Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
3063-ILPB-2.4511.367.2016.1.JK
z 27 stycznia 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2016 r. (data wpływu 7 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy oraz sprzedaży lokali mieszkalnych.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca oferuje Klientom, którzy nabędą lokal mieszkalny, akcję promocyjną polegającą na ponoszeniu przez Spółkę przez okres roku od momentu zakupu lokalu mieszkalnego kosztów związanych z jego utrzymaniem, obejmujących m.in.: koszty centralnego ogrzewania, koszty ciepłej wody, zimnej wody i ścieków, koszty administracji, koszty utrzymania części wspólnych nieruchomości, kosztów konserwacji części wspólnych, kosztów obsługi czystości, kosztów odśnieżania.

Ponadto Wnioskodawca przewiduje górny limit kwotowy rzeczonych kosztów, które będzie ponosić w zamian za każdego swojego Klienta.

Klienci uprawnieni do skorzystania z akcji promocyjnej nie będą osobami powiązanymi, o których mowa w art. 25 ustawy o PIT.

Spółka wskazuje, że koszty przedmiotowej akcji promocyjnej w stosunku do każdego nabywcy lokalu znajdują pokrycie w cenie zakupu mieszkania.

Szczegółowe warunki akcji promocyjnej zostaną opisane w regulaminie promocji. Spółka rzeczone koszty związane z utrzymaniem lokalu ponosić będzie za odpłatnością w wysokości 1 zł netto.

Wskazana akcja promocyjna będzie prowadzona w celu uatrakcyjnienia oferty, zwiększenia obrotów Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży mieszkań, pozyskania nowych klientów oraz utrzymania pozycji na rynku.

Zasady akcji promocyjnej zostaną opisane w stosownym regulaminie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po stronie Klientów Spółki nabywających lokale mieszkalne (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), którzy korzystać będą z planowanej przez Spółkę akcji promocyjnej, polegającej na ponoszeniu przez Wnioskodawczynię przez okres roku od momentu zakupu lokalu mieszkalnego kosztów związanych z jego utrzymaniem za odpłatnością w wysokości 1zł netto, powstanie przychód z tytułu uzyskania częściowo nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy na Spółce będą ciążyły obowiązki związane z funkcją płatnika, bądź obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?

Zdaniem Wnioskodawcy, po stronie Klientów Spółki nabywających lokale mieszkalne (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej), którzy korzystać będą z planowanej przez Spółkę akcji promocyjnej, nie powstanie jakikolwiek przychód z tytułu uzyskania częściowo nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o PIT, a tym samym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika na gruncie ustawy o PIT.

W ocenie Wnioskodawcy, Spółka nie będzie również zobowiązania do sporządzenia informacji PIT-8C w związku z opisaną powyżej akcją promocyjną.

W myśl art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ustawy o PIT, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica między wartością tych świadczeń ustaloną według zasad określonych w art. 11 ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana przez Spółkę akcja promocyjna polegająca na ponoszeniu przez okres roku od momentu zakupu lokalu mieszkalnego przez Klienta kosztów związanych z jego utrzymaniem za odpłatnością w wysokości 1zł netto nie będzie stanowić dla Klientów częściowo nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu ustawy o PIT.

W ocenie Spółki przewidziana bowiem odpłatność nie odbiega od jej wartości rynkowej.

Nieodpłatne świadczenie na rzecz Klienta wystąpiłoby w przypadku, gdyby oferowana odpłatność była zaniżona w stosunku do wartości rynkowej.

Natomiast – w ocenie Wnioskodawcy – oferowana przez Spółkę w ramach planowanej akcji promocyjnej obniżona odpłatność odzwierciedla jej rynkową wartość.

Należy wskazać, że pojęcie wartości rynkowej nie jest pojęciem obiektywnym i należy je rozpatrywać każdorazowo w kontekście charakteru danej transakcji i jej uwarunkowań ekonomicznych.

Takie rozumienie pojęcia „wartości rynkowej” jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe (m.in. w interpretacji indywidualnej z 15 lutego 2013 r. znak: IPPB1/415-1521/12-2/MS).

Planowana akcja promocyjna jest elementem strategii marketingowej Wnioskodawcy, mającej na celu uatrakcyjnienie oferty, zwiększenie obrotów, pozyskanie Klientów oraz utrzymanie pozycji na rynku. Niewątpliwie prowadzona przez Spółkę akcja promocyjna, polegającą na umożliwieniu nabycia określonego świadczenia w cenie 1 zł netto posiada uzasadnienie ekonomiczne, które świadczy o zachowaniu rynkowego charakteru warunków transakcji (w tym ceny). W szczególności należy wskazać, że przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego akcja promocyjna skierowana jest do podmiotów niepowiązanych ze Spółką, co wykluczałoby możliwość nierynkowego kształtowania transakcji, wynikającą z istniejących powiązań.

W dodatku w analizowanym przypadku klientom nie zostanie przyznane świadczenie, którego wartość nie jest objęta ceną nabywanego mieszkania.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, należy uznać, że w ramach planowanej akcji promocyjnej po stronie Klientów, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, nie powstanie przychód polegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły żadne obowiązki płatnika (w tym dokumentacyjne) na gruncie ustawy o PIT.

Powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe w wydawanych na tle analogicznych stanów faktycznych interpretacjach indywidualnych.

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 2 września 2009 r. znak: ILPB1/415-680/10-2/AO wskazał: w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku nabycia przez uczestników promocji towarów (...) w cenie 1 PLN brutto za sztukę nie będą oni zobowiązani do rozpoznania przychodu z tytułu otrzymania częściowo nieodpłatnych świadczeń, w związku z czym po stronie Spółki nie powstaną jakiekolwiek obowiązki płatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego, podatkiem dochodowym nie są objęte wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku.

Zatem, wszelkie dochody podatnika niewymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych oraz te dochody, od których nie zaniechano poboru podatku, podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica między wartością tych świadczeń ustaloną według zasad określonych w art. 11 ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

W tym miejscu wskazać należy, że planowana akcja promocyjna jest elementem strategii marketingowej Wnioskodawcy, mającej na celu uatrakcyjnienie oferty, zwiększenie obrotów, pozyskanie Klientów oraz utrzymanie pozycji na rynku. Niewątpliwie prowadzona przez Spółkę akcja promocyjna, polegającą na umożliwieniu nabycia określonego świadczenia w cenie 1 zł netto posiada uzasadnienie ekonomiczne, które świadczy o zachowaniu rynkowego charakteru warunków transakcji (w tym ceny). W szczególności należy wskazać, że przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego akcja promocyjna skierowana jest do podmiotów niepowiązanych ze Spółką, co wykluczałoby możliwość nierynkowego kształtowania transakcji, wynikającą z istniejących powiązań. W dodatku w analizowanym przypadku klientom nie zostanie przyznane świadczenie, którego wartość nie jest objęta ceną nabywanego mieszkania.

W związku z powyższym, należy uznać, że w ramach planowanej akcji promocyjnej po stronie Klientów, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, nie powstanie przychód polegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będą ciążyły żadne obowiązki płatnika (w tym dokumentacyjne) na gruncie ustawy o PIT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj