Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPP1/443-372/14-4/AP
z 2 lipca 2014 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki – przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2014 r. (data wpływu 31 marca 2014 r.), uzupełnionym na wezwanie tut. Organu z dnia 11 czerwca 2014 r. (doręczone dnia 16 czerwca 2014 r.) pismem z dnia 17 czerwca 2014 r., złożonym dnia 20 czerwca 2014 r. (data wpływu 23 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udzielania nabywcom rabatów w dowolnej wysokości, w tym również w wysokości 99% ceny zakupu towaru, a także zmniejszenia podstawy opodatkowania o kwoty udzielonych rabatów – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 31 marca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udzielania nabywcom rabatów w dowolnej wysokości, w tym również w wysokości 99% ceny zakupu towaru, a także zmniejszenia podstawy opodatkowania o kwoty udzielonych rabatów.

Złożony wniosek został uzupełniony na wezwanie tut. Organu nr IPPP1/443-372/14-2/AP z dnia 11 czerwca 2014 r. (doręczone dnia 16 czerwca 2014 r.) pismem z dnia 17 czerwca 2014 r., złożonym dnia 20 czerwca 2014 r. (data wpływu 23 czerwca 2014 r.).


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny, sprecyzowany następnie w nadesłanym uzupełnieniu:


Spółka jest podmiotem dokonującym dystrybucji produktów kosmetycznych kilku znanych marek należących do spółek z grupy, do której należy Wnioskodawca. Produkty te sprzedawane są do hurtowni i sklepów. Wnioskodawca jest jedynym podmiotem uprawnionym przez dysponentów marek do dystrybucji towarów na terenie Polski. Aby zwiększyć popularność kosmetyków i poprzez to zwiększyć sprzedaż, Spółka organizuje sprzedaże promocyjne, w ramach których udziela rabatów na zakup towaru znajdującego się w ofercie Spółki, w przypadku nabycia innego towaru należącego do jej oferty. Oferta skierowana do klienta wygląda w następujący sposób:

 • w przypadku nabycia towaru A za kwotę stanowiącą 100% ceny klient uprawniony jest do nabycia towaru B po promocyjnej cenie;
 • promocyjna cena na towar B ustalana jest w taki sposób, iż od ceny detalicznej udziela się rabatu w wysokości ustalanej każdorazowo dla celów danej akcji marketingowej, przy czym wysokość rabatów wynosić będzie do 99% ceny detalicznej;
 • informacje o rabatach uwidocznione są na opakowaniach towarów objętych promocją, ogłoszone w placówce handlowej, ewentualnie zamieszczane na stronie internetowej Spółki lub placówek handlowych.


Jednocześnie Spółka może realizować również inne modele sprzedaży promocyjnej. W alternatywnym modelu towary mogą być sprzedawane z rabatem do 99%, niezależnie od tego, czy sprzedaż towaru po promocyjnej cenie powiązana jest ze sprzedażą innego towaru po cenie detalicznej.

Warto zwrócić uwagę, iż niezależnie od wysokości udzielonego rabatu, przy każdej sprzedaży towarów objętych rabatem od sprzedaży tej rozpoznawany jest podatek należny.


W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że oferta sprzedaży promocyjnej opisana w złożonym wniosku nie jest skierowana do podmiotów powiązanych ze Spółką w sposób, o którym mowa w art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


Czy po 1 stycznia 2014 r.:

 1. zgodnie z art. 29a ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w opisanym stanie faktycznym Spółka może oferować nabywcom rabaty na zakup poszczególnych towarów w dowolnej wysokości w tym również w wysokości 99% ceny zakupu towaru?
 2. czy w powyższej sytuacji obrót Spółki będzie zmniejszony o kwoty udzielonych rabatów?


Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r.:

 1. zgodnie z art. 29a ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w opisanym stanie faktycznym Spółka może oferować nabywcom rabaty na zakup poszczególnych towarów w dowolnej wysokości w tym również w wysokości 99% ceny zakupu towaru;
 2. w powyższej sytuacji obrót Spółki będzie zmniejszony o kwoty udzielonych rabatów.


Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest – co do zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.


Stosownie do art. 29a ust. 7 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.


Zdaniem Spółki, w przedmiotowym stanie faktycznym brak jest jakichkolwiek ograniczeń odnośnie wielkości udzielanego rabatu, co wskazuje na pełną dowolność jego ustalania przez strony.


W granicach prawa, podatnik ma prawo swobodnie kształtować swoje operacje gospodarcze, w tym również stosować duże upusty cenowe lub rabaty, w celu osiągnięcia zaplanowanych przez niego korzyści ekonomicznych. Nie ulega wątpliwości, że jakiekolwiek rabaty nie mogą służyć obejściu prawa i unikania opodatkowania, dlatego zawsze powinny być uzasadnione ekonomicznie i odpowiadać oczekiwanym korzyściom. Celem organizowanych przez Spółkę kampanii jest promocja towarów znajdujących się w ofercie handlowej Spółki, zachęcenie do nabywania Jej towarów, czego konsekwencją ma być zwiększenie sprzedaży. Rezultatem programu ma być lojalizacja klientów i zachęcenie ich do stałego nabywania produktów Spółki. Wedle dokonanych przez Spółkę szacunków ekonomicznych wzrost obrotów, będący wynikiem lojalizacji klientów będzie większy, niż sumaryczna kwota udzielonych rabatów. Z tego względu w ocenie Spółki udzielenie rabatu np. w wysokości 30%, 70% czy 99% może być uznane za uzasadnione ekonomicznie, a co za tym idzie – przy spełnieniu pozostałych przesłanek zastosowania art. 29a ust. 7 ustawy o VAT – prowadzące do zmniejszenia obrotu.

Warto zaznaczyć, iż w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., zaprezentowane stanowisko znajdowało pełne oparcie w praktyce interpretacyjnej organów podatkowych. Zdaniem Wnioskodawcy praktyka ta zachowuje swoją aktualność również w zmienionym stanie prawnym, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. Przykładowo w interpretacji Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2007 r. (sygn. ZP/443-68/07) organ podatkowy, na analogiczne pytanie dotyczące dopuszczalności na gruncie art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, rabatów w wysokości 99% albo prowadzących do zapłacenia przez klienta tylko 1 grosza stwierdził, że podstawą opodatkowania podatkiem VAT przy sprzedaży z dużym rabatem będzie faktyczna cena (tj. cena promocyjna w wysokości np. 1 grosza), o ile taki rabat będzie uzasadniony względami ekonomicznymi i spodziewanymi korzyściami, a podatnik będzie posiadał dokumentację pozwalającą to zweryfikować. Takie samo podejście zaprezentował również Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej w interpretacji z dnia 3 listopada 2006 r. (sygn. PP/443-112/06/AZ-70760), jak również Urząd Skarbowy Wrocław – Psie Pole w interpretacji z dnia 28 lutego 2005 r. (sygn. US-PP 0090/1/6/3/05), czy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 20 lutego 2008 r. (nr IP-PP2-443-20/08-2/BM).

Przyjęty przez Spółkę sposób dokumentowania udzielonego rabatu oznacza jego uwidocznienie wprost w wystawianych fakturach i polega na zmniejszeniu uwidocznionej kwoty do zapłaty przez klienta. Spółka nie planuje jakiegokolwiek innego sposobu dokumentowania udzielonych rabatów, w szczególności nie stosuje w tym względzie żadnych odrębnych wydruków. W ocenie Spółki taki sposób dokumentowania rabatu, wskazujący na kwotę, o jaką pomniejszany jest obrót, jest wystarczający na gruncie art. 29a ust. 7 ustawy o VAT.

W tym stanie rzeczy w ocenie Spółki spełnione są wszystkie przesłanki zastosowania art. 29a ust. 7 ustawy o VAT.

Warto podkreślić, iż powyższe stanowisko Wnioskodawcy zostało w pełni potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji wydanej w poprzednim stanie prawnym (interpretacja z dnia 22 czerwca 2012 r. Nr IPPP3/443-359/12-2/KT).


W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie stanowiska Wnioskodawcy w obu postawionych pytaniach jako prawidłowego.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). Przy czym towarami – w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów – art. 2 pkt 22 cyt. ustawy.


Kwestie dotyczące podstawy opodatkowania, od dnia 1 stycznia 2014 r., reguluje art. 29a powołanej ustawy. W myśl art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385), przez cenę rozumie się wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Ceny towarów i usług, jak stanowi art. 2 ust. 1 ww. ustawy o cenach, uzgadniają strony zawierające umowę (…).


Stosownie do art. 29a ust. 7 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.


W myśl zaś ust. 10 ww. artykułu, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

 1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
 2. wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12;
 3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
 4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.


Z przytoczonych wyżej regulacji ustawy o VAT wynika, że udzielenie rabatu, o ile nie sprzeciwiają się temu inne niż podatkowe przepisy prawa, jest ściśle skorelowane z konkretną transakcją, w związku z którą zostało zastosowane i powoduje obniżenie ceny dostarczanych towarów lub świadczonych usług, wpływa na zmniejszenie obrotu, a tym samym podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.


Z punktu widzenia podstawy opodatkowania, można wyróżnić następujące rodzaje rabatów:

 • rabaty przyznane i uwzględnione w momencie sprzedaży – niemające wpływu na podstawę opodatkowania, w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, ponieważ zapłatą z tytułu sprzedaży jest kwota żądana od nabywcy pomniejszona już o udzielony rabat (art. 29a ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT);
 • rabaty przyznane po dokonaniu sprzedaży – opusty i obniżki cen – wpływające na obniżenie wcześniej ustalonej zapłaty; do tych rabatów ma zastosowanie art. 29a ust. 10 ustawy o VAT, a udzielenie takiego rabatu wymaga odpowiedniego udokumentowania (w przypadku sprzedaży dokumentowanej fakturą VAT – fakturą korygującą).


W świetle powyższej analizy należy stwierdzić, że przepisy ustawy o podatku od towarow i usług nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość danych towarów lub usług. Taka sytuacja nie różni się niczym od normalnej sprzedaży towaru z zyskiem. Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę z tytułu sprzedaży, i nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje dany towar bądź usługę za cenę znacznie niższą.


Wskazać jednak należy, że w określonych sytuacjach organ może określić inną wysokość podstawy opodatkowania. Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy o VAT obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r., w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

 1. niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, 86a, 88, 88a i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, 86a, 88, 88a i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,
 3. wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, 86a, 88, 88a i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

– organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.


Związek, o którym mowa w ust. 1, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów (art. 32 ust. 2 ww. ustawy).


Ponadto, stosownie do art. 2 pkt 27b ustawy o VAT, przez wartość rynkową rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

 1. w odniesieniu do towarów – kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,
 2. w odniesieniu do usług – kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.


Z opisu sprawy przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że Spółka jest podmiotem dokonującym dystrybucji produktów kosmetycznych kilku znanych marek. Produkty te sprzedawane są do hurtowni i sklepów. Wnioskodawca jest jedynym podmiotem uprawnionym przez dysponentów marek do dystrybucji towarów na terenie Polski. Aby zwiększyć popularność kosmetyków i poprzez to zwiększyć sprzedaż, Spółka organizuje sprzedaże promocyjne, w ramach których udziela rabatów na zakup towaru znajdującego się w ofercie Spółki, w przypadku nabycia innego towaru należącego do jej oferty. Oferta skierowana do klienta polega na tym, że w przypadku nabycia towaru A za kwotę stanowiącą 100% ceny klient uprawniony jest do nabycia towaru B po promocyjnej cenie. Promocyjna cena na towar B ustalana jest w taki sposób, że od ceny detalicznej udziela się rabatu w wysokości ustalanej każdorazowo dla celów danej akcji marketingowej, przy czym wysokość rabatów wynosić będzie do 99% ceny detalicznej. Informacje o rabatach uwidocznione są na opakowaniach towarów objętych promocją, ogłoszone w placówce handlowej, zamieszczane na stronie internetowej Spółki lub placówek handlowych. Jednocześnie Spółka może realizować również inne modele sprzedaży promocyjnej, np. towary mogą być sprzedawane z rabatem do 99%, niezależnie od tego, czy sprzedaż towaru po promocyjnej cenie powiązana jest ze sprzedażą innego towaru po cenie detalicznej. Wnioskodawca wskazał ponadto, że opisana oferta sprzedaży promocyjnej nie jest skierowana do podmiotów powiązanych ze Spółką w sposób, o którym mowa w art. 32 ustawy o VAT.

W odniesieniu do przedstawionej sytuacji, wątpliwości Wnioskodawcy powstały w kwestii, czy po dniu 1 stycznia 2014 r. Spółka może oferować nabywcom rabaty na zakup poszczególnych towarów w dowolnej wysokości, w tym również w wysokości 99% ceny zakupu towaru, a także czy w takiej sytuacji obrót Spółki będzie zmniejszony o kwoty udzielonych rabatów.

W tym miejscu należy zauważyć, że podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, aby działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne upusty cenowe, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu. Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, że stosowanie znacznych rabatów jest niedopuszczalne w zakresie, w jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania danej czynności. Tak więc każdy zastosowany upust winien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej, tj. zarobku.

Jak już zaznaczono powyżej, przepisy ustawy o VAT nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny (udzielenia rabatu), czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej (nawet znacznie) niż rzeczywista wartość danego towaru czy usługi. Jedynie w sytuacji, gdy między podmiotami (kontrahentami) istnieją powiązania rodzinne, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy, o których mowa w ww. art. 32 ustawy o VAT, organ podatkowy może określić podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, ale tylko jeśli okazałoby się, że związek taki miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

W okolicznościach niniejszej sprawy, fakt udzielenia rabatu w formie promocyjnej ceny sprzedawanych towarów znany jest nabywcom wcześniej – informacje o rabatach uwidocznione są na opakowaniach towarów objętych promocją, ogłoszone w placówce handlowej, zamieszczone na stronie internetowej Spółki lub placówek handlowych. Wnioskodawca dokonuje sprzedaży towarów po cenie promocyjnej w ramach organizowanej akcji promocyjnej, co oznacza, że powyższa sprzedaż następuje po cenie uwzględniającej określony rabat na dany towar. Są to więc rabaty uwzględnione w momencie sprzedaży – tym samym nie obejmuje ich podstawa opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę z tytułu sprzedaży, a więc w takim przypadku kwota uwzględniająca już przyznany rabat.

Z analizy przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego w kontekście powołanych przepisów wynika zatem, że Wnioskodawca dokonuje sprzedaży wybranych produktów w cenie promocyjnej w ramach akcji promocyjnej, co oznacza, że powyższa sprzedaż następuje po cenie uwzględniającej określony rabat na dany towar. Zatem, określając podstawę opodatkowania, Spółka powinna przyjąć rzeczywistą kwotę należną z tytułu sprzedaży (zapłatę). W niniejszej sprawie nie ma zastosowania art. 32 ustawy o VAT, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, oferta sprzedaży promocyjnej nie jest skierowana do podmiotów powiązanych ze Spółką w sposób, o którym mowa w tym przepisie.

Określając podstawę opodatkowania, Spółka powinna zatem przyjąć kwotę stanowiącą zapłatę należną z tytułu sprzedaży. Tym samym, w opisanej sytuacji podstawą opodatkowania dla Spółki – zgodnie z art. 29a ust. 1 z uwzględnieniem ust. 7 ustawy o VAT – jest kwota faktycznie należna od nabywcy – tj. cena promocyjna – pomniejszona o należny podatek.


Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego należało uznać za prawidłowe.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę. W zakresie przedstawionego zdarzenia przyszłego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj