Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB4.4014.308.2017.3.MPU
z 4 stycznia 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 19 września 2017 r. (data wpływu – 25 września 2017 r.), uzupełnionym 27 września 2017 r., 29 listopada 2017 r. oraz 14 i 22 grudnia 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości określonej jako Działka I – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości określonej jako Działka I.

Ww. wniosek został uzupełniony w piśmie z 27 listopada 2017 r. (data wpływu 29 listopada 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 17 listopada 2017 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.585.2017.1.ABI 0111-KDIB4.4014.308.2017.2.MPU 0111-KDIB4.4014. 238.2017.2.MPU. Kolejnego uzupełnienia dokonano w pismach z daty wpływu do Organu 14 i 22 grudnia 2017 r.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania: G. B. Sp. z o.o. (Sprzedający, Zbywca);
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: B. T. T. sp. z o.o. (Nabywca, Kupujący)

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

G. C. S.A. (dalej: „GC” wraz z podmiotami zależnymi tj. G. B. sp. z o.o. (dalej: „Zainteresowany będący stroną postępowania”, ,,Spółka” lub „Sprzedający”, ,,Zbywca”), G. K. Sp. z o.o., C. T. B. Sp. z o.o., A. Sp. z o.o., A. Sp. z o.o. utworzyła Podatkową Grupę Kapitałową G. (dalej: „PGK”). Spółka prowadzi działalność gospodarczą obejmującą w szczególności produkcję betonu towarowego. Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w Polsce.

Spółce przysługuje prawo własności nieruchomości położonej w L., obejmującej dwie działki gruntu o łącznej powierzchni 1,1465 ha, na której znajduje się zespół budynków oraz ruchomości składających się na zakład przemysłowy w postaci węzła betoniarskiego (dalej jako: „Nieruchomość”). Przy czym zespół budynków oraz ruchomości składających się na zakład przemysłowy w postaci węzła betoniarskiego zlokalizowane są w całości na jednej działce (dalej jako: „Działka I”). Natomiast druga z działek składających się na Nieruchomość pozostaje niezabudowana (dalej jako: „Działka II”). Poza wskazaną Nieruchomością, Spółka posiada także inne składniki majątku o istotnej wartości.

Aktualnie Spółka planuje zawrzeć z Zainteresowanym niebędącym stroną postępowania (dalej: „BT” lub ,,Nabywca”, ,,Kupujący”) umowę sprzedaży nieruchomości oraz środków trwałych obejmującą prawo własności Nieruchomości oraz środki trwałe znajdujące się na Nieruchomości. BT jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w Polsce.

Z uwagi na wystąpienie obu podmiotów z wnioskiem wspólnym o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w dalszej części Spółka oraz BT będą nazywani łącznie „Zainteresowani”.

Ponieważ pytania Spółki i BT zadane w ramach niniejszego wniosku dotyczą:

 • klasyfikacji planowanej transakcji na gruncie podatku od towarów i usług (dalej: VAT), w tym prawa do odliczenia podatku naliczonego przez BT,
 • skutków podatkowych planowanej transakcji na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”)
 • w dalszych punktach Zainteresowani opisują: (i) Nieruchomość oraz istotne fakty dotyczące nabycia i wykorzystywania Nieruchomości w ramach działalności gospodarczej oraz (iii) opis planowanej transakcji.

Nieruchomość

Nieruchomość składa się z dwóch działek gruntu. Na Działce I znajdują się m.in.:

 • utwardzenie o łącznej powierzchni ok. 5000 m2, wykonane w technologii nawierzchni betonowej wylewanej na mokro,
 • parking i chodniki z kostki betonowej,
 • podziemne instalacje (m.in. sieć instalacji wodociągowej, sieć sanitarna),
 • instalacja oświetleniowa,
 • ogrodzenie terenu,
 • wytwórnia betonu towarowego w skład której wchodzą m.in.: fundamenty pod węzeł wraz z rampą najazdową, kontener sterówki, silosy cementowe, kotłownia, utylizator resztek betonu,
 • kontener biurowo-socjalny wraz z fundamentami.

Działka II jest natomiast działką niezabudowaną, objętą Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przyjętym w drodze Uchwały Rady Miejskiej L.

Zgodnie z MPZP Działka II zlokalizowana jest na terenie oznaczonym:

 • symbolem 3SP – tereny składów – przemysłu – które przeznacza się pod funkcję składowo- przemysłową. Na obszarze jednostki, ze względu na dużą uciążliwość linii kolejowej, nie zezwala się na realizację zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi;
 • oraz częściowo na terenie oznaczonym symbolem 10KKR oznaczającym: tereny rezerwy pod komunikację kolejową, które przeznacza się pod rozbudowę istniejącej bocznicy kolejowej oznaczonej na rysunku planu 11KK.

Nieruchomość obejmująca opisaną powyżej Działkę I i Działkę II została nabyta przez Spółkę w grudniu 2013 r., w ramach transakcji opodatkowanej podatkiem VAT. Spółka odliczyła podatek VAT naliczony w związku z nabyciem przedmiotowych składników majątku.

Spółka nie dokonywała ulepszeń budowli wchodzących w skład Nieruchomości, których wartość przekroczyłaby 30% wartości początkowej tych aktywów jak również nie wybudowała nowych budynków ani budowli na Nieruchomości.

W dniu 1 lutego 2014 r. Spółka zawarła z K. G. M. K. (dalej: „K.G.”) umowę dzierżawy części Nieruchomości o powierzchni 800 m2.

Jednocześnie 4 maja 2017 r. Spółka zawarła z BT umowę dzierżawy (dalej: „Umowa dzierżawy”) pozostałej części Nieruchomości, która nie była przedmiotem umowy dzierżawy zawartej z K. G., na której znajduje się zakład przemysłowy w postaci węzła betoniarskiego – W. B. T. w L. (dalej: WBT). Zgodnie z Umową dzierżawy, BT jest uprawniona do użytkowania i pobierania pożytków m.in. z:

 • części Nieruchomości objętej Umową dzierżawy,
 • silosów,
 • ogrodzenia,
 • parkingu,
 • wewnętrznej sieci elektroenergetycznej,
 • instalacji oświetleniowej,
 • sieci wodociągowej,
 • sieci sanitarnej,
 • sieci kanalizacji deszczowej,
 • placu utwardzonego,
 • węzła betoniarskiego T. T. 3000,
 • klimatyzatorów,
 • kotłowni,
 • sieci LAN,
 • recyklingu SWB,
 • kontenerów,
 • kontenerowych pomieszczeń biurowych,
 • mebli biurowych.

Wraz z zawarciem Umowy dzierżawy doszło do przejęcia części pracowników Spółki przez BT, przy czym BT nie przejęła pracowników Spółki pełniących funkcje kierownicze. Ponadto strony Umowy dzierżawy zastrzegły, że BT będzie dysponować prawem pierwokupu Nieruchomości w okresie trwania Umowy dzierżawy oraz w okresie 2 lat po jej zakończeniu. Jednocześnie, w rezultacie zawarcia Umowy dzierżawy, strony postanowiły, że Spółka rozwiąże dotychczasowe umowy na świadczenie usług i dostawę mediów, a BT zawrze nowe umowy we własnym zakresie.

W związku z zawarciem Umowy dzierżawy Spółka przekazała kopie uzyskanych przez siebie decyzji administracyjnych i pozwoleń z zakresu prawa ochrony środowiska wraz z kopią sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska złożonych przez Spółkę. Jednocześnie, kwestia przeniesienia lub nabycia nowych decyzji administracyjnych i pozwoleń w powyższym zakresie pozostała w gestii BT. Równocześnie, w związku z zawarciem Umowy dzierżawy na BT nie przeszły żadne umowy na dostawy betonu zawarte przez Spółkę.

Na skutek podpisania Umowy dzierżawy z dnia 4 maja 2017 r. nie doszło do przeniesienia danych z systemu produkcyjnego Spółki, a w momencie jej zawarcia BT dysponowała własnymi zasobami księgowymi i informatycznymi.

Należy nadmienić, że równocześnie z zawarciem Umowy dzierżawy Spółka dokonała sprzedaży na rzecz BT zapasów materiałów i surowców wykorzystywanych przy produkcji betonu towarowego.

Ponadto, w dniu 8 maja 2017 r. G. (Spółka – Sprzedający), BT (Kupujący) i K. G. zawarły trójstronne porozumienie, na podstawie którego G. przeniosła na rzecz BT ogół praw i obowiązków przysługujących G. wynikających z umowy dzierżawy z K. G. z dnia 1 lutego 2014 r.

Opis planowanej Transakcji

Jak wskazano powyżej, Spółka planuje zawarcie z BT umowy sprzedaży obejmującej prawo własności Nieruchomości oraz środki trwałe powiązane z Nieruchomością (dalej: „Transakcja”).

W związku z planowanym zawarciem Transakcji dojdzie do przeniesienia prawa własności budowli, budynków i urządzeń wchodzących w skład Nieruchomości oraz wskazanych w umowie sprzedaży środków trwałych, w tym:

 • utwardzenia o łącznej powierzchni ok. 5000 m2, wykonanego w technologii nawierzchni betonowej wylewanej na mokro,
 • parkingu i chodników z kostki betonowej,
 • podziemnych instalacji (m.in. sieci instalacji wodociągowej, sieci sanitarna),
 • instalacji oświetleniowej,
 • ogrodzenia terenu,
 • wytwórni betonu towarowego w skład której wchodzą m.in.: fundamenty, pod węzeł wraz z rampą najazdową, kontener sterówki, silosy cementowe, kotłownia, utylizator resztek betonu,
 • konteneru biurowo-socjalnego wraz z fundamentami.

W związku z planowaną Transakcją Spółka nie przeniesie listy klientów na BT. Co więcej, zawarcie Transakcji nie będzie wiązało się z przeniesieniem na BT:

 • środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań Spółki w stosunku do jej kontrahentów,
 • oznaczenia indywidualizującego Spółkę,
 • znaku towarowego Spółki, jak również innych praw własności przemysłowej przysługujących Spółce,
 • żadnych innych wartości niematerialnych i prawnych,
 • towarów będących przedmiotem produkcji w toku,
 • receptur na wytwarzanie betonu towarowego,
 • oprogramowania sterującego produkcją,
 • obowiązujących obecnie umów Spółki z jej kontrahentami i dostawcami,
 • praw i obowiązków wynikających z innych umów zawartych przez Spółkę poza wskazanymi powyżej.

Poszczególne betoniarnie należące do Spółki, w tym WBT, nie są traktowane w regulaminie organizacyjnym Spółki jako odrębne jednostki organizacyjne. Spółka prowadzi jednak odrębne rachunki zysków i strat dla poszczególnych zakładów produkcyjnych. Przy czym, rachunki zysków i strat prowadzone dla poszczególnych betoniarni przez Spółkę są wykorzystywane jedynie dla wewnętrznych celów Spółki. Ponadto, Spółka nie posiada wyodrębnionych rachunków bankowych dla WBT.

W uzupełnieniu Zainteresowani wskazali, że:

Umowa dzierżawy z dnia 1 lutego 2014 r. zawarta z K. G. obejmowała część powierzchni (800 m2) Działki II (tj. niezabudowanej działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ewidencyjnym 489/93 objęta księgą wieczystą).

Umowa dzierżawy z dnia 4 maja 2017 r. zawarta z BT obejmowała Działkę I i Działkę II (wraz z zabudowaniami posadowionymi na Działce I). Równocześnie, jak wskazano we Wniosku, w dniu 8 maja 2017 r. Spółka, BT i K. G. zawarły trójstronne porozumienie, na podstawie którego Spółka przeniosła na rzecz BT ogół praw i obowiązków przysługujących Spółce wynikających z umowy dzierżawy z K. G. z dnia 1 lutego 2014 r.

Na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu 1 lutego 2014 r. z K. G. Spółce przysługiwało prawo do wynagrodzenie w postaci czynszu dzierżawnego płatnego co miesiąc w zamian za dzierżawioną nieruchomość. Ponadto Spółka była zobowiązana zagwarantować dzierżawcy dostęp do prądu, pod warunkiem zainstalowania na koszt dzierżawcy pod-licznika w całym okresie obowiązywania tej umowy oraz opłacać wszelkie podatki i opłaty związane z nieruchomością.

Na podstawie zawartego przez Spółkę, BT i K. G. porozumienia z dnia 8 maja 2017 r. Spółka przeniosła na rzecz BT ogół prawi i obowiązków przypisanych jej jako wydzierżawiającemu, wynikających z umowy dzierżawy zawartej z K. G. w dniu 1 lutego 2014 r.

Na bazie wydzierżawionych od Spółki składników BT nie mogła prowadzić działalności gospodarczej wyłącznie w oparciu o te składniki. W celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji betonu towarowego niezbędne było przygotowanie i zaangażowanie własnych struktur BT, jak również inne elementy kluczowe z perspektywy tej działalności.

Wskazać bowiem należy, że w ramach umowy dzierżawy z dnia 4 maja 2017 r. zawartej pomiędzy Spółką a BT na BT nie przeszły m.in.:

 • lista klientów,
 • środki pieniężne Spółki,
 • receptury na wytwarzanie betonu towarowego,
 • oprogramowanie sterujące produkcją,
 • towary będące przedmiotem produkcji w toku,
 • umowy Spółki z jej kontrahentami i dostawcami,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów w zakresie świadczenia usług księgowych,
 • umowy na prowadzenie rachunków bankowych zawartych przez Spółkę,
 • księgi rachunkowe Spółki i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez Spółkę działalności gospodarczej.

Ponadto, w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez BT niezbędne było zapewnienie struktur organizacyjnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jak również BT musiała we własnym zakresie zapewnić możliwość prowadzenia rozliczeń podatkowych, obsługę finansowo-księgową dla prowadzonej działalności, które zapewnią jej wywiązywanie się z wynikających z przepisów obowiązków księgowo-podatkowych, jak również posiadać rachunek bankowy.

Co więcej, do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji betonu, oprócz pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie procesu produkcyjnego, niezbędne były również osoby pełniące funkcje kierownicze, które posiadają wymaganą wiedzę w zakresie funkcjonowania tego rynku oraz realiów biznesowych. Tymczasem BT w związku z zawarciem Umowy dzierżawy nie przejęło tych pracowników Spółki, którzy posiadali takie kwalifikacje, tylko zaangażowało własnych.

W związku z powyższym, z uwagi na charakter elementów, które nie przeszły na BT w ramach umowy dzierżawy z dnia 4 maja 2017 r. BT nie miała możliwości prowadzenia działalności wyłącznie w oparciu o te składniki, które zostały objęte umową dzierżawy.

Niezależnie od powyższego podkreślić należy, że Spółka w ostatnim czasie wykorzystywała składniki majątkowe mające być przedmiotem Transakcji do prowadzenia działalności w zakresie najmu/dzierżawy, natomiast BT nie zamierza kontynuować tej działalności (BT zamierza wykorzystywać nabyte składniki do działalności w zakresie produkcji betonu).

Przed datą dokonania Transakcji strony zamierzają złożyć oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku i wyborze opodatkowania dostawy budynków, budowli lub/i ich części, o którym mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Strony uzgodniły, że Transakcja zostanie zawarta nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Dokonując oceny składników majątkowych wchodzących w skład przedmiotu Transakcji pod kątem zakwalifikowania jako zorganizowanego zespołu umożliwiającego samodzielne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym należy mieć na uwadze, że w związku z planowanym zawarciem Transakcji dojdzie do przeniesienia prawa własności budowli, budynków i urządzeń wchodzących w skład Nieruchomości oraz wskazanych w umowie sprzedaży środków trwałych.

Równocześnie, zawarcie Transakcji nie będzie wiązało się z przeniesieniem na BT:

 • środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań Spółki w stosunku do jej kontrahentów,
 • oznaczenia indywidualizującego Spółkę,
 • znaku towarowego Spółki, jak również innych praw własności przemysłowej przysługujących Spółce,
 • żadnych innych wartości niematerialnych i prawnych,
 • towarów będących przedmiotem produkcji w toku,
 • receptur na wytwarzanie betonu towarowego,
 • oprogramowania sterującego produkcją,
 • obowiązujących obecnie umów Spółki z jej kontrahentami i dostawcami,
 • praw i obowiązków wynikających z innych umów zawartych przez Spółkę poza wskazanymi powyżej.

Ponadto, należy mieć na uwadze, że bezpośrednio w związku z planowaną sprzedażą Nieruchomości nie dojdzie do zmiany pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych obecnie przez Spółkę (część pracowników Spółki przeszła na BT wraz z zawarciem Umowy dzierżawy).

W związku z tym, że zawarcie Transakcji nie będzie wiązało się z przeniesieniem na BT wskazanych powyżej elementów, ocenić należy, iż zespół składników majątkowych mający być przedmiotem planowanej Transakcji nie jest sam w sobie zdolny do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej (samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym) w zakresie czy to produkcji betonu czy też innej działalności gospodarczej.

Jak wskazano we wniosku poszczególne betoniarnie należące do Spółki, w tym WBT, nie są traktowane w regulaminie organizacyjnym Spółki jako odrębne jednostki organizacyjne. Zespół składników majątkowych mający być przedmiotem Transakcji nie występuje w strukturze organizacyjnej Spółki jako dział, wydział, oddział. Przy czym, Spółka prowadzi odrębne rachunki zysków i strat dla poszczególnych zakładów produkcyjnych (w tym WBT). Należy jednak zaznaczyć, iż rachunki zysków i strat prowadzone dla poszczególnych betoniarni przez Spółkę są wykorzystywane jedynie dla wewnętrznych celów Spółki. Ponadto, Spółka nie posiada wyodrębnionych rachunków bankowych dla WBT.

W konsekwencji, Spółka pragnie wskazać, że zespół składników majątkowych mający być przedmiotem Transakcji nie funkcjonuje w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki jako wyodrębniona część. W ocenie Zainteresowanych bez zmian organizacyjnych BT nie będzie mogła dalej prowadzić planowanej działalności gospodarczej jedynie przy użyciu nabytych od Spółki Aktywów. W chwili obecnej Zainteresowani nie są w stanie wskazać jakie konkretne zmiany organizacyjne pozwolą na dalsze prowadzenie działalności przez BT. Zauważyć bowiem należy że Spółka w ostatnim czasie wykorzystywała składniki majątkowe mające być przedmiotem Transakcji (budowle, budynki i urządzenia wchodzące w skład Nieruchomości oraz środki trwałe) do prowadzenia działalności w zakresie najmu/dzierżawy, natomiast BT nie zamierza kontynuować tej działalności (BT zamierza wykorzystywać nabyte składniki do działalności w zakresie produkcji betonu).

Spółka pragnie wskazać, iż zespół składników majątkowych mający być przedmiotem Transakcji (budowle, budynki i urządzenia wchodzące w skład Nieruchomości oraz środki trwałe) nie będzie w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku już od momentu sprzedaży bez ponoszenia dodatkowych nakładów na wyposażenie zespołu składników w dodatkowe aktywa niezbędne do wykonywania działalności gospodarczej. W konsekwencji, w ocenie Spółki, zespół składników objęty Transakcją nie może zostać uznany za wyodrębniony funkcjonalnie w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki przed dokonaniem Transakcji. Ponadto, podkreślić należy, że Spółka w ostatnim czasie wykorzystywała składniki majątkowe mające być przedmiotem Transakcji do prowadzenia działalności w zakresie najmu/dzierżawy, natomiast BT nie zamierza kontynuować tej działalności (BT zamierza wykorzystywać nabyte składniki do działalności w zakresie produkcji betonu).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego przedstawionym w złożonym wniosku poszczególne betoniarnie należące do Spółki, w tym WBT, nie są traktowane w regulaminie organizacyjnym Spółki jako odrębne jednostki organizacyjne. Spółka prowadzi odrębne rachunki zysków i strat dla poszczególnych zakładów produkcyjnych. Przy czym, rachunki zysków i strat prowadzone dla poszczególnych betoniarni przez Spółkę są wykorzystywane jedynie dla wewnętrznych celów Spółki. Ponadto, Spółka nie posiada wyodrębnionych rachunków bankowych dla WBT.

W zbywanym zespole składników majątkowych, z uwagi na pozostawienie poza zakresem Transakcji wskazanych w opisie sprawy elementów, nie zostaną zachowane funkcjonalne związki pomiędzy jego poszczególnymi składnikami, co w konsekwencji uniemożliwi BT prowadzenie działalności gospodarczej tylko i wyłącznie w oparciu o składniki nabywane od Spółki.

Z uwagi na listę elementów, które nie przejdą na BT w ramach planowanej Transakcji, mający być przedmiotem Transakcji zespół składników majątkowych nie posiada potencjalnej zdolności do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. W tym zakresie wskazać należy, że w ramach planowanej Transakcji na BT nie przejdą m.in.:

 • lista klientów,
 • środki pieniężne Spółki,
 • pracownicy Spółki,
 • receptury na wytwarzanie betonu towarowego,
 • oprogramowanie sterujące produkcją,
 • towary będące przedmiotem produkcji w toku,
 • umowy Spółki z jej kontrahentami i dostawcami,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów w zakresie świadczenia usług księgowych, umowy na prowadzenie rachunków bankowych zawartych przez Spółkę,
 • księgi rachunkowe Spółki i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez Spółkę działalności gospodarczej.

Ponadto, w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez BT niezbędne jest zapewnienie struktur organizacyjnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jak również BT musi we własnym zakresie zapewnić możliwość prowadzenia rozliczeń podatkowych, obsługę finansowo-księgową dla prowadzonej działalności, które zapewnią jej wywiązywanie się z wynikających z przepisów obowiązków księgowo-podatkowych, jak również posiadać rachunek bankowy.

Niezależnie od powyższego podkreślić należy, że Spółka w ostatnim czasie wykorzystywała składniki majątkowe mające być przedmiotem Transakcji do prowadzenia działalności w zakresie najmu/dzierżawy, natomiast BT nie zamierza kontynuować tej działalności (BT zamierza wykorzystywać nabyte składniki do działalności w zakresie produkcji betonu).

W związku z planowaną Transakcją nie dojdzie do przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w myśl art. 231 ust. 1 Kodeksu Pracy.

Zainteresowany będący stroną postepowania nie dokonywał ulepszeń budynków i budowli znajdujących się na Działce I.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawców, zgodnie z którym w przypadku podjęcia przez strony Transakcji decyzji o opodatkowaniu sprzedaży Działki I podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, sprzedaż Nieruchomości w zakresie obejmującym Działkę I nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Zainteresowanych, w przypadku podjęcia przez strony Transakcji decyzji o opodatkowaniu sprzedaży Działki I podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, sprzedaż Nieruchomości w zakresie obejmującym Działkę I nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej ustawy) o PCC podatkowi podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Jak wynika z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Jednocześnie zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC umowa sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wg stawki wynoszącej 2%.

Niemniej jednak, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 • w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 • jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.


Jak wskazali Zainteresowani, zważywszy na to, że:

 • do dnia planowanej Transakcji upłynie okres 2 lat, licząc od dnia pierwszego zasiedlenia, a ponadto
 • Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenia przekraczające 30% wartości budynków znajdujących się na Działce I,

planowana sprzedaż Nieruchomości w zakresie obejmującym Działkę I będzie podlegać zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Niemniej jednak, w myśl art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, strony Transakcji będą miały możliwość zrezygnowania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wyboru opodatkowania dostawy Nieruchomości w zakresie obejmującym Działkę I podatkiem VAT pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca:

 • będą zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni
 • złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie (spełniające warunku, o których mowa w art. 43 ust. 11 ustawy o VAT), że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

W konsekwencji, w przypadku gdy Zainteresowani będący stronami planowanej Transakcji sprzedaży wybiorą opcję opodatkowania sprzedaży Nieruchomości w zakresie obejmującym Działkę I i przed dniem dokonania dostawy Nieruchomości złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania, planowana sprzedaż Nieruchomości w zakresie obejmującym Działkę I, zgodnie z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT z zastosowaniem 23% stawki VAT.

W przypadku zatem podjęcia przez strony Transakcji decyzji o opodatkowaniu sprzedaży Nieruchomości w zakresie obejmującym Działkę I podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, zgodnie z literalną wykładnią art. 2 pkt 4 ustawy o PCC sprzedaż Nieruchomości w zakresie obejmującym Działkę I nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tylko tę część stanowiska Zainteresowanych, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Zainteresowanych w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych (pyt. nr 5). W zakresie pytania nr. 6 dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie a w zakresie pytań od nr 1 – 4 dotyczących podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie – interpretacja indywidualna z 03 stycznia 2018 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.585.2017.2.AZ.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do zapisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawki podatku od umowy sprzedaży wynoszą:

 1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,
 2. innych praw majątkowych – 1%.

Jak wynika z powołanych przepisów – umowa sprzedaży nieruchomości podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.


Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość lub prawo wieczystego użytkowania.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Zainteresowany będący stroną postępowania planuje zawarcie z Zainteresowanym niebędącym stroną postępowania umowy sprzedaży obejmującej prawo własności Nieruchomości oraz środki trwałe powiązane z Nieruchomością w zakresie obejmującym Działkę I. W związku z planowanym zawarciem Transakcji dojdzie do przeniesienia prawa własności budowli, budynków i urządzeń wchodzących w skład Nieruchomości oraz wskazanych w umowie sprzedaży środków trwałych. Zespół składników majątkowych mający być przedmiotem Transakcji nie funkcjonuje w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki jako wyodrębniona część.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek będące przedmiotem niniejszej interpretacji zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności faktycznym opodatkowaniem w podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opisana we wniosku umowa sprzedaży w części dotyczącej Działki I korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. Jednak Zainteresowani – jak wynika z wniosku – mają zamiar zrezygnować z tego zwolnienia. Jeśli istotnie Zainteresowani zrezygnują z tegoż zwolnienia, umowa sprzedaży działki wraz z jej częściami składowymi będzie podlegała faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zostało to potwierdzone w interpretacji indywidualnej wydanej 03 stycznia 2018 r., znak: 0111-KDIB3-2.4012.585.2017.2.AZ.

A zatem, skoro omawiana transakcja sprzedaży będzie podlegała faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolniona, ponieważ Strony transakcji – Zainteresowani zrezygnują ze zwolnienia), to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku na Kupującym nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).


Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj