Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
ITPB3/423-507b/10/DK
z 7 grudnia 2010 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ITPB3/423-507b/10/DK
Data
2010.12.07Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy


Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Zwolnienia przedmiotowe


Słowa kluczowe
akcja
akcja
dochód
dochód
przeznaczenie
przeznaczenie
spółka komandytowo-akcyjna
spółka komandytowo-akcyjna
spółka osobowa
spółka osobowa
sprzedaż
sprzedaż
udział
udział
zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe
zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe
zwolnienia przedmiotowe
zwolnienia przedmiotowe
zwolnienie
zwolnienie


Istota interpretacji
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym jeśli Fundacja dokona zbycia akcji a następnie zostanie podjęta uchwała zarządu Fundacji o przeznaczeniu środków ze zbycia akcji na cel statutowy zgodny z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1a ww. ustawy to taki dochód będzie bez w względu na termin, zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?Wniosek ORD-IN 5 MB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2010 r. (data wpływu 17 września 2010 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia dochodu uzyskanego w związku ze sprzedażą akcji spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 17 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia dochodu uzyskanego w związku ze sprzedażą akcji spółki komandytowo-akcyjnej.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.


Celem działania Fundacji jest działalność dobroczynna. Fundacja uzyskuje środki na swoją działalność z tytułu min. otrzymanych darowizn, spadków, zapisów. Fundacja rozważa także ulokowanie otrzymanych środków w akcje spółki akcyjnej, udziały lub akcje w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej „SKA”), które to akcje lub udziały będą generowały dochód.

W trakcie ewentualnego posiadania przez Fundację akcji w SKA, spółka ta może osiągać dochód. W takim przypadku dochód ten będzie proporcjonalnie przypisany na rzecz Fundacji w części odpowiadającej udziałowi Fundacji w zyskach SKA. Tak osiągnięty dochód zostanie uchwałą zarządu Fundacji przeznaczony na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W sytuacji gdy na Walnym Zgromadzeniu Wspólników SKA zostanie podjęta uchwała o wypłacie dywidendy na rzecz akcjonariuszy dochód jaki będzie należny Fundacji i jaki zostanie otrzymany przez Fundację zostanie w całości wydatkowany na rzecz celów statutowych zadeklarowanych uchwałą zarządu Fundacji i zbieżnych z tymi określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fundacja może także po jakimś czasie podjąć decyzję o zbyciu akcji SKA, może się zdarzyć, że część dochodów SKA nie zostanie przekazana jako dywidenda do tego czasu na rzecz Fundacji. Wtedy cena sprzedaży jaka zostanie uzyskana przez Fundację ze sprzedaży akcji SKA będzie uwzględniała także zyski SKA przypadające na Fundację do chwili zbycia. Tak uzyskany dochód zostanie najpierw przeznaczony uchwałą Zarządu Fundacji na cele statutowe zbieżne z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a następnie po pewnym okresie czasu (np. rok, dwa lub 6 lat) zostanie wydatkowany na powyższe cele statutowe określone uchwałą Zarządu Fundacji i jednocześnie zbieżne z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Wnioskodawca nadmienia, iż ani Fundacja ani ewentualna SKA nie będą prowadziły działalności, o której mowa w art. 17 ust. 1a pkt 1 lub 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


W związku z powyższym, zadano następujące pytania.


 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym jeśli dochód SKA nie przypadnie na rzecz Fundacji i nie będzie jej należny to Fundacja nie osiąga dochodów, natomiast jeśli dochód SKA przypadający na rzecz Fundacji która przeznaczy go uchwałą zarządu a następnie wydatkuje go na cele statutowe zgodne z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych to taki dochód, z zachowaniem przepisów art. 17 ust. 1a pkt 2 oraz ust. 1b będzie zwolniony z opodatkowania na mocy art. 17 ust 1 pkt 4 wskazanej ustawy...
 2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym jeśli Fundacja dokona zbycia akcji a następnie zostanie podjęta uchwała zarządu Fundacji o przeznaczeniu środków ze zbycia akcji na cel statutowy zgodny z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1a ww. ustawy to taki dochód będzie bez w względu na termin, zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych...


Niniejsza interpretacja dotyczy pytania drugiego, w zakresie pytania pierwszego sprawa zostanie rozpatrzona odrębnym pismem.

W odniesieniu do pytania drugiego Wnioskodawca wskazał, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym jeśli Fundacja dokona zbycia akcji a następnie zostanie podjęta uchwała zarządu Fundacji o przeznaczeniu środków ze zbycia akcji na cel statutowy zgodny z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1a ww. ustawy to taki dochód będzie bez w względu na termin, zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Fundacje, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym do osób prawnych. Oznacza to, że ustalają one dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Bez znaczenia pozostaje zatem, czy dochód osiągnięty jest przez Fundację z działalności statutowej, czy też z działalności gospodarczej i czy przychody osiągane z tych źródeł mają charakter trwały czy sporadyczny.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

Tak określony dochód stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jednakże, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.


Zwolnienie zawarte w tym przepisie jest zwolnieniem warunkowym. Zależy ono od łącznego spełnienia następujących przesłanek:


 1. jego celem musi być działalność wymieniona w tym przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,
 2. uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej, a następnie wydatkowane na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 3. dochody muszą być - bez względu na termin - wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu.


Oznacza to, że dochody Fundacji będą zwolnione od podatku jedynie wówczas, gdy jego cele statutowe będą tożsame lub zbieżne z celami wymienionymi w pkt 4, w przeciwnym przypadku uzyskane dochody będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Cele Fundacji powinny być określone w statucie. Przy czym organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu. Organ podatkowy bada jedynie, czy cele określone w statucie są tożsame z celami wymienionymi w treści przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe.

Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinna charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował.

Zatem warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podatkowej jest, aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

Nie ma znaczenia także czas między uzyskaniem dochodu a jego wydatkowaniem, może to być np. 1 rok, 3 lata lub 7,5 roku.

W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy jeśli Fundacja dokona zbycia akcji a następnie zostanie podjęta uchwała zarządu Fundacji o przeznaczeniu środków ze zbycia akcji na cel statutowy zgodny z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1a tej ustawy, to taki dochód będzie bez w względu na termin, zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (j. t. Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) określa, że fundacje mogą być ustanawiane dla realizacji zgodnych z interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, szczególnie takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Fundacje posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), jako podmioty, które zwolnione są od podatku.


Generalnie działalność fundacji można podzielić na:


 • działalność statutową (niegospodarczą, idealną) oraz
 • działalność gospodarczą.


Jednocześnie podkreślić trzeba, iż zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o fundacjach, w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.


Działalność statutowa wiąże się bezpośrednio z realizacją celów, do jakich fundacja została utworzona. Przykładem tego typu działalności jest:


 • działalność pomocowa,
 • działalność naukowa
 • działalność szkoleniowa, wydawnicza,
 • realizacja konkretnych zadań jedno- lub wielokrotnych.


Zasadniczo środki na realizację celów statutowych mogą pochodzić z:


 • majątku, w jaki fundacja została wyposażona, i dochodów z tego majątku;
 • dotacji, zbiórek, spadków, darowizn, zapisów, programów pomocowych.


Ponadto dodatkowym źródłem dochodów fundacji może być własna działalność gospodarcza.

Wzajemny stosunek działalności statutowej i działalności gospodarczej określa art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach, który stanowi, że fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Zatem, istotą fundacji i zasadniczym jej celem jest prowadzenie działalności statutowej, a działalność gospodarcza ma jedynie tworzyć warunki realizacji celów statutowych i uzupełniać środki na działalność statutową.

Spółka komandytowo-akcyjna jest to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem – art. 125 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Na podstawie art. 147 § 1 ww. Kodeksu, komplementariusz oraz akcjonariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej.

Zgodnie natomiast z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisy ustawy mają zastosowanie do osób prawnych, spółek kapitałowych w organizacji oraz do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej. Z uwagi na fakt, iż przepisy kodeksu spółek handlowych nie przyznają spółce komandytowo-akcyjnej osobowości prawnej, nie może ona zostać uznana za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Nie oznacza to jednak, że dochody przez nią uzyskiwane są wyłączone spod opodatkowania podatkiem dochodowym. Należy bowiem zwrócić uwagę na to, że na podstawie art. 5 ust. 1 ww. ustawy przychody z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Art. 5 ust. 2 wskazanej ustawy stanowi, iż zasady te stosuje się do rozliczania kosztów uzyskania przychodów.

Innymi słowy ewentualne zyski spółki komandytowo-akcyjnej, powinny być ujmowane w rozliczeniach Fundacji na bieżąco (vide interpretacja dotycząca pytania pierwszego), tym samym przy sprzedaży akcji wskazanej spółki osobowej Fundacja nie będzie musiała ujmować części dochodu uwzględniającego zysk przypadający na Fundację, który zwiększa cenę sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej, o ile zysk ten istotnie został przez Fundację uprzednio rozliczony.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są: dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Stosownie natomiast do brzmienia art. 17 ust. 1b ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Odnosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż w związku ze zbyciem akcji spółki komandytowo-akcyjnej po stronie Fundacji może dojść do powstania dochodu, który może być przeznaczony i wydatkowany na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co w konsekwencji będzie skutkowało tym, iż wskazany dochód będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.


O ile zatem dochody nie zostaną wydatkowane na inne cele, niż cele statutowe, które są tożsame z celami określonymi w cytowanym przepisie, zostaną natomiast bez względu na termin wydatkowane zgodnie z art. 17 ust. 1b ww. ustawy to mogą one korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 omawianej ustawy. Możliwość korzystania z określonego zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych uzależniona jest bowiem od właściwego, przeznaczenia i wydatkowania uzyskanego dochodu, znaczenie drugorzędne ma natomiast źródło dochodu, co do którego ustawodawca odniósł się w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzając ograniczenia w możliwości korzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 przez dochody:


 • uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,
 • dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k.


Mając na względzie fakt, iż dochód uzyskany ze sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej nie mieści się w kategoriach dochodów, wyłączonych ze zwolnienia wskazanych w art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowisko Wnioskodawcy w tym względzie należało uznać za prawidłowe.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu; ul. Św. Jakuba 20; 87-100 Toruń.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj