem niniejszej interpretacji indywidualnej jest zdarzenie przyszłe. W zakresie stanu faktycznego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki ponoszone przez Spółkę na organizację akcji promocyjnych stanowią dla niej koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami, w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 4d u.p.d.p.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.p.d.p. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d,p.

Przepis ten wskazuje więc dwie przesłanki kwalifikacji kosztów podatkowych - pozytywną i negatywną.

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem organów podatkowych i sądów administracyjnych, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • wydatek musi zostać poniesiony z własnych zasobów majątkowych podatnika;
 • wydatek musi być definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie zostanie zwrócona podatnikowi w jakikolwiek sposób;
 • wydatek musi pozostawać w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
 • wydatek musi zostać poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów lub też może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przez podatnika przychodów;
 • wydatek musi być właściwie udokumentowany;
 • wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków, których - zgodnie z art. 16 ust. 1 u.p.d.p. - nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Zatem za koszty uzyskania przychodów należy uznać wszelkie wydatki - po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, tj. wymienionych w negatywnym katalogu wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 u.p.d.p.) - o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami. Mowa tu zarówno o kosztach bezpośrednio jak i pośrednio związanych z uzyskiwanym przychodem (ostatni rodzaj kosztów dotyczy całokształtu działalności podatnika, tj. są to koszty związane z funkcjonowaniem podatnika).

Zdaniem Wnioskodawcy, przesłanka pozytywna została przez Spółkę spełniona jako, że przedmiotowe koszty poniesione zostają w celu osiągnięcia przychodów i zachowania ich źródła. Zatrudnienie hostess (animatorek) przy opisanych w stanie faktycznym akcjach promocyjnych jest niezbędne dla prowadzenia skutecznych kampanii promocyjnych i reklamowych. Zwiększenie sprzedaży u klienta przekłada się wprost na wzrost sprzedaży Spółki. Oczywistym jest więc, że brak tego rodzaju działań promocyjnych wpływałby znacząco na obniżenie poziomu sprzedaży dystrybuowanych przez Spółkę towarów.

Prowadzenie tego rodzaju akcji promocyjnych oraz zatrudnianie hostess (animatorek) jest więc działaniem racjonalnym, uzasadnionym i celowym z punktu widzenia przyszłych i obecnych przychodów Spółki, co potwierdza również fakt, iż tego typu akcje organizują również podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec działalności Spółki.

Spółka pragnie podkreślić, iż koszty akcji promocyjnych ponoszone są z własnych środków Spółki oraz koszty te są należycie udokumentowane. Nie są one ponadto zwracane Wnioskodawcy w jakikolwiek sposób. Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym wydatki nie zostały wymienione w treści art. 16 ust. 1 u.p.d.p. - nie występuje więc przesłanka negatywna zaliczenia ich do kosztów podatkowych. W szczególności opisane w stanie faktycznym wydatki nie są kosztami reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.p. Podkreślenia wymaga, że akcje promocyjne prowadzone są w celu prezentacji będących w ofercie Spółki produktów, nie zaś samej Spółki.

Jak wskazuje się w doktrynie prawa, z językowego sformułowania wynika, iż bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodów są wydatki, które mogą przyczynić się do powstania konkretnego przychodu osiągniętego w danym momencie. Z kolei, jako koszty pośrednie przyjmowane są przede wszystkim koszty funkcjonowania podatnika, których ponoszenie jest związane z prowadzeniem przez niego działalności. Koszty przeznaczone na organizację akcji promocyjnych w punktach sprzedaży, w tym koszty zatrudnienia hostess (animatorek) prowadzących akcje promocyjne, związane są z ogólną działalnością sprzedażową Spółki. Nie ma jednak możliwości powiązania tych wydatków bezpośrednio z przychodem. W konsekwencji, nie jest więc możliwe przypisanie tych kosztów do konkretnych przychodów Spółki. Zdaniem Spółki, koszty te powinny być zatem traktowane jako koszty uzyskania przychodów określone w art. 15 ust. 4d u.p.d.p., tj. jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami. Stanowisko Spółki znajduje pełne potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2012 r. (sygn. ILPB3/423-502/11-3/EK), w której organ podatkowy stwierdził m in., iż „nie ma możliwości powiązania (…) wydatków związanych z organizacją przeprowadzonej akcji promocyjnej z przychodem, a w konsekwencji nie jest możliwe przypisanie kosztów do konkretnych przychodów Spółki”.

Moment potrącenia wydatków o charakterze pośrednim został określony w art. 15 ust. 4d u.p.d.p., zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącane w dacie ich poniesienia (zdefiniowanej w art. 15 ust 4e u.p.d.p. jako dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie odpowiedniego dowodu). Z kolei, jeśli koszty dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, wówczas koszty takie stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Co do zasady, akcje marketingowe mają charakter zlecenia konkretnej akcji, w związku z czym koszty ponoszone przez Spółkę z tytułu nabycia usług nie będą przekraczać roku podatkowego. Pośrednie koszty uzyskania przychodu związane z organizacją akcji promocyjnych potrącane więc będą w dacie ich poniesienia, określanej zgodnie z art. 15 ust. 4e u.p.d.p.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że przedmiotowe wydatki poniesione przez Spółkę na organizację akcji promocyjnych i zatrudnienie hostess (animatorek), jako poniesione w celu osiągnięcia przychodów i zachowania źródła przychodów, są dla Spółki kosztami uzyskania przychodu (kosztami podatkowymi), a jednocześnie brak możliwości powiązania tych wydatków z przychodami Spółki uzyskiwanymi od danego klienta nie pozwala na zakwalifikowanie ich do kosztów innych niż pośrednio związanych z przychodami, w rozumieniu art. 15 ust. 4d u.p.d.p.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (…).

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Zatem, aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, między tym kosztem a przychodem musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy. Chodzi tu o związek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Przez koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami należy rozumieć te koszty, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła. Są to więc wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne, aby określone źródło przychodów przyniosło konkretne przychody. Aby uznać dany wydatek za koszt uzyskania przychodów nie jest konieczne w każdym przypadku wykazanie między nim a przychodem bezpośredniego związku. Należy zaznaczyć, że kosztami uzyskania przychodów są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości. Wobec powyższego, kosztami będą również koszty pośrednie związane z uzyskiwanymi przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Z przepisu art. 15 ust. 1 ustawy wynika zatem, iż aby wydatki poczynione przez podatnika można uznać za koszt uzyskania przychodu, muszą być poniesione w sposób celowy. Podatnik więc podejmując decyzję o dokonaniu wydatku, musi być przeświadczony o racjonalności, z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności, wydatkowania środków finansowych.

W większości przypadków związek z przychodem nie nasuwa żadnych wątpliwości. Są jednak sytuacje, w których ów związek przyczynowy nie jest tak jednoznaczny. Wszystkie te sytuacje należy zatem rozwiązywać według zasad racjonalnego rozumowania, odrębnie w odniesieniu do każdego przypadku. Należy w tym miejscu podkreślić, że koszt uzyskania przychodów jest kosztem działalności gospodarczej, która ze swej istoty zmierza do osiągnięcia przychodów.

Podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą winien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodu. Ponadto, należy mieć na względzie, że podatnik uznając wydatek za koszt uzyskania przychodu odnosi ewidentne korzyści, albowiem o ten koszt zmniejsza podstawę opodatkowania. Na nim więc spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Dokonując kwalifikacji wydatków na akcję promocyjną, należy odnieść się do całokształtu działalności prowadzonej przez podatnika.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w ramach prowadzonej działalności i w celu zwiększenia swoich przychodów Spółka prowadzi szeroko zakrojone działania marketingowe, skierowane zarówno do bezpośrednich odbiorców (Klientów), jak i do odbiorców ostatecznych (tj. Konsumentów). W ramach prowadzonych działań marketingowych Spółka ponosi m.in. koszty organizacji akcji promocyjnych w punktach sprzedaży, w tym koszty zatrudnienia hostess (animatorek) prowadzących te akcje. Akcje tego typu mają na celu zwiększenie sprzedaży produktów – są one bowiem skierowane do Konsumentów w punktach sprzedaży detalicznej (np. perfumeriach). Akcje polegają na prezentacji oraz promowaniu produktu m.in. poprzez jego zachwalanie. Ponadto hostessy (animatorki) informują o akcjach promocyjnych dotyczących produktów oraz prezentują produkty będące w ofercie Spółki.

Hostessy (animatorki) biorące udział w dotychczasowych (i ew. przyszłych) akcjach promocyjnych były (lub ew. będą) zatrudniane przez spółkę na podstawie umów cywilnoprawnych lub poprzez agencje pracy tymczasowej.

Zdarzają się przypadki za spółka zlecała lub ewentualnie zleci zorganizowanie danego wydarzenia innemu podmiotowi (np.: agencji reklamowej). Wówczas hostessy (animatorki) były (będą) udostępniane w ramach świadczenia usług przez agencje tymczasową.

Wydatki na akcje promocyjną jako koszty reklamy są kosztem uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust. 1 updop.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji kosztów pośrednich i bezpośrednich. Kwalifikację determinują przepisy art. 15 ust 4-4h ustawy. Do kosztów bezpośrednich należą te wydatki, których poniesienie ma bezpośredni wpływ na uzyskanie konkretnych przychodów. W ich przypadku możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód. Klasycznym przykładem bezpośredniego związku kosztów z przychodami jest relacja, w jakiej pozostają wydatki na nabycie lub wytworzenie jednostki towaru i przychód ze zbycia tej jednostki towaru.

Natomiast pośrednie koszty uzyskania przychodów to takie wydatki, których ponoszenie jest racjonalnie uzasadnione jako służące osiąganiu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu ich źródła, nie ma jednak możliwości przypisania ich do określonych, konkretnych przychodów. Do tego rodzaju kosztów zalicza się m.in. koszty zarządu ponoszone przez spółkę kapitałową (wydatki związane z działaniem organu zarządzającego spółki kapitałowej), uznając, że – jako ogólne, stałe koszty dotyczące jej funkcjonowania jako osoby prawnej i podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z przychodami (koszty „pośrednie”) to takie wydatki, których nie da się przypisać wprost do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia. Nie pozostają one w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami podatnika - brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód. Każdy z tych wydatków jest związany z działalnością prowadzoną przez podatnika i przyczynia się w sposób ogólny do osiągania przez niego przychodów. Nie można jednak ustalić, uzyskaniu jakiego konkretnego przychodu dany wydatek służy.

Reasumując: Wydatki poniesione przez Spółkę na organizację akcji promocyjnych w tym zleconych innemu podmiotowi (np.: agencji reklamowej) gdzie hostessy (animatorki) były (będą) udostępniane w ramach świadczenia usług przez agencje tymczasową, są poniesione w celu osiągnięcia przychodów i zachowania źródła przychodów, oraz wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów. Przy jednoczesnym braku możliwości powiązania tych wydatków z przychodami Spółki uzyskiwanymi od danego klienta pozwala na zakwalifikowanie tych wydatków do kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami, na gruncie art 15 ust. 4d u.p.d.p. W tym zakresie stanowisko spółki należy uznać za prawidłowe.

Ponadto zaznacza się, iż tut. Organ nie odniósł się do momentu ujęcia w kosztach wyżej wymienionych wydatków, bowiem nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji Ministra Finansów tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


Powrót


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj