Interpretacja Ministra Finansów
DD6/033-39a/MZG/09/PK-339
z 31 sierpnia 2012 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji


Zmiana Interpretacji Indywidualnej


Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu, jako nieprawidłową, interpretację indywidualną wydaną w dniu 3 października 2008 r., nr ITPB3/423-360a/08/DK, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w ten sposób, że uznaje, iż stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji rozliczającej dla projektu „Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego – etap I” współfinansowanego ze środków unijnych – jest prawidłowe.


Uzasadnienie


Wnioskiem z dnia 27 czerwca 2008 r. (data wpływu 4 lipca 2008 r.) Spółka zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z zawartą umową z firmą konsultingową obejmującą przygotowanie dokumentacji rozliczającej dla projektu „Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego – etap I”.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Przedmiotem umowy z firmą konsultingową jest przygotowanie dokumentacji rozliczającej dla projektu pn. „Optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego – etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i obejmuje:

  1. harmonogramy składania wniosków o płatność,
  2. plany przepływu środków finansowych do harmonogramów składania wniosków o płatność,
  3. sprawozdanie końcowe z realizacji projektu,
  4. erraty i korekty do wniosku o płatność i sprawozdania końcowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w listach sprawdzających Instytucji Pośredniczącej,
  5. sprawdzenie wskaźników osiągniętych po realizacji projektu ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku o dofinansowanie projektu,
  6. okresowe sprawozdanie dotyczące otrzymanej pomocy publicznej,
  7. rozliczenia wniosków o płatność,
  8. aneksy do umowy w zakresie terminów i poniesionych nakładów na realizację projektu.

Zakres prac realizowanych w ramach umów jest w 100% finansowany ze środków własnych i nie podlega refundacji. Prace te są niezbędne do prawidłowego rozliczenia realizowanych projektów od strony technicznej i finansowo-księgowej.

Natomiast rozliczane projekty są realizowane w ramach prowadzonej działalności Spółki w celu obniżenia kosztów produkcji i przesyłu energii cieplnej, a tym samym stanowią zabezpieczenie źródła przychodu.

Ponadto Spółka podniosła, iż w ramach umowy z dnia 3 marca 2008 r. firma konsultingowa na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych oraz innych dokumentów potwierdzających zrealizowanie zadań inwestycyjnych przygotowuje dokumentację rozliczającą na powstałe środki trwałe w ramach przedmiotowego projektu. Dokumentacja ta jest zbiorem dokumentów sporządzanych w celu prawidłowego zaewidencjonowania powstałych środków trwałych oraz rozliczenie efektów realizowanego projektu.

W ocenie Spółki koszty wynikające z podpisanych umów z firmą konsultingową w całości stanowią koszty uzyskania przychodów, gdyż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych celem ich poniesienia jest zabezpieczenie źródła przychodów, ponadto koszty te nie są ujęte w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Ponadto wydatki te pokryte są w całości ze środków własnych Spółki i związane są z całokształtem bieżącej działalności Jednostki, jak również wpływają na jej funkcjonowanie, tj. dotyczą sporządzenia niezbędnych wytycznych do prawidłowego opisu dowodów księgowych, a w szczególności protokółów zdawczo-odbiorczych robót i faktur pod względem merytorycznym, udział w komisjach przetargowych sprawując nadzór nad zgodnością procedur, odzwierciedlenie rzeczywistych zdarzeń w ewidencji księgowej Spółki.

Ponadto optymalizacja miejskiego systemu ciepłowniczego – etap I oraz modernizacja systemu grzewczego osiedla mieszkaniowego przyniesie wymierne korzyści w postaci obniżenia kosztów produkcji, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej, a co za tym idzie zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży energii cieplnej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając z upoważnienia Ministra Finansów, wydał w dniu 3 października 2008 r. interpretację indywidualną (nr ITPB3/423-360a/08/DK), w której stanowisko Spółki uznał za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja zawarta w art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy obejmuje zarówno te wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia. Nie ma przy tym znaczenia, czy oczekiwany w chwili poniesienia wydatku skutek rzeczywiście zaistniał. Istotna jest jedynie obiektywna ocena celowości danego wydatku.

Ponadto organ podatkowy wskazał na postanowienia art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosownie do którego przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku, oraz na art. 7 ust. 3 pkt 3 tej ustawy, z którego wynika, iż przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2 (…). Rozwiązania te wprowadzają zasadę, wyłączającą wydatki, mieszczące się w ogólnej formule kosztów wynikającej z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji gdy dane dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, celem poniesienia wydatków na usługi firmy konsultingowej było faktyczne otrzymanie środków pomocowych objętych wskazanym programem, oraz realizacja obowiązków ciążących na Spółce jako beneficjencie otrzymywanej pomocy. A tym samym wydatki Spółki mające na celu otrzymanie środków pomocowych wskazanych we wniosku, które nie podlegają opodatkowaniu, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu Spółki na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważa, co następuje.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów, stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyrażonego w interpretacji z dnia 3 października 2008 r. (nr ITPB3/423-360a/08/DK) nie można uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.; dalej: updop) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Warunkiem koniecznym pozwalającym zakwalifikować dany wydatek do kosztów podatkowych jest istnienie związku pomiędzy wydatkiem a prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Należy również podkreślić, że wszystkie poniesione wydatki powinny być rzeczywiście poniesione przez podatnika oraz zostać właściwie udokumentowane.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonują jednocześnie podziału kosztów na koszty bezpośrednio związane z przychodami i koszty pośrednie (koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami).

Jako koszty pośrednie przyjmowane są przede wszystkim koszty funkcjonowania podatnika, których ponoszenie jest związane z prowadzeniem działalności. Koszty sporządzenia dokumentacji rozliczającej dla projektu sfinansowanego ze środków unijnych mogą być uznane jako koszty funkcjonowania podatnika, prawidłowego prowadzenia przez niego działalności. Koszty z omawianego tytułu nie powinny być natomiast uznawane jako koszty uzyskania przychodu w postaci dotacji ze środków unijnych. Tym samym koszty poniesione przez spółkę na przygotowanie dokumentacji rozliczającej projekt sfinansowany ze środków unijnych, mogą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 updop.


W związku z powyższym postanowiono jak w osnowie.


ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ
dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienionej interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa stosownie do zapisu art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 tej ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj