Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB1/415-1080/10-2/MT
z 2 marca 2011 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPB1/415-1080/10-2/MT
Data
2011.03.02Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Szczególne zasady ustalania dochodu --> Wykaz zasad


Słowa kluczowe
dochód
dochód
księga przychodów i rozchodów
księga przychodów i rozchodów
księgi podatkowe
księgi podatkowe
małżeństwo
małżeństwo
spadek
spadek
towar
towar
umowa darowizny
umowa darowizny
wartość
wartość
wspólność
wspólność
wycena
wycena


Istota interpretacji
Sposób ustalenia wartości nabytych w ramach wspólności małżeńskiej, otrzymanych na podstawie umowy darowizny oraz spadku towarów handlowych, zaewidencjonowania ich w odpowiedniej kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz uwzględnienia ich wartości przy obliczaniu dochodu za 2010 r.Wniosek ORD-IN 341 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30.11.2010 r. (data wpływu 08.12.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • sposobu ustalenia wartości nabytych w ramach wspólności majątkowej towarów handlowych oraz zaewidencjonowania ich w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów – jest prawidłowe,
  • sposobu ustalenia wartości otrzymanych w spadku oraz darowiźnie towarów handlowych oraz zaewidencjonowania ich w kolumnie 16 podatkowej księgi przychodów i rozchodów – jest prawidłowe.
  • uwzględnienia wartości towarów handlowych nabytych w ramach wspólności majątkowej, w drodze spadku i darowizny przy obliczaniu dochodu za 2010 r. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.12.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalenia wartości nabytych w ramach wspólności małżeńskiej, otrzymanych na podstawie umowy darowizny oraz spadku towarów handlowych, zaewidencjonowania ich w odpowiedniej kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz uwzględnienia ich wartości przy obliczaniu dochodu za 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Po śmierci męża w dniu 04.05.2010 r. na podstawie uzyskanego wpisu do ewidencji Wnioskodawczyni przejęła z dniem 18.05.2010 r. prowadzenie działalności gospodarczej w takim samym zakresie. Przedmiotem spadku były m.in. towary handlowe, które były przez męża wykorzystywane do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Na dzień śmierci męża sporządzono spis z natury towarów handlowych, którego wartość wyniosła: wg ceny zakupu netto 35 977,65 zł, wg cen rynkowych, tj. detalicznych 59 176,65 zł.

Na mocy aktu notarialnego z dnia 12.05.10 – protokół dziedziczenia i protokół przyjęcia spadku oraz aktu poświadczenia dziedziczenia z dnia 12.05.10 – z mocy ustawy ww. towary w części przypadającej na zmarłego męża Wnioskodawczyni odziedziczyła w #189; części – w odniesieniu do towarów handlowych stanowiło to wartość 14 794,00 zł oraz córka Wnioskodawczyni i jej męża również #189; części, tj. w towarach handlowych 14 797,00 zł, która z kolei umową darowizny zawartą 18.05.2010 r. darowała bezpłatnie na rzecz Wnioskodawczyni tę wartość towarów.

Na dzień rozpoczęcia przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej towary handlowe będące jej własnością w wysokości #189; ich wartości wynikającej ze spisu z natury (Wnioskodawczyni pozostawała z mężem we wspólności majątkowej) według cen zakupu netto Wnioskodawczyni ujęła w remanencie początkowym i wpisała w kolumnie 10 „zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu” – wartość wyniosła #189; x 35.977,65 zł = 17.988,83 zł natomiast wartość nabytych w drodze spadkobrania i darowizny towarów handlowych wycenionych według cen rynkowych – detalicznych w kwocie 29.588 zł Wnioskodawczyni ujęła w kolumnie 16 „uwagi” prowadzonej księgi przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy prawidłowo zostały wycenione – tj. według cen zakupu netto i wpisane do kolumny 10 „zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu netto” jako remanent początkowy towary handlowe o wartości #189; udziału wynikającego ze wspólności majątkowej – kwota 17.988,25 zł...
  2. Czy prawidłowo zostały wycenione tj. według cen detalicznych tak jak przyjęto do ustalenia podatku od spadku i darowizn i wpisane do kolumny 16 „uwagi” towary handlowe otrzymane w drodze spadkobrania i darowizny...
  3. Czy obliczając dochód za rok 2010 Wnioskodawczyni może uwzględnić wartość towarów handlowych wycenionych i ujętych jako stan początkowy odpowiednio w kolumnach 10 i 16 prowadzonej księgi przychodów i rozchodów...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Ad.1

Ponieważ Wnioskodawczyni pozostawała z mężem we wspólności majątkowej jej udział w posiadanym majątku wynosił #189; - w tym w wykorzystywanych w prowadzonej przez męża Wnioskodawczyni działalności gospodarczej towarach handlowych zakupionych ze wspólnych środków.

Zgodnie z § 29 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów towary handlowe należy wycenić wg cen zakupu tj. ceny jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku pomniejszoną o podatek od towarów i usług - to Wnioskodawczyni prawidłowo ujęła w kol. 10 spis z natury towarów handlowych wg cen zakupu w kwocie 17.988,83 zł będące w części #189; jej własnością.

Ad.2

Nabyte przez Wnioskodawczynię w drodze spadkobrania i darowizny towary handlowe zostały wycenione zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów tj. w wartości odpowiadającej cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika - rynkowej (detalicznej) stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od spadów i darowizn i ujęte w kolumnie 16 o wartości 29.588,28 zł.

Ad.3

Wartość towarów ujętych w remanencie początkowym stanowiący udział własny w wysokości #189; ujęty w kolumnie 10 księgi oraz otrzymanych w drodze spadkobrania i darowizny w wysokości #189; według cen rynkowych Wnioskodawczyni może uwzględnić w ustaleniu dochodu za 2010 r., ponieważ zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód z działalności gospodarczej u prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów ustalany jest jako różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 tej ustawy, a kosztami uzyskania, powiększona lub pomniejszona o różnicę między wartością zapasów na początek i koniec roku.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl art. 24 ust. 2 ww. ustawy, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Zgodnie z objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawartymi w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia, kolumna 10 jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu.

Przy czym w myśl § 3 pkt 2 ww. rozporządzenia, ceną zakupu jest cena jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, a przy imporcie powiększoną o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe, obniżoną o rabaty opusty, inne podobne obniżenia, w przypadku zaś otrzymania składnika majątku w drodze darowizny lub spadku - wartość odpowiadającą cenie zakupu takiego samego lub podobnego składnika.

Skoro kolumna 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów służy do ewidencjonowania zakupu m. in. towarów handlowych według cen zakupu to Wnioskodawczyni winna zaewidencjonować w niej towary handlowe o wartości #189; udziału wynikającego ze wspólności majątkowej. Nieprawidłowe jest natomiast ewidencjonowanie w tej kolumnie wartości towarów handlowych otrzymanych zarówno w drodze darowizny jak i spadku (nieodpłatnie). Z uwagi na brak innych możliwości zaewidencjonowania wartości towarów handlowych otrzymanych w drodze darowizny i spadku, wartość tych towarów należy wpisać w kolumnie 16 „Uwagi” w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie wartości wynikającej z umowy darowizny oraz wartości z dnia nabycia spadku, z których winna wynikać m. in. informacja o rodzaju, ilości oraz cenie jednostkowej każdego towaru, co umożliwi prawidłowe jego rozliczenie.

Zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnicy obowiązani są do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów zwanego dalej „spisem z natury”, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Towary handlowe objęte spisem z natury podatnik jest obowiązany wycenić według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeśli są one niższe od cen zakupu lub nabycia (§ 29 ww. rozporządzenia).

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż po śmierci męża Wnioskodawczyni przejęła prowadzenie działalności gospodarczej w tym samym zakresie Przedmiotem spadku były m.in. towary handlowe.

Na podstawie przedstawionych uregulowań prawnych stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni zobowiązana jest ująć nabyte w ramach wspólności majątkowej oraz otrzymane w drodze spadku i darowizny towary w remanencie początkowym i wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Wskazać jednak należy, iż wartość towarów handlowych nabytych nieodpłatnie, tj. w drodze spadku i darowizny nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej, albowiem nie została spełniona jedna z przesłanek wynikająca z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. poniesienie kosztu. Pomimo więc ciążącego na Wnioskodawczyni obowiązku ujęcia ww. towarów w remanencie początkowym ich wartość nie może być brana pod uwagę, przy ustaleniu dochodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Sytuacja taka ma również miejsce w przypadku udziału własnego Wnioskodawczyni w wysokości #189; towarów handlowych albowiem wartość tych towarów w całości stanowiła koszt w działalności męża Wnioskodawczyni. W związku z powyższym kwota ta nie może po raz kolejny stanowić kosztu uzyskania przychodu, a tym samym nie może być brana pod uwagę, przy ustaleniu dochodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż:

  • Wnioskodawczyni powinna wycenić udział #189; wartości towarów handlowych nabytych we wspólności majątkowej według wartości cen zakupu netto i wpisać je w kolumnie 10 w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
  • Wnioskodawczyni powinna wycenić otrzymane w drodze spadku towary handlowe według wartości rynkowej z dnia nabycia spadku i wpisać je w kolumnie 16 „Uwagi” w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
  • Wnioskodawczyni powinna wycenić otrzymane w drodze darowizny towary handlowe według wartości wynikającej z umowy darowizny i wpisać je w kolumnie 16 „Uwagi” w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
  • wartość #189; towarów handlowych nabytych w ramach wspólności majątkowej oraz towarów handlowych otrzymanych w spadku i darowiźnie ujętych w remanencie początkowym nie może być brana pod uwagę, przy ustaleniu dochodu rocznego stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzonej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj