Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPB2/4510-1-21/16-2/EK
z 12 września 2016 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 6 lipca 2016 r. (data wpływu 13 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą całości lub części udziałów Spółki Zależnej (pytanie oznaczone nr 1) – jest prawidłowe;
 • rozliczenia dochodu/straty ze sprzedaży przez Spółkę Dominującą całości lub części udziałów Spółki Zależnej wchodzącej w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej (pytanie oznaczone nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • określenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą całości lub części udziałów Spółki Zależnej;
 • rozliczenia dochodu/straty ze sprzedaży przez Spółkę Dominującą całości lub części udziałów Spółki Zależnej wchodzącej w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Grupa kapitałowa, do której należy Wnioskodawca rozważa utworzenie podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „PGK”, Podatkowa Grupa Kapitałowa”), w skład której będą wchodzić spółka dominująca oraz przynajmniej jedna spółka zależna.

Wnioskodawca chciałby nadmienić, iż powołanie PGK oraz założenia opisane poniżej stanowią „zdarzenie przyszłe” w rozumieniu art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, a Wnioskodawca jest podmiotem „zainteresowanym” w świetle art. 14b § 1 tej ustawy.

Jednocześnie, zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1a) Ordynacji podatkowej, Wnioskodawca występuje z niniejszym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie działalności PGK, jako spółka planująca utworzenie PGK, przed powstaniem tej grupy.

Dla potrzeb niniejszego wniosku przyjęte jest założenie, że wszystkie wymogi przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dla utworzenia Podatkowej Grupy Kapitałowej i uzyskania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych zostaną spełnione zarówno w chwili zawarcia umowy o utworzeniu PGK oraz w całym okresie jej funkcjonowania.

Wnioskodawca w ramach PGK, będzie pełnił rolę spółki dominującej (dalej: „Spółka Dominująca” lub „Wnioskodawca”) w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1) lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również zostanie wyznaczony jako spółka reprezentująca PGK w zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w rozumieniu art. 1a ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W PGK uczestniczyć będzie również przynajmniej jeden podmiot pełniący funkcję spółki zależnej (dalej: „Spółka Zależna”) w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1) lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Udziały w Spółce Zależnej zostały nabyte przez Spółkę w wyniku otrzymania aportu w formie udziałów od pierwotnego wspólnika Spółki Zależnej (dalej: „Wspólnik”), dających łącznie większość praw głosu w Spółce Zależnej (tj. wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bez jakichkolwiek dopłat w gotówce dla wspólnika zbywającego udziały).

PGK uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Podstawa opodatkowania PGK, należny podatek dochodowy PGK i zaliczki na ten podatek będą obliczane wg następujących kroków:

  • każda ze Spółek wchodzących w skład PGK samodzielnie sporządza za każdy miesiąc zestawienie przychodów i kosztów podatkowych osiągniętych od początku roku podatkowego, z uwzględnieniem przepisów art. 7a w związku z art. 7 ust. 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz oblicza wysokość osiągniętego od początku roku dochodu albo straty podatkowej,
  • spółka reprezentująca PGK (Wnioskodawca) dokonuje zsumowania dochodów i strat wszystkich spółek wchodzących w skład PGK, przy czym nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących PGK nad sumą ich strat stanowi dochód PGK, natomiast nadwyżka strat nad sumą dochodów – stratę PGK,
  • w przypadku osiągnięcia przez PGK dochodu, spółka reprezentująca PGK (Wnioskodawca) oblicza podstawę opodatkowania PGK,
  • dla tak ustalonej podstawy opodatkowania, spółka reprezentująca PGK (Wnioskodawca) oblicza podatek dochodowy PGK według stawki 19%,
  • należna w danym miesiącu zaliczka na podatek stanowi różnicę między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek, obliczonych zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, należnych za poprzednie miesiące,
  • ostateczne rozliczenie podatku następuje w momencie złożenia przez spółkę reprezentującą PGK (Wnioskodawca) zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętej w danym roku podatkowym przez PGK, w terminie do końca 3 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego i wpłaceniu różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą wpłaconych zaliczek za okres od początku roku (w przypadku jej wystąpienia).

Dodatkowo Wnioskodawca chciałby wskazać, iż w okresie, na który zostanie powołana PGK:

 • Spółka Dominująca może zostać połączona z inną spółką;
 • Spółka Dominująca może zbyć udziały w Spółce Zależnej;
 • Spółka Zależna może zostać zlikwidowana.

w wyniku czego naruszone zostaną warunki uznania PGK za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, wskazane w art. 1a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy w przypadku, gdy dojdzie do sprzedaży całości lub części udziałów Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą, Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w wysokości przypadającej na sprzedawane udziały wartości nominalnej udziałów Wnioskodawcy wydanych przez Wnioskodawcę w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki Zależnej?
 2. Czy w przypadku sprzedaży całości lub części udziałów Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą dochód lub strata z tytułu sprzedaży tychże udziałów powinien być uwzględniony/-na w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych Podatkowej Grupy Kapitałowej?

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy dojdzie do sprzedaży całości lub części udziałów Spółki Zależnej Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w wysokości przypadającej na sprzedawane udziały wartości nominalnej udziałów Wnioskodawcy, wydanych przez Wnioskodawcę w zamian za otrzymany wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki Zależnej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż koszty uzyskania przychodów stanowią wszelkie wydatki, pod warunkiem, że są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie oraz nie są wskazane w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W tym miejscu należy zauważyć, że art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Zgodnie zaś z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Tym samym, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów nabytych w ramach transakcji tzw. wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodów stanowi wartość nominalna udziałów spółki nabywającej wydanych wspólnikowi/wspólnikom spółki, której udziały są nabywane (skorygowanej o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce).

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym udziały Spółki Zależnej będące przedmiotem transakcji sprzedaży zostały nabyte przez Wnioskodawcę w trybie art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. jako wkład niepieniężny w zamian za nowo wyemitowane udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy, a Wnioskodawca nabył większość praw głosu w Spółce Zależnej.

Zatem, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku sprzedaży udziałów Spółki Zależnej Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania jako kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie udziałów w Spółce Zależnej w wartości nominalnej udziałów Wnioskodawcy, wydanych przez Wnioskodawcę w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki Zależnej, wniesiony przez Wspólnika.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, iż podobne stanowisko zostało zaprezentowane przez Ministra Finansów m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 września 2015 r. o sygn. IPPB5/4510-612/15-3/RS, w której organ za prawidłowe uznał stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży przez Spółkę Dominującą 100% udziałów w Spółkach Zależnych (w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika CIT) będzie wartość nominalna udziałów wyemitowanych przez Spółkę Dominującą i objętych przez Udziałowca w związku z wymianą udziałów, tj. otrzymaniem udziałów w Spółce Zależnej 1 i Spółce Zależnej 2 w postaci wkładów niepieniężnych od Udziałowca, o których mowa w pkt 5 zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku”.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży całości lub części udziałów w Spółce Zależnej tworzącej PGK, dochód (bądź też ewentualna strata) ze zbycia tych udziałów powinien być uwzględniony w rozliczeniu podatkowym PGK.

W wyniku sprzedaży przez Wnioskodawcę całości bądź też części udziałów w Spółce Zależnej tworzącej PGK, PGK przestanie spełniać warunek zawarty w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. Spółka Dominująca utraci co najmniej 95% udział w kapitale zakładowym Spółki Zależnej.

Przepis art. 1a ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określa konsekwencje zmian w stanie faktycznym (lub prawnym) powodujące naruszenie warunków uznania PGK za podatnika na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (np. poprzez sprzedaż udziałów spółki zależnej). W przypadku takich zmian, zależnych od którejkolwiek ze stron umowy, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków oznacza utratę przez PGK statusu podatnika oraz koniec roku podatkowego PGK.

Zgodnie z powyższym przepisem, dzień naruszenia jednego z warunków, np. dzień utraty wymaganego 95% powiązania kapitałowego, stanowi ostatni dzień istnienia podatkowej grupy w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z tym, zeznanie podatkowe PGK za ostatni rok jej istnienia powinno obejmować rozliczenie podatku dochodowego za okres od pierwszego dnia rozpoczynającego dany rok podatkowy PGK do dnia, w którym doszło do utraty statusu podatnika, włącznie z tym dniem.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co do zasady, za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, przychód ze sprzedaży udziałów w Spółce Zależnej tworzącej PGK powinien zostać rozpoznany w dniu sprzedaży udziałów, tj. w dniu podpisania odpowiedniej umowy przenoszącej prawo do udziałów. Podobnie, wydatki na nabycie udziałów w Spółce Zależnej powinny zostać rozpoznane przez Spółkę Dominującą jako koszt uzyskania przychodu w momencie powstania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółce Zależnej, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż dzień utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK jest ostatnim dniem ostatniego roku podatkowego PGK, zaś przychód z tytułu sprzedaży udziałów Spółki Zależnej powstaje w dniu zawarcia umowy sprzedaży, a więc ostatniego dnia roku podatkowego PGK. Wydatki na nabycie udziałów w Spółce Zależnej stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży tych udziałów, a więc również ostatniego dnia roku podatkowego PGK.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód zrealizowany na sprzedaży udziałów w Spółce Zależnej tworzącej PGK bądź też ewentualna strata, powinien (powinna) zostać ujęty (ujęta) również w rozliczeniu podatkowym dla PGK, a nie wyłącznie w rozliczeniu podatkowym Spółki Dominującej, gdyż zgodnie z art. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. A zatem dochód/strata na sprzedaży udziałów zrealizowany ostatniego dnia roku podatkowego PGK przez Spółkę Dominującą będzie stanowić element składowy dochodu/straty PGK.

Wnioskodawca pragnie również zaznaczyć, iż podobne stanowisko zostało zaprezentowane przez Ministra Finansów m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych wydanych za pośrednictwem:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 marca 2016 r. sygn. IPPB3/4510-1146/15-4/MW, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „W przypadku sprzedaży udziałów/akcji Spółki Zależnej przez Spółkę Dominującą (skutkującej utratą statusu PGK) dochód lub strata z tytułu takiej sprzedaży powinien/na być uwzględniony/na w rozliczeniu CIT PGK zgodnie z art. 7a ust. 1 UPDOP”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 lutego 2016 r. sygn. IPPB5/4510-1167/15-5/MR, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „(...) przedmiotowa transakcja sprzedaży udziałów w Spółce Zależnej przez Spółkę Dominującą (w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) będzie skutkowała utratą w dniu sprzedaży statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK. Jednocześnie, skoro Spółka Dominująca będzie spółką reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z UPDOP oraz z przepisów Ordynacji podatkowej (w rozumieniu art. 1a ust. 3 pkt 4 UPDOP), to na Spółce Dominującej spoczywać będzie obowiązek dokonania rozliczenia przedmiotowej transakcji sprzedaży udziałów w Spółce Zależnej w zakresie UPDOP”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 września 2015 r. o sygn. IPPB5/4510-612/15-3/RS, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „Zdaniem PGK, sprzedaż 100% udziałów w Spółkach Zależnych przez Spółkę Dominującą (w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT) będzie skutkowała utratą w dniu sprzedaży statusu podatnika CIT przez Podatkową Grupę Kapitałową oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego Podatkowej Grupy Kapitałowej. (...) W konsekwencji, zdaniem PGK, „zysk” albo „stratę” na transakcji sprzedaży przez Spółkę Dominującą 100% udziałów w Spółkach Zależnych w okresie istnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej posiadającej status podatnika CIT (rozumiany odpowiednio jako dodatnia – w przypadku „zysku”, albo ujemna – w przypadku „straty” różnica pomiędzy przychodem w wysokości ceny sprzedaży udziałów odpowiadającej ich wartości rynkowej a kosztami uzyskania przychodów ze sprzedaży tych udziałów) – PGK powinna uwzględnić w rozliczeniu wyniku podatkowego (dochodu lub straty) Podatkowej Grupy Kapitałowej”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 października 2013 r. sygn. IPPB5/423-605/13-5/RS, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „dochód zrealizowany na sprzedaży udziałów w Spółce Zależnej tworzącej PGK, bądź też ewentualna strata, powinien (powinna) zostać ujęty (ujęta) w rozliczeniu CIT PGK”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 marca 2010 r. sygn. IBPBI/2/423-981/10/CzP, w której organ wskazał, że: „dochód zrealizowany ze sprzedaży udziałów w spółce zależnej należącej do Podatkowej Grupy Kapitałowej, bądź też ewentualna strata, powinien (powinna) zostać ujęty (ujęta) w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych Podatkowej Grupy Kapitałowej”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 grudnia 2009 r. sygn. IPPBS/423-588/09-2/MB, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „Spółka, jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową, powinna uwzględnić przychody i koszty uzyskania przychodów składające się na taki „zysk” albo „stratę” ze sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) Spółek Zależnych – jako elementy składowe dochodu albo straty Spółki będącej jedną ze spółek tworzących Podatkową Grupę Kapitałową – w rozliczeniu CIT Podatkowej Grupy Kapitałowej”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 sierpnia 2008 r. sygn. IBPBI/2/423-981/10/CzP, w której organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym: „dochód zrealizowany na sprzedaży udziałów w P. bądź też ewentualna strata, powinien zostać ujęty w rozliczeniu CIT podatkowej grupy kapitałowej, a nie w rozliczeniu podatkowym spółki”.

Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii Wnioskodawcy, w analizowanej sytuacji dochód zrealizowany na sprzedaży udziałów w Spółce Zależnej tworzącej PGK bądź też ewentualna strata, powinien (powinna) zostać ujęty (ujęta) w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 2.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy podkreślić, że tut. Organ – adekwatnie do treści pytania nr 1 – ocenił wyłącznie kwestię związaną z określeniem wysokości kosztów uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą całości lub części udziałów Spółki Zależnej nabytych w drodze wymiany udziałów. Tym samym, nie dokonano oceny, czy opisana przez Wnioskodawcę transakcja nabycia udziałów w Spółce Zależnej stanowiła wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W niniejszej sprawie przyjęto za Wnioskodawcą, że: „Udziały w Spółce Zależnej zostały nabyte przez Spółkę w wyniku otrzymania aportu w formie udziałów od pierwotnego wspólnika Spółki Zależnej (dalej: „Wspólnik”), dających łącznie większość praw głosu w Spółce Zależnej (tj. wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bez jakichkolwiek dopłat w gotówce dla wspólnika zbywającego udziały)”.

Końcowo odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj