Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB3/423-784/10-4/MS
z 11 lutego 2011 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPB3/423-784/10-4/MS
Data
2011.02.11


Referencje


Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Zasady szczegółowe dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Amortyzacja praw i wartości niematerialnych

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Amortyzacja przyśpieszona

Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych


Słowa kluczowe
aport
aport
odpisy amortyzacyjne
odpisy amortyzacyjne
wartość dodatnia firmy
wartość dodatnia firmy
wartość początkowa
wartość początkowa
wartość rynkowa
wartość rynkowa
znak towarowy
znak towarowy
zorganizowana część przedsiębiorstwa
zorganizowana część przedsiębiorstwa


Istota interpretacji
Czy w sytuacji, gdy w wyniku wniesienia aportem ZCP powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 Ustawy CIT, na podstawie art. 16g ust. 10 i ust 10a w związku z art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy CIT Spółka będzie uprawniona do ustalenia wartości początkowej zarejestrowanych znaków towarowych będących elementem składowym wnoszonej ZCP do Spółki, według ich wartości rynkowej i dokonywania, od wartości rynkowej zarejestrowanych znaków towarowych odpisów amortyzacyjnych, które zgodnie z art. 15 ust. 6 Ustawy CIT będą stanowić koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?Czy w sytuacji, gdy w listopadzie 2010 r. zostanie dokonany zostanie aport ZCP do Spółki i w tym samym miesiącu Spółka wprowadzi zarejestrowane znaki towarowe do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki, to Spółka zobowiązana będzie, zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, do rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych począwszy od grudnia 2010 r.?Wniosek ORD-IN 833 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10.11.2010 r. (data wpływu 15.11.2010 r.) uzupełnionym w dniu 24.01.2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych objęcia zarejestrowanych znaków towarowych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa – jest prawidłowe w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UZASADNIENIE

W dniu 15.11.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych objęcia zarejestrowanych znaków towarowych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółka S.A. z siedzibą w G. (dalej: V) jest dostawcą usług telekomunikacyjnych w dziedzinie telewizji, dostępu do Internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej. Ze względu na wzrost skali działalności gospodarczej prowadzonej przez V, w celu poprawienia jej efektywności podjęta została decyzja o przeprowadzeniu reorganizacji działalności V. Ze struktury V. został wyodrębniony i zarejestrowany w KRS jej Oddział w W (dalej: „Oddział”), wspierający zasadniczą działalność V na polu szeroko rozumianych relacji ze środowiskiem zewnętrznym, a także obsługi informatycznej oraz nadzoru nad projektami wdrażanymi i realizowanymi w ramach Grupy V.

Oddział spełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCR”) z art. 4a pkt 4 Ustawy CIT i art. 2 pkt 27a) Ustawy VAT, a w szczególności stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania i cechuje go wyodrębnienie na płaszczyznach: organizacyjnej (wyodrębnienie prawne; miejscowe, wyodrębnienie w ramach struktury organizacyjnej V), finansowej (ewidencja księgowa umożliwia przyporządkowanie przychodów, kosztów, należności i zobowiązań do działalności Oddziału, odrębny rachunek bankowy Oddziału) oraz funkcjonalnej (Oddział przejął i realizuje samodzielnie przydzielone mu przez V działania/funkcje, może on w tym zakresie funkcjonować jako niezależne przedsiębiorstwo).

Niematerialne składniki majątku wchodzące w skład Oddziału (ZCP) są następujące:

 1. w4 zarejestrowane znaki towarowe (prawa ochronne nr 200098, 200099, 227853, 227854),, tj. znak słowno-graficzny „V”, znak słowno-graficzny „V V „ znak słowny „V Dajemy Więcej”, znak słowny „V Telewizja cyfrowa Internet i Telefon”
 2. 72 znaki towarowe w trakcie rejestracji, tj. znak słowny „F.” oraz znak słowny „V - dostawca usługi PVR”,
 3. 6postać reklamowa w trakcie rejestracji jako wzór przemysłowy.

Następnie, planowane jest wniesienie przez V. powyżej opisanego Oddziału stanowiącego ZCP do Spółki jako wkładu niepieniężnego, w zamian za udziały Spółki. Wniesienie aportu planowane jest na listopad 2010 roku. Znaki towarowe, które będą wchodzić w skład ZCP, zostaną wniesione do Spółki po wartości rynkowej ustalonej na podstawie wyceny przygotowanej przez niezależny podmiot, uwzględniającej ich znaczenie ekonomiczne dla Spółki w zakresie udziału w rynku, wpływu na ceny, dominacji w kanałach dystrybucji i odporności na działania konkurencji. Znaki towarowe, wchodzące w skład ZCP, będą w przyszłości wykorzystywane przez Spółkę na potrzeby prowadzonej przez nią działalności. Zarejestrowane znaki towarowe wchodzące w skład ZCP nie zostały do tej pory, ani nie zostaną do dnia aportu wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych V i nie są ani nie będą również przez nią amortyzowane. Wartość otrzymanych przez Spółkę składników majątkowych w ramach aportu ZCP zostanie w całości przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z przeprowadzonymi wstępnymi analizami, wniesienie ZCP tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki wiązać się będzie z powstaniem dodatniej wartości firmy w rozumieniu Ustawy CIT.

Spółka zadała następujące pytania:

 1. Czy w sytuacji, gdy w wyniku wniesienia aportem ZCP powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 Ustawy CIT, na podstawie art. 16g ust. 10 i ust 10a w związku z art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy CIT Spółka będzie uprawniona do ustalenia wartości początkowej zarejestrowanych znaków towarowych będących elementem składowym wnoszonej ZCP do Spółki, według ich wartości rynkowej i dokonywania, od wartości rynkowej zarejestrowanych znaków towarowych odpisów amortyzacyjnych, które zgodnie z art. 15 ust. 6 Ustawy CIT będą stanowić koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy w sytuacji, gdy w listopadzie 2010 r. zostanie dokonany zostanie aport ZCP do Spółki i w tym samym miesiącu Spółka wprowadzi zarejestrowane znaki towarowe do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki, to Spółka zobowiązana będzie, zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, do rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych począwszy od grudnia 2010 r....

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1.

W przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy w wyniku wniesienia aportem ZCP, Spółka będzie uprawiona do ustalenia wartości początkowej zarejestrowanych znaków towarowych wchodzących w skład ZCP według ich wartości rynkowej i dokonywania, od tej wartości odpisów amortyzacyjnych, które będą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy CIT wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji stanowią prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej: Prawo własności przemysłowej).

Jak stanowi art. 120 Prawa własności przemysłowej, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne (art. 153 Prawa własności przemysłowej). Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu (art. 162 ust. 1 Prawa własności przemysłowej).

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że tylko znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Patentowym, na które udzielone zostało prawo ochronne, należy uznać za wartości niematerialne i prawne w rozumieniu Ustawy CIT. W konsekwencji, przedmiot amortyzacji stanowić będzie de facto prawo ochronne do znaku towarowego (dalej też jako „prawo do znaku towarowego”). W przypadku Spółki będą to nabyte w ramach aportu ZCP prawa ochronne nr 200098, 200099, 227853 oraz 227854.

Jednocześnie, zgodnie z powołanym powyżej art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy CIT, amortyzacji podatkowej podlegać będą wyłącznie znaki towarowe spełniające łącznie następujące warunki:

 • zostały nabyte przez podatnika na własność,
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • okres ich używania jest dłuższy niż rok,
 • wykorzystywane są przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Jak wskazano powyżej, Oddział (ZCP) wyodrębniony w ramach V, zostanie wniesiony jako wkład niepieniężny do Spółki. Ze względu na fakt, że w skład ZCP będą wchodzić prawa ochronne do znaków towarowych, Spółka dokona nabycia tych praw w drodze aportu. Ponadto, w chwili otrzymanie aportu, prawa do znaków towarowych będą nadawać się do gospodarczego używania przez Spółkę. Obecnie są one bowiem używane przez V, natomiast od momentu dokonania aportu będą one używane przez Spółkę w toku jej działalności. Także okres używania praw do znaków towarowych na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej przekroczy rok. Spółka będzie bowiem świadczyć usługi np. w zakresie marketingu, zarządzania produktami i rozwojem produktów z wykorzystaniem tych znaków. Ponadto, Spółka będzie świadczyła usługi licencji znaków towarowych.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Spółki prawa ochronne do znaków towarowych wniesione aportem do Spółki przez V. będą spełniały wszystkie wskazane powyżej warunki do uznania ich za wartości niematerialne i prawne podlegające w Spółce amortyzacji podatkowej.

Zgodnie z art. 16g ust. 10 i ust. 10a w związku z art. 16g ust. 2 Ustawy CIT, w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla celów amortyzacji w przypadku wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, które w Vectrze nie były wprowadzone do rejestru środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowi suma ich wartości rynkowej, jeżeli łącznie zostały spełnione następujące warunki:

 1. w wyniku transakcji powstała dodatnia wartość firmy, tj. dodatnia różnica między nominalną wartością wydanych udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ustaloną na dzień ich wniesienia;
 2. składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny.

W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego należy wskazać, iż prawa do znaków towarowych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem wkładu niepieniężnego nie są ani nie zostaną do dnia aportu wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych V i tym samym nie są i nie będą przez nią amortyzowane. A zatem, aby Spółka mogła ustalić wartość początkową praw do znaków towarowych wniesionych aportem dla celów podatkowych według ich wartości rynkowej, konieczne jest powstanie w wyniku transakcji dodatniej wartości firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 Ustawy CIT.

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że jeżeli w wyniku dokonania przez Vectrę aportu do Spółki Oddziału stanowiącego ZCP w Spółce powstanie dodatnia wartość firmy dla celów podatkowych, wartość początkową - dla celów amortyzacji - praw do znaków towarowych stanowiących WNiP, które wejdą w skład aportu, należy ustalić według ich wartości rynkowej ustalonej na dzień wniesienia aportu. W analizowanym przypadku, będzie to wartość rynkowa wynikająca z wyceny dokonanej przez niezależny podmiot.

Podobne stanowisko w sprawie zajął min. Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 3 czerwca 2009 roku, sygn. IPPB5/423-112/09-2/MB, stwierdzając, że „w sytuacji, gdy składnik aportu nie był wprowadzony do ewidencji podmiotu wnoszącego aport -jego wartość początkową ustala się według zasad przewidzianych w art. 16g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mając powyższe na uwadze, w przypadku praw do znaków towarowych, które nie były wprowadzone do ewidencji Spółki wnoszącej aport, Spółka otrzymująca aport będzie uprawniona do wykazania takich składników majątku, ustalenia ich wartości oraz ich amortyzacji dla celów podatkowych stosownie do treści powyższego przepisu. W związku z tym, aby ustalić wartość początkową praw do znaków towarowych nieujętych w ewidencji wnoszącego aport, należy wyliczyć wartość firmy. (...) W przypadku, gdy z powyższego wyliczenia uzyska się dodatnią wartość firmy, wartość początkową praw do znaków towarowych nieujętych w ewidencji spółki aportującej stanowić będzie ich wartość rynkowa, ustalona na dzień wniesienia wkładu.”

Ad 2.

W przypadku otrzymania ZCP w listopadzie 2010 r. i wprowadzenia, w tym samym miesiącu, zarejestrowanych znaków towarowych wchodzących w skład ZCP, do rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki, będzie ona zobowiązana do rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych począwszy od grudnia 2010 r.

Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, odpisów amortyzacyjnych od wartości materialnych i prawnych dokonuje się co do zasady od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości te wprowadzono do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Jednocześnie, zgodnie z art. 16d ust. 2 Ustawy CIT, wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania, późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż miesiącem, w którym Spółka będzie mogła rozpocząć amortyzowanie praw do zarejestrowanych znaków towarowych będzie miesiąc następujący po miesiącu wprowadzenia praw do rejestrowanych znaków towarowych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Jak wskazano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wniesienie przez Vectrę zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki - jako aport - nastąpi w formie aktu notarialnego. A zatem skuteczne przeniesienie prawa do znaków towarowych na Spółkę nastąpi w momencie zawarcia aktu notarialnego.

Podobne stanowisko w sprawie zajął Departament Podatków Bezpośrednich w artykule Pt. „Skutki podatkowe otrzymania przez spółkę znaku towarowego, wchodzące go w skład przedsiębiorstwa, wniesionego do niej tytułem wkładu niepieniężnego” zamieszczonym w Biuletynie Skarbowym Ministra Finansów nr 4/2007. Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu, „jeżeli w związku z wniesieniem do spółki z o.o. przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi również zarejestrowany znak towarowy, zachowana jest forma notarialna, mająca pierwszeństwo przed formą pisemną to w takim przypadku dochodzi także do skutecznego przeniesienia na spółkę prawa do tego znaku, czyli nabycie tego prawa. (...) Skoro zgodnie z art. 16b ust. 1 updop amortyzacji podlegają nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu ich przyjęcia do używania prawa, o których mowa w Prawie własności przemysłowej, to w konsekwencji spółka, do której został wniesiony wkład obejmujący prawo do znaku towarowego, może na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 6 updop dokonywać amortyzacji tego prawa. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje to, czy i kiedy dokonany zostanie wpis w rejestrze patentowym przeniesienia prawa do znaku towarowego.”

Podobnie uznał również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z dnia 6 czerwca 2008 r., sygn. IP-PB3-423-411/08-4/MS oraz z dnia 3 czerwca 2009, sygn. IPPB5/423-112/09-2/MB, stwierdzając, że „jeżeli w związku z wniesieniem do spółki przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi również zarejestrowany znak towarowy, zachowana jest forma notarialna, mająca pierwszeństwo nad formą pisemną to w takim przypadku dochodzi również do skutecznego przeniesienia na spółkę prawa do znaku towarowego. Wpis do rejestru patentowego stanowi jedynie przesłankę domniemania CO do praw własności, nie decyduje jednak o prawie do korzystania.”

Podsumowując, Spółka będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa praw do znaków towarowych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie tych praw do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Spółkę. W opisanym zdarzeniu przyszłym, Spółka planuje wprowadzić prawa do zarejestrowanych znaków towarowych do ewidencji środków trwałych i wartości materialnych i prawnych w listopadzie 2010r., a więc zdaniem Spółki będzie ona uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tych znaków począwszy od grudnia 2010 r.

W świetle obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010r. stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie organ tut. zwraca uwagę, że dnia 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 226, poz. 1478). Zmiany przepisów prawa podatkowego wprowadzone przez wyżej wymieniony akt prawny dotyczą m.in. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.; dalej: „ustawa o PDOP”).

Istotna, w świetle planowanych przez Wnioskodawcę działań, jest zmiana brzmienia art. 15 ustawy o PDOP. W artykule tym po ustępie Ir dodano ustępy od Is do lu. Przepis zawarty w art. 15 ust. is ustawy o PDOP dotyczy ustalania wartości składników majątkowych objętych jako wkład niepieniężny wniesiony w ramach przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i brzmi następująco: „W przypadku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w drodze wkładu niepieniężnego (aportu), wartość poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustala się: 1) W wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego wkład — w przypadku składników zaliczonych do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, 2) w wysokości przyjętej dla celów podatkowych i wynikającej z ksiąg podatkowych podmiotu wnoszącego wkład na dzień nabycia — w przypadku pozostałych składników.” Przepis zamieszczony w art. 15 ust. 1u ustawy o PDOP odnosi się z kolei wprost do ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży składników majątkowych objętych w sposób opisany przez Wnioskodawcę: W przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nabytych w sposób, o którym mowa w ust. 1s, koszty uzyskania przychodów ustala się w wysokości, o której mowa w tym przepisie, pomniejszonej o dokonane od tych składników odpisy amortyzacyjne.”

Przedstawiona powyżej zmiana przepisów, powinna być brana pod uwagę przez Wnioskodawcę w przypadku, gdyby realizacja opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego miałaby nastąpić po dniu 31 grudnia 2010 roku. Wydając niniejszą interpretację organ podatkowy odniósł się wyłącznie do stanowiska wnioskodawcy zawartego we wniosku z dnia 10.11.2010r., które oparte jest na przepisach obowiązujących w dniu składania wniosku i jak wskazano w rozstrzygnięciu, w odniesieniu do zdarzenia przyszłego, które ziściłoby się w listopadzie 2010r. jest prawidłowe. Jeżeli Spółka chce uzyskać interpretację odnośnie zdarzenia przyszłego, które nastąpi po dniu 31 grudnia 2010r., powinna wystąpić z wnioskiem, w którym własne stanowisko w sprawie oceny prawnej tego zdarzenia oparte będzie na przepisach ustawy o PDOP obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011r. Wówczas organ podatkowy będzie mógł dokonać oceny tego stanowiska.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


Referencje


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj