Interpretacja Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim
DG–415–285–7/07
z 24 października 2007 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
DG–415–285–7/07
Data
2007.10.24Autor
Urząd Skarbowy w Starogardzie Gdańskim


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych


Słowa kluczowe
podatek dochodowy
zwrot
zwrot nienależny


Pytanie podatnika
Czy nienależnie otrzymany zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy podatnika jest zaległością podatkową?


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku DZ.U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21 czerwca 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wyjaśnienia wątpliwości : czy nienależnie otrzymany zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy Podatnika jest zaległością podatkową.

stwierdzam, że :

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2005 roku Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Z treści wniosku wynika, że Podatnik otrzymał zwrot podatku dochodowego za 2000 rok na rachunek bankowy w łącznej w wys. 49.560,00 zł. Wymienioną należność w myśl art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późń. zm.) Podatnik otrzymał nienależnie. W związku z powyższym Podatnik prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w/w zwrot w kwocie 49.560,00 złotych wobec tut. organu stanowi zaległość podatkową w rozumieniu przepisów Ordynacji Podatkowej.

Odpowiadając na zapytanie organ podatkowy w interpretacji z dnia 20 września 2005 roku stwierdził, że zgodnie z art. 51 § 1 w/w ustawy zaległością podatkowa jest podatek nie zapłacony w terminie płatności.

Stanowisko organ podatkowy uzasadnił art. 52 § 1 pkt 2 w/w ustawy który mówi, że na równi z zaległością podatkowa traktuje się także : zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy.

Jednocześnie art. 53 § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa stanowi, że od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, naliczane są odsetki za zwłoką.

W opisanym stanie faktycznym nie mają jednak zastosowania w/w przepisy prawa gdyż : podatek został określony decyzją w wysokości 237.416,20 złotych. Kwota ta po otrzymanym zwrocie nie jest w całości uregulowana.

Do takiej sytuacji ustawodawca odniósł się pośrednio w art. 53 § 2 stwierdzając, że odsetki za zwłokę należą się wyłącznie wtedy gdy „zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.” Tym samym przedmiotowa kwota jest nadal wymagalna należnością traktowana na równi z zaległością podatkową bez prawa naliczania odsetek.

Od w/w postanowienia podatnik reprezentowany przez pełnomocnika złożył za pośrednictwem tut. organu zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej. Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia 10 stycznia 2006 roku nr OR/406-0009/05 uchylił w/w postanowienie.

Organ podatkowy po ponownym rozpatrzeniu materiału dowodowego zmienił swoje stanowisko w interpretacji z dnia 10 kwietnia 2006 roku co do uzasadnienia w/w postanowienia, stwierdzając jednocześnie, że w/w sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem.

W tym przypadku swoje stanowisko uzasadniono art. 3 pkt. 7 Ordynacji Podatkowej przez zwrot podatku rozumie się zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług a także inne formy zwrotu podatku przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Przepisem prawa podatkowego regulującym zwrot nadpłaty podatku dochodowego jest wyłącznie ustawa Ordynacja Podatkowa.

W/w stanowisko organu podatkowego wynika wprost z art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 14 poz. 176 z późń. zm.) który stanowi, że właściwy organ podatkowy określa wysokość zobowiązania w podatku dochodowym.

Tym samym przepis prawa materialnego nie stanowi o zwrocie podatku. Skoro urząd dokonał mylnego zwrotu nadpłaty to do takiej sytuacji nie ma zastosowania art. 52 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej, gdyż zwrot nadpłaty nie jest zwrotem podatku.

W związku z powyższym niesłusznie otrzymany zwrot nadpłaty stanowi zaległość podatkową.

Na w/w postanowienie podatnik reprezentowany przez pełnomocnika złożył za pośrednictwem tut. organu zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej. Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia 07 lipca 2006 roku nr IO/406-0002/06 utrzymał w mocy w/w postanowienie i zażalenie oddalił. Podatnik za pośrednictwem swojego pełnomocnika zaskarżył w/w decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 09 marca 2007 roku Nr Sygn. akt. I SA/Gd 753/06 uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 07 lipca 2006 roku. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po ponownym rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11 kwietnia 2006 roku na postanowienie tut. organu nr DG-415-285-8/05 z dnia 10 kwietnia 2006 roku oraz mając na uwadze wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Sygn. akt I SA/Gd 753/06 z dnia 09 marca 2007 roku uznaje, iż w/w zażalenie zasługuje na uwzględnienie i uchyla postanowienie pierwszej instancji.

Po kolejnym rozpatrzeniu materiału dowodowego z uwzględnieniem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 09 marca 2007 roku nr sygn. akt I SA/Gd 753/06 tut. organ podatkowy zmienił swoje stanowisko w w/w sprawie.

Podatnik dokonał wpłat za 2001 roku w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 99.804,30 złotych plus wpłatę z dnia 05.11.2002 roku w wys. 16.860,90 złotych, razem 116.665,20 złotych. Podatek z decyzji wymiarowej za 2001 rok wyniósł 171.845,10 złotych minus dokonane wpłaty przez podatnika wystąpiła zaległość podatkowa w wysokości 55.179,90 złotych. Zaległość podatkowa za 2001 roku została pomniejszona nadpłatą z 2000 roku w kwocie 113.334,40 zł.

Wystąpiła ostateczna nadpłata na karcie kontowej podatnika w wysokości 58.154,50 złotych.

Z w/w nadpłaty tut. Organ podatkowy przerachował na inne zobowiązania podatkowe kwotę 49.845,80 złotych w tym :

– zaległość w podatku VAT za XI /2001 rok 36.009,00 zł

– zaległość w PIT – 4 za II i III/2003r. oraz PIT – 36 za 2002rok 13.660,80 zł

– zaległość PIT – 4 za IX /2003 rok 176,00 zł,

a jednocześnie poprzez dokonanie nieprawidłowego przypisu na Pana karcie kontowej dokonał zwrotu na konto w wysokości 49.560,00 złotych.

Z powyższego wynika, że w/w zwrot nie miał swojego uzasadnienia faktycznego, gdyż wynika z pomyłki organu podatkowego.

Do tego rodzaju sytuacji zastosowanie ma art. 52 § 1 pkt 2 ustawy – Ordynacja Podatkowa który stanowi, że na równi z zaległością podatkową traktuje się także : zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej lub został on zaliczony na poczet zaległości podatkowej albo bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba, że podatnik wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy.

W związku z powyższym prezentując powyższe stanowisko w sprawie organ podatkowy podziela opinię podatnika, iż nienależnie otrzymany zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych na rachunek bankowy Podatnika nie jest zaległością podatkową w rozumieniu ustawy -Ordynacja Podatkowa, gdyż został dokonany bez jego winy.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj