Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPB1/415-1126/13-2/AMN
z 24 grudnia 2013 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2013 r. (data wpływu 8 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Przedsiębiorstwo XX (dalej: Wnioskodawca) w ramach swojej działalności organizuje Akcję Promocyjną pod nazwą „Y” na zasadach programu lojalnościowego, której uczestnikami mogą być kontrahenci Wnioskodawcy będący bezpośrednimi dystrybutorami produktów Wnioskodawcy oraz klienci pośredni, członkowie grupy zakupowej będącej bezpośrednim partnerem Wnioskodawcy, jak również firmy detaliczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które dokonały zakupów produktów Wnioskodawcy u bezpośrednich kontrahentów Wnioskodawcy w czasie trwania Akcji Promocyjnej. Uczestnikiem może być również osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania programu dokonała lub doprowadziła do zakupu produktów u bezpośredniego kontrahenta Wnioskodawcy. Dla różnych grup klientów istnieją dwie odrębne Promocje, mające na celu intensyfikację sprzedaży produktów Wnioskodawcy, jak i posiadające odrębne regulaminy, opierające się na takich samych zasadach.

Jak wcześniej wspomniano Wnioskodawca przeprowadza dwie Akcje Promocyjne dla dwóch grup klientów. Jedna z nich skierowana jest do klientów będących bezpośrednimi dystrybutorami produktów Wnioskodawcy lub klientami pośrednimi, członkami grupy zakładowej będącej bezpośrednim partnerem Wnioskodawcy. Z kolei druga promocja o analogicznych zasadach skierowana jest dla drugiej grupy klientów, do której zaliczane są firmy detaliczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które dokonały lub doprowadziły do zakupu produktów u bezpośrednich kontrahentów Wnioskodawcy w czasie trwania Akcji Promocyjnej. Akcja Promocyjna dla obu grup klientów zorganizowana przez Wnioskodawcę obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Akcja Promocyjna organizowana jest na zasadach sprzedaży programu lojalnościowego polegającego na gromadzeniu punktów za dokonane zakupy w kwocie netto przeliczanej na punkty promocyjne. Klienci, będący uczestnikami Akcji Promocyjnej, otrzymują w danych okresach odpowiednią liczbę punktów za zakup produktów Wnioskodawcy objętych promocją. Każde xx zł netto za zakupiony produkt lub zestaw promocyjny stanowi 1 punkt promocyjny przyznawany uczestnikowi. Punkty, analogicznie dla obu Promocji, przyznawane są na podstawie wystawionej faktury (netto) za zakupy w czasie trwania Promocji. Zgodnie z regulaminem Akcji Promocyjnej, zestawy promocyjne to zestawy produktów lub jednego produktu o różnych opcjach (kolorystycznych, rozmiarowych, technicznych) uporządkowanych w pakietach odpowiednich dla danej promocji, które uczestnik ma możliwość zakupić po obniżonej cenie. Dodatkowo Wnioskodawca może przyznać uczestnikowi Akcji Promocyjnej większą ilość punktów niż 1 za kwotę xxx zł - dotyczy to akcji specjalnych, gdzie za określony pakiet produktów jest przypisana określona ilość punktów. W Akcji Promocyjnej występują także produkty miesiąca, gdzie za punkty uzyskane za zakup określonych produktów mnoży się zgodnie z ofertą miesiąca.

Przyznawane punkty promocyjne są wymienialne na rabaty udzielane uczestnikowi Akcji Promocyjnej w momencie zakupu przez uczestnika wybranego zestawu promocyjnego. Przy czym warunkiem realizacji uzyskania rabatu na zakup wybranego przez uczestnika zestawu promocyjnego jest posiadanie odpowiedniej ilości punktów promocyjnych wskazanej w materiałach promocyjnych Wnioskodawcy lub na stronie internetowej promocji. Uczestnik może w dowolnym momencie w czasie trwania promocji wymienić zgromadzone punkty promocyjne na rabat, który zostanie udzielony uczestnikowi w momencie zakupu wybranego przez uczestnika zestawu promocyjnego, zgodnie z wartością punktową.

Wnioskodawca udziela uczestnikowi - nabywającemu wybrany przez uczestnika zestaw promocyjny - rabatu cenowego w wysokości 99,99% ceny netto danego zestawu, z tym że ostateczna cena netto zestawu promocyjnego po uwzględnieniu powyższego rabatu nie może być mniejsza niż 1 zł. Cena promocyjnego zestawu zostanie powiększona o podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.

Wnioskodawca za każdy zakupiony promocyjny zestaw produktów wystawia na rzecz uczestnika fakturę obejmującą: nazwę zestawu, cenę zestawu po rabacie.

Klienci, którzy uzbierają określoną liczbę punktów mogą skorzystać z przysługującemu im rabatu do 10 stycznia następnego roku podatkowego, po tym terminie niewykorzystane punkty promocyjne przepadają, chyba że Wnioskodawca zdecyduje się na kontynuację programu. Przyznane uczestnikom punkty nie są wymieniane na gotówkę, ani nie mogą być przekazane osobom trzecim, służą one jedynie w celu uzyskania rabatu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

  1. Czy w ramach zorganizowania Akcji Promocyjnej i korzystania z niej przez Klientów, wystąpi u Wnioskodawcy obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku z tytułu udzielonego rabatu?
  2. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia informacji PIT-8C w związku z przyznaniem swoim Klientom rabatu w ramach Akcji Promocyjnej?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 updof od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 updof z kolei stanowi, że zwolniona z opodatkowania jest m.in. wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; przy czym ustawodawca wskazał, że zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Ponadto, w myśl przepisu art. 41 ust. 4 updof płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2,4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1.

W związku z tym, podmiot przyznający w ramach sprzedaży premiowej nagrody osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jako płatnik, zobowiązany jest do zapłaty zryczałtowanego podatku w wysokości 10% nagrody (jeśli wartość nagrody przekracza kwotę 760 zł). Obowiązek ten nie dotyczy jednak sytuacji wydania nagród osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, jak również osobom prawnym. W takiej sytuacji wydana im nagroda stanowi bowiem dla nich przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W tym miejscu wskazać należy, że ustawodawca nie zdefiniował jednak określenia „sprzedaż premiowa”. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego PWN, premią jest „nagroda za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś”. W związku z powyższym należy stwierdzić, że nagrody w sprzedaży premiowej są to nagrody za dokonanie zakupu mające na celu zachęcenie nabywców do zakupu towarów danej firmy, a tym samym wpływające na wzrost osiąganych przez nią przychodów.

Uwzględniając powyższe, wskazać należy, że w sytuacji przedstawionej w niniejszym wniosku powyższe regulacje updof nie znajdą zastosowania i tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku w związku z tym, że udziela uczestnikom Akcji Promocyjnej rabatu. Wnioskodawca bowiem nie przyznaje nagród w konkursie, w tym także nagród w ramach sprzedaży premiowej.

Wnioskodawca udziela uczestnikowi - nabywającemu wybrany przez uczestnika zestaw promocyjny - rabatu cenowego w wysokości 99,99% ceny netto danego zestawu, z tym że ostateczna cena netto promocyjnego zestawu po uwzględnieniu powyższego rabatu nie może być mniejsza niż 1 zł. Należy zauważyć, że rabatem, zgodnie z definicją ze Słownika języka polskiego PWN, określa się „zniżkę, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie, upust”. W sytuacji zaprezentowanej przez Wnioskodawcę, w ramach Akcji Promocyjnej będącej programem lojalnościowym nie dochodzi więc do wydania nagrody związanej ze sprzedażą premiową, ale do zakupu przez uczestnika towaru z rabatem. Podkreślenia wymaga bowiem to, że uczestnik Akcji Promocyjnej płaci Wnioskodawcy za nabywany zestaw promocyjnych cenę nie niższą niż 1 zł. Dokonanie zakupu zestawu niewątpliwe dyskwalifikuje możliwość mówienia o tym, że uczestnik ten otrzymuje od Wnioskodawcy jakąkolwiek nagrodę.

Wnioskodawca może obniżyć cenę sprzedawanych przez siebie produktów w wysokości określonego rabatu, zwłaszcza, jeśli krąg odbiorców dla tego rabatu zdaje się być nieograniczony i dotyczy klientów, którzy sami decydują, czy chcą wziąć udział w Akcji Promocyjnej Wnioskodawcy.

Tego samego zdania był Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w wydanej interpretacji o sygn. ITPB2/415-750/08/IB z dnia 22 października 2008 r. W interpretacji tej Organ podatkowy potwierdził, że „korzystanie na jednakowych warunkach z programu lojalnościowego i z rabatów przy zakupie towarów lub usług przez nieograniczone grono osób nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota udzielonego rabatu nie stanowi również nagrody związanej ze sprzedażą premiową i nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.”

Podobnie, stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji o sygn. ILPB3/423-305/11-2/KS z 6 października 2011 r., w odniesieniu do sprzedaży osobom prawnym towarów za 1 zł w ramach programu lojalnościowego. Organ uznał, że dla Klienta udzielony rabat nie stanowi żadnego przychodu podatkowego, zatem nie podlega opodatkowaniu.

Ad. 2.

Stosownie do przepisu art. 11 ust. 1 updof przychodami są m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jednym ze źródeł przychodów są inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 updof). W myśl przepisu art. 20 ust. 1 updof za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności m.in. nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w pozostałych przepisach updof (np. niestanowiące przychodu ze stosunku pracy, czy z tytułu działalności gospodarczej). Z kolei zgodnie z art. 42a updof podmioty które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 updof są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Oznacza to, że podmioty wydające osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nagrody, czy też przyznające im inne nieodpłatne świadczenia, mają obowiązek sporządzić z tego tytułu informację na formularzu PIT-8C z uwagi na to, że osoby te uzyskują przychód z innych źródeł.

Mając jednak na uwadze treść przywołanych powyżej przepisów uznać należy, że w sytuacji przedstawionej w niniejszym wniosku powyższe regulacje updof nie znajdą zastosowania i tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-8C w związku z przyznaniem swoim Klientom rabatu w ramach Akcji Promocyjnej. Wnioskodawca udziela bowiem rabatu na zestawy promocyjne, dzięki którym uzyskał określoną liczbę punktów upoważniających go do skorzystania z rabatu. Zatem ostateczna cena zakupionych zestawów promocyjnych w okresie późniejszym, po skorzystaniu, zostaje obniżona, Uczestnik Akcji Promocyjnej zgodnie z regulaminem płaci Wnioskodawcy za nabywany zestaw promocyjnych cenę nie niższą niż 1 zł. Dokonanie zakupu zestawu niewątpliwe dyskwalifikuje możliwość mówienia o tym, że uczestnik ten otrzymuje od Wnioskodawcy jakąkolwiek nagrodę, czy też nieodpłatne świadczenie stanowiące dla niego przychód z innych źródeł. Również udzielenia rabatu nie można potraktować jako nieodpłatnego świadczenia na rzecz uczestników Akcji Promocyjnej. Zauważyć należy, że krąg osób do których kierowana jest Akcja Promocyjna jest nieograniczony, tym samym przyznanie rabatu nie ma indywidualnego charakteru.

Co więcej, ilość zdobytych punktów uzależniona jest od wielkości dokonywanych zakupów i nie jest żadnym dodatkowym świadczeniem na rzecz Klienta, lecz umożliwia jedynie otrzymanie rabatu po uzyskaniu odpowiedniego poziomu punktów określonego w materiałach promocyjnych Wnioskodawcy. Udział w Akcji Promocyjnej, jak i skorzystanie z rabatu nie jest dla Klienta obowiązkowe, ale dobrowolne.

Uwzględniając powyższe, rabat jako upust cenowy, nie niesie ze sobą powstania przychodu u Klienta, nawet jeżeli w ramach programu lojalnościowego uzyskuje on punkty, które przysługują do otrzymania takowego rabatu. Ze względu na brak wystąpienia przychodu podatkowego u Klientów, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzenia deklaracji PIT-8C.

Podobne stanowisko wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 25 kwietnia 2012 r., sygn. IPTPB1/415-55/12-4/AG. W interpretacji organ ten stwierdził, że: „Skoro cena towarów ulega zmniejszeniu, to w rezultacie zapłacona kwota, dla nabywcy stanowi rzeczywistą cenę zakupu towaru. Przy czym w przypadku rabatu nie zawsze występuje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rabat jest neutralny podatkowo w sytuacji, gdy krąg uprawnionych do zakupów z rabatem jest potencjalnie nieograniczony. Nie istnieje bowiem wtedy możliwość przypisania przychodu określonej osobie. (…) Wnioskodawca jako producent kotłów c.o., ma prawo skierowania do wybranej grupy klientów oferty ich sprzedaży po obniżonych cenach. Jeśli z oferty Spółki będą mogli skorzystać wszyscy potencjalni nabywcy, użytkujący kotły Jej produkcji powyżej 30 lat, to przyznane im świadczenie w postaci rabatu nie będzie miało indywidualnego charakteru. Przyznanie rabatu będzie w takiej sytuacji czynnością obojętną podatkowo. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia klientom nabywającym kotły c.o. w ramach akcji marketingowej, informacji według ustalonego wzoru o wysokości przychodów, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), ustawodawca dokonał kategoryzacji źródeł przychodów.

Stosownie do postanowień ww. podstawy prawnej odrębnymi źródłami przychodów są m.in. wymienione w pkt 3 i 9 tego przepisu:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza, oraz
  • inne źródła.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w tym przepisie sformułowanie „w szczególności” oznacza, iż przepis zawiera tylko przykładowe wyliczenie przychodów, co oznacza, że przysporzenia majątkowe, nie zaliczane do pozostałych źródeł przychodów stanowią przychody objęte tym przepisem.

Przepis art. 14 ust. 1 ww. ustawy podatkowej, stanowi, że za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Jednocześnie, przepisy podatkowe nie zawierają definicji „sprzedaży premiowej”. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku języka polskiego PWN, premią jest „nagroda za coś, często mająca zachęcić do czegoś osobę nagradzaną” (http://sjp.pwn.pl).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że nagrody w sprzedaży premiowej są to nagrody za dokonanie zakupu mające na celu zachęcenie nabywców do zakupu towarów danej firmy, a tym samym wpływają na wzrost osiąganych przez nią przychodów.

Natomiast „rabat”, zgodnie z internetowym Słownikiem języka polskiego PWN, oznacza „obniżenie ceny jakiegoś towaru o pewną kwotę” (http://sjp.pwn.pl).

Ceną - zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 385) - jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Skoro cena towarów ulega zmniejszeniu, nabywca za tę samą kwotę nabywa większą ilość towaru. W rezultacie zapłacona kwota, dla nabywcy stanowi rzeczywistą cenę zakupu wszystkich towarów. Przy czym w przypadku rabatu nie zawsze występuje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rabat jest neutralny podatkowo w sytuacji, gdy krąg uprawnionych do zakupów z rabatem jest potencjalnie nieograniczony. Nie istnieje bowiem wtedy możliwość przypisania przychodu określonej osobie.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach swojej działalności organizuje dwie różne Akcje Promocyjne dla dwóch grup klientów. Jedna z nich skierowana jest do klientów będących bezpośrednimi dystrybutorami produktów Wnioskodawcy lub klientami pośrednimi, członkami grupy zakładowej będącej bezpośrednim partnerem Wnioskodawcy. Z kolei druga promocja o analogicznych zasadach skierowana jest dla drugiej grupy klientów, do której zaliczane są firmy detaliczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które dokonały lub doprowadziły do zakupu produktów u bezpośrednich kontrahentów Wnioskodawcy w czasie trwania Akcji Promocyjnej. Dla różnych grup klientów istnieją dwie odrębne Promocje, mające na celu intensyfikację sprzedaży produktów Wnioskodawcy, jak i posiadające odrębne regulaminy, opierające się na takich samych zasadach. Akcja Promocyjna organizowana jest na zasadach sprzedaży programu lojalnościowego polegającego na gromadzeniu punktów za dokonane zakupy w kwocie netto przeliczanej na punkty promocyjne, które są wymienialne na rabaty udzielane uczestnikowi Akcji Promocyjnej w momencie zakupu przez uczestnika wybranego zestawu promocyjnego. Wnioskodawca udziela uczestnikowi - nabywającemu wybrany przez uczestnika zestaw promocyjny - rabatu cenowego w wysokości 99,99% ceny netto danego zestawu, z tym że ostateczna cena netto zestawu promocyjnego po uwzględnieniu powyższego rabatu nie może być mniejsza niż 1 zł. Przyznane uczestnikom punkty nie są wymieniane na gotówkę, ani nie mogą być przekazane osobom trzecim, służą one jedynie w celu uzyskania rabatu.

Uwzględniając powyższe, w sytuacji przedstawionej we wniosku w ramach programu lojalnościowego nie dochodzi do wydania nagrody związanej ze sprzedażą premiową, ale do zakupu towaru z rabatem. Omawiane Akcje Promocyjne, jak wskazała Spółka, mają na celu intensyfikację sprzedaży produktów Wnioskodawcy. Przy tym, z informacji zawartych we wniosku wynika, że w przypadku pierwszej i drugiej grupy klientów krąg uprawnionych do zakupów z rabatem będzie potencjalnie nieograniczony.

W konsekwencji, korzystanie na jednakowych warunkach z programu lojalnościowego i z rabatów przy zakupie towarów przez nieograniczone grono osób nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota udzielonego rabatu nie stanowi również nagrody związanej ze sprzedażą premiową i nie podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Ponadto skutkiem uzyskania rabatu w programie lojalnościowym jest obniżenie ceny zakupu towarów, a nie uzyskanie nieodpłatnego świadczenia. Zatem po stronie klientów (uczestników Akcji Promocyjnych) nie powstanie przychód, co w konsekwencji powoduje brak obowiązków płatnika u Wnioskodawcy.

W myśl art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zatem w ramach organizowania Akcji Promocyjnej i korzystania z niej przez klientów należących do wskazanych we wniosku grup uczestników, po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku z tytułu udzielonego rabatu. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C w związku z przyznaniem ww. klientom rabatu w ramach Akcji Promocyjnej.

Interpretacja dotyczy:

  • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym,
  • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań / w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj