Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL3-3.4010.8.2017.2.DS
z 7 lipca 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2017 r. (data wpływu 10 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek – uzupełniony pismem z 29 czerwca 2017 r. (data wpływu 3 lipca 2017 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

„A” S.A. (dalej: „A”) wraz z innymi spółkami kapitałowymi, zależnymi od „A”:

 • 1 Sp. z o.o.,
 • 2 Sp. z o.o.,
 • 3 Sp. z o.o.,
 • 4 Sp. z o.o.,
 • 5 Sp. z o.o.,
 • 6 Sp. z o.o.,
 • 7 Sp. z o.o.,
 • 8 Sp. z o. o.,

(dalej łącznie jako: Spółki Zależne) tworzy Podatkową Grupę Kapitałową „PGK „A” (dalej: PGK „A” lub Wnioskodawca).

PGK „A” została utworzona pierwotnie na okres trzech lat podatkowych (od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.). Przedłużenie okresu funkcjonowania PGK „A” zostało zatwierdzone poprzez zawarcie w dniu 20 września 2016 r. na okres kolejnych 3 lat podatkowych (od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.) umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (dalej: Umowa PGK).

Zgodnie z Umową PGK:

 • rokiem podatkowym PGK „A” jest rok kalendarzowy,
 • spółką reprezentującą PGK „A” w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz z Ordynacji podatkowej jest „A”,
 • podstawa opodatkowania PGK „A” jest wyliczana zgodnie z art. 7a ustawy o CIT w związku z art. 7 ust. 1-3 ustawy o CIT.

Nie jest wykluczone, że w okresie funkcjonowania PGK „A” i posiadania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w PGK „A” zostaną dokonane operacje mające na celu reorganizację (restrukturyzację) segmentów prowadzenia działalności gospodarczej w grupie kapitałowej „A”.

W szczególności możliwe jest, że będą miały miejsce podziały przez wydzielenie, zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.; dalej: KSH).

Operacje podziału mogą odbywać się w następujących wariantach, tj.:

 • podział przez wydzielenie, w której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK „A” i spółką dzieloną również będzie spółka tworząca PGK „A”,
 • podział przez wydzielenie, w której spółką przejmującą będzie spółka spoza PGK „A”, a spółką dzieloną będzie spółka tworząca PGK „A”,
 • podział przez wydzielenie, w której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK „A”, a spółką dzieloną będzie spółka spoza PGK „A”.

Biorąc pod uwagę opisane powyżej operacje podziału (dalej również jako: Podziały) mogą one prowadzić do podwyższenia kapitału zakładowego spółki należącej do PGK „A” w związku z wydaniem nowych udziałów lub podwyższeniem wartości nominalnej istniejących udziałów na rzecz wspólników spółki dzielonej lub do obniżenia kapitału zakładowego w przypadku, w którym spółka dzielona będzie należała do PGK „A” lub do zmian w strukturze własnościowej w ramach PGK „A”. Przenoszony majątek będzie prawdopodobnie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca pragnie jednak podkreślić, że planowane operacje nie będą jednak naruszały warunków do utworzenia i utrzymania statusu PGK, o których mowa w art. la ust. 2 ustawy o CIT, tj.:

 1. Spółki tworzące PGK „A” będą mieć zawartą umowę w formie aktu notarialnego na okres co najmniej 3 lat podatkowych, która to umowa została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego.
 2. Spółki tworzące PGK „A” nie posiadały zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa (warunek spełniony na moment utworzenia PGK).
 3. Przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek należących do PGK „A” będzie wyższy bądź równy 1 000 000 zł.
 4. Spółka dominująca („A”) będzie w bezpośrednim posiadaniu przynajmniej 95% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek Zależnych.
 5. Spółki Zależne nie będą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek z PGK „A”.
 6. Spółki tworzące PGK „A” nie będą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw.
 7. Spółki tworzące PGK „A” nie będą pozostawać w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o CIT, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład PGK „A”.
 8. PGK „A” osiągnie, za każdy rok podatkowy swojego istnienia, dochodowość na poziomie co najmniej 3%.

Jednocześnie Umowa PGK nie będzie rozszerzona na inne spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy przeprowadzenie podziału przez wydzielenie, w której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK „A” i spółką dzieloną również będzie spółka tworząca PGK „A”, nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK „A”?
 2. Czy przeprowadzenie podziału przez wydzielenie, w której spółką przejmującą będzie spółka spoza PGK „A”, a spółką dzieloną spółka tworząca PGK „A”, nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK „A”?
 3. Czy przeprowadzenie podziału przez wydzielenie, w której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK „A”, a spółką dzieloną będzie spółka spoza PGK „A”, nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK „A”?

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy przeprowadzenie podziału przez wydzielenie, w której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK „A” i spółką dzieloną również będzie spółka tworząca PGK „A”, nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK „A”.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy przeprowadzenie podziału przez wydzielenie, w której spółką przejmującą będzie spółka spoza PGK „A”, a spółką dzieloną spółka tworząca PGK „A”, nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK „A”.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3.

Zdaniem Wnioskodawcy przeprowadzenie podziału przez wydzielenie, w której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK „A”, a spółką dzieloną będzie spółka spoza PGK „A”, nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK „A”.

Uzasadnienie.

Warunki utrzymania statusu podatnika przez PGK „A”.


Zgodnie z art. la i 7a ustawy o CIT, aby PGK „A” mogła uzyskać oraz utrzymać status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, muszą zostać spełnione następujące warunki:


 • Uczestnicy PGK/forma prawna.

W skład PGK „A” muszą wchodzić co najmniej dwie spółki prawa handlowego mające osobowość prawną (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne), których siedziba znajduje się na terytorium Polski (art. 1a ust. 1 w zw. z art. la ust 2 pkt 1 ustawy o CIT).

 • Zawarcie i rejestracja umowy.

Zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT „A” oraz spółki zależne są zobowiązane do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej na co najmniej 3 lata podatkowe. Umowa ta musi zostać zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego.

 • Wymogi kapitałowe.

Przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład PGK „A” nie może być niższy niż 1 000 000 zł, bez uwzględnienia tej części kapitału, jaka nie została na kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek/kredytów oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek/kredytów, przysługującymi udziałowcom/akcjonariuszom wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o CIT).

 • Struktura własnościowa.

Zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b i c ustawy o CIT spółka dominująca (w tym przypadku „A”) musi posiadać bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym Spółek Zależnych, natomiast Spółki Zależne nie mogą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK „A”.

 • Brak zaległości podatkowych.

W spółkach tworzących PGK „A” nie mogą występować zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa (CIT, PIT, VAT oraz podatku akcyzowego). Warunek ten wynika z art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy o CIT i musi zostać spełniony na moment utworzenia PGK.

Dodatkowo powyższy warunek uznaje się za spełniony także wtedy, gdy spółka po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej dokona korekty deklaracji podatkowej i ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami w terminie 14 dni od dnia złożenia korekty deklaracji albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, określającej wysokość zobowiązania (art. la ust. 2a ustawy o CIT).

 • Brak istnienia związków powodujących powstanie okoliczności, wynikających z art. 11 ustawy o CIT.

Podmioty tworzące PGK „A” nie mogą pozostawać w związkach z podmiotami powiązanymi spoza PGK „A”, w wyniku których ustalone lub narzucone zostałyby warunki transakcji między tymi podmiotami różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne i w wyniku tego podmiot nie wykazywałby dochodów albo wykazywałby dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały. Warunek ten wynika z art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT.

 • Zwolnienia z CIT.

Podmioty tworzące PGK „A” nie mogą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw. Warunek ten wynika z art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT.

 • Dochodowość PGK.

PGK „A” uznawana jest za podatnika, jeśli osiąga za każdy rok podatkowy dochodowość określoną zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT na poziomie co najmniej 3%. Warunek ten wynika z art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wyżej opisanych warunków, PGK „A” utraci status podatnika CIT z dniem naruszenia danego warunku. Jednocześnie w przypadku nieosiągnięcia poziomu dochodowości w wysokości przynajmniej 3%, dniem utraty statusu podatnika przez PGK „A” będzie ostatni dzień miesiąca, w którym dokonano złożenia zeznania podatkowego, nie później jednak niż w dniu, w którym zgodnie z zapisami ustawy o CIT należy złożyć przedmiotowe zeznanie.

 • Brak możliwości przystąpienia kolejnych podmiotów do PGK „A”.

Zgodnie z art. 1a ust. 6 ustawy o CIT po rejestracji umowy PGK nie może ona być rozszerzona na inne spółki.

Podział spółek w świetle KSH oraz Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 528 KSH spółki kapitałowe mogą dokonać podziału i dzielić się na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Jedną z metod podziału jest podział przez wydzielenie, który zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 KSH polega na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną. W konsekwencji podziału wspólnicy spółki dzielonej otrzymują udziały bądź akcje spółki przejmującej, której kapitał zakładowy ulegnie w takim wypadku podwyższeniu, zaś kapitał zakładowy spółki dzielonej może ulec obniżeniu. W przypadku podziału przez wydzielenie nie dochodzi do utraty bytu prawnego spółki dzielonej, bowiem część jej majątku zostaje wydzielona do spółek istniejących lub nowo zawiązanych. Tym samym spółka przejmująca będzie kontynuować działalność spółki dzielonej w ramach przydzielonego jej majątku spółki dzielonej. Spółka dzielona w efekcie transakcji podziału nie zostanie wykreślona z rejestru i będzie mogła kontynuować działalność w ramach majątku pozostałego w spółce.

Skutkiem podziału spółek kapitałowych jest sukcesja spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, tj. wstąpienie przez spółkę przejmującą z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki przejmowanej określone w planie podziału.

Podobnie zasada sukcesji wyrażona została w przepisach Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 93c ust. 1 Ordynacji podatkowej osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału, składnikami majątku.

Powyższe zasady określające częściową sukcesję podatkową mającą miejsce w ramach podziału przez wydzielenie stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału i także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Istnienie PGK „A” a planowane Podziały.

W ocenie Wnioskodawcy – biorąc pod uwagę powyższe – planowane Podziały, tj.:

 • podział przez wydzielenie, w której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK „A” i spółką dzieloną również będzie spółka tworząca PGK „A”,
 • podział przez wydzielenie, w której spółką przejmującą będzie spółka spoza PGK „A”, a spółką dzieloną będzie spółka tworząca PGK „A”,
 • podział przez wydzielenie, w której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK „A”, a spółką dzieloną będzie spółka spoza PGK „A”,

nie będą skutkowały naruszeniem warunków uznania PGK „A” za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, które szczegółowo opisano powyżej.

Jak wskazano powyżej, przyczyny, jakie mogą spowodować utratę statusu podatnika przez PGK „A”, są enumeratywnie wymienione w art. 1a ust. 2 pkt i pkt 4 ustawy o CIT. Zdaniem Wnioskodawcy nie zostaną one naruszone w przypadku przeprowadzenia ewentualnego Podziału/Podziałów.

Wskutek bowiem przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego Podziałów PGK „A” nadal będzie spełniać wszystkie wymagane przesłanki do uzyskania i utrzymania statusu podatnika, tj.:

 • umowa PGK „A” została zawarta pomiędzy spółką dominującą („A”) i Spółkami Zależnymi i została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego,
 • w spółkach tworzących PGK „A” nie występowały zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa (warunek spełniony na moment utworzenia),
 • w skład PGK „A” wchodzić będą co najmniej dwie spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, pozostające w związkach kapitałowych,
 • przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek PGK „A”, ustalony zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o CIT, nie będzie niższy niż 1 000 000 zł,
 • spółka dominująca będzie nadal posiadać bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek wchodzących w skład PGK „A”,
 • spółki zależne nie będą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK „A”,
 • spółki tworzące PGK „A” nie będą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
 • spółki tworzące PGK „A” nie będą pozostawać w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o CIT, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład PGK „A”,
 • PGK „A” osiągnie, za każdy rok podatkowy swojego istnienia, dochodowość na poziomie co najmniej 3%.

Ponadto Umowa PGK nie będzie rozszerzona na inne spółki. W konsekwencji przeprowadzenie Podziałów nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK „A”.

Wskutek dokonania Podziałów może dojść do zwiększenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki należącej do PGK „A”. W takim przypadku zmianie ulegną postanowienia umowy PGK „A”, które zgodnie z art. la ust. 8 ustawy o CIT podlegać będą zgłoszeniu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 30 dni od ich wystąpienia.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie także w interpretacjach indywidualnych wydanych przez Ministra Finansów, m.in.:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 lipca 2011 r. sygn. IBPBI/2/423-804/11/SD, w której potwierdzono, że „(…) dokonanie przedmiotowej transakcji tj. podziału przez wydzielenie, gdzie spółka przejmująca nie jest stroną umowy o PGK, a spółka dzielona jest stroną umowy o PGK, nie będzie powodowało naruszenia warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych”,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 marca 2014 r. sygn. IPTPB3/423-503/13-7/IR, w której potwierdzono, że „(…) przeprowadzenie transakcji podziału przez wydzielenie, w której spółką przejmującą będzie spółka spoza PGK, a spółką dzieloną spółka tworząca PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika CIT przez Wnioskodawcę prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 2 października 2015 r. sygn. ITPB3/4510-355/15/PW, w której stwierdzono, że:
  • „Podział przez wydzielenie spółki należącej do Podatkowej Grupy Kapitałowej (będącej spółką dzieloną) do innej spółki z Podatkowej Grupy Kapitałowej (będącej spółką przejmującą) nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę i tym samym nie doprowadzi do zakończenia roku podatkowego,
  • Podział przez wydzielenie spółki spoza Podatkowej Grupy Kapitałowej (będącej spółką dzieloną) do spółki z Podatkowej Grupy Kapitałowej (będącej spółką przejmującą) nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę i tym samym nie doprowadzi do zakończenia roku podatkowego,
  • Podział przez wydzielenie spółki należącej do Podatkowej Grupy Kapitałowej (będącej spółką dzieloną) do spółki spoza Podatkowej Grupy Kapitałowej (będącej spółką przejmującą) nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez Wnioskodawcę i tym samym nie doprowadzi do zakończenia roku podatkowego,
   o ile Podatkowa Grupa Kapitałowa przez cały okres jej funkcjonowania będzie łącznie spełniać warunki zawarte w art. 1a ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 stycznia 2016 r. sygn. IBPB-1-2/4510-105/16/AP w której potwierdzono, że „dokonanie podziału przez wydzielenie, w ramach którego zarówno spółka przejmująca jak i spółka dzielona będą stronami umowy (zarówno w przypadku, gdy spółką przejmującą/dzieloną jest Spółka reprezentująca, jak i w przypadku, gdy spółką przejmującą/dzieloną jest Spółka Zależna) –jeżeli wskutek takiej transakcji nie zostaną naruszone podstawowe warunki istnienia PGK – nie będzie skutkować utratą statusu podatnika przez PGK, a tym samym nie będzie wiązać się z zakończeniem roku podatkowego PGK w dniu dokonania podziału”,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 marca 2016 r. sygn. IBPB-1-2/4510-183/16/AP, w której potwierdzono, że „(…) dokonanie podziału przez wydzielenie, w ramach którego spółka przejmująca nie będzie w PGK, a spółka dzielona, będąca w PGK, pozostanie w PGK lecz część jej majątku zostanie wyodrębniona do innego podmiotu (…) nie będzie skutkować utratą statusu podatnika przez PGK (…)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj