Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB2/436-442/13-3/LS
z 7 listopada 2013 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21.08.2013 r. (data wpływu 26.08.2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24.10.2013 r. (data nadania 25.10.2013 r., data wpływu 28.10.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26.08.2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie rozwiązań energooszczędnych. Specjalizacją Spółki są takie dziedziny jak chłodnictwo i klimatyzacja, ogrzewnictwo, ciepłownictwo oraz rozwiązania z zakresu energii odnawialnej, a także sterowanie silnikami elektrycznymi. Spółka prowadzi w Polsce działalność produkcyjną i handlową. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym. Spółka nie prowadzi działalności zwolnionej z opodatkowania VAT.

W chwili obecnej Spółka planuje nabycie kilku nieruchomości gruntowych w celach inwestycyjnych. Na ich terenie Spółka planuje wybudowanie obiektów (hal produkcyjnych) związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

Nieruchomości stanowiące przedmiot zainteresowania Spółki stanowią własność osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (Sprzedający). Sprzedający są podatnikami VAT czynnymi.

Pośród nieruchomości nabytych przez Sprzedających znajduje się, między innymi, działka o numerze ewidencyjnym 6/3.

Przedmiotowa działka (dalej również jako: Nieruchomość gruntowa) została nabyta przez Sprzedających 27 kwietnia 2011 r. na podstawie aktu notarialnego.

Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, nieogrodzona oraz ma zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka znajduje się na terenach uprzemysłowionych.

Nieruchomość gruntowa, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta i Gminy z dnia 22 listopada 1994 r. - publikacja Dz. Urz. Woj. Nr 26, poz. 848 z dnia 12 grudnia 1994, stanowiła teren oznaczony na rysunku planu symbolem 30 0 - tereny strefy obsługi technicznej miasta.

MPZP stracił moc prawną 31 grudnia 2003 r. i na chwilę obecną nie jest opracowywany nowy MPZP dla Nieruchomości gruntowej.

W związku z planowaną sprzedażą nieruchomości Sprzedający planuje wystawić fakturę VAT.

Spółka rozważa wystąpienie, jako kupujący, z wnioskiem o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla Nieruchomości gruntowej, która potwierdzałaby przeznaczenie Nieruchomości gruntowej pod zabudowę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

 1. Czy w sytuacji, gdy na moment zakupu Nieruchomości gruntowej będzie obowiązywała decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydana dla tej nieruchomości, potwierdzająca przeznaczenie Nieruchomości gruntowej pod zabudowę, Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy nabyciu Nieruchomości gruntowej (stanowiącej teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT)...
 2. Czy planowane nabycie Nieruchomości gruntowej, w sytuacji gdy na moment zakupu Nieruchomości gruntowej będzie obowiązywała decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana dla tej nieruchomości, potwierdzająca przeznaczenie Nieruchomości gruntowej pod zabudowę, i w konsekwencji dostawa Nieruchomości gruntowej będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług w dniu 07.11.2013 r. została wydana interpretacja indywidualna Nr IPPP1/443-853/13-3/IGo.

Zdaniem Wnioskodawcy

W ocenie Spółki, planowane nabycie Nieruchomości gruntowej, w sytuacji gdy, na moment zakupu Nieruchomości gruntowej będzie obowiązywała decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydana dla tej nieruchomości, potwierdzająca przeznaczenie Nieruchomości gruntowej pod zabudowę, i w konsekwencji dostawa Nieruchomości gruntowej będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z ustawą o PCC, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w tej ustawie.

W świetle art. 2 ust. 4 lit. a) ustawy o PCC nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne, inne niż urnowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej transakcji jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część (...)


Wobec powyższego, w sytuacji gdy na moment zakupu Nieruchomości gruntowej będzie obowiązywała decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydana dla tej nieruchomości, potwierdzająca przeznaczenie Nieruchomości gruntowej pod zabudowę, i w konsekwencji, sprzedaż Nieruchomości gruntowej na rzecz Spółki będzie podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, przesłanki art. 2 pkt 4 ustawy o PCC wyłączające konieczność opodatkowania transakcji PCC zostaną spełnione. W konsekwencji sprzedaż Nieruchomości gruntowej na rzecz Spółki nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, iż jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie rozwiązań energooszczędnych. Specjalizacją Spółki są takie dziedziny jak chłodnictwo i klimatyzacja, ogrzewnictwo, ciepłownictwo oraz rozwiązania z zakresu energii odnawialnej, a także sterowanie silnikami elektrycznymi. Spółka prowadzi w Polsce działalność produkcyjną i handlową. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym. Spółka nie prowadzi działalności zwolnionej z opodatkowania VAT. W chwili obecnej Spółka planuje nabycie kilku nieruchomości gruntowych w celach inwestycyjnych. Na ich terenie Spółka planuje wybudowanie obiektów (hal produkcyjnych) związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Nieruchomości stanowiące przedmiot zainteresowania Spółki stanowią własność osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (Sprzedający). Sprzedający są podatnikami VAT czynnymi. Pośród nieruchomości nabytych przez Sprzedających znajduje się, między innymi, działka o numerze ewidencyjnym 6/3. Przedmiotowa działka (dalej również jako: Nieruchomość gruntowa) została nabyta przez Sprzedających 27 kwietnia 2011 r. na podstawie aktu notarialnego.

W interpretacji indywidualnej z dnia 07.11.2013 r. Nr IPPP1/443-853/13-3/IGo dotyczącej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: „Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że nabycie przedmiotowej nieruchomości niezabudowanej, dla której będzie obowiązywała decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana dla tej nieruchomości, potwierdzająca przeznaczenie Nieruchomości gruntowej pod zabudowę, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT według podstawowej stawki podatku VAT w wysokości 23%. Grunt ten spełniał będzie definicję terenu budowlanego opisaną w art. 2 pkt 33 ustawy, tym samym dostawa tej nieruchomości nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.”

Zatem, skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj