Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB5/423-913/10-2/PS
z 4 marca 2011 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPB5/423-913/10-2/PS
Data
2011.03.04Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku --> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku --> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów


Słowa kluczowe
Irlandia
Irlandia
podatek pobierany u źródła
podatek pobierany u źródła
przedsiębiorstwa
przedsiębiorstwa
sekurytyzacja
sekurytyzacja
umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
wierzytelność
wierzytelność
wypłata
wypłata
zyski
zyski


Istota interpretacji
Czy wypłaty kwot Wierzytelności otrzymanych od klientów dokonywane przez Spółkę na rzecz SPV stanowią uzyskane z terytorium Polski zyski przedsiębiorstwa SPV w rozumieniu art. 7 UPO i wobec powyższego, w związku z dokonywanymi wypłatami nie będzie powstawał określony w art. 26 updop obowiązek poboru przez Spółkę, jako płatnika, zryczałtowanego podatku z tego tytułu (dalej: „podatek u źródła w Polsce”)?Wniosek ORD-IN 664 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 23.12.2010 r.(data wpływu 28.12.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie:

  1. art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654);oraz
  2. art. 7, 10, 11 i 12 Umowy z dnia 13 listopada 1995 r., między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1996 r. Nr 29, poz.129, z późn. zm., zwana dalej: umowa polsko – irlandzka)

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.12.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 7,10, 11 i 12 umowy polsko – irlandzkiej oraz art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654) ze zm.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) zamierza zawrzeć ze spółką z siedzibą w Irlandii (dalej: „SPV”) rewolwingową umowę sekurytyzacji wierzytelności leasingowych (dalej: „Umowa Sekurytyzacji”), w wykonaniu której SPV zapewni dostarczenie Spółce środków finansowych przed terminem wymagalności określonych własnych wierzytelności Spółki. Przedmiotem rozważanej umowy będzie sekurytyzacja wierzytelności wynikających z umów zawartych przez M. ze swoimi klientami leasingobiorcami. Umowa Sekurytyzacji spełniać będzie jednocześnie przesłanki dyspozycji art. 17k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) a na jej podstawie:

  • SPV zobowiąże się do nabywanie od Spółki na podstawie umowy przelewu określonej w art. 509 Kodeksu Cywilnego jej niewymagalnych wierzytelności własnych, w tym także wierzytelności przyszłych przysługujących Spółce od jej klientów z tytułu świadczenia przez nią umów tzw. leasingu operacyjnego, o którym mowa w art. 17b updop, wierzytelności z tytułu sprzedaży przedmiotu leasingu po wygaśnięciu mowy leasingu oraz wierzytelności wynikających z wykonania opcji zakupu w związku z umową leasingu (dalej jako: WierzyteIności). Własność przedmiotów leasingu nie zostanie przeniesiona na SPV;
  • W związku z powyższym, SPV stanie się podmiotem uprawnionym do domagania się od klientów spłaty Wierzytelności w terminach ich wymagalności, późniejszymi niż data ich zakupu. Wraz z Wierzytelnościami na SPV przejdą ich zabezpieczenia prawne ustanowione przez klientów Spółki;
  • Z tytułu nabycia przez SPV Wierzytelności Spółki, SPV zobowiąże się do zapłaty na rzecz Spółki ich nominalnej wartości pomniejszonej o dyskonto obliczone w oparciu o przyjęte przez strony wskaźniki oraz na podstawie ustalonego przez Strony wzoru. Płatność za nabywane Wierzytelności będzie następować z góry, w momencie zakupu konkretnych pakietów Wierzytelności;
  • Pomimo Sekurytyzacji Wierzytelności, Spółka pozostanie stroną umów tzw. leasingu operacyjnego z klientami, w związku z powyższym pozostanie zobowiązana do świadczenia na rzecz klientów usług leasingu.

Ponadto, ze względów operacyjnych, na podstawie odrębnej umowy z SPV lub w ramach umowy Sekurytyzacji, Spółka zobowiąże się świadczyć na rzecz SPV za wynagrodzeniem usługi i windykacji sekurytyzowanych Wierzytelności w imieniu SPV od klientów. W tym zakresie, Spółka będzie działała jako pełnomocnik SPV.

W związku z powyższym Spółka będzie w praktyce otrzymywała spłatę Wierzytelności od klientów a następnie, na ustalonych przez strony zasadach i terminach będzie przekazywać spłacone przez klientów Wierzytelności w całości do SPV.

SPV nie posiada w Polsce zagranicznego zakładu w rozumieniu art. 4a pkt 11 updop ani zakładu w rozumieniu art. 5 UPO.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wypłaty kwot Wierzytelności otrzymanych od klientów dokonywane przez Spółkę na rzecz SPV stanowią uzyskane z terytorium Polski zyski przedsiębiorstwa SPV w rozumieniu art. 7 UPO i wobec powyższego, w związku z dokonywanymi wypłatami nie będzie powstawał określony w art. 26 updop obowiązek poboru przez Spółkę, jako płatnika, zryczałtowanego podatku z tego tytułu (dalej: „podatek u źródła w Polsce”)...

Stanowisko Spółki

Zdaniem Spółki, wypłaty do SPV z siedzibą w Irlandii kwot Wierzytelności spłaconych przez klientów będą stanowić zyski przedsiębiorstwa SPV w rozumieniu art. 7 UPO, zatem w związku z dokonywanymi wypłatami nie będzie powstawał obowiązek pobaw przez Spółkę podatku u źródła w Polsce.

Poniżej Spółka prezentuje uzasadnienie prawne powyższego stanowiska.

Przedstawiona w stanie faktycznym transakcja Sekurytyzacji stanowi przejaw działalności SPV nakierowanej na uzyskanie korzyści majątkowej w postaci różnicy pomiędzy ceną zapłaconą z tytułu nabycia Wierzytelności a ich spłatą przez klientów Spółki.

Powyższy dochód SPV uzyskiwany z przedstawionej transakcji realizuje się dla SPV w formie wypłaty przez Spółkę kwot Wierzytelności spłacanych przez klientów Spółki.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Spółki wypłaty przez nią na rzecz SPV spłat Wierzytelności, w ramach analizowanej transakcji Sekurytyzacji będą stanowić zysk przedsiębiorstwa SPV w rozumieniu art. 7 UPO, opodatkowany zgodnie z tym artykułem wyłącznie w Irlandii.

Wynika to z faktu, iż w świetle UPO oraz art. 21 ust. 1 i 2 oraz 22 ust. 1 updop w zw. art. 22a updop, zyski przedsiębiorstwa Irlandzkiego nieposiadającego zakładu na terytorium Polski mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce (w tym opodatkowaniu podatkiem pobieranym u źródła) jedynie wówczas, gdy łącznie spełnione są dwa poniższe warunki:

  • stanowią one jeden ze specyficznie wskazanych w UPO typów dochodów, które mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce (np. odsetki, o których mowa w art. 11 UPO, dywidendy, o których mowa w art. 10 UPO, należności licencyjne, o których mowa w art. 12 UPO);
  • gdy updop stanowi, że dany typ dochodu (przychodu) podlega opodatkowaniu w Polsce (np. odsetki na podstawie art. 21 ust. 1 updop, należności za użytkowanie lub Prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego na podstawie art. 21 ust. 1 updop czy też dywidendy na podstawie art. 22 ust. 1updop.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż w przedstawionym stanie faktycznym przedmiotem zobowiązania SPV wobec Spółki będzie zobowiązanie do nabywania przysługujących Spółce Wierzytelności. Zdaniem Spółki, powyższe zobowiązanie SFV nie spełnia definicji żadnego z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 updop oraz art. 22 ust. 1 updop, jak też nie będzie stanowić szczególnego typu przychodu (dochodu), który w świetle UPO może podlegać opodatkowaniu w Polsce.

W szczególności nie będzie, zdaniem Spółki, dochodziło do świadczenia przez SPV na rzecz Spółki żadnych z wymienionych w art. 21 ust. 1 usług oraz świadczeń. SPV będzie w ramach przedstawionej Sekurytyzacji udostępniać Spółce praw autorskich, receptur lub procesów produkcyjnych, nie będzie także oddawała Spółce do użytkowania urządzenia przemysłowego jak też SPV nie będzie świadczyć na rzecz Spółki usług i świadczeń opisanych w art. 21 ust. 1 pkt 2-4 updop. Analizowane nie będą stanowić także wypłaty odsetek, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 updop oraz art. 11 ust. 4 UPO, jako że Spółka będzie przekazywać na rzecz SPV Wierzytelności spłacone przez klientów Spółki.

Updop nie definiuje pojęcia odsetek. Mając jednak na uwadze fakt, iż zgodnie z art. 21 ust. 2 updop przepisy art. 21 ust. 1 updop stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska oraz analizowane wypłaty będą dokonywane na rzecz podmiotu z siedzibą w Irlandii (SPV), ocenie Spółki dla kwalifikacji prawno podatkowej analizowanych wypłat zasadne będzie odwołanie się do definicji odsetek zawartej w art. 11 ust. 4 UPO.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 UPOI „określenie „odsetki” oznacza dochody z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów (...) a w szczególności dochody z pożyczek publicznych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych”.

Także komentarz do konwencji modelowej OECD (Model Tax Convention on Income and Capital, Condensed version, JuIy 2010, dalej jako: „Komentarz) stanowiący przykład wykładni autentycznej Konwencji Modelowej, na podstawie której oparta jest treść UPO podkreśla, że dla wystąpienia odsetek w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (w tym UPO) niezbędne jest wystąpienie długu („income from debt-claims of any kind”). Przy czym Komentarz za dług uznaje, między innymi zobowiązania wynikające z pożyczek, depozytów, obligacji, skryptów dłużnych.

Zatem, w świetle brzmienia art. 11 ust. 4 UPO, Komentarza jak też ogólnie przyjętej praktyki obrotu gospodarczego należy uznać, iż o powstaniu (i w konsekwencji wypłacie odsetek) w rozumieniu updop oraz UPO można mówić tylko wówczas, gdy dany podmiot przekaże drugiemu środki finansowe o charakterze zwrotnym (kapitał), który stanowi dług w rozumieniu art. 11 ust. 4 UPO a następnie w związku z powyższym nalicza od tego długu odsetki, w jakiejkolwiek formie, które stanowią jego dochód uzyskany z tego długu.

Mając na uwadze powyższą definicję, należy zauważyć, iż w przedstawionym stanie faktycznym nie będzie miało miejsca istnienie długu Spółki wobec SPV, z którego ta ostatnia by czerpała dochody. W ramach Sekurytyzacji bowiem Spółka nie uzyska od SPV środków o charakterze zwrotnym (długu) a jedynie cenę sprzedaży sekurytyzowanych Wierzytelności. Należy przy tym podkreślić, że zapłata ceny sprzedaży Wierzytelności będzie miała charakter definitywny i po stronie Spółki nie będzie występować zobowiązanie do jej (tj. ceny) zwrotu na rzecz SPV w jakiejkolwiek formie.

Ponadto, Spółka nie będzie zobowiązana wobec SPV do jakiejkolwiek zapłaty z tytułu jakiejkoIwiek pożyczki, obligacji lub skryptu dłużnego jak też nie będzie zobowiązana do spełnienia na rzecz SPV jakiegokolwiek innego świadczenia pieniężnego (za wyjątkiem udzielenia na rzecz SPV pożyczki pieniężnej, to świadczenie nie stanowi także przedmiotu wniosku). Spółka będzie wyłącznie podmiotem zobowiązanym wobec SPV do świadczenia usługi polegającej na obsłudze I windykacji Wierzytelności należnych od klientów oraz ich przekazywania w pełnej kwocie do SPV. Zobowiązanie Spółki wobec SPV będzie zatem miało charakter niepieniężny oraz nie będzie wynikało z jakiegokolwiek długu Spółki wobec SPV.

Podkreślenia wymaga także fakt, iż na skutek cesji Wierzytelności w ramach Sekurytyzacji, SPV będzie zastępować Spółkę jako wierzyciela klientów z tytułu opłat leasingowych. W konsekwencji, SPV będzie uprawniona domagać się od klientów spłat Wierzytelności w takim samym zakresie, w jakim była do tego uprawniona Spółka. W konsekwencji Wierzytelności będą przekazywane przez Spółkę na rzecz SPV w nominalnej kwocie ich spłaty przez klientów.

Mając powyższe na uwadze w ocenie Spółki, nie sposób uznać, że przekazanie przez Spółkę na rzecz SPV spłat przez klientów Wierzytelności zawiera jakikolwiek element dochodu z wszelkiego rodzaju roszczeń wynikających z długów.

W ocenie Spółki, analizowane przekazy Wierzytelności, które mają być dokonywane w ramach Sekurytyzacji, nie będą stanowiły także dywidend czy innego rodzaju dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd w Polsce, o których mowa w art. 22 ust. 1 updop oraz art. 10 UPO.

Powyższa konkluzja wynika z faktu, iż jak wskazano powyżej, tytułem prawnym do wypłaty kwot spłaconych Wierzytelności będzie:

  • cesja Wierzytelności na rzecz SPV;
  • umowa o administrację i windykację Wierzytelności przez Spółkę.

Zatem przedmiotem roszczeń SPV w stosunku do klientów będą skonkretyzowane z góry opłaty za usługę leasingu operacyjnego, wynikające z zawartych przez Spółkę umów leasingu operacyjnego. Tego rodzaju roszczenia nie mogą zostać uznane za dywidendy w szczególności w świetle definicji dywidend wskazanej w art. 10 ust. 5 UPO, jako że SPV nie jest i nie będzie udziałowcem Spółki.

Zdaniem Spółki, analizowane wypłaty nie będą stanowić także opłat za użytkowanie lub prawo użytkowania urządzenia przemysłowego w świetle art. 21 ust. 1 updop oraz art. 12 UPO.

Powyższa konkluzja wynika, w ocenie Spółki z faktu, iż SPV nie udostępnia zarówno Spółce jak też jej klientom jakiegokolwiek urządzenia przemysłowego (jak wskazano w stanie faktycznym, pomimo cesji Wierzytelności, to Spółka a nie SPV będzie pozostawała stroną zawartych z klientami umów leasingu operacyjnego i jako strona umowy leasingu, to Spółka a nie SPV będzie udostępniała klientom do używania przedmioty leasingu). Tytułem prawnym SPV do domagania się od klientów spłaty Wierzytelności będzie wyłącznie umowa ich cesji, a nie świadczenie SPV polegające na udostępnianiu polskim leasingobiorcom prawa do korzystania z urządzeń przemysłowych.

Ponadto, nawet gdyby przyjąć, niesłuszną w ocenie Spółki konkluzję, że analizowane wypłaty dokonywane są na rzecz SPV za użytkowanie lub prawo użytkowania urządzenia przemysłowego rozumieniu art. 21 ust. 1 updop, należy zauważyć, iż nie stanowią one należności licencyjnych, o których mowa w art. 12 UPO.

Powyższa konkluzja wynika z definicji należności licencyjnych, wskazanej w art. 12 ust. 3a UPO, zgodnie z którą za należności licencyjne można uznać wyłącznie: wszelkiego rodzaju należności uzyskiwane z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania każdego prawa autorskiego do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin oraz filmami taśmami dla radia i telewizji patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za informacje związane z doświadczeniem zdobytym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej. Niewątpliwie, prawo do korzystania z przedmiotów leasingu nie stanowi prawa do korzystania ze wskazanych w cytowanym przepisie praw autorskich i praw pokrewnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Spółka wnosi o potwierdzenie, że wypłaty kwot Wierzytelności otrzymanych od klientów dokonywane przez Spółkę na rzecz SPV stanowią uzyskane z terytorium Polski zyski przedsiębiorstwa SPV w rozumieniu art. 7 UPO i wobec powyższego, w związku z dokonywanymi wypłatami, nie będzie powstawał określony w art. 26 updop obowiązek poboru przez Spółkę, jako płatnika, zryczałtowanego podatku z tego tytułu (podatku u źródła w Polsce).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj