Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPBII/1/415-739/13/BJ
z 31 października 2013 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 lipca 2013 r. (data wpływu do tut. Biura – 23 lipca 2013 r.), uzupełnionym 18, 24 i 29 października 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania po stronie nabywców lokali mieszkalnych będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub prowadzącymi działalność gospodarczą lecz nabywającymi lokale do majątku prywatnego przychodu z tytułu promocyjnego nabycia wykończenia i/lub wyposażenia lokalu oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania po stronie nabywców lokali mieszkalnych będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub prowadzącymi działalność gospodarczą lecz nabywającymi lokale do majątku prywatnego przychodu z tytułu promocyjnego nabycia wykończenia i/lub wyposażenia lokalu oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika.

Z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z 11 października 2013 r. znak: IBPP1/443-653/ 13/BM, IBPBI/2/423-1000/13/AK, IBPB II/1/415-739/13/BJ, IBPBI/1/415-770/13/ESZ wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Przedmiotowy wniosek uzupełniono 18 i 29 października (uiszczenie dodatkowej opłaty) oraz 24 października 2013 r. (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka (…) działająca w branży deweloperskiej będąca czynnym podatnikiem VAT (dalej jako: Wnioskodawca) planuje sprzedawać mieszkania w stanie wykończonym (tzw. „pod klucz”). Akcja kierowana jest do każdego potencjalnego klienta Wnioskodawcy, na tych samych zasadach. Lokale te będą sprzedawane zarówno na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i podmiotów prowadzących taką działalność, w tym spółek prawa handlowego. Przedmiotowe lokale objęte są społecznym programem mieszkaniowym. Oferowany przez Wnioskodawcę standard wykończenia i wyposażenia lokali obejmuje m.in.: malowanie pomieszczeń, ułożenie podłóg, zamontowanie drzwi wewnętrznych, wykończenie łazienek, montaż oświetlenia oraz wykonanie zabudowy kuchennej wraz z instalacją sprzętu AGD.

W najbliższym czasie Wnioskodawca, w celu uatrakcyjnienia swojej oferty zamierza wprowadzić w życie strategię marketingową w ramach której klienci, którzy dokonają zakupu mieszkania w określonym czasie, mają możliwość nabycia wykończenia i wyposażenia lokalu w promocyjnej cenie istotnie odbiegającej od wartości rynkowej świadczenia (np. 1 zł). Wartość ekonomiczna wykończenia i wyposażenia objętego promocją w rzeczywistości zostanie wkalkulowana w cenę 1 m2 lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem dostawy - a przedmiotowa obniżka w istocie wspiera jedynie cel marketingowy mający uczynić ofertę Wnioskodawcy bardziej konkurencyjną.

Przedmiotowa promocja zostanie opisana w opracowanym przez Wnioskodawcę regulaminie określającym warunki zakupu przez klienta wykończenia i wyposażenia w cenie promocyjnej, okres obowiązywania promocji, etc. Klienci uprawnieni do skorzystania z promocji nie będą podmiotami powiązanymi z Wnioskodawcą w świetle art. 32 ustawy o VAT, art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie:

Czy u nabywców lokali mieszkalnych (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jak i prowadzących taką działalność) powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki związane z funkcją płatnika?

W opinii Wnioskodawcy, u nabywców lokali mieszkalnych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ale nabywających lokal do majątku prywatnego) wraz z wykończeniem i wyposażeniem objętym promocją nie powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i tym samym na Wnioskodawcy nie będą ciążyły żadne obowiązki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych związane z funkcją płatnika.

Zajmując stanowisko odnośnie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących taką działalność, ale nabywających lokal mieszkalny do majątku prywatnego Wnioskodawca wskazał, iż w myśl art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica między wartością tych świadczeń ustaloną według zasad określonych w art. 11 ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwość nabycia wykończenia i wyposażenia objętego promocją nie będzie stanowić dla klientów częściowo nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ promocyjna cena wykończenia i wyposażenia w rzeczywistości nie odbiega od jego wartości rynkowej. Nieodpłatne świadczenie na rzecz klienta wystąpiłoby w przypadku, gdyby oferowana cena była zaniżona w stosunku do wartości rynkowej sprzedawanych towarów i usług. Natomiast - w ocenie Wnioskodawcy - oferowana przez nią w ramach analizowanej promocji obniżona cena części wykończenia i wyposażenia mieszkania odzwierciedla jego rynkową wartość. Należy wskazać, że pojęcie wartości rynkowej nie jest pojęciem obiektywnym i należy je rozpatrywać każdorazowo w kontekście charakteru danej transakcji i jej uwarunkowań ekonomicznych. Takie rozumienie pojęcia „wartości rynkowej” jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe (m.in. w interpretacji indywidualnej z 15 lutego 2013 r. znak: IPPB1/415-1521/12-2/MS).

Promocyjna oferta polegająca na umożliwieniu klientom nabycia wykończenia i wyposażenia lokali mieszkalnych w preferencyjnej cenie jest elementem strategii marketingowej Wnioskodawcy, mającej na celu uatrakcyjnienie oferty i pozyskanie nabywców na mieszkania w jak najkrótszym czasie. Niewątpliwie prowadzona przez Wnioskodawcę akcja promocyjna, polegająca na umożliwieniu nabycia określonego świadczenia w cenie 1 zł posiada uzasadnienie ekonomiczne, które świadczy o zachowaniu rynkowego charakteru warunków transakcji (w tym ceny). W szczególności należy wskazać, iż przedstawiona w opisie stanu faktycznego promocja skierowana jest do podmiotów niepowiązanych z Wnioskodawcą, co wykluczałoby ewentualne zarzuty o nierynkowe kształtowanie transakcji wynikające z istniejących powiązań.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że w ramach analizowanej transakcji po stronie nabywców mieszkań „pod klucz”, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (lub prowadzących taką działalność lecz nabywających lokal mieszkalny do majątku prywatnego), nie powstanie przychód polegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły żadne obowiązki płatnika (w tym dokumentacyjne) na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych związane z tą transakcją.

Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych - przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 2 września 2009 r. znak: ILPB1/415-680/10-2/AO wskazał: „w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku nabycia przez uczestników promocji towarów (...) w cenie 1 PLN brutto za sztukę nie będą oni zobowiązani do rozpoznania przychodu z tytułu otrzymania częściowo nieodpłatnych świadczeń, w związku z czym po stronie Spółki nie powstaną jakiekolwiek obowiązki płatnika”.

Ponadto należy wskazać, iż w analizowanym stanie faktycznym po stronie nabywców nie powstanie również przychód z tytułu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. nagród związanych z sprzedażą premiową. Jak wskazano wyżej, przyjęta przez Wnioskodawcę promocyjna cena sprzedaży wykończenia i wyposażenia lokali mieszkalnych odpowiada ich cenie rynkowej; transakcja ta nie może zatem stanowić „sprzedaży premiowej”, o której mowa w powołanym przepisie. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 7 listopada 2012 r. znak: IPPB2/415-761/12-2/AS ,,(...) sprzedaż premiowa jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru”.

Należy podkreślić, że w analizowanym przypadku kupującemu nie zostaje przyznane świadczenie „którego wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru”. Należy podkreślić, że przyjęta linia interpretacyjna jest spójna z samą istotą znaczenia określenia „nagroda”, którym posługuje się ustawodawca a która z natury rzeczy jest nieodpłatna oraz nie może być powiązana z zapłatą wynagrodzenia. A zatem dokonanie sprzedaży wykończenia i wyposażenia za cenę odpowiadającą jego wartości rynkowej niewątpliwie nie stanowi uzyskania nagrody związanej z sprzedażą premiową, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organ zaznacza, iż z uwagi na zakres interpretacji powyżej przytoczono tylko stanowisko Wnioskodawcy zajęte w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych odnoszące się do pytania ozn. nr 5.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego w kwestii powstania po stronie nabywców lokali mieszkalnych będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub prowadzącymi działalność gospodarczą lecz nabywającymi lokale do majątku prywatnego przychodu z tytułu promocyjnego nabycia wykończenia i/lub wyposażenia lokalu oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika, dot. stanu faktycznego. W zakresie zdarzenia przyszłego objętego zapytaniem, zgodnie z wnioskiem Wnioskodawcy, wydano odrębną interpretację znak: IBPB II/1/415-977/13/BJ.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono do uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jedynie dodatkowo należy zauważyć, że dla celów ewentualnego postępowania kontrolnego Wnioskodawca winien posiadać dokumenty potwierdzające opisany powyżej stan faktyczny.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj