Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB1/415-86/10-5/ES
z 25 marca 2010 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPB1/415-86/10-5/ES
Data
2010.03.25


Referencje


Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej

Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Szczególne zasady ustalania dochodu --> Wykaz zasad


Słowa kluczowe
bonifikaty
paragon fiskalny
program komputerowy
przychód
spółka cywilna


Istota interpretacji
możliwość pomniejszania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej o udzielone nabywcom leków bonifikatyWniosek ORD-IN 498 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18.01.2010 r. (data wpływu 28.01.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej o udzielone nabywcom leków bonifikaty - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28.01.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszania przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej o udzielone nabywcom leków bonifikaty.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi sprzedaż detaliczną lekarstw za pośrednictwem aptek będących własnością Wnioskodawcy. W ramach przyjętej strategii działania spółka cywilna udziela bonifikaty kupującym leki w aptekach spółki, która to bonifikata jest uwidoczniona na paragonach fiskalnych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz indywidualnymi interpretacjami podatkowymi min. Izby skarbowej w Łodzi z dnia 02.07.2007 r. I-2/4150/lN-98/PUSŁ-G/07/BM, ITPB3/423-48/08/MT w wypadku udzielenia bonifikaty, przychodem podatnika będzie kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o udzieloną bonifikatę oraz o należny podatek od towarów i usług. Powstaje zatem zagadnienie związane z dokumentowaniem przez podatnika (spółkę cywilną) udzielonych bonifikat przy uwzględnieniu faktu, ze podatnik dokumentuje prowadzoną sprzedaż za pomocą kas fiskalnych i programu komputerowego.

Podatnik (spółka cywilna) prowadząc sprzedaż leków dokonuje ewidencji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Przy sprzedaży dokonywanej z bonifikatą klientowi apteki wręczany jest paragon z kasy fiskalnej, na którym wyspecyfikowane są ceny leków w kwotach netto i vat, natomiast bonifikata przedstawiona jest w postaci jednej kwoty - bez rozbicia na kwotę netto i vat i bez przyporządkowania do poszczególnych pozycji towarów wydanych klientowi. Kwota do zapłaty pomniejszana jest o wartość udzielonej bonifikaty. Wysokość bonifikaty wynika z paragonu fiskalnego na którym to paragonie bonifikata uwidoczniona jest w wysokości brutto.

Kwota sumy dziennych bonifikat nie jest uwidoczniona na raporcie fiskalnym dobowym, natomiast wynika z prowadzonej ewidencji komputerowej sprzedaży, która to ewidencja równolegle dokumentuje sprzedaż dokonywaną za pomocą kas fiskalnych.

Podatnik dokumentuje udzielone bonifikaty, faktycznie otrzymany przychód oraz inne zdarzenia gospodarcze w ten sposób, że operacje sprzedaży za pośrednictwem kas fiskalnych były równolegle dokumentowane za pomocą programu komputerowego, na podstawie którego prowadzona była ewidencja rozchodu leków z apteki podatnika.

Zatem sprzedaż dokumentowana jest podwójnie:

  1. za pomocą wydruków z kas fiskalnych,
  2. na podstawie zapisów dokonywanych za pomocą aptecznego programu komputerowego.

Wnioskodawca nadmienia, że zdarzenia gospodarcze dokumentowane za pomocą wydruków z kas fiskalnych znajduje swoje potwierdzenie w zapisach księgowego programu komputerowego, będącego podstawą do ustalania m.in. zobowiązań w podatku dochodowym podatnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej.

Spółka prowadzi pełną ewidencję księgową, tj. księgi handlowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy jest dopuszczalne udokumentowanie przez podatnika (spółkę cywilną) faktu pomniejszenia przychodu o udzielone bonifikaty, a tym samym czy jest dopuszczalne udokumentowanie przez podatnika faktycznie osiągniętego przychodu ze sprzedaży towarów z bonifikatą poprzez:

  1. dzienne zestawienie sprzedaży dokumentowanej za pomocą programu komputerowego wykazującego kwoty sprzedaży, kwoty bonifikat, a co za tym idzie kwoty faktycznie osiągniętego przychodu, która to ewidencja komputerowa równolegle dokumentuje ściśle odzwierciedla udzielone bonifikaty i przychody rejestrowane za pomocą kas rejestrujących,
  2. paragony z kasy fiskalnej będące w posiadaniu klienta i podatnika (spółki cywilnej), która to treść paragonów fiskalnych pokrywa się z ewidencją komputerową, równolegle dokumentującą sprzedaż dokonywaną za pomocą kas fiskalnych, o której to ewidencji komputerowej mowa jest w pkt a niniejszego pytania...

Zdaniem Wnioskodawcy punktem wyjścia do prezentacji stanowiska podatnika jest przyjęcie założenia popartego cytowanymi wyżej przepisami oraz indywidualnymi interpretacjami min. Izby Skarbowej w Łodzi, że przychodem z działalności gospodarczej jest kwota należna z tytułu sprzedaży leków pomniejszona o udzieloną bonifikatę oraz należny podatek od towarów i usług Pozostaje zatem rozstrzygnięcie kwestii w jaki sposób należy dokumentować udzielenie bonifikaty.

Zdaniem podatnika powszechnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego nie precyzują jednoznacznie sposobu dokumentowania udzielonych bonifikat. Powyższe stanowisko potwierdzają uzasadnienia indywidualnych interpretacji podatkowych wydanych m.in. przez Urząd Skarbowy w Pabianicach z dnia 26-01-2006 roku USIA/415/8/2006, Urząd Skarbowy w Oświęcimiu z dnia 17 sierpnia 2006 roku PDFI/415-37/06.

Zdaniem Wnioskodawcy dopuszczalne jest dowolne dokumentowanie udzielonych bonifikat powodujących zmniejszenie obrotu, o ile z przyjętego przez podatnika sposobu dokumentacji wynikać będzie jednoznacznie i bezspornie wysokość faktycznie osiągniętego obrotu, uwzględniającego fakt przyznanych bonifikat.

Przedstawiony sposób udokumentowania sprzedaży pozwala na ustalenie przychodu podlegającego opodatkowaniu zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynika z dokumentów źródłowych, potwierdzający osiągnięty przychód.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji pojęcia „bonifikata” przyjmuje się więc, za wykładnią językową, że bonifikata to zmniejszenie ustalonej ceny towaru lub usługi, zniżka od ustalonej ceny towaru, opust, rabat. Zwykle stanowi ona zachętę do dalszych zakupów, albo formę rekompensaty z powodu faktycznie poniesionej lub przewidywanej straty klienta (kontrahenta).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że przychodem z tytułu prowadzenia apteki są kwoty należne z tytułu sprzedaży leków, po wyłączeniu wartości udzielonych bonifikat. Wartość udzielonych bonifikat pomniejsza więc przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. W praktyce, przychodem apteki są faktycznie osiągnięte utargi dzienne ze sprzedaży leków lub materiałów medycznych oraz kwoty otrzymanej refundacji ceny leku lub materiału medycznego wydawanego ubezpieczonemu bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W konsekwencji bonifikatę będącą rodzajem rabatu, należy zastosować do tej części należności, która naliczana jest w momencie sprzedaży leku, tj. bez uwzględnienia części ceny objętej refundacją. Tak naliczona bonifikata, po pomniejszeniu należnego podatku od towarów i usług, stanowi podstawę uprawniającą do zmniejszenia przychodu będącego wynikiem dokonanej sprzedaży.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, u podatników, którzy zgodnie z obowiązującymi ich zasadami rachunkowości sporządzają sprawozdanie finansowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych określa ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.). W myśl art. 4 ust. 2 tej ustawy zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Ekonomicznie - udzielone przez sprzedającego - bonifikaty stanowią formę rabatu, a więc u sprzedającego zmniejszają przychód (por. art. 42 ust. 2 ww. ustawy) a u kupującego – cenę nabycia/zakupu należną sprzedającemu (por. art. 28 ust. 2 ww. ustawy).

Z art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika, że dowody księgowe powinny być rzetelne, tj. zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21 ust. 1 tej ustawy. Natomiast przepisy art. 21 ust. 1a ustawy pozwalają nie zamieszczać na dowodzie danych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 5 i 6, a więc podpisu wystawcy dokumentu oraz osoby przekazującej i przejmującej składniki aktywów oraz stwierdzenia zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach, jeżeli ich pominięcie wynika z odrębnych przepisów lub techniki dokumentowania zapisów księgowych.

W świetle ww. regulacji dobowy raport fiskalny, dokumentujący zainkasowane utargi od klienta i zawierający m.in. wartość sprzedanych towarów w cenach sprzedaży netto oraz VAT należny, stanowiący zobowiązanie wobec urzędu skarbowego jest dowodem księgowym. Stanowi on podstawę zapisu o dokonaniu operacji gospodarczej w księgach rachunkowych jednostki.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż wartość obrotu uwidoczniona w raporcie dobowym apteki nie jest prawidłowa, gdyż nie uwzględnia udzielonych bonifikat.

W związku z powyższym raport taki nie wykazuje faktycznego przychodu apteki i tym samym nie może stanowić podstawy do pomniejszenia przychodu o udzieloną bonifikatę.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że przychód należny, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może zostać pomniejszony o udzieloną bonifikatę, jeżeli bonifikata ta jest uwzględniona w raporcie dobowym stanowiącym dowód księgowy.

Wydruki komputerowe, w których są ujęte udzielone klientom bonifikaty - nie stanowią podstawy do pomniejszenia przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Obrót pomniejszony o kwoty udzielonych rabatów i bonifikat winien być uwidoczniony na paragonie fiskalnym oraz dobowym raporcie fiskalnym

Z tego względu przedstawione we wniosku stanowisko w świetle przedstawioengo stanu faktycznego oraz przedstawionego powyżej stanu prawnego jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.


Referencje


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj