Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB4/415-593/14-2/AM
z 9 września 2014 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2014 r. (data wpływu 25 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania po stronie nabywców lokali mieszkalnych przychodu z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu promocyjnego nabycia wykończenia i/lub wyposażenia lokalu, promocyjnego nabycia miejsca postojowego oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 25 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania po stronie nabywców lokali mieszkalnych przychodu z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu promocyjnego nabycia wykończenia i/lub wyposażenia lokalu, promocyjnego nabycia miejsca postojowego oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.


W dniu 18 października 2012 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał dla Sp. z o.o. interpretację indywidualną o Nr IPPB2/415-716/12-2/MG (dalej; „Interpretacja Ministra Finansów z dnia 18 października 2012 r.”), w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: „PIT”) w zakresie powstania po stronie nabywców lokali mieszkalnych przychodu z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o PIT z tytułu promocyjnego nabycia wykończenia i/lub wyposażenia lokalu oraz ciążących na Sp. z o.o. obowiązkach płatnika.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie podzielił wówczas stanowisko Sp. z o.o., zgodnie z którym u nabywców lokali mieszkalnych „pod klucz” (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i prowadzących taką działalność) nie powstanie jakikolwiek przychód z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustaw o PIT i tym samym na Spółce nie będą ciążyły żadne obowiązki na gruncie PIT związane z funkcją płatnika. Co więcej, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odstąpił, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Sp. z o.o.


W 2013 r. doszło do przekształcenia i zmiany formy prawnej Sp. z o.o J. Sp. z o.o. Sp.k. W konsekwencji tego zdarzenia, Spółka pragnie ponownie uzyskać potwierdzenie swojego stanowiska w sprawie, która była przedmiotem Interpretacji Ministra Finansów z dnia 18 października 2012 r.


W związku z powyższym, Spółka przedstawia poniżej stan faktyczny sprawy oraz zdarzenie przyszłe objęte niniejszym wnioskiem. Spółka jednocześnie podkreśla, że są one analogiczne do tych, które były podstawą do wydania Interpretacji Ministra Finansów z dnia 18 października 2012 r.


W ramach prowadzonej przez siebie działalności deweloperskiej Spółka sprzedaje mieszkania w budynku C. w stanie wykończonym „pod klucz”. Lokale są sprzedawane zarówno na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i podmiotów prowadzących taką działalność, w tym spółek prawa handlowego. Wśród mieszkań oferowanych przez Spółkę znajdują się zarówno lokale o powierzchni użytkowej do 150 m2, jak i większe.


Oferowany przez Spółkę standard wykończenia i wyposażenia lokali obejmuje w szczególności takie elementy jak: malowanie pomieszczeń, ułożenie podłóg, zamontowanie drzwi wewnętrznych, wykończenie łazienek łącznie z zamontowaniem mebli, armatury i tzw. „białego montażu”, wykończenie pomieszczeń stanowiących pralnie łącznie z zamontowaniem mebli i instalacją sprzętu AGD, wykonanie szaf garderobianych, wykonanie zabudowy kuchennej wraz z zamontowaniem zlewozmywaka i baterii oraz instalacją sprzętu AGD, montaż oświetlenia, instalację systemu HMS (inteligentny system zarządzania wewnątrz lokalu), akcesoria łazienkowe, rolety i zasłony, położenie okładzin na ścianach, montaż osprzętu elektrycznego wraz z oprawami (gniazdka), zamontowanie urządzeń klimatyzacji.

Charakterystyczną cechą rynku nieruchomości, na którym działa Spółka, jest duża wrażliwość na wszelkie zmiany sytuacji gospodarczej. Biorąc pod uwagę fakt, że wybudowanie obiektów budownictwa mieszkaniowego wymaga dużego nakładu środków finansowych, w interesie deweloperów zdecydowanie leży jak najszybszy zwrot inwestycji. Dlatego też strategia marketingowa dewelopera musi zakładać dobór takich środków, które zapewnią jak najszybsze znalezienie nabywców na lokale mieszkalne. Elementem strategii marketingowej Spółki nakierowanej na taki właśnie cel jest promocja, w ramach której klienci, którzy dokonają zakupu mieszkania w określonym czasie (alternatywnie spełniającego równocześnie dodatkowe warunki, np. co do wielkości powierzchni użytkowej), mieliby możliwość nabycia opisanego powyżej częściowego wykończenia i/lub wyposażenia lokalu w promocyjnej cenie np. 1.000 zł. Przedmiotowa promocja znajduje każdorazowo swe oparcie w opracowanym przez Spółkę regulaminie określającym szczegółowo warunki zakupu przez klienta wykończenia i wyposażenia w cenie promocyjnej, okres obowiązywania promocji etc.


Niezależnie od powyższych, Spółka organizuje również podobne akcje promocyjne, zakładające możliwość zakupu miejsca postojowego (udziału we współwłasności pomieszczenia garażowego). Spółka w ich ramach oferuje miejsca postojowe (udział we współwłasności pomieszczenia garażowego) w promocyjnej cenie np. 1.000 zł, dla klientów, którzy dokonają zakupu mieszkania w określonym czasie (alternatywnie spełniającego równocześnie dodatkowe warunki, np., co do wielkości powierzchni użytkowej). Zasady promocji określane są w odrębnych regulaminach promocji odnoszących się do sprzedaży miejsc postojowych.

Klienci uprawnieni do skorzystania z promocji nie są podmiotami powiązanymi ze Spółką w świetle art. 25 ustawy o PIT.


W związku z tym, że opisane powyżej akcje promocyjne są już organizowane w pewnych odstępach czasu i mogą również być organizowane przez Spółkę w przyszłości, Spółka prosi o potwierdzenie swojego stanowiska zarówno w odniesieniu do zaistniałego stanu faktycznego jak i zdarzenia przyszłego.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy dla nabywców lokali mieszkalnych (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i prowadzących taką działalność), korzystających z organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych, powstanie przychód z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o PIT i czy na Spółce będą ciążyły obowiązki związane z funkcją płatnika, bądź obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?


Stanowisko Wnioskodawcy.


U nabywców lokali mieszkalnych (zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i prowadzących taką działalność), korzystających z organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych, które obejmują sprzedaż części wykończenia i wyposażenia za cenę promocyjną oraz, niezależnie, sprzedaż miejsc postojowych (udziału we współwłasności pomieszczenia garażowego) za cenę określoną we właściwym regulaminie promocji, nie powstanie jakikolwiek przychód z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o PIT i tym samym na Spółce nie będą ciążyły żadne obowiązki na gruncie PIT związane z funkcją płatnika. Nie będzie również zobowiązania do sporządzenia informacji PIT-8C.


UZASADNIENIE


Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub prowadzące taką działalność, ale nabywające lokal mieszkalny do majątku prywatnego.


W świetle art. 11 ustawy o PIT, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica między wartością tych świadczeń ustaloną według zasad określonych w art. 11 ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.


Promocyjna oferta Spółki, polegająca na umożliwieniu klientom nabycia wyposażenia lokali mieszkalnych lub miejsca postojowego w preferencyjnych cenach cenie jest elementem strategii marketingowej Spółki, mającej na celu uatrakcyjnienie oferty i pozyskanie nabywców na mieszkania w jak najkrótszym czasie. Niewątpliwie zaś stosowanie bonifikat cenowych, szczególnie w ramach prowadzonych promocji, należy uznać za w pełni uzasadnione działanie podatnika. Posiada ona uzasadnienie ekonomiczne, które świadczy o zachowaniu rynkowego charakteru warunków transakcji (w tym ceny).

W rezultacie, możliwość nabycia lokalu wraz z wykończeniem i wyposażeniem lub miejscem postojowym w cenie promocyjnej nie będzie stanowić dla klientów Spółki częściowo nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ww. przepisu ustawy o PIT, gdyż, jak wskazano powyżej, promocyjne ceny nie odbiegają od wartości rynkowej. Nieodpłatne świadczenie na rzecz klienta wystąpiłoby w przypadku, gdyby cena oferowana przez Spółkę była zaniżona w stosunku do wartości rynkowej sprzedawanych towarów i usług. Natomiast w ocenie Spółki oferowana przez nią w ramach analizowanej promocji obniżona cena części wykończenia i wyposażenia mieszkania lub miejsca postojowego odzwierciedla jego rynkową wartość, w szczególności rozpatrywane w całości, łącznie z ceną za dany lokal. Pojęcie wartości rynkowej nie jest bowiem pojęciem obiektywnym i należy je rozpatrywać każdorazowo w kontekście charakteru danej transakcji i jej uwarunkowań ekonomicznych.


W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że w ramach analizowanej transakcji po stronie nabywców mieszkań korzystających z organizowanych przez Spółkę akcji promocyjnych, obejmujących wykończenie i wyposażenie oraz/lub miejsce postojowe, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (lub prowadzących taką działalność, lecz nabywających lokal mieszkalny do majątku prywatnego), nie powstanie przychód polegający opodatkowaniu PIT. W konsekwencji, na Spółce nie będą ciążyły żadne obowiązki płatnika (w tym dokumentacyjne, tj. obowiązek sporządzenia PIT-8C) na gruncie PIT związane z tą transakcją.

Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych, przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji Nr ILPB1/415-680/10-2/AO z dnia 2 września 2009 r. potwierdził, że „w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku nabycia przez uczestników promocji towarów (bonów towarowych, wycieczek) w cenie 1 PLN brutto za sztukę nie będą oni zobowiązani do rozpoznania przychodu z tytułu otrzymania częściowo nieodpłatnych świadczeń, w związku z czym po stronie Spółki nie powstaną jakiekolwiek obowiązki płatnika, związane z dokonaniem sprzedaży premiowej na rzecz uczestników promocji”.


Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i nabywające lokal mieszkalny dla potrzeb tej działalności.


Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT, przychodem osoby fizycznej z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej jest m.in. wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych (lub częściowo nieodpłatnych) świadczeń, ustalona na zasadach wskazanych w art. 11 ust. 2-2b ustawy o PIT.

Niemniej, jak wskazano powyżej, przyjętą przez Spółkę promocyjną cenę wykończenia i wyposażenia lokali mieszkalnych lub miejsca postojowego należy uznać za ich cenę rynkową. Stąd, w ocenie Spółki także w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na potrzeby tej działalności, możliwość nabycia wykończenia i wyposażenia lub miejsca postojowego w cenie promocyjnej nie będzie wiązała się z powstaniem przychodu podatkowego po stronie nabywcy.


Spółka zauważa, że jej stanowisko znajduje potwierdzenie w wielu interpretacjach indywidualnych wydanych w imieniu Ministra Finansów. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 4 listopada 2013 r., Nr IBPBII/1/415-730/13/AA, wydanej w odniesieniu do analogicznego stanu faktycznego jak ten objęty niniejszym wnioskiem, podzielił w całości stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym:


W opinii Wnioskodawcy, u nabywców lokali, mieszkalnych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ale nabywających lokal do majątku prywatnego) wraz z wykończeniem i wyposażeniem objętym promocją nie powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i tym samym na Wnioskodawcy nie będą ciążyły żadne obowiązki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych związane z funkcją płatnika. ”


Analogiczne stanowisko Wnioskodawcy znalazło całkowitą aprobatę w interpretacjach:


  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31 października 2013 r., Nr IBPBII/1/415- 734/13/BJ oraz
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 listopada 2013 r., Nr 1BPBII/1/415- 978/13/AA.


Warto przytoczyć również opinię Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji Nr ILPB1/415-680/10-2/AO z dnia 2 września 2009 r. potwierdził, iż „w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku nabycia przez uczestników promocji towarów (bonów towarowych, wycieczek) w cenie 1 PLN brutto za sztukę nie będą oni zobowiązani do rozpoznania przychodu z tytułu otrzymania częściowo nieodpłatnych świadczeń, w związku z czym po strome Spółki nie powstaną jakiekolwiek obowiązki płatnika związane z dokonaniem sprzedaży premiowej na rzecz uczestników promocji

Niemniej, jak wskazano powyżej, przyjętą przez Spółkę promocyjną cenę wykończenia i wyposażenia lokali mieszkalnych należy uznać za ich cenę rynkową. Stąd, w ocenie Spółki, także w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na potrzeby tej działalności, możliwość nabycia wykończenia i wyposażenia w cenie promocyjnej nie będzie wiązała się z powstaniem przychodu podatkowego po stronie nabywcy.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, że orzeczenia te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami - nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację-przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj