Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPP1/443-299/12-2/HW
z 28 czerwca 2012 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki akcyjnej przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2012 r. (data wpływu 2 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie danych jakie winna zawierać faktura korygująca wystawiana w przypadku udzielenia rabatu, otrzymania zwrotu towarów lub dokonania zwrotu zaliczki (zadatku) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie danych jakie winna zawierać faktura korygująca wystawiana w przypadku udzielenia rabatu, otrzymania zwrotu towarów lub dokonania zwrotu zaliczki (zadatku).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

X S.A., zwana dalej „Spółką”, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji opakowań szklanych dla przemysłu produkcji żywności i napojów, zwanych dalej „Produktami”. Spółka jest zarejestrowana w Polsce jako czynny podatnik na potrzeby podatku do towarów i usług (dalej „VAT”).

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje na rzecz klientów sprzedaży Produktów opodatkowanej VAT. Dla udokumentowania sprzedaży Spółka wystawia klientom faktury VAT.

Po sprzedaży i wystawieniu faktur VAT mogą wystąpić następujące sytuacje:

  1. zwrot Spółce w całości lub części Produktów w wyniku reklamacji ilościowej lub jakościowej złożonej przez klientów lub pomyłki Spółki co do rodzaju lub ilości wysyłanych Produktów do klientów,
  2. Spółka udziela rabatów posprzedażnych klientom w przypadku spełnienia określonych warunków dotyczących sprzedaży (np. osiągnięcie określonego pułapu wartości zakupów, dokonania płatności w określonym czasie itp.);
  3. po dostawie towarów dochodzi do podwyższenia ceny np. w wyniku ustaleń z klientem (nie dotyczy to przypadków ewentualnych pomyłek na fakturze).

Spółka w ostatnim okresie przechodzi zmiany właścicielskie i stała się częścią Grupy Y. Z uwagi na powyższe w Spółce trwa proces dostosowywania i ujednolicenia stosowanych procedur księgowo-podatkowych oraz dokumentów, w tym faktur. W ramach tej procedury Spółka chciałby uzyskać potwierdzenie prawidłowej treści faktur korygujących wystawianych przez Spółkę w wyżej wymienionych przypadkach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku udzielenia rabatu przez Spółkę, zwrotu Produktów do Spółki lub zwrotu zaliczki (zadatku), faktura korygująca dokumentująca taki rabat lub zwrot może zawierać wyłącznie dane określone w § 13 ust. 2 w związku z ust. 5 pkt 1 i 2 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) zwanego dalej: „Rozporządzeniem”, tj.:

  1. numer kolejny faktury korygującej;
  2. datę jej wystawienia;
  3. dane zawarte w fakturze korygowanej, określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4 Rozporządzenia, tj. nazwę sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, numer kolejny faktury korygowanej oraz dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury korygowanej, datę sprzedaży (jeżeli jest inna niż data wystawienia faktury korygowanej);
  4. nazwę towarów lub usług objętych rabatem lub zwrotem zaliczki (zadatku) albo nazwę towarów podlegających zwrotowi;
  5. kwotę (wartość netto) zwrotu towarów lub zaliczki (zadatku) albo kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
  6. kwotę zmniejszenia podatku należnego; oraz
  7. wyraz „korekta” lub „faktura korygująca”?

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej „Ustawą VAT”, podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej.

W świetle art. 29 ust. 4 Ustawy VAT, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 Ustawy VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Zgodnie z art. 106 ust. 8 Ustawy VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania.

W myśl art. 2 pkt 22 Ustawy VAT, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W świetle powyższych przepisów podstawą opodatkowania VAT jest obrót, którym jest co do zasady kwota należna z tytułu sprzedaży. Formalną podstawą do ujęcia tego obrotu na potrzeby rozliczenia VAT jest faktura VAT, która wskazuje na wartość obrotu (wartość sprzedaży podatnika). Obrót podlega zmniejszeniu, między innymi o wartość zwróconych towarów. Zmniejszenie podstawy opodatkowania (obrotu) o wartość udzielonego rabatu, zwróconego towaru, zwróconej zaliczki (zadatku) oraz o wartości wynikające z pomyłek na fakturze co do ceny, stawki lub kwoty podatku, może nastąpić, po spełnieniu wymogów formalnych, między innymi, na podstawie faktury dokumentującej korygowane wartości wystawionej zgodnie z regulacjami Rozporządzenia wydanego na podstawie art. 106 ust. 8 Ustawy VAT.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia, zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami „FAKTURA VAT”.

Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży – na mocy § 5 ust. 1 Rozporządzenia – powinna zawierać co najmniej:

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11;
 3. numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”;
 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 9. stawki podatku;
 10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

W myśl § 13 ust. 1 Rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 Ustawy VAT, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Stosownie do § 13 ust. 2 i ust. 8 Rozporządzenia, w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do jednej lub więcej dostaw towarów lub usług, faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:

 1. numer kolejny oraz datę jej wystawienia;
 2. dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  1. określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4;
  2. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;
 3. kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
 4. kwotę zmniejszenia podatku należnego,
 5. wyraz „KOREKTA” albo wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA”.

Jak stanowi § 13 ust. 5 Rozporządzenia, przepisy § 13 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:

 1. zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;
 2. zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.

Z treści powyższych przepisów wynika, że w przypadku udzielenia rabatów, na podstawie § 13 ust. 1 Rozporządzenia oraz w przypadku zwrotu towarów oraz zwrotu zaliczki (zadatku), na podstawie § 13 ust. 1 w zw. z § 13 ust. 5 Rozporządzenia, podatnik jest obowiązany udokumentować wartość udzielonego rabatu, zwróconych towarów lub wartość zwróconej zaliczki (zadatku) poprzez wystawienie faktury korygującej.

Faktura korygująca wystawiona w przypadku udzielenia rabatu na podstawie § 13 ust. 2 Rozporządzenia lub w przypadku zwrotu towarów lub zaliczki (zadatku), na podstawie § 13 ust. 5 pkt 1 i 2 w związku z § 13 ust. 2 Rozporządzenia powinna zawierać:

  1. numer kolejny faktury;
  2. datę wystawienia faktury;
  3. dane, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-4 Rozporządzenia, zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca (tj. nazwę sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, numer kolejny faktury oznaczonej jako „Faktura VAT” oraz dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, datę sprzedaży jeżeli różni się od daty wystawienia faktury);
  4. nazwę towaru lub usługi objętych rabatem lub dotyczących zwracanej zaliczki (zadatku) oraz nazwę towaru podlegającego zwrotowi;
  5. kwotę (wartość netto) zwrotu towarów lub zaliczki (zadatku) albo kwotę rodzaj udzielonego rabatu;
  6. kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Ponadto, na mocy § 13 ust. 8 Rozporządzenia taka faktura powinna zawierać wyraz „korekta” lub „faktura korygująca”.

Jeżeli wszystkie wskazane powyżej elementy znajdują się na fakturze korygującej dokumentującej udzielenie rabatu, zwrot towarów lub zwrot zaliczki (zadatku), to faktura taka jest kompletna i prawidłowo wystawiona w rozumieniu przepisów Rozporządzenia oraz przepisów Ustawy VAT. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma obowiązku uzupełniania takiej faktury o inne elementy, takie jak: wartość sprzedaży przed korektą, wartość sprzedaży po korekcie, czy też kwota podatku VAT przed korektą oraz po korekcie.

Stanowisko Spółki jest zgodne z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2011 r., nr ILPP4/443-551/11-4/ISN, gdzie w analogicznym stanie faktycznym, tj. w przypadku zwrotu towarów podatnikowi, Dyrektor potwierdził, że zastosowanie § 13 ust. 2 i ust. 8 Rozporządzenia do faktur korygujących dokumentujących zwrot sprzedawcy towarów jest zgodne z przepisami Rozporządzenia i skutkuje prawidłowym wystawieniem faktur korygujących.

Literalne brzmienie przepisów § 13 ust. 2 i ust. 8 Rozporządzenia wskazuje, że faktura korygująca powinna zawierać co najmniej dane wyżej wymienione. Wobec tego zamieszczenie na fakturze korygującej danych wymaganych wyżej wymienionymi przepisami oznacza, że spełnia ona wymogi formalne i jest prawidłowo wystawiona. W szczególności § 13 ust. 2 Rozporządzenia nie daje podstaw do wywodzenia z niego obowiązku, aby w treści faktury korygującej podawane były dane pierwotne uwzględnione w poszczególnych fakturach korygowanych (tj. kwota netto, VAT, kwota brutto) oraz odpowiadające im dane ostateczne po korekcie.

W przypadku, gdy podanie tych informacji byłoby z punktu widzenia ustawodawcy niezbędne, warunek podania kwot przed i po korekcie zostałby wprost sformułowany w § 13 ust. 2 Rozporządzenia. W taki sposób właśnie ustawodawca postąpił w przypadku faktur korygujących wystawionych w następstwie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury wskazując w § 14 ust. 3 Rozporządzenia, że wystawiona w takim przypadku faktura korygująca powinna zawierać kwoty podane w omyłkowej wysokości (kwoty pierwotne) oraz kwoty w wysokości prawidłowej (kwoty po korekcie).

Stanowisko powyższe zostało w szczególności potwierdzone w interpretacji podatkowej z dnia 11 października 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPP1-443-1206/11-2/IGo, w której przyznano, że ,,(...) Należy się zgodzić z Wnioskodawcą, który twierdzi, że na fakturze korygującej nie jest konieczne umieszczanie np. kwoty netto, VAT, kwoty brutto. Faktura korygująca wystawiona w przypadku udzielenia rabatu w odniesieniu do niektórych z pozycji wskazanych na fakturach dokumentujących sprzedaż dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie – tj. w przypadku Spółki za okresy kwartalne, roczne – powinna zawierać co najmniej: numer kolejny oraz datę jej wystawienia, imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy, ich adresy oraz ich numery identyfikacji podatkowej, numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”, dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży (...)”.

Podsumowując, przepisy § 13 ust. 2 i ust. 8 Rozporządzenia określają minimalny i niezbędny zakres informacji (elementów), jaki powinien się znaleźć na fakturze korygującej. Oznacza to, że tych informacji może być więcej i mogą być zamieszczone również informacje (elementy) dodatkowe. Przepisy Rozporządzenia nie zabraniają uwzględniania w treści wystawianych faktur korygujących dodatkowych informacji, które nie zostały wymienione w § 13 ust. 2 i ust. 8 Rozporządzenia, jednakże uwzględnienie takich dodatkowych elementów powinno być uznane co najwyżej za prawo, a nie obowiązek podatnika.

W ocenie Wnioskodawcy, prawidłowo wystawiona faktura korygująca dokumentująca udzielenie rabatu, zwrot towarów lub zwrot zaliczki (zadatku), powinna zawierać następujące elementy:

  1. numer kolejny faktury korygującej;
  2. datę wystawienia faktury korygującej;
  3. dane, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-4 Rozporządzenia, zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca (tj. nazwę sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, numer kolejny faktury korygowanej oraz dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury korygowanej, data sprzedaży – jeżeli jest inna niż data wystawienia faktury korygowanej);
  4. nazwę towarów lub usług objętych rabatem lub zwrotem zaliczki (zadatku) albo nazwę towarów podlegających zwrotowi;
  5. kwotę (wartość netto) zwrotu towarów lub zaliczki (zadatku) albo kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;
  6. kwotę zmniejszenia podatku należnego; oraz
  7. wyraz „korekta” lub „faktura korygująca”.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej danych jakie winna zawierać faktura korygująca wystawiana w przypadku udzielenia rabatu, otrzymania zwrotu towarów lub dokonania zwrotu zaliczki (zadatku). Wniosek w zakresie danych jakie winna zawierać faktura korygująca wystawiana w przypadku udzielenia rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw dokonanych dla jednego odbiorcy w danym okresie został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 28 czerwca 2012 r. nr ILPP1/443-299/12-3/HW. Natomiast kwestia dotycząca danych jakie winna zawierać faktura korygująca wystawiana w przypadku gdy po dokonaniu transakcji dochodzi do podwyższenia ceny niebędącej wynikiem pomyłki lub błędu została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej z dnia 28 czerwca 2012 r. nr ILPP1/443-299/12-4/HW.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj