Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPB1/415-330/10-3/AMN
z 18 czerwca 2010 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ILPB1/415-330/10-3/AMN
Data
2010.06.18


Referencje


Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów

Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów


Słowa kluczowe
dotacja
działalność gospodarcza
kapitał ludzki
koszty uzyskania przychodów
programy
wsparcie pomostowe
zwolnienia przedmiotowe


Istota interpretacji
1. Czy środki które otrzymam w 2010 r. (refundacja i 5/6 wsparcia pomostowego) będą przychodem podatkowym z działalności gospodarczej i muszą zostać ujęte w książce przychodów i rozchodów w kolumnie 8 pozostałe przychody?
2. Czy zakupy wyposażenia dokonane w 2010 r. sfinansowane ze środków otrzymanych w grudniu 2009 roku mogą być ujęte w księdze w poz. 14 pozostałe wydatki i czy będą kosztem podatkowym?
3. Czy odpisy amortyzacyjne środków trwałych zakupionych w 2010 r., a sfinansowane ze środków otrzymanych w grudniu 2009 r. oraz sfinansowane z własnych środków, na które będzie refundacja w 2010 r. mogą być kosztem podatkowym?
4. Czy wydatki związane z bezpośrednim prowadzeniem działalności, które zostały sfinansowane środkami wsparcia pomostowego otrzymanymi w 2009 r. są kosztem podatkowym w 2010 r.?
5. Czy wydatki ponoszone w 2010 r., które będą sfinansowane w 2010 r. wsparciem pomostowym ujmować w książce przychodów i rozchodów w poz. 14 i traktować jak koszt podatkowy, a otrzymane w przyszłości wsparcie w przychody pozostałe kolumna 8 (jako przychód podatkowy)?Wniosek ORD-IN 573 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko , przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2010 r. (data wpływu 18 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczenia dotacji w części dotyczącej:

 • zaliczenia środków otrzymanych w 2010 roku (refundacja i 5/6 wsparcia pomostowego do przychodów z działalności gospodarczej i ich ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – jest nieprawidłowe,
 • zaliczenia wydatków związanych z zakupem w 2010 roku wyposażenia, sfinansowanych ze środków otrzymanych w grudniu 2009 roku i ich ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – jest nieprawidłowe,
 • zaliczenia odpisów amortyzacyjnych środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe,
 • zaliczenia wydatków związanych z bezpośrednim prowadzeniem działalności gospodarczej, które zostały sfinansowane środkami wsparcia pomostowego otrzymanymi w 2009 roku – jest nieprawidłowe,
 • ujmowania wydatków ponoszonych w 2010 roku, sfinansowanych w 2010 roku wsparciem pomostowym w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz potraktowania otrzymanego w przyszłości wsparcia pomostowego jako przychodu podatkowego i ujęcia go w przychodach pozostałych w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów – jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczenia dotacji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 17 grudnia 2009 r. Wnioskodawczyni podpisała umowę na otrzymanie jednorazowej dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013: działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Umowa podpisana została z Agencją Rozwoju Regionalnego-beneficjentem. Kwota dotacji wynosi 35.235,00 zł co stanowi 90% całkowitych kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych (39.150,00 zł). 10% stanowi wkład własny. Płatność końcowa w formie refundacji będzie zwrócona po zatwierdzeniu przez beneficjenta rozliczenia kosztów inwestycji. Okres wydatkowania dotacji: 1 stycznia 2010 r. do 15 marca 2010 r. Jednocześnie Wnioskodawczyni podpisała w dniu 17 grudnia 2009 r. umowę na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach ww. projektu. Całkowita kwota wsparcia wyniesie 6 600,00 zł, płatna w 6-ciu ratach. W dniu 29 grudnia 2009 r. na konto bankowe Wnioskodawczyni wpłynęła kwota 28 188,00 będąca transzą - zaliczka 80% kwoty dotacji oraz 1 100.00 zł (1/6 kwoty wsparcia pomostowego). Działalność gospodarczą Zainteresowana rozpoczęła z dniem 15 stycznia 2010 r., zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej (szkolenia językowe i tłumaczenia). Z tym dniem zaczęła ponosić wydatki zgodnie z harmonogramem inwestycji oraz wydatki na bieżącą działalność. Od stycznia 2010 roku do 10 marca 2010 r. Wnioskodawczyni nie otrzymała żadnych z należnych Jej środków z tyt. wsparcia pomostowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania dotyczące zdarzenia przyszłego.

 1. Czy środki, które Wnioskodawczyni otrzyma w 2010 r. (refundacja i 5/6 wsparcia pomostowego) będą przychodem podatkowym z działalności i muszą zostać ujęte w książce przychodów i rozchodów w kolumnie 8 pozostałe przychody...
 2. Czy zakupy wyposażenia dokonane w 2010 r. sfinansowane ze środków otrzymanych w grudniu 2009 roku mogą być ujęte w księdze w poz. 14 pozostałe wydatki i czy będą kosztem podatkowym...
 3. Czy odpisy amortyzacyjne środków trwałych zakupionych w 2010 r., a sfinansowane ze środków otrzymanych w grudniu 2009 r. oraz sfinansowane z własnych środków, na które będzie refundacja w 2010 r. mogą być kosztem podatkowym...
 4. Czy wydatki związane z bezpośrednim prowadzeniem działalności, które zostały sfinansowane środkami wsparcia pomostowego otrzymanymi w 2009 r. są kosztem podatkowym w 2010 r....
 5. Czy wydatki ponoszone w 2010 r., które będą sfinansowane w 2010 r. wsparciem pomostowym ujmować w książce przychodów i rozchodów w poz. 14 i traktować jak koszt podatkowy, a otrzymane w przyszłości wsparcie w przychody pozostałe kolumna 8 (jako przychód podatkowy)...


Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku ze zmianą przepisów podatkowych na podstawie art. 23.1.56 i art. 21.1.137 zakupy wyposażenia powinny być wpisane tylko do ewidencji, a nie do książki w kolumnie 14. Zakupy środków trwałych też powinny być tylko wpisane do ewidencji ŚT. Natomiast odpisy amortyzacyjne nie są kosztem z wyjątkiem odpisów od tej części, która nie została sfinansowana ze środków dotacji. Wydatki poniesione w 2010 r. ze środków wsparcia pomostowego powinny być wpisane w poz.14 a otrzymane środki w 2010 r. są przychodem w kolumnie 8. Wydatki sfinansowane 1/6 kwoty wsparcia pomostowego otrzymanej w 2009 r., nie są kosztem i wpisane powinny być w kolumnie 14 z wartością „zerową”. Refundacja otrzymana w 2010 r. nie będzie przychodem ponieważ wcześniej nie zostały zaliczone odpisy amortyzacyjne w koszty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w części dotyczącej:

 • zaliczenia środków otrzymanych w 2010 roku (refundacja i 5/6 wsparcia pomostowego do przychodów z działalności gospodarczej i ich ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – uznaje się za nieprawidłowe,
 • zaliczenia wydatków związanych z zakupem w 2010 roku wyposażenia, sfinansowanych ze środków otrzymanych w grudniu 2009 roku i ich ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – uznaje się za nieprawidłowe,
 • zaliczenia wydatków związanych z bezpośrednim prowadzeniem działalności gospodarczej, które zostały sfinansowane środkami wsparcia pomostowego otrzymanymi w 2009 roku – uznaje się za nieprawidłowe,
 • ujmowania wydatków ponoszonych w 2010 roku, sfinansowanych w 2010 roku wsparciem pomostowym w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz potraktowania otrzymanego w przyszłości wsparcia pomostowego jako przychodu podatkowego i ujęcia go w przychodach pozostałych w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów – uznaje się za nieprawidłowe.
 • zaliczenia odpisów amortyzacyjnych środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów – uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również: dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.


W świetle powyższych przepisów otrzymana dotacja co do zasady stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni otrzymała jednorazową dotację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W ramach ww. projektu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 - 2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono przepis art. 21 ust. 1 pkt 137, w myśl którego zwalnia się od podatku dochodowego od osób fizycznych środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), ilekroć w ustawie jest mowa ośrodkach europejskich, rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Do środków europejskich zalicza się zatem:

 • środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 • niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
 • środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:
  1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",
  2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
  3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, iż otrzymane w 2010 r. środki (refundacja i 5/6 wsparcia pomostowego) - w zakresie, w jakim nie zostaną przeznaczone na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - stanowią przychód z prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolniony jednakże od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki przeznaczone na cele inwestycyjne nie stanowią przychodu zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy.

Obowiązek i sposób dokonywania zapisów w podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia, określa ono sposób prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, zwanej dalej „księgą”, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej prowadzeniem, a także terminy zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi.

Skoro zatem jak wykazano otrzymane przez Wnioskodawczynię wsparcie pomostowe stanowi dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to w związku z jego uzyskaniem nie powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. W konsekwencji przychód ten (dochód) nie podlega ujęciu w prowadzonej przez Wnioskodawczynię podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ponieważ nie ma on wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego.

W tym zakresie stanowiło Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

W myśl § 3 pkt 7 ww. rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przez wyposażenie należy rozumieć rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Rozporządzeniem z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. Nr 62, poz. 509), wydanym na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów, zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od środków przyznanych podatnikom - uczestnikom projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na:

 1. rozwój przedsiębiorczości, w tym na cele inwestycyjne, dla uczestników projektu, którzy w ramach projektu zarejestrowali działalność gospodarczą lub zarejestrowali się w Krajowym Rejestrze Sądowym, do wysokości 40 tys. zł lub 20 tys. zł na członka spółdzielni w przypadku spółdzielni,
 2. wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie przez okres do 6 lub do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej

nbspnbspnbsp – stanowiących pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 224, poz. 1484).

Przy czym, zaniechanie to ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 26 maja 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. (§ 2 ww. rozporządzenia). Rozporządzenie powyższe weszło w życie w dniu 21 kwietnia 2009 r.

Zatem środki otrzymane przez Wnioskodawczynię w tym okresie (tj. w 2009 r.), a więc wsparcie finansowe (o ile zostało przeznaczone na nabycie wyposażenia) w ramach Programu 6.2 Kapitał Ludzki oraz wsparcie pomostowe, stanowią dochód, od którego zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r.), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129 ustawy.

Wobec powyższego, wydatki sfinansowane z otrzymanego w 2009 r. wsparcia finansowego w całości przeznaczone na zakup składników majątku stanowiących wyposażenie w prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej oraz wydatki sfinansowane z otrzymanego w tymże roku podatkowym wsparcia pomostowego, związane z bieżącym funkcjonowaniem tej działalności, o ile poniesione zostały w celu uzyskania przychodów, bądź też zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, jako nieobjęte wyłączeniem zawartym w cytowanym uprzednio przepisie art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy. W konsekwencji jeżeli wydatki te zostały uznane przez Wnioskodawczynię za koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, to winny zostać ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 13 i 14.

Zatem w przypadku uznania ww. wydatków za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej stanowisko Wnioskodawczyni, iż wydatki te nie podlegają ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jest nieprawidłowe.

W myśl § 3 pkt 8 ww. rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, określenie środki trwałe użyte w rozporządzeniu oznaczają - środki trwałe w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

 1. nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 2. nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
 3. ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych,

nbspnbspnbsp - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia.

Zatem w świetle ww. przepisu wydatki poniesione na nabycie środków trwałych, w myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Kosztem tym nie mogą być również odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości początkowej.

Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a–22o, z uwzględnieniem art. 23.

Jednakże w myśl art. 23 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Na gruncie przedmiotowej sprawy, oznacza to, iż odpisy amortyzacyjne od tej części wartości początkowej środka trwałego, która sfinansowana została otrzymanym wsparciem finansowym (niestanowiącym, jak wskazano przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej w takiej części, w jakiej nabycie to zostało sfinansowane otrzymaną dotacją.

Zatem odpisy amortyzacyjne środków trwałych zakupionych w 2010 roku, a sfinansowane ze środków otrzymanych przez Wnioskodawczynię w 2009 roku oraz sfinansowane z własnych środków, które będą refundowane w 2010 roku nie mogą być kosztem podatkowym z wyłączeniem odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości początkowej środka trwałego, która nie została sfinansowana z otrzymanej dotacji.

W tym też zakresie stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

W odniesieniu do pytania dotyczącego uznania wydatków związanych z bezpośrednim prowadzeniem działalności, które zostały sfinansowane środkami wsparcia pomostowego otrzymanymi przez Wnioskodawczynię w 2009 roku (do których odnosi się zaniechanie) za koszt podatkowy w 2010 roku, mając na uwadze powyższe uregulowania prawne należy wskazać, że mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej przez Zainteresowaną pozarolniczej działalności gospodarczej, jako nieobjęte wyłączeniem zawartym w cytowanym uprzednio przepisie art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2009 r.), pod warunkiem, że poszczególne składniki nie stanowią środków trwałych.

Wnioskodawczyni, wskazała, że wydatki związane z bezpośrednim prowadzeniem działalności, które zostały sfinansowane środkami wsparcia pomostowego otrzymanymi przez Wnioskodawczynię w 2009 roku nie są kosztem podatkowym.

Zatem w tym zakresie stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe.

Ustosunkowując się do pytania dotyczącego ujmowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 14, wydatków ponoszonych przez Wnioskodawczynię w 2010 roku, które będą sfinansowane w roku 2010 wsparciem pomostowym oraz traktowania ich jak koszt podatkowy, należy wskazać, że od dnia 1 stycznia 2010 r. treść wyżej cytowanego przepisu art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych została zmieniona i ma następujące brzmienie: nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137 ustawy.

W związku z powyższym ww. wydatki ponoszone w 2010 roku, sfinansowane z dotacji zwolnionej z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej z uwagi na wyłączenie zawarte w treści ww. art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r.). Zatem ww. wydatków nie należy traktować jako koszt podatkowy.

W związku z powyższym nie należy ujmować ich w kolumnie 14 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zainteresowana wyraziła pogląd, że wydatki poniesione w 2010 roku ze środków wsparcia pomostowego powinny być wpisane w kolumnie 14 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W tym zakresie stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Natomiast odnosząc się do pytania dotyczącego potraktowania otrzymanego w przyszłości wsparcia pomostowego jako przychodu podatkowego i ujęcia go w przychodach pozostałych w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, należy wskazać, że wsparcie pomostowe jakie Wnioskodawczyni w przyszłości otrzyma w związku z podpisaną przez Zainteresowaną umową stanowi przychód podatkowy z prowadzonej działalności gospodarczej, jednakże zwolniony z opodatkowania na podstawie ww. cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie ma on wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego i w konsekwencji nie podlega ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymane środki w 2010 roku są przychodem podatkowym ujmowanym w kolumnie 8 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zatem w tym zakresie stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Rozstrzygnięcie przedstawionych we wniosku pytań dotyczących zdarzenia przyszłego, zawarto w interpretacji indywidualnej z dnia 18 czerwca 2010 r. nr ILPB1/415-330/10-2/AMN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


Referencje


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj