Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB1/415-1521/12-2/MS
z 15 lutego 2013 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

 

Powrót

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPB1/415-1521/12-2/MS
Data
2013.02.15Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody ze sprzedaży nieruchomości

Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu


Słowa kluczowe
akcja promocyjna
obowiązek płatnika
przychód
świadczenie nieodpłatne


Istota interpretacji
Na spółce nie powstaną jakiekolwiek obowiązki płatnika związane z akcją promocyjną wobec uczestników promocji. W szczególności, w przypadku gdy w ramach akcji promocyjnej, kontrahent będąc do tego uprawnionym kupi określony towar w cenie 1 PLN brutto Spółka nie będzie zobowiązana do podawania uczestnikom innych wartości towarów niż 1 zł brutto jaka zostanie wskazana na fakturze. Wynika to z faktu, że 1 zł brutto jest uzasadnioną ceną towaru.Wniosek ORD-IN 435 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22.11.2012 r. (data wpływu 26.11.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia ciążących na Spółce obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26.11.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia ciążących na Spółce obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej: „Spółka”) jest dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Z uwagi na wysoką konkurencyjność rynku na którym Spółka operuje w Polsce Spółka wdraża działania marketingowe, których celem jest utrzymanie lub zwiększenie obrotów w zakresie sprzedawanych przez nią wyrobów i towarów. W efekcie te działania mają docelowo zwiększać jej przychody lub ograniczać maksymalnie ich zmniejszenie. Akcje marketingowe, zwiększają lojalność klientów, a co za tym idzie możliwość wygenerowania większego dochodu. W celu wsparcia sprzedaży towarów Spółka zamierza w przyszłości organizować, między innymi, akcje promocyjne, w których ramach, po spełnieniu przez uczestników warunków określonych w regulaminie, uczestnicy będą mogli zakupić przedmioty związane z akcją promocyjną za symboliczną cenę 1 PLN brutto za sztukę.

Spółka przewiduje, że akcja promocyjna będzie charakteryzowała się następującymi cechami:

 • Nagrody będą wydawane z racji nabycia towaru lub usługi lub określonej ich ilości lub wartości,
 • Nagroda jest przyznawana każdemu nabywcy, który spełnia warunki określone przez Spółkę,
 • Nagrody nie są przyznawane w pieniądzach ani towarach lub usługach, które sprzedano nabywcy,
 • Szczegółowe zasady uczestnictwa w tych akcjach określone zostaną w regulaminie promocji określającym w szczególności:
  1. podmioty, które będą mogły uczestniczyć w akcji promocyjnej,
  2. okres trwania akcji promocyjnej,
  3. rodzaj towarów objętych promocją lub towarów pochodzących od danych dostawców,
  4. poziom realizowanych i odpowiednio udokumentowanych zakupów wyrobów i towarów/usług Spółki, który będzie uprawniał na możliwość nabycia określonych przedmiotów po promocyjnej cenie 1 PLN brutto za sztukę (np. wg katalogu dla danej promocji).


Nad organizacją oraz przebiegiem akcji promocyjnej czuwa personel wyspecjalizowanej spółki zależnej, której przedmiotem działalności, jest budowanie rozpoznawalności marki Spółki, dbanie o nie oraz świadczenie usług marketingowych.

Spółka zamierza kierować akcje promocyjne do klientów Spółki nabywców części zamiennych (np. warsztaty, sklepy, hurtownie) które są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą bądź spółkami prawa handlowego. Spółka przewiduje, że uczestnictwo w poszczególnych akcjach promocyjnych (zgodnie danym regulaminem promocji) może polegać na:

 1. gromadzeniu punktów przypisanych do konkretnych wyrobów i towarów objętych promocją przez biorące udział w promocji podmioty, gdzie po zgromadzeniu wymaganej ilości punktów zgodnie z regulaminem będzie przyznawana nagroda, bądź
 2. nabyciu konkretnego towaru lub towarów określonych regulaminem
 3. nabyciu ustalonej ilości towaru lub towarów określonych regulaminem
 4. osiągnięciu przez nabywcę wyznaczonego poziomu pułapu obrotu

Po spełnieniu warunków wynikających z regulaminu (pkt 1-4 powyżej) uczestnik promocji będzie mógł nabyć za 1 PLN brutto za sztukę określone przedmioty wchodzące w skład akcji promocyjnej, które mogą obejmować np. wycieczkę, bony, sprzęt AGD/ RTV, uczestnictwo w szkoleniu, bon towarowy, bilety na imprezy, gadżety typu zapalniczka lub smycz etc., określoną ilość punktów w odrębnym programie lojalnościowym organizowanym przez Spółkę, wycieczkę, które będą zawarte w katalogu towarów oferowanych w ramach akcji promocyjnej za cenę 1 PLN brutto za sztukę.

Reasumując, możliwość zakupu nagród rzeczowych w cenie 1 PLN brutto za sztukę w ramach akcji promocyjnej stanowić będzie jedną z form uatrakcyjnienia oferowanej sprzedaży jak również będzie miała na celu umocnienie więzi handlowych Spółki z jej kontrahentami i nabywcami wyrobów i towarów Spółki.

Możliwość zakupu przedmiotu objętego akcją promocyjną po cenie 1 PLN brutto ma spowodować wzrost sprzedaży oferowanych przez Spółkę wyrobów (towarów), a co za tym idzie - wzrost osiąganych przez Spółkę przychodów. Dodatkowo, Spółka kalkuje, że cena za pozostałe towary, może bowiem zawierać cenę towaru sprzedanego za 1 zł. Działania te będą podejmowane tylko i wyłącznie w celu zwiększenia sprzedaży i atrakcyjności produktów Spółki, pozyskania nowych kontrahentów (nabywców wyrobów i towarów oferowanych przez Spółkę) oraz utrzymania pozycji na rynku i poziomu sprzedaży. Pozostają zatem w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością i mają na celu zwiększenie sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT oraz przychodów podatkowych. W przypadku planowanej przez Spółkę akcji promocyjnej pomiędzy Spółką, a nabywcami nagród nie będzie istniał związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT, art. 25 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy u nabywców przedmiotów objętych akcją promocyjną (podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), zakupujących towary/usługi lub bony towarowe w cenie 1 PLN brutto za sztukę, w ramach uczestnictwa w akcji promocyjnej, powstanie jakikolwiek przychód podatkowy - np. z tytułu częściowo nieodpłatnego świadczenia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy w związku z opisanymi akcjami promocyjnymi na Spółce będą spoczywać jakiekolwiek obowiązki płatnika...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest zagadnienie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedmiotowy wniosek w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Analogiczną regulację zawiera art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy wskazać, iż w praktyce nieodpłatne lub częściowo nieodpłatne świadczenia na gruncie ustaw podatkowych mogą mieć miejsce w szczególności w przypadku transakcji zawieranych na warunkach odbiegających od warunków rynkowych.

W związku z powyższym, w przypadku opisanej w stanie faktycznym niniejszego wniosku akcji promocyjnej dokonywanej przez Spółkę, w celu określenia czy po stronie nabywców towarów sprzedawanych po symbolicznej cenie 1 PLN brutto za sztukę powstanie przychód z tytułu otrzymania częściowo nieodpłatnych świadczeń, należy ustalić czy cena stosowana w omawianej transakcji (akcji promocyjnej) odbiega od wartości rynkowej.

Spółka wskazuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz analogicznym do niego art. 19 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Zdaniem Spółki, pojęcie wartości rynkowej nie jest pojęciem obiektywnym i należy je rozpatrywać każdorazowo w kontekście charakteru danej transakcji i jej uwarunkowań ekonomicznych. Niewątpliwie stosowanie upustów cenowych, szczególnie w ramach prowadzonych promocji, należy uznać za w pełni uzasadnione działanie podatnika. W konsekwencji, prowadzona przez Spółkę akcja promocyjna, polegająca na umożliwieniu nabycia określonych towarów w cenie 1 PLN brutto za sztukę kontrahentom, którzy osiągnęli określony poziom zakupów produktów Spółki (zgromadzili odpowiednią liczbę punktów za zakupy towarów) posiada, zdaniem Spółki, uzasadnienie ekonomiczne, które świadczy o zachowaniu rynkowego charakteru warunków transakcji (w tym ceny). W szczególności należy wskazać, iż przedstawiona w opisie stanu faktycznego promocja skierowana jest do podmiotów niepowiązanych ze Spółką, co wykluczałoby ewentualne zarzuty o nierynkowe kształtowanie transakcji wynikające z powiązań pomiędzy Spółką, a uczestnikami programu.

Dodatkowo, w opinii Spółki, podkreślenia wymaga także przepis art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Analogiczną regulację zawiera art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z faktem, iż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „bonifikata” w praktyce przyjmuje się, zgodnie z wykładnią językową, że bonifikata to zmniejszenie ustalonej ceny towaru lub usługi, zniżka od ustalonej ceny towaru, opust, rabat. Zwykle stanowi ona zachętę do dalszych zakupów, albo formę rekompensaty z powodu faktycznie poniesionej lub przewidywanej straty klienta (kontrahenta). Stanowisko takie przedstawił m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 25 marca 2010 r. (sygn. IPPB1/415-86/10-5/ES). Z powyższego wynika, iż udzielenie przez Spółkę bonifikaty (rabatu) w ramach akcji promocyjnej towaru za 1 zł stanowi podstawę do pomniejszenia przychodu z tego tytułu.

Spółka pragnie podkreślić, iż okoliczności sprzedaży towaru (przy osiągnięciu przez nabywcę odpowiednio wysokiego pułapu obrotu) za 1 PLN, w żadnym razie nie oznaczą że towar ten jest wydawany bez odpłatności lub też jedynie za częściową odpłatnością. Należy wskazać, iż cena za pozostałe towary, których zakup w odpowiedniej ilości zgodnie z regulaminem promocji warunkuje możliwość dokonania zakupu określonego towaru po cenie promocyjnej może bowiem zawierać cenę towaru sprzedanego za 1 zł. Stanowisko powyższe potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 8 kwietnia 2009 r. (sygn. ILPB3/423-83/09-4/JG).

W konsekwencji, ocena prawna Spółki powyższej sytuacji jest taka, że w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku nabycia przez uczestników opisywanej akcji promocyjnej towarów w cenie 1 PLN brutto za sztukę - po stronie nabywcy nie powstaje nieodpłatne lub częściowo nieodpłatne świadczenie.

Skoro zatem takie nieodpłatne lub częściowo nieodpłatne świadczenie nie powstaje, to wyżej wskazani nabywcy nie będą zobowiązani w tym przypadku do rozpoznania przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń.

W związku z powyższym na Spółce nie powstaną jakiekolwiek obowiązki płatnika związane z akcją promocyjną wobec uczestników promocji. W szczególności, w przypadku gdy w ramach akcji promocyjnej, kontrahent będąc do tego uprawnionym kupi określony towar w cenie 1 PLN brutto Spółka nie będzie zobowiązana do podawania uczestnikom innych wartości towarów niż 1 zł brutto jaka zostanie wskazana na fakturze. Wynika to z faktu, że 1 zł brutto jest uzasadnioną ceną towaru.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach. Z uwagi na powyższe przywołane rozstrzygnięcia organów podatkowych nie są wiążące dla tut. Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


Powrót


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj